Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Całoroczna, całodobowa obsługa instalacji i urządzeń elektrycznych; kontrola i pomiary...

Przedmiot:

Całoroczna, całodobowa obsługa instalacji i urządzeń elektrycznych; kontrola i pomiary stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz urządzeń piorunochronnych

Data zamieszczenia: 2017-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Nieruchomości
ul. 1-go Maja 55
44330 , Jastrzębie-Zdrój
telefon - 324 787 001
faks - 324 762 952
www.mzn.jastrzebie.pl
dl@mzn.jastrzebie.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1: 600,00 (słownie: sześćset złotych 00/100), Część 2: 200,00 (słownie: dwieście złotych 00/100), 2. Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, w jednej lub kilku następujących
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-01 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Część 1: Całoroczna, całodobowa obsługa instalacji i urządzeń elektrycznych Część 2: Kontrola i pomiary stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz urządzeń piorunochronnych
Numer referencyjny: DL.4221.8.2017.AWP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie: 1.1. Część 1: Całoroczna, całodobowa obsługa instalacji i urządzeń elektrycznych polegająca na: wykonywaniu usług polegających na całodobowej obsłudze instalacji i urządzeń elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych administrowanych przez MZN. Jej celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania instalacji elektrycznych i urządzeń piorunochronnych w budynkach gminnych wskazanych w załącznikach do ST, w tym: pełnienie całorocznego, całodobowego pogotowia elektrycznego, którego celem jest niezwłoczne usuwanie awarii oraz przywracanie sprawności instalacji elektrycznych i piorunochronnych, utrzymywaniu wszelkich instalacji elektrycznych i piorunochronnych w dobrym stanie technicznym, dokonywanie bieżących kontroli i pomiarów instalacji elektrycznych i piorunochronnych, przekazywanie lokatorowi/najemcy wykazu usterek w przypadku stwierdzenia usterek osprzętu elektrycznego, do których usunięcia na własny koszt zobowiązany jest lokator/najemca, przeprowadzaniu bieżącego monitoringu instalacji, przeprowadzaniu kontroli elektronarzędzi będących na wyposażeniu służb technicznych Zamawiającego, dokonywanie wycen kosztów remontów instalacji w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz częściach wspólnych budynków mieszkalnych i użytkowych. Powyższe czynności dotyczą wszystkich wskazanych obiektów w załączniku nr 12 do SIWZ. Tryb wykonywania czynności, zakres czynności oraz szczegółowy opis realizacji Części 1 określa ST, która stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania określonego stanu magazynowego materiałów niezbędnych do usuwania usterek i awarii. Nie usunięcie awarii z powodu braku odpowiednich materiałów będzie traktowane i rozliczane jak nie oddanie zadania w terminie, łącznie z naliczeniem stosownych, określonych we wzorze umowy kar. 2. Część 2: Kontrola i pomiary stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz urządzeń piorunochronnych polegająca na: wykonaniu kontroli i pomiarów instalacji elektrycznych i urządzeń piorunochronnych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych wskazanych w Załączniku do ST (wykaz budynków wyznaczonych do kontroli i pomiarów instalacji elektrycznej, oświetlenia awaryjnego oraz piorunochronnej w 2018 r.) na podstawie na podstawie art. 62 Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75 z 2002, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kontroli – oceny/przeglądu stanu technicznego budynku należy dokonać zgodnie z: - art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.290, z późn. zm.) - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 75 z 2002 poz.690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - przepisami branżowymi, - zaleceniami obowiązujących norm. Szczegółowy opis realizacji Części 2 określa ST, która stanowi załącznik nr 13 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają ST wraz z załącznikami które stanowią integralną część SIWZ. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w ST – należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty. Ww. dokumentacja jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu jn.: http://www.mzn.jastrzebie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro/biezace 3.1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących Załącznik nr 11A i/lub 11B do SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. można złożyć ofertę na Część 1 i/lub na Część 2. 5. Wycena oferty winna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną oraz ST. 6. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: 6.1. CZĘŚĆ 1: a) sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: - na etapie złożenia oferty – stosowne oświadczenie złożone przez Wykonawcę; - na etapie realizacji zadania - sposób dokumentowania określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11A do SIWZ; b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11A do SIWZ; c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z póź. zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określa ST w punkcie „Zakres czynności oraz wymagania dotyczące osób wyznaczonych do realizacji zadania”. 6.2. CZĘŚĆ 2: a) sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: - na etapie złożenia oferty – stosowne oświadczenie złożone przez Wykonawcę; - na etapie realizacji zadania - sposób dokumentowania określony został we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11B do SIWZ; b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań określonych w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11B do SIWZ; c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z póź. zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie przeglądów i pomiary instalacji elektrycznych.

II.5) Główny kod CPV: 50711000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.1. Część 1: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedno zadanie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. bieżąca obsługa instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub użytkowych o wartości minimum 30.000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeśli co najmniej jeden z Wykonawców potwierdzi jego spełnienie. 2.2. Część 2: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedno zadanie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie kontroli i pomiarów instalacji elektrycznych o wartości minimum 5.000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie spełniony, jeśli co najmniej jeden z Wykonawców potwierdzi jego spełnienie. 2.3. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi: 2.3.1. Część 1: a) świadectwo kwalifikacji „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją sieci i instalacji – minimum 2 osoby, b) świadectwo kwalifikacji „D” uprawniające do zajmowania się dozorem sieci i instalacji – minimum 2 osoby, c) uprawnienia „PPN” „E” do prac pod napięciem – minimum 2 osoby, d) uprawnienia „PPN” „D” do prac pod napięciem – minimum 2 osoby, e) uprawnienia do obsługi podestów ruchomych – minimum 1 osoba. Zamawiający dopuszcza, aby uprawnienia, o których mowa w pkt a) i b) posiadała ta sama osoba. Zamawiający dopuszcza, aby uprawnienia, o których mowa w pkt c) i d) posiadała ta sama osoba. Zamawiający dopuszcza, aby uprawnienia, o których mowa w pkt a), b), c), d) i e) posiadała ta sama osoba. Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami. 2.3.2. Część 2: a) świadectwo kwalifikacji „D” uprawniające do zajmowania się dozorem sieci i instalacji - minimum 2 osoby, b) świadectwo kwalifikacji „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją sieci i instalacji - minimum 2 osoby. Ilekroć powyżej mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskich oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami. 2.4. Dotyczy Części 1 i Części 2: Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował nw. sprzętem oraz urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia publicznego wraz z aktualnym na dzień składania dokumentów potwierdzeniem legalizacji urządzenia pomiarowego: a) podnośnik do prac montażowych o wysięgu nie mniejszym niż 12m, b) samochód dostawczy (serwisowy), c) zestaw narzędzi do prac pod napięciem, d) komplet drabin do prac na wysokościach – min. 3 szt. (w tym jedna do wysokości max. 9 m), e) aparatura kontrolno-pomiarowa niezbędna do wykonywania pomiarów wszystkich wielkości elektrycznych: - miernik do pomiaru skuteczności zerowania, - miernik do pomiaru stanu izolacji, - miernik do badania wyłącznika różnicowoprądowego, - miernik do badania oporności uziemienia, - cęgi Dietza do badania obciążenia przewodów i kabli, - miernik do pomiaru natężenia oświetlenia. Wymagane jest, aby wszystkie pomiary były wykonywane urządzeniami kontrolno-pomiarowymi posiadającymi aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dla Części 1: a) wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz usług dotyczący warunku, o którym mowa w pkt V.2 ppkt 2.1) SIWZ stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. dla Części 2: a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz usług dotyczący warunku, o którym mowa w pkt V.2 ppkt 2.2) SIWZ stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób dotyczący warunku, o którym mowa w pkt V.2.3.1. i/lub pkt V.2.3.2. SIWZ stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz narzędzi dotyczy warunku, o którym mowa w pkt V ppkt 2.4. SIWZ stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Kompletna oferta powinna zawierać: a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; b) Dokumenty i oświadczenia, które zgodnie z postanowieniami pkt VI.1a) SIWZ należy przedłożyć wraz z ofertą, c) Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa, natomiast w przypadku spółki cywilnej przez każdego z jej wspólników. e) Dowód wniesienia wadium (jeżeli wymagane).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część 1: 600,00 (słownie: sześćset złotych 00/100), Część 2: 200,00 (słownie: dwieście złotych 00/100), 2. Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą. 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu - Zdroju o numerze 08 8470 0001 2001 0029 6139 0003. 4. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w formie oryginału w Dziale Logistyki MZN, pokój nr 1 do dnia 01.12.2017 r. do godz. 9 00 . 5. Zobowiązanie do zapłaty wadium wniesionego w formie innej aniżeli pieniężnej winno: 1) obejmować uwarunkowania zawarte w art. 46 ust. 4a oraz 46 ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp tj.: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; c) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) gwarantować wypłatę wadium na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sposób bezwarunkowy. 6. Za skutecznie wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które do terminu składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego tj. 01.12.2017 r. do godz. 9 00 . 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert na zasadach określonych w specyfikacji lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. 8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. W przypadku składania oferty przez wspólników konsorcjum, tj. przez kilku Wykonawców w dokumencie stwierdzającym wniesione wadium w formie innej niż pieniężna należy wymienić wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Część 1: 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień umownych w przypadku: a) zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska; b) wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; c) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia; d) zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia określonego umową, który może zostać ograniczony przez Zamawiającego, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; e) zmiany dotyczącej nazw, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; f) zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; g) zmian w zakresie Podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym Wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia; na Podwykonawcy lub Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek samodzielnego wykazania spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagany na etapie postępowania; h) powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom mimo nie wskazania w ofercie takiej części; i) powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom mimo nie wskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa; j) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; k) rezygnacji z Podwykonawcy; l) zmian w zakresie osób uprawnionych do wykonania funkcji kierowniczych oraz innych osób - w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania osoby legitymującej się uprawnieniami spełniającymi wymogi określone w SIWZ, celem uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego; ł) zbycia lub wyłączenia z eksploatacji przez Zamawiającego obiektów wskazanych w SIWZ; m) możliwość zmniejszenia powierzchni użytkowej budynków w przypadku czasowego wyłączenia obiektów z eksploatacji, w szczególności na czas wykonania remontu, adaptacji lub modernizacji. n) włączenia do realizacji umowy nowo przejętego budynku/budynków – rozliczenie wg stawki/ceny jednostkowej określonej w umowie – oraz w związku z tym zmianę wysokości wynagrodzenia maksymalnego. 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt a) Wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania osoby legitymującej się uprawnieniami spełniającymi wymogi określone w SIWZ, przedłożenia wraz z wnioskiem o zmianę osoby kopii stosownych uprawnień nowych osób, celem uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego. 3. Warunkiem dokonania zmian w ust. 1 pkt g), h), i), j), k) jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany, przedłożenie stosownych projektów umów, umów dotyczących podwykonawstwa oraz aneksów do umów z Podwykonawcami. Część 2: 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień umownych w przypadku: a) zmian kadrowo - personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty stanowiska; b) wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; c) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia; d) zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia określonego umową, który może zostać ograniczony przez Zamawiającego, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; e) zmiany dotyczącej nazw, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; f) zmian prowadzących do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; g) zmian w zakresie Podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub których konieczność ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym Wykonawca powierzył lub ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia; na Podwykonawcy lub Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek samodzielnego wykazania spełnienia warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagany na etapie postępowania; h) powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom mimo nie wskazania w ofercie takiej części; i) powierzenia realizacji części zamówienia Podwykonawcom mimo nie wskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa; j) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie; k) rezygnacji z Podwykonawcy; l) zmian w zakresie osób uprawnionych do wykonania funkcji kierowniczych oraz innych osób - w takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania osoby legitymującej się uprawnieniami spełniającymi wymogi określone w SIWZ, celem uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego; ł) zbycia lub wyłączenia z eksploatacji przez Zamawiającego obiektów wskazanych w SIWZ. 2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt a) Wykonawca zobowiązany będzie do zaproponowania osoby legitymującej się uprawnieniami spełniającymi wymogi określone w SIWZ, przedłożenia wraz z wnioskiem o zmianę osoby kopii stosownych uprawnień nowych osób, celem uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego. 3. Warunkiem dokonania zmian w ust. 1 pkt g), h), i), j), k) jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany, przedłożenie stosownych projektów umów, umów dotyczących podwykonawstwa oraz aneksów do umów z Podwykonawcami. 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, za wyjątkiem zmian dla których takiego obowiązku nie wskazano.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-01, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Całoroczna, całodobowa obsługa instalacji i urządzeń elektrycznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Całoroczna, całodobowa obsługa instalacji i urządzeń elektrycznych polegająca na: wykonywaniu usług polegających na całodobowej obsłudze instalacji i urządzeń elektrycznych w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych administrowanych przez MZN. Jej celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania instalacji elektrycznych i urządzeń piorunochronnych w budynkach gminnych wskazanych w załącznikach do ST, w tym: pełnienie całorocznego, całodobowego pogotowia elektrycznego, którego celem jest niezwłoczne usuwanie awarii oraz przywracanie sprawności instalacji elektrycznych i piorunochronnych, utrzymywaniu wszelkich instalacji elektrycznych i piorunochronnych w dobrym stanie technicznym, dokonywanie bieżących kontroli i pomiarów instalacji elektrycznych i piorunochronnych, przekazywanie lokatorowi/najemcy wykazu usterek w przypadku stwierdzenia usterek osprzętu elektrycznego, do których usunięcia na własny koszt zobowiązany jest lokator/najemca, przeprowadzaniu bieżącego monitoringu instalacji, przeprowadzaniu kontroli elektronarzędzi będących na wyposażeniu służb technicznych Zamawiającego, dokonywanie wycen kosztów remontów instalacji w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz częściach wspólnych budynków mieszkalnych i użytkowych. Powyższe czynności dotyczą wszystkich wskazanych obiektów w załączniku nr 12 do SIWZ. Tryb wykonywania czynności, zakres czynności oraz szczegółowy opis realizacji Części 1 określa ST, która stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania określonego stanu magazynowego materiałów niezbędnych do usuwania usterek i awarii. Nie usunięcie awarii z powodu braku odpowiednich materiałów będzie traktowane i rozliczane jak nie oddanie zadania w terminie, łącznie z naliczeniem stosownych, określonych we wzorze umowy kar.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50711000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena/stawka brutto (zł brutto wraz z podatkiem VAT) za 1 m2 obsługiwanej powierzchni/miesiąc (A1) 60,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania (B1) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Kontrola i pomiary stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz urządzeń piorunochronnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Kontrola i pomiary stanu technicznego instalacji elektrycznych oraz urządzeń piorunochronnych polegająca na: wykonaniu kontroli i pomiarów instalacji elektrycznych i urządzeń piorunochronnych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane, w budynkach mieszkalnych i użytkowych gminnych wskazanych w Załączniku do ST (wykaz budynków wyznaczonych do kontroli i pomiarów instalacji elektrycznej, oświetlenia awaryjnego oraz piorunochronnej w 2018 r.) na podstawie na podstawie art. 62 Prawa Budowlanego i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75 z 2002, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kontroli – oceny/przeglądu stanu technicznego budynku należy dokonać zgodnie z: - art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.290, z późn. zm.) - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Nr 75 z 2002 poz.690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, - przepisami branżowymi, - zaleceniami obowiązujących norm. Szczegółowy opis realizacji Części 2 określa ST, która stanowi załącznik nr 13 do SIWZ. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają ST wraz z załącznikami które stanowią integralną część SIWZ. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania prac nie ujętych w ST – należy je uwzględnić w ofercie lub wnieść uwagi przed złożeniem oferty. Ww. dokumentacja jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu jn.: http://www.mzn.jastrzebie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro/biezace 3.1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorach umów stanowiących Załącznik nr 11A i/lub 11B do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50711000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena maksymalna brutto (wraz z podatkiem VAT) za wykonanie kontroli i przeglądów instalacji elek 60,00
Termin wykonania zadania (B2) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.