Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2447z ostatnich 7 dni
10869z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa toalety publicznej z ogrodzeniem

Przedmiot:

Budowa toalety publicznej z ogrodzeniem

Data zamieszczenia: 2017-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Zduńska Wola
ul. Stefana Złotnickiego 12
98-220 , Zduńska Wola
telefon - 43 825 02 00
faks - 43 825 02 02
www.zdunskawola.pl
urzad_miasta@zdunskawola.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Zduńska Wola
Wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczę
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-07 09:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa toalety publicznej z ogrodzeniem na zadaniu pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli”
Numer referencyjny: RI.271.97.2017.JP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zadanie obejmuje: 1.1. Budowę toalety publicznej wolnostojącej prostokątnej dwustanowiskowej z elementów prefabrykowanych z kompozytu betonowego wraz z podłączeniem do infrastruktury technicznej tzn. do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej (studni rewizyjnej przyłączeniowej kanalizacji sanitarnej), istniejącego przyłącza wodociągowego oraz do elektroenergetycznego złącza kablowego. Odprowadzenie wody opadowej z dachu powierzchniowo na teren własny nieutwardzony. 1.2. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia i budowę ogrodzenia gabionowego wypełnionego łamanym kamienieniem granitowym w kolorze szarym o długości ok. 41,50 m. Zamówienie w swym zakresie nie przewiduje wykonania studzienki rewizyjnej (która została wykonana na wcześniejszym etapie robót) zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym. 2. Opis techniczny toalety publicznej: 2.1 Toaleta publiczna dwustanowiskowa w tym jedne stanowisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 2.2. Posadowienie toalety prefabrykowanej przyjęto dla gruntów spoistych, średnio spoistych i twardo plastycznych. Woda gruntowa występuje poniżej poziomu posadowienia tj. ca 1,65 m ppt. Przed przystąpieniem do montażu należy wyrównać teren tj. usunąć warstwę ziemi. 2.3 Pomieszczenie techniczne - ogrzewane pomieszczenie techniczne z oddzielnym wejściem zewnętrznym z dostępem dla serwisu. 2.4 Ściany zewnętrzne z kompozytu betonowego o grubości 16 cm ocieplone styropianem EPS 70 o gr. 15 cm, stropodach z płyty żelbetowej grubości 10 cm z kompozytu betonowego płaski obudowany od spodu styropianem EPS 70 grubości 20 cm. Pokrycie dachowe – masa bitumiczna ułożona z minimalnym spadkiem w kierunku rury spustowej wewnętrznej do odprowadzenia wody deszczowej z dachu. Elewacja zewnętrzna wykończona farbą specjalną chemoutwardzalną (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia), 2.5 Ściany, stropodach i posadzka muszą spełniać wymagania izolacyjności cieplnej. Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2K)] dla ścian zewnętrznych nie większy niż 0,23 W/m2K, dla stropodachu nie większy niż 0,18 W/m2K. Dla podłogi współczynnik przenikania nie większy niż 0,26 W/m2K Toaleta musi mieć zapewnioną temperaturę wewnątrz nie niższą niż 16°C zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tj. Dz.U. z 2015, poz.1422 ze zm.). 2.6 Drzwi metalowe otwierane na zewnątrz, o współczynnik przewodzenia ciepła nie większym niż 1,5 W/m2K, otwór w świetle drzwi wejściowych do toalety dla osób niepełnosprawnych (szer. x wys.) 100x202 cm, do pozostałych pomieszczeń (szer. x wys.) 90x202 cm. Wszystkie profile drzwi wypełnić wysokiej klasy pianką poliuretanową. Drzwi wejściowe posiadają patentowany zamek i zworę elektromagnetyczną sterowaną przez elektroniczny sterownik drzwi, współpracujący z oświetleniem, wentylatorem, sygnalizacją stanu WOLNE/ZAJĘTE/NIECZYNNE, wewnętrznym panelem blokowania i otwierania drzwi, alarmem odblokowującym drzwi w przypadku jego użycia. 2.7. Pomieszczenie toalet nr 1 wyposażyć w wpusty kanalizacyjne podłogowe lub odwodnienia liniowe z syfonem z włączeniem do kanalizacji sanitarnej oraz armaturę czerpalną ze złączką do węża z podłączeniem do instalacji wody zimnej. 2.8 Toaleta dla osób niepełnosprawnych musi być dostosowane do wymagań osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: a) poziom podłogi wyniesiony +0,01m nad poziom chodnika, b) szerokość wejścia umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim szerokości min. 0,9m, c) bezpieczne uchwyty dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, d) umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokości, e) wolna przestrzeń wewnątrz pomieszczenia oparta na kole o średnicy min 150 cm, f) umieszczenie wszystkich przycisków i urządzeń na wysokościach odpowiadających osobom na wózkach inwalidzkich. g) toaleta wyposażona w przewijak dla dzieci. 2.10 Na elewacji toalety w widocznym miejscu winny zostać zainstalowane podświetlane LED piktogramy: nad stanowiskiem dla osób niepełnosprawnych: mężczyzny, kobiety, osoby niepełnosprawnej oraz kobiety z dzieckiem. Nad drugim stanowiskiem: mężczyzny i kobiety. 2.11 Ogrzewanie podłogowe elektryczne wszystkich pomieszczeń sterowane wbudowanym w pomieszczeniu technicznym termostatem. Regulacja temperatury za pomocą sterownika połączonego z czujnikiem temperatury w podłodze części przeznaczonej dla użytkownika, 2.12 W toaletach projektuje się zabudowanie przycisku „POMOC” koloru czerwonego w obudowie z przeszkleniem, 2.13 Nadajnik GSM z powiadamianiem za pomocą SMS-ów, 2.14 Stanowiska toalet (za wyjątkiem pomieszczenia technicznego) wyposażone w: a) muszle wiszące ze stali nierdzewnej, z automatycznie uruchamianym spłukiwaniem muszli. Spłuczka zamontowana w pomieszczeniu technicznym. W pomieszczeniu nr 1 muszla dostosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych. b) moduły umywalkowe w tym moduł umywalkowy w pomieszczeniu dla niepełnosprawnych przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Moduły wyposażone w bezdotykowy podajnik mydła, wody i ciepłego powietrza do suszenia rąk i ich wysuszenie (podawanie mydła i wody bezdotykowo, cyklicznie) – 2 szt.. c) nierdzewne, nietłukące się lustra – 2 szt. d) nierdzewne dozowniki papieru – 2 szt. e) poręcz dla niepełnosprawnych stałe naścienne ze stali nierdzewnej – 1 szt. f) poręcz dla niepełnosprawnych ruchome naścienne ze stali nierdzewnej – 2 szt. g) pojemnik na śmieci ze stali nierdzewnej – 2 szt., h) czasowy ogranicznik przebywania w toalecie – z cyfrowym wyświetlaczem upływającego czasu. Po upływie zadanego czasu zamek drzwi się odblokowuje a tym samym zwalnia się dostęp do stanowiska. i) automatyczna wentylacja mechaniczna po zakończeniu użycia toalety. j) panel wrzutowy na monety z wyświetlaczem z możliwością ustawienia każdej wielkości wrzutowej nominału: 10gr., 20gr., 50gr., 1,00zł., 2,00zł., z informacją o sumie wrzuconych monet do wielkości żądanej lub ustawienia bezpłatnego korzystania. Dostęp do kasetki na monety wyłącznie od strony pomieszczenia technicznego. k) czujnik temperatury regulujący automatycznie temperaturę wewnątrz pomieszczenia. l) graficzne oznaczenie funkcji użytkowych wewnątrz pomieszczenia. m) automatyczny odświeżacze powietrza – 2 szt.. n) przycisk alarmu (wezwanie pomocy) zintegrowany z systemem GSM. Uruchomienie przycisku spowoduje odblokowanie zamka drzwi wejściowych, uruchomienie syreny zewnętrznej oraz wysłanie komunikatu SMS., o) wewnątrz toalety instrukcja użytkowania w 3 językach (polski, niemiecki, angielski). 2.15 Stanowiska toalet wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu drzwi wejściowych. Pomieszczenie techniczne wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane włącznikiem ściennym. Pomieszczenie techniczne wyposażone dodatkowo w dwa gniazdka elektryczne serwisowe oraz miejsce poboru wody wraz z końcówką do zmywania podłogi. W pomieszczeniu technicznym zlokalizowany będzie przepływowy ogrzewacz wody, grzejnik elektryczny oraz rozdzielnia elektryczna, 2.16 Wszystkie pomieszczenia wyposażone w oświetlenie awaryjne włączające się w przypadku zaniku prądu, 2.17 Budynek wyposażony w wentylację. 3. Rozbiórka istniejącego ogrodzenia i budowa ogrodzenia gabionowego. Rozbiórka ogrodzenia gabionowego o dł. ok. 41,50 m. Wskazane materiały z rozbiórki, Wykonawca przekaże na magazyn Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Parkowa 5 w Zduńskiej Woli. Budowa grodzenia gabionowego o szer. 30 cm. i długości ok. 41,50 m. Kosze gabionowe maja być spawane z poziomych ceowników zimnogiętych o wym. 20x8x2 mm oraz pionowych prętów Ø 4,8 mm i ocynkowane ogniowo oraz wzmocnione poprzecznymi stężeniami. Rozstaw ceowników co 20 cm, rozstaw pionowych prętów co 5 cm. Ściany kosza gabionowego skręcane śrubą zamkową ze stali nierdzewnej M6, wewnętrzne stężenia poprzeczne skręcane śrubą zamkową nierdzewną M5. Słupy stabilizacyjne ocynkowane min. 60x40x2,0 mm. Kosze gabionowe wyposażone w pokrywy o oczkach 5x20 cm (oczka nie większe niż wielkość kruszywa, którym będą wypełnione kosze gabionowe) połączone trwale z koszami zabezpieczające przed wyciąganiem kamieni z koszy. Słupy stabilizacyjne dla koszy o wysokości poniżej 2,1 m należy zabetonować na głębokość minimum 1 m. W przypadku koszy o wysokości powyżej 2,1 m należy zabetonować na głębokość 1,5 m. Fundament wykonać z betonu klasy C16/20. Kosze gabionowe wypełnione łamanym kamieniem granitowym w kolorze szarym z ręczną korektą (kamienie zakleszczają się ze sobą). Dokładny rodzaj kamienia i wielkość frakcji zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji zadania. Panele ogrodzeniowe wykonane z pionowych prętów o średnicy Ø 5 mm i poziomych ceowników o wym. 20x8x1,8 mm. Panele ocynkowane ogniowo i posiadające bezpieczne zakończenia. Panele ogrodzeniowe montowane do słupków za pomocą śrub zamkowych ze stali nierdzewnej i obejm. Słupki zamykane zaślepkami z tworzywa mrozoodpornego, Ocynk ogniowy – powłoka cynkowa zgodna z PN-93/E-04500 oraz EN ISO 1461. Podstawa wykonania robót. 1. Pozwolenie na budowę 2. Dokumentacja projektowa. 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Informacje dodatkowe. 1. Zamawiający informuje, że zadanie będzie wykonywane w przestrzeni publicznej wraz z jej budową, przebudową i rozbudową. 2. Zmawiający informuje, iż rozszerza się odpowiedzialność Wykonawcy za wady w ten sposób, że okres rękojmi za wady odpowiada terminowi gwarancji i biegnie od daty skutecznie zakończonego odbioru końcowego 3. Zakres zamówienia obejmuje również następujące obowiązki Wykonawcy: 3.1. przygotowanie i urządzenie placu budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 3.2. sporządzenie protokołów badań, pomiarów, prób i sprawdzeń oraz odbioru instalacji i systemów powstałych w trakcie prowadzenia robót, w tym w zakresie wymaganym przez gestorów sieci oraz niezbędnych do skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. 3.3. wykonanie i przedstawienie na wezwanie wskaźników zagęszczenia gruntu oraz wszelkich innych badań wymaganych przez obowiązujące normy, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego, nadzór autorski lub nadzór inwestorski, 3.4. przekazanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji podwykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działek, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, 3.5. przedstawianie na bieżąco atestów i certyfikatów na wbudowywane materiały (bezpośrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji przez nadzór inwestorski), 3.6. wykonanie dokumentacji powykonawczej z wszystkimi naniesionymi w toku budowy zmianami oraz z spisem zawartości poszczególnych teczek, 3.7. wywiezienie gruzu z rozbiórek oraz ziemi z wykopów - Wykonawca indywidualnie ustali własne odległości odwozu i wkalkuluje w ofertę opłaty za zagospodarowanie oraz utylizację odpadów, 3.8. podjęcie wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami, odbiorami, 3.9. poniesienie kosztów wszelkich uzasadnionych prób i sprawdzeń, pozwalających na zbadanie jakości wykonanych robót budowlanych oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia spełniają wymogi określone w przepisach prawa polskiego (posiadają aprobaty techniczne, certyfikaty, deklarację zgodności, atesty lub świadectwa ITB dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej), 3.10. poniesienie kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektów na placu budowy, w szczególności koszty energii elektrycznej, wody oraz dojazdów do terenu budowy, 3.11. poniesienie kosztów wyłączeń sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (jeśli wystąpią), 3.12. pokrycie kosztów zajęcia pasa drogowego (jeśli wystąpią), 3.13. poniesienie kosztów obsługi geodezyjnej budowy, koszty odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej lub punktów określających granicę własności, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, której dwa egzemplarze należy przekazać Zamawiającemu, 3.14. poniesienie odpowiedzialności za wszelkie wykonane działania polegające na uszkodzeniu sąsiadujących obiektów budowlanych, instalacji na powierzchni jak i urządzeń podziemnych wykazanych w projekcie - Wykonawca poniesie koszty usunięcia powyższych uszkodzeń na podstawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę, 3.15. opracowanie i wdrożenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 3.16. zabezpieczenie na swój koszt terenu prowadzonych robót, 3.17. doprowadzenie do stanu pierwotnego terenów przyległych (rozjeżdżone trawniki itd.) po zakończeniu robót, 3.18. systematyczne prowadzenie prac porządkowych w rejonie placu budowy, w szczególności segregowanie, składowanie i unieszkodliwianie odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozu, 3.19. zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w sąsiedztwie placu budowy, 3.20. zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 3.21. prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją, 3.22. w przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą techniczną (sieci wod.–kan. kable energetyczne, telekomunikacyjne) znajdującą się na terenie budowy, na swój koszt i ryzyko uzgodnić sposób przebudowy i dokonać usunięcia kolizji oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane, 3.23. zapewnienie na swój koszt i ryzyko nadzoru właścicielskiego gestorów sieci, jeśli wystąpi, 3.24. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność (w tym finansową) za wszelkie uszkodzenia spowodowane podczas wykonywania robót, w tym również za uszkodzenia sieci bądź instalacji znajdujących się na terenie budowy i drodze dojazdowej na terenie parku. 3.25. rozruch toalet oraz szkolenie wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie obsługi technicznej oraz sporządzenia instrukcji obsługi, którą Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 3.26. Wykonawca wykona prace w sposób nienarażający pobliskie drzewa i krzewy na uszkodzenia. Pień zabezpieczyć poprzez obłożenie deskami od ziemi do wysokości ~1,5 m, a w terenie przy pniu (w zasięgu korony drzewa ) nie wylewać lub składować materiałów chemicznych i budowlanych (zwłaszcza materiałów sypkich). 4. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w przepisach prawa polskiego, posiadać atesty lub świadectwa ITB dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz deklarację zgodności. 5. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania określone w: 5.1. dokumentacji projektowej, 5.2. Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 5.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 5.4. obowiązujących normach, z uwzględnieniem poniższych warunków: • przy wycenie oferty szczególną uwagę należy zwrócić na elementy wykończeniowe, • materiały mają być zastosowane z uwzględnieniem wszelkich wymogów zawartych w opisach dokumentacji wykonawczej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, • wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać instrukcji montażu wszelkich systemów stosowanych w wykonywanym obiekcie według instrukcji wydanych przez producentów poszczególnych systemów, • przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca okaże Inspektorowi nadzoru świadectwo dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia wymogów określonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie. 1. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach określonych we wzorze umowy dotyczącej zamówienia podstawowego (załącznik nr 4 o SIWZ). Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w następujących terminach: - rozpocząć budowę po zawarciu umowy nie wcześniej niż od dnia 03 kwietnia 2018 roku. - zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 15 czerwca 2018 roku. 2. Zamawiający dodatkowo informuje, że zamówienie będzie wykonywane na terenie działki nr ewid. 254/14 obr. 7 przy ul. Dolnej, która jest przekazana Wykonawcy zadania „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli” firmie ZIEL - BUD Wojciech Rukat z siedzibą ul. Mehoffera 122, 03-158 Warszawa. Powyższy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania terenu Wykonawcy, który będzie realizował zamówienie. Przekazanie terenu nastąpi przy współudziale Zamawiającego. Wykonawca zadania firma ZIEL - BUD Wojciech Rukat wykonał w ramach realizowanego zadania: - złącze kablowe typu ZK-2/R do zasilania toalety, - przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø 160 mm, - przyłącze wodociągowe Ø 32 mm, - studzienkę instalacyjną wod-kan. Obecnie w trakcie realizacji jest budowa przyłącza elektroenergetycznego wraz ze złączem ZK-2/R. 6. Wymagania dla Wykonawców dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę. 1) Zamawiający wymaga, by czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlano-montażowych: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty ziemne, c) roboty budowlane, d) roboty instalacyjne, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę. 2) Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynności. 3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 5) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7. Termin gwarancji na wykonane roboty oraz zastosowane materiały minimum 5 lat.

II.5) Główny kod CPV: 45220000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45215500-2
45100000-8
34928200-0
45300000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-04-03   lub zakończenia: 2018-06-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2018-04-03 2018-06-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną polegającą na dostawie i montażu prefabrykowanej toalety publicznej o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto Zamawiający informuje, że w przypadku wykazania zamówień w walucie innej niż PLN, przeliczenie wartości na walutę polską nastąpi na podstawie Tabeli A kursów średnich NBP z dnia opublikowania ogłoszenia przedmiotowego przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - Kierownikiem budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi konstrukcyjno-budowlanej, - Kierownikiem robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych, - Kierownikiem robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający rozumie uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2017r. poz. 1332 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014r. poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016 r. poz. 65 ze zm.) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U.2016 r. poz. 1725 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Informacji o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik — także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcę. 3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy załączyć do oferty. 4. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Uwaga! Wadium wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2 ppkt 5), należy zdeponować przed upływem terminu składania ofert w Kasie Urzędu Miasta Zduńska Wola (budynek nr 4, parter, pokój nr 411). Z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Wyżej wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. Ponadto wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczenia z tytułu zapłaty wadium nie może być utrudnione, w szczególności poprzez rozumienie terminu, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć do Gwaranta lub Poręczyciela jako terminu ważności gwarancji i poręczeń. Terminu, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć do Gwaranta lub Poręczyciela musi dawać możliwość realnego zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z Gwarancji lub Poręczenia w przypadku zaistnienia w terminie związania ofertą któregokolwiek z przypadków, o których mowa w art 46 ust. 4a i 5 ustawy. Termin ten musi uwzględniać w szczególności czas niezbędny na dostarczenie pisemnego żądania zapłaty Zamawiającego do Gwaranta lub Poręczyciela. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Poddębicach Nr konta 09 9263 0000 0544 0094 2005 0001. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy. 6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania oferta, określony w rozdziale IX SIWZ. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy. 8. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 4 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Termin gwarancji na roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 144 ustawy, w następujących przypadkach: 1) Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku: a) przedłużającej się procedury postępowania przetargowego uniemożliwiającego zachowanie terminów wykonania zamówienia, b) działań organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w tym: - przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., - odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji, przesunięcie terminu wykonania umowy nastąpi o czas niezbędny na ustanie ww. czynników. c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do uzyskania tych dokumentów, d) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnym terminie - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, przez siłę wyższą Strony rozumieją wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, nieprzewidziane i nagłe, w szczególności: - zaburzenia życia społecznego np.: wojna, terroryzm, niepokoje, zamieszki, strajk, - klęski żywiołowe np.: huragany, powodzie, pożary, aktywność wulkaniczna, katastrofy, e) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy - w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, f) wystąpienia robót dodatkowych stanowiących zamówienie dodatkowe, których wykonanie stało się konieczne w toku realizacji procesu budowlanego, niemożliwych do przewidzenia na etapie projektu budowlanego, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do realizacji i zakończenia zamówienia podstawowego – w takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do wykonania zamówienia dodatkowego, g) nieprzewidzianych warunków realizacji zamówienia tj. warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczególności wykopalisk archeologicznych, niewypałów, niewybuchów, niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, h) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, wstrzymanie robót przez Zamawiającego, zdolności płatnicze, warunki organizacyjne, okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - w takiej sytuacji termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas, na który w/w okoliczności wstrzymały realizację umowy, i) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w takim przypadku termin wykonania umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do uniknięcia lub usunięcia kolizji, j) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, niezależnych od każdej ze stron. 2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia (roboty, rozwiązania zamienne) będzie możliwa w przypadku: a) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań powodowało niewykonanie lub wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, w takiej sytuacji sposób spełnienia świadczenia nastąpi w oparciu o konieczne rozwiązania techniczne/technologiczne i materiałowe, b) konieczności zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, rozwiązań technicznych / technologicznych, w sytuacji gdy wykorzystanie materiałów budowlanych sprzętu, urządzeń, rozwiązań technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastąpienia innymi bądź zastosowanie rozwiązań lub materiałów zamiennych podyktowane będzie względami użytkowymi lub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, obniżeniem kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, postępem technologicznym lub zmianą obowiązujących przepisów; powyższa zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na materiały, urządzenia i sprzęt, posiadające co najmniej takie parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji projektowej) lub że w trakcie realizacji zamówienia zastosowane zostaną lepszej jakości materiały budowlane lub inne parametry, pod warunkiem niezwiększania ceny, c) zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia w szczególności prawa budowlanego, w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 3) Zmiana wartości umowy brutto będzie możliwa w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. W związku z przyjętą formą wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczałtowe) kosztorys ofertowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od wykonania części przedmiotu umowy. Kosztorys ofertowy Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej umowy. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy sposób obliczenia kwoty, która będzie potrącona Wykonawcy będzie następujący: a) w przypadku odstąpienia od części robót obliczenie ich wartości nastąpi na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: - ceny jednostkowe robót, parametry cenotwórcze zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych Wykonawcy a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami; - w przypadku, gdy niezbędnych pozycji brakuje w kosztorysie na podstawie wyceny własnej według cen średnich SEKOCENBUD na kwartał obowiązujący w dniu podpisania niniejszej umowy. b) jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w lit. a), Inspektor nadzoru wprowadzi korektę kalkulacji. 2. Zamawiający dopuszcza, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie zmianę umowy w zakresie podwykonawstwa polegającą na: 1) powierzeniu podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazane w ofercie Wykonawcy; 2) zmianie podwykonawcy na etapie realizacji robót; 3) wprowadzeniu nowego podwykonawcy; 4) wykonaniu przez Wykonawcę części zamówienia, która wcześniej była wskazana w ofercie Wykonawcy jako powierzona podwykonawcy. 3. W celu dokonania zmiany zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona pisemnie wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem. Zmiany te muszą być korzystne lub neutralne dla Zamawiającego. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do niej na podstawie aneksów opatrzonych datą oraz kolejnymi numerami. 5. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które będą niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-07, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.