Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
17z dziś
2535z ostatnich 7 dni
10761z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa, instalacja oraz serwis klimatyzatorów wraz z dostosowaniem instalacji zasilającej...

Przedmiot:

Dostawa, instalacja oraz serwis klimatyzatorów wraz z dostosowaniem instalacji zasilającej oraz uruchomienie klimatyzatorów stacjonarnych naściennych typu „LG”

Data zamieszczenia: 2017-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 1
85-082 Bydgoszcz
Telefon: 525181278
Faks: 525181277
E-mail: ewa.gehrke@plk-sa.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-30 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa, instalacja oraz serwis klimatyzatorów wraz z dostosowaniem instalacji zasilającej oraz uruchomienie klimatyzatorów stacjonarnych naściennych typu „LG” w opcji chłodzenie/grzanie w budynkach zlokalizowanych na terenie działania PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy: budynek administracyjny ul. Zygmunta Augusta 3, strona południowa.
Formuła realizacji Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia Usługi
Okres związania ofertą
przez okres 45 dni
Składanie ofert częściowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Składanie ofert wariantowych Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Szczegóły zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Warunki W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
 
Wykaz wymaganych dokumentów 1)aktualny odpis z właściwego rejestru-wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną i prowadzącego działalność gospodarczą informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
2) pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub inne oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt 1)
3)wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
Informacje o wadium Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Dostawa, instalacja oraz serwis klimatyzatorów wraz z dostosowaniem instalacji zasilającej oraz uruchomienie klimatyzatorów stacjonarnych naściennych typu „LG” w opcji chłodzenie/grzanie w budynkach zlokalizowanych na terenie działania PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert Dostawa, instalacja oraz serwis klimatyzatorów wraz z dostosowaniem instalacji zasilającej oraz uruchomienie klimatyzatorów stacjonarnych naściennych typu „LG” w opcji chłodzenie/grzanie w budynkach zlokalizowanych na terenie działania PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy :
Cena - 100,00%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium  
Miejsce składania ofert/wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 1
85-082 Bydgoszcz
Sekretariat
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Ewa Gehrke, tel. 52 518 12 78, e-mail: ewa.gehrke@plk-sa.pl.

 
Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina) 2017-11-30 10:00
Miejsce otwarcia ofert/wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 1
85-082 Bydgoszcz
 
Termin otwarcia ofert/wniosków 2017-11-30 10:30
Miejsce realizacji zamówienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy
 
Termin wykonania zamówienia do dnia 31.12.2017r.
Zamawiający po złożeniu ofert może przeprowadzić dodatkowo negocjacje handlowe.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Umowa ramowa Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacja o zamówieniach uzupełniających/dodatkowych  
Dynamiczny system zakupów Odznaczonehttps://zamowienia.plk-sa.pl/pic/mp/checkbox_clear.png" title="Odznaczone" />
Informacje o Specyfikacji
Miejsce pobrania Specyfikacji IZ Bydgoszcz
Dni pobrania Specyfikacji
od poniedziałku
do piątku
Godziny pobrania Specyfikacji 8.00-14.00
Opłata za Specyfikację 0,00
Uwagi WZ dostępny do pobrania na stronie zamowienia.plk-sa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.