Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2448z ostatnich 7 dni
11620z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie dróg w tym: zakup, dostawa, wbudowanie (profilowanie i zagęszczenie...

Przedmiot:

Utrzymanie dróg w tym: zakup, dostawa, wbudowanie (profilowanie i zagęszczenie mechaniczne) kamienia łamanego niesortowanego 0/31,5 mm

Data zamieszczenia: 2017-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świętoszów
Brzozowa 17
59-726, Świętoszów
telefon - (75) 731 12 59
faks - (75) 731 76 06
http://www.swietoszow.wroclaw.lasy.gov.pl/
swietoszow@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świętoszów
Wadium: 9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości: • Pakiet I - 1450,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych) • Pakiet II – 800,00 zł ( słownie: osiemset złotych) • Pakiet III – 1350,00 zł ( słownie: jeden tysiąc trzys
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-07 09:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Świętoszów w 2017 r."
Numer referencyjny: SA.270.57.2017.SD
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie istniejących dróg leśnych w leśnictwach: Strachów, Ławszowa, Lubiechów, Głębokie na terenie Nadleśnictwa Świętoszów. Roboty swym zakresem obejmują naprawę dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Świętoszów przy użyciu materiału zakupionego przez Wykonawcę, w tym: • zakup, dostawa, wbudowanie (profilowanie i zagęszczenie mechaniczne) kamienia łamanego niesortowanego 0/31,5 mm na powierzchni: - Pakiet I – Strachów – 787,50 m2, - Pakiet II – Ławszowa – 420,0 m2, - Pakiet III – Lubiechów – 735,00 m2, - Pakiet IV – Głębokie – 2800,00 m2 - razem - 4 742,50 m2 – wbudowana warstwa nawierzchni drogi; średnia grubość warstwy po zagęszczeniu od 10cm do 15 cm; Naprawy dróg leśnych, których dotyczy przedmiot zamówienia mają charakter miejscowy (lokalny). •Opis zakresu: Roboty dotyczą uzupełnienia ubytków miejscowych i odcinkowych na drogach gospodarczych o różnych nawierzchniach • Sposób realizacji Oczyszczenie, oskardowanie ubytku, miejscowego lub korytowanie ubytku odcinkowego wyrównanie i zagęszczenie podłoża, uzupełnienie dowiezionym materiałem warstwą o gr. od 10 do 15cm po zagęszczeniu z zachowaniem profilu poprzecznego i podłużnego oraz zagęszczenie walcem wibracyjnym. Roboty będą wykonywane na podstawie zleceń wystawionych przez Zamawiającego na poszczególne pakiety robót. W zleceniach określone zostanie miejsce, zakres, szacowana wartość, pracownik upoważniony przez Zamawiającego będzie potwierdzał dokumenty dostaw kruszywa, terminy wykonania robót oraz drogi do transportu materiału. Wartość robót określona zostanie w oparciu o stawki przedstawione w ofercie Wykonawcy. Przyjmuję się, że Wykonawca przystąpi do realizacji prac objętych danym zleceniem w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia telefonicznego lub pisemnego. Wszystkie dostawy kruszywa w zakresie danego zlecenia, ze strony Zamawiającego potwierdza wskazany w zleceniu leśniczy. Wykonawca zobligowany jest każdorazowo do zawiadomienia w/w pracownika o planowanym terminie dostaw kruszywa z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku wykonywania robót w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac do czasu wystąpienia warunków umożliwiających kontynuację robót. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie o terminie wstrzymania i terminie wznowienia prac. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać wymagane certyfikaty zgodności z Polską Normą PN-EN 13242:2004. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ilość i rodzaj dostarczonego kruszywa z każdego transportu. Wyklucza się użycie innych materiałów niż określone w przedmiocie zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należy również naprawa na własny koszt wszelkich uszkodzeń na drogach powstałych w związku z wykonywaniem zleconych prac w tym transportu materiału. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zgodnie z wymogami i wytycznymi niniejszej Specyfikacji wraz z załącznikami. Po wykonaniu prac Wykonawca doprowadzi do należytego stanu i porządku teren budowy, a także (w razie korzystania) drogi, nieruchomości, urządzenia i inne obiekty, które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia, oraz naprawi ewentualne szkody związane z prowadzeniem robót wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
14210000-6
45233142-6
14212200-2
45233141-9
60000000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-29
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2017-12-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 1. dla Pakietu I – 30 000,00 zł, 2. dla Pakietu II – 20 000,00 zł, 3. dla Pakietu III – 30 000,00 zł, 4. dla Pakietu IV - 100 000,00 zł, Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na dostawie kruszywa wraz jego wbudowaniu, każda o wartości co najmniej: 1. dla Pakietu I – 20 000,00 zł, 2. dla Pakietu II – 10 000,00 zł, 3. dla Pakietu III – 20 000,00 zł, 4. dla Pakietu IV - 80 000,00 zł, Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia. - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: a) dla Pakietu I - walcem samojezdnym statycznym lub wibracyjnym o masie, co najmniej 10 ton w ilości 1 sztuki, samochodem samowyładowczym o ładowności co najmniej 18 ton w ilości 1 sztuki, b) dla Pakietu II - walcem samojezdnym statycznym lub wibracyjnym o masie, co najmniej 10 ton w ilości 1 sztuki, samochodem samowyładowczym o co najmniej ładowności 18 ton ilości 1 sztuki, c) dla Pakietu III - walcem samojezdnym statycznym lub wibracyjnym o masie, co najmniej 10 ton w ilości 1 sztuki, samochodem samowyładowczym o ładowności co najmniej 18 ton ilości 1 sztuki, d) dla Pakietu IV - walcem samojezdnym statycznym lub wibracyjnym o masie, co najmniej 10 ton w ilości 1 sztuki, samochodem samowyładowczym o ładowności co najmniej 18 ton ilości 1 sztuki, Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia. Jeżeli wykonawca ubiega się o więcej niż jeden pakiet to musi wykazać posiadanie: - na dwa do trzech pakietów – walca samojezdnego statycznego lub wibracyjnego o masie, co najmniej 10 ton w ilości 1 sztuki, samochodu samowyładowczego o ładowności co najmniej 18 ton ilości 2 sztuki, - na cztery do pięciu pakietów – walca samojezdnego statycznego lub wibracyjnego o masie, co najmniej 10 ton w ilości 1 sztuki, samochodu samowyładowczego o ładowności co najmniej 18 ton ilości 3 sztuk. Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia. - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do każdego pakietu dysponuje lub będzie dysponował zdolnością techniczną lub zawodową tj.: a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej. b) Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wydane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów prawnych. Dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U z 2016r. poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (D.U z 2016r., poz. 65). 3) Wymagania dotyczące obowiązku zatrudniania na podstawie umowy o pracę zostały określone w punkcie 26 SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
7.9.2 Potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); j) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 7.10. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, 1) o których mowa w pkt. 7.9.2 litera a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 2) 7.9.2 litera b) – d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.10 pkt 1 ppkt 1 i ppkt 2 litera b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7. Dokument, o którym mowa 7.10 pkt.1 ppkt. 2 litera a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.10. a) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się tj. dokumenty, o których mowa w pkt 7.10 pkt 1 ppkt 1 i ppkt 2 litera b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa 7.10 pkt.1 ppkt. 2 litera a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. c) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 7.9.2.liera a) składa dokument, o którym mowa w 7.10. pkt.1 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126) stosuje się. tj. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.10 pkt 1 ppkt 1 i ppkt 2 litera b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 7.11. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający będzie żądał dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7.12. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w 7.9. 2 litera a) – i). 7.13. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w 7.9.2 litera a) – i). dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 7.14 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 7.9.1, 7.9.2, 7.10 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 7.15. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 7.9.1, 7.9.2, 7.10, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 7.16 Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 7.9.1. oraz 7.9.2. 7.17. Do oferty wykonawca załącza stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do podpisania ofert nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do podpisania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
7.9.1 Potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 2, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą"; b) wykazu robót budowlanych wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowalne zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnione j przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. e) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, b) informacja o części zamówienia, jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy na formularzu oferty, c) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII pkt. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 d) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - zobowiązanie tych podmiotów (wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ), e) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium gwarancji na formularzu oferty, f) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryterium terminu płatności -na formularzu oferty, g) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, h) zaleca się dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej w przypadku wnoszenia wadium w innej formie należy oryginał dokumentu zdeponować zgodnie z postanowieniami SIWZ (w Kasie Nadleśnictwa Świętoszów), a do oferty załączyć kopie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości: • Pakiet I - 1450,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych) • Pakiet II – 800,00 zł ( słownie: osiemset złotych) • Pakiet III – 1350,00 zł ( słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych) • Pakiet IV – 5150,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami). 9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: PKO BP S.A. O/Żagań. Nr 37 1020 5460 0000 5002 0003 7192. z dopiskiem: „Wadium przetargowe na "Utrzymanie dróg w Nadleśnictwie Świętoszów w 2017 r.” 9.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 9.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać złożone w oryginale najpóźniej do terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie Zamawiającego (Kasa Zamawiającego czynna jest w dni robocze od godziny 07:00 do godziny 15:00). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 9.7 Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w kasie nadleśnictwa , a jego kopia w ofercie. 9.8. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
termin płatności 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony mają prawo do przedłużenia wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą : a) następstwem niewskazania Wykonawcy miejsca dostawy trwającego dłużej niż 7 dni, b) wstrzymania wykonania umowy na wyraźne żądanie Zamawiającego trwające dłużej niż 7 dni. w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia umowy W przypadku opisanym w literze a-b termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o okres zwłoki Zamawiającego nie dłużej jednak niż o 20 dni. 2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie umowy w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami wymagającymi odpowiednich warunków jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć intensywne opady deszczu, śniegu lub gradu trwający w sposób ciągły co najmniej przez 3 dni, powodujące rozmiękczenie gruntu i konieczność przerwania robót. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o okres nie dłużej niż o 20 dni. 3) wystąpienia Siły wyższej (powódź, huragan, trzęsienie ziemi, tąpnięcia górnicze, epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, odnalezienie niewypałów, niewybuchów lub wykopalisk archeologicznych) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej nie dłużej jednak niż o 30 dni. 2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy strona zainteresowana przekazuje drugiej stronie wniosek na piśmie za pośrednictwem osób funkcyjnych. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 4. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 5. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o stanowisku w sprawie żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 6. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-07, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Pakiet I - Strachów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie istniejących dróg leśnych w leśnictwie Strachów, na terenie Nadleśnictwa Świętoszów. Roboty swym zakresem obejmują naprawę dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Świętoszów przy użyciu materiału zakupionego przez Wykonawcę, w tym: • zakup, dostawa, wbudowanie (profilowanie i zagęszczenie mechaniczne) kamienia łamanego niesortowanego 0/31,5 mm na powierzchni: - Pakiet I – Strachów – 787,50 m2, – wbudowana warstwa nawierzchni drogi; średnia grubość warstwy po zagęszczeniu od 10cm do 15 cm; Naprawy dróg leśnych, których dotyczy przedmiot zamówienia mają charakter miejscowy (lokalny). •Opis zakresu: Roboty dotyczą uzupełnienia ubytków miejscowych i odcinkowych na drogach gospodarczych o różnych nawierzchniach • Sposób realizacji Oczyszczenie, oskardowanie ubytku, miejscowego lub korytowanie ubytku odcinkowego wyrównanie i zagęszczenie podłoża, uzupełnienie dowiezionym materiałem warstwą o gr. od 10 do 15cm po zagęszczeniu z zachowaniem profilu poprzecznego i podłużnego oraz zagęszczenie walcem wibracyjnym. Roboty będą wykonywane na podstawie zleceń wystawionych przez Zamawiającego na poszczególne pakiety robót. W zleceniach określone zostanie miejsce, zakres, szacowana wartość, pracownik upoważniony przez Zamawiającego będzie potwierdzał dokumenty dostaw kruszywa, terminy wykonania robót oraz drogi do transportu materiału. Wartość robót określona zostanie w oparciu o stawki przedstawione w ofercie Wykonawcy. Przyjmuję się, że Wykonawca przystąpi do realizacji prac objętych danym zleceniem w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia telefonicznego lub pisemnego. Wszystkie dostawy kruszywa w zakresie danego zlecenia, ze strony Zamawiającego potwierdza wskazany w zleceniu leśniczy. Wykonawca zobligowany jest każdorazowo do zawiadomienia w/w pracownika o planowanym terminie dostaw kruszywa z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku wykonywania robót w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac do czasu wystąpienia warunków umożliwiających kontynuację robót. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie o terminie wstrzymania i terminie wznowienia prac. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać wymagane certyfikaty zgodności z Polską Normą PN-EN 13242:2004. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ilość i rodzaj dostarczonego kruszywa z każdego transportu. Wyklucza się użycie innych materiałów niż określone w przedmiocie zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należy również naprawa na własny koszt wszelkich uszkodzeń na drogach powstałych w związku z wykonywaniem zleconych prac w tym transportu materiału. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zgodnie z wymogami i wytycznymi niniejszej Specyfikacji wraz z załącznikami. Po wykonaniu prac Wykonawca doprowadzi do należytego stanu i porządku teren budowy, a także (w razie korzystania) drogi, nieruchomości, urządzenia i inne obiekty, które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia, oraz naprawi ewentualne szkody związane z prowadzeniem robót wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 14210000-6, 45233142-6, 14212200-2, 45233141-9, 60000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
termin płatności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet II - Ławszowa
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie istniejących dróg leśnych w leśnictwie Ławszowa na terenie Nadleśnictwa Świętoszów. Roboty swym zakresem obejmują naprawę dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Świętoszów przy użyciu materiału zakupionego przez Wykonawcę, w tym: • zakup, dostawa, wbudowanie (profilowanie i zagęszczenie mechaniczne) kamienia łamanego niesortowanego 0/31,5 mm na powierzchni: - Pakiet II – Ławszowa – 420,0 m2, – wbudowana warstwa nawierzchni drogi; średnia grubość warstwy po zagęszczeniu od 10cm do 15 cm; Naprawy dróg leśnych, których dotyczy przedmiot zamówienia mają charakter miejscowy (lokalny). •Opis zakresu: Roboty dotyczą uzupełnienia ubytków miejscowych i odcinkowych na drogach gospodarczych o różnych nawierzchniach • Sposób realizacji Oczyszczenie, oskardowanie ubytku, miejscowego lub korytowanie ubytku odcinkowego wyrównanie i zagęszczenie podłoża, uzupełnienie dowiezionym materiałem warstwą o gr. od 10 do 15cm po zagęszczeniu z zachowaniem profilu poprzecznego i podłużnego oraz zagęszczenie walcem wibracyjnym. Roboty będą wykonywane na podstawie zleceń wystawionych przez Zamawiającego na poszczególne pakiety robót. W zleceniach określone zostanie miejsce, zakres, szacowana wartość, pracownik upoważniony przez Zamawiającego będzie potwierdzał dokumenty dostaw kruszywa, terminy wykonania robót oraz drogi do transportu materiału. Wartość robót określona zostanie w oparciu o stawki przedstawione w ofercie Wykonawcy. Przyjmuję się, że Wykonawca przystąpi do realizacji prac objętych danym zleceniem w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia telefonicznego lub pisemnego. Wszystkie dostawy kruszywa w zakresie danego zlecenia, ze strony Zamawiającego potwierdza wskazany w zleceniu leśniczy. Wykonawca zobligowany jest każdorazowo do zawiadomienia w/w pracownika o planowanym terminie dostaw kruszywa z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku wykonywania robót w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac do czasu wystąpienia warunków umożliwiających kontynuację robót. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie o terminie wstrzymania i terminie wznowienia prac. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać wymagane certyfikaty zgodności z Polską Normą PN-EN 13242:2004. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ilość i rodzaj dostarczonego kruszywa z każdego transportu. Wyklucza się użycie innych materiałów niż określone w przedmiocie zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należy również naprawa na własny koszt wszelkich uszkodzeń na drogach powstałych w związku z wykonywaniem zleconych prac w tym transportu materiału. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zgodnie z wymogami i wytycznymi niniejszej Specyfikacji wraz z załącznikami. Po wykonaniu prac Wykonawca doprowadzi do należytego stanu i porządku teren budowy, a także (w razie korzystania) drogi, nieruchomości, urządzenia i inne obiekty, które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia, oraz naprawi ewentualne szkody związane z prowadzeniem robót wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 14210000-6, 45233142-6, 14212200-2, 45233141-9, 60000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
termin płatności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Pakiet III - Lubiechów
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie istniejących dróg leśnych w leśnictwie Lubiechów na terenie Nadleśnictwa Świętoszów. Roboty swym zakresem obejmują naprawę dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Świętoszów przy użyciu materiału zakupionego przez Wykonawcę, w tym: • zakup, dostawa, wbudowanie (profilowanie i zagęszczenie mechaniczne) kamienia łamanego niesortowanego 0/31,5 mm na powierzchni: - Pakiet III – Lubiechów – 735,00 m2, – wbudowana warstwa nawierzchni drogi; średnia grubość warstwy po zagęszczeniu od 10cm do 15 cm; Naprawy dróg leśnych, których dotyczy przedmiot zamówienia mają charakter miejscowy (lokalny). •Opis zakresu: Roboty dotyczą uzupełnienia ubytków miejscowych i odcinkowych na drogach gospodarczych o różnych nawierzchniach • Sposób realizacji Oczyszczenie, oskardowanie ubytku, miejscowego lub korytowanie ubytku odcinkowego wyrównanie i zagęszczenie podłoża, uzupełnienie dowiezionym materiałem warstwą o gr. od 10 do 15cm po zagęszczeniu z zachowaniem profilu poprzecznego i podłużnego oraz zagęszczenie walcem wibracyjnym. Roboty będą wykonywane na podstawie zleceń wystawionych przez Zamawiającego na poszczególne pakiety robót. W zleceniach określone zostanie miejsce, zakres, szacowana wartość, pracownik upoważniony przez Zamawiającego będzie potwierdzał dokumenty dostaw kruszywa, terminy wykonania robót oraz drogi do transportu materiału. Wartość robót określona zostanie w oparciu o stawki przedstawione w ofercie Wykonawcy. Przyjmuję się, że Wykonawca przystąpi do realizacji prac objętych danym zleceniem w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia telefonicznego lub pisemnego. Wszystkie dostawy kruszywa w zakresie danego zlecenia, ze strony Zamawiającego potwierdza wskazany w zleceniu leśniczy. Wykonawca zobligowany jest każdorazowo do zawiadomienia w/w pracownika o planowanym terminie dostaw kruszywa z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku wykonywania robót w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac do czasu wystąpienia warunków umożliwiających kontynuację robót. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie o terminie wstrzymania i terminie wznowienia prac. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać wymagane certyfikaty zgodności z Polską Normą PN-EN 13242:2004. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ilość i rodzaj dostarczonego kruszywa z każdego transportu. Wyklucza się użycie innych materiałów niż określone w przedmiocie zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należy również naprawa na własny koszt wszelkich uszkodzeń na drogach powstałych w związku z wykonywaniem zleconych prac w tym transportu materiału. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zgodnie z wymogami i wytycznymi niniejszej Specyfikacji wraz z załącznikami. Po wykonaniu prac Wykonawca doprowadzi do należytego stanu i porządku teren budowy, a także (w razie korzystania) drogi, nieruchomości, urządzenia i inne obiekty, które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia, oraz naprawi ewentualne szkody związane z prowadzeniem robót wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 14210000-6, 45233142-6, 14212200-2, 45233141-9, 60000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
termin płatności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Pakiet IV - Głębokie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie istniejących dróg leśnych w leśnictwie Głębokie na terenie Nadleśnictwa Świętoszów. Roboty swym zakresem obejmują naprawę dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Świętoszów przy użyciu materiału zakupionego przez Wykonawcę, w tym: • zakup, dostawa, wbudowanie (profilowanie i zagęszczenie mechaniczne) kamienia łamanego niesortowanego 0/31,5 mm na powierzchni: - Pakiet IV – Głębokie – 2800,00 m2 – wbudowana warstwa nawierzchni drogi; średnia grubość warstwy po zagęszczeniu od 10cm do 15 cm; Naprawy dróg leśnych, których dotyczy przedmiot zamówienia mają charakter miejscowy (lokalny). •Opis zakresu: Roboty dotyczą uzupełnienia ubytków miejscowych i odcinkowych na drogach gospodarczych o różnych nawierzchniach • Sposób realizacji Oczyszczenie, oskardowanie ubytku, miejscowego lub korytowanie ubytku odcinkowego wyrównanie i zagęszczenie podłoża, uzupełnienie dowiezionym materiałem warstwą o gr. od 10 do 15cm po zagęszczeniu z zachowaniem profilu poprzecznego i podłużnego oraz zagęszczenie walcem wibracyjnym. Roboty będą wykonywane na podstawie zleceń wystawionych przez Zamawiającego na poszczególne pakiety robót. W zleceniach określone zostanie miejsce, zakres, szacowana wartość, pracownik upoważniony przez Zamawiającego będzie potwierdzał dokumenty dostaw kruszywa, terminy wykonania robót oraz drogi do transportu materiału. Wartość robót określona zostanie w oparciu o stawki przedstawione w ofercie Wykonawcy. Przyjmuję się, że Wykonawca przystąpi do realizacji prac objętych danym zleceniem w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia telefonicznego lub pisemnego. Wszystkie dostawy kruszywa w zakresie danego zlecenia, ze strony Zamawiającego potwierdza wskazany w zleceniu leśniczy. Wykonawca zobligowany jest każdorazowo do zawiadomienia w/w pracownika o planowanym terminie dostaw kruszywa z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku wykonywania robót w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac do czasu wystąpienia warunków umożliwiających kontynuację robót. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub pisemnie o terminie wstrzymania i terminie wznowienia prac. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać wymagane certyfikaty zgodności z Polską Normą PN-EN 13242:2004. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ilość i rodzaj dostarczonego kruszywa z każdego transportu. Wyklucza się użycie innych materiałów niż określone w przedmiocie zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należy również naprawa na własny koszt wszelkich uszkodzeń na drogach powstałych w związku z wykonywaniem zleconych prac w tym transportu materiału. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, zgodnie z wymogami i wytycznymi niniejszej Specyfikacji wraz z załącznikami. Po wykonaniu prac Wykonawca doprowadzi do należytego stanu i porządku teren budowy, a także (w razie korzystania) drogi, nieruchomości, urządzenia i inne obiekty, które Wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia, oraz naprawi ewentualne szkody związane z prowadzeniem robót wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 14210000-6, 45233142-6, 14212200-2, 45233141-9, 60000000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-29
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
termin płatności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.