Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2447z ostatnich 7 dni
10224z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja budynku obejmuje przebudowę wraz z dociepleniem budynku byłej szkoły o...

Przedmiot:

Adaptacja budynku obejmuje przebudowę wraz z dociepleniem budynku byłej szkoły o powierzchni netto 1 278,31m2, kubaturze 5 305,80m3

Data zamieszczenia: 2017-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Prezydent Miasta Legnicy
pl. Słowiański 8
59220 , Legnica
telefon - 767 212 100
faks - 767 212 115
www.um.bip.legnica.eu
im@legnica.um.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Legnica
Wadium: WADIUM – 15.000,- PLN 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane przez Zamawiającego oraz oznaczenie Wykonawcy - przelew umożliwiając
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-07 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „ Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego”
Numer referencyjny: IM.RZP.271.6.1.320.61.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje: Wykonanie adaptacji budynku przy ul. Krzemienieckiej 1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego. Zakres zadania obejmuje przebudowę wraz z dociepleniem budynku byłej szkoły o powierzchni netto 1 278,31m2, kubaturze 5 305,80m3 polegającej na adaptacji pomieszczeń na potrzeby przedszkola i żłobka publicznego z usytuowaniem w części budynku przeznaczonego na przedszkole zespołu żywieniowego do obsługi przedszkola i żłobka, w tym miedzy innymi wykonanie następujących robót: 1) naprawę nawierzchni dojść do budynku oraz placów i chodników wokół budynku, 2) naprawę elementów małej architektury, 3) wymianę części ogrodzenia budynku wraz z budową wewnętrznego ogrodzenia wydzielającego plac zabaw dla przedszkola i żłobka, 4) wykonanie fragmentu zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 5) częściową rozbiórkę zewnętrznych klatek schodowych, 6) wykonanie nowego wejścia do żłobka z podjazdem dla wózków i osób niepełnosprawnych, 7) wydzielenie pożarowe istniejących klatek schodowych, 8) zmianę usytuowania istniejących hydrantów wewnętrznych, 9) zabudowanie części tarasów na poziomie I piętra, 10) rozbiórkę istniejących sanitariatów i budowę nowych, 11) częściową rozbiórkę ścian działowych i sufitów podwieszanych, budowę projektowanych ścian murowanych oraz w systemie lekkiej zabudowy, 12) dostawę i montaż windy gastronomicznej, 13) wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, 14) docieplenie elewacji i stropu, 15) wymianę podokienników zewnętrznych, 16) wymianę istniejących warstw podłóg, 17) niezbędne prace instalacyjne: wentylacyjne, elektryczne , wodociągowe, kanalizacyjne. zgodnie z § 1 Projektu umowy - Rozdział 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz szczegółowym zakresem rzeczowym robót zawartym w dokumentacji projektowej, tj. w Rozdziale 4 siwz „Dokumentacja” zawierająca: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary, dokumentacja fotograficzna. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż zaproponowane przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp, poprzez załączenie do oferty np. kart produktów, katalogów, opisów producenta, itp. - czyli opisów, które w sposób nie budzący wątpliwości Zamawiającego będą potwierdzały równoważność materiałów lub rozwiązań. 2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 i § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666 tekst jednolity): 1) roboty w zakresie burzenia, roboty murarskie i murowe - robotnicy budowlani, 2) roboty izolacyjne – tynkarz, 3) roboty w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych, centralnego ogrzewania - monterzy, Wykonawca zatrudni na umowę o pracę wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej powyższe wymagania.

II.5) Główny kod CPV: 45214100-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45110000-1
45262500-6
45442100-8
45261410-1
45443000-4
45233220-7
45300000-0
45331000-6
45321000-3
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał roboty budowlane tj. wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 2.000m3- każde Ocena spełnienia warunku według : a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz oraz b) wykazu, wg wzoru załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz, - wykaz robót wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów, określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. 2. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. ma do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk: a) Kierownik budowy: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 – tekst jednolity) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji, która posiada kwalifikacje i doświadczenie, polegające na tym, że była kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na co najmniej 1 zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 2.000m3. b) Kierownik robót sanitarnych: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 – tekst jednolity) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji. c) Kierownik robót elektrycznych: osoba z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r.(Dz. U. z 2017r. poz. 1332 – tekst jednolity) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji. Ocena spełnienia warunku według: - oświadczenia Wykonawcy – wg załącznika nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz oraz - załącznika nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz – wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, - oświadczenie, że wskazane w załączniku nr 4 osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają ww. wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 – tekst jednolity), oraz że są wpisane na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ww. ustawy Prawo budowlane i ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem w/w funkcji, dodatkowo: - dla kierownika budowy informacji potwierdzających, że był kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na co najmniej 1 zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 2.000m3 wraz z informacjami na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą - załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział 2 siwz. Osoby na stanowiskach wymienionym powyżej mogą być obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państwa Członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którym – zgodnie z przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r., w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych - uznano kwalifikacje zawodowe lub uznaje się kwalifikacje przez właściwe organy w Polsce. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) formularz oferty wg załączonego wzoru – Rozdział Nr 1, 3) oświadczenia Wykonawcy - wg załącznika nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 siwz, 4) oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg załącznika nr 2 do Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 siwz, 5) wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie tj. wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 2.000m3- każde wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wg wzoru - załącznik nr 3 do Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 siwz, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane był wykonywane, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty; 6) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru załącznika nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 siwz; 7) oświadczenie, że wskazane w załączniku nr 4 osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada ww. wymagane uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 t.j.) oraz że są wpisane na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ww ustawy Prawo budowlane i sa ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem przypisanych im funkcji; 8) informacje, że osoba wskazana jako kierownik budowy posiada wymagane doświadczenie zawodowe tj. że był kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru na co najmniej 1 zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej, o kubaturze co najmniej 2.000m3 - wg wzoru załącznika nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 siwz; 9) oświadczenie Wykonawcy – wskazanie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom- wg załącznika nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 siwz, 10) gwarancja jakości Wykonawcy - wg załącznika nr 7 do Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 siwz; 11) wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy - wg załącznika nr 8 do Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 siwz, 12) oświadczenie - zgoda Wykonawcy na warunki zmian w umowie - wg wzoru załącznika nr 9 do Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 siwz; 13) harmonogram rzeczowo-finansowy robót - wg wzoru załącznika nr 10 do Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 siwz. 14) w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo, w którym Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią i wskażą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi; w przypadku niezgodności wpisu ze stanem faktycznym Wykonawcy każdy Wykonawca musi złożyć dokumenty sporządzone przez jego właściwy organ, a uprawniający daną osobę lub osoby do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców; 15) w sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp w zakresie warunków określonych w pkt V.1. ppkt. 1.3 Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 siwz polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 16) wypełniony i podpisany wzór umowy – Rozdział Nr 3 siwz, 17) wypełniony i podpisany formularz cenowy – Rozdział Nr 5 siwz. 18) dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie. 19) w terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - informacja z otwarcia ofert, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu – do siedziby Zamawiającego Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 7, 59-220 Legnica, pokój nr 26 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inny Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu – wg załącznika nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców – Rozdział 2 siwz. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia wraz z wykazem podmiotów należących do tej grupy kapitałowej. Wykonawca wraz z w.w. oświadczeniem może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
WADIUM – 15.000,- PLN 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane przez Zamawiającego oraz oznaczenie Wykonawcy - przelew umożliwiający identyfikację Wykonawcy wnoszącego wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin realizacji 20,00
Okres gwarancji i rękojmi 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami załącznika WARUNKI ZMIAN W UMOWIE - załącznik nr 9 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział 2 siwz.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-07, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.