Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2448z ostatnich 7 dni
11620z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie przyłącza do instalacji odbiorczej w budynku świetlicy

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie przyłącza do instalacji odbiorczej w budynku świetlicy

Data zamieszczenia: 2017-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów
Tel. 86 271 46 16
Fax 86 271 20 69
Województwo: podlaskie
Miasto: Łady Polne
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-29 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

Gmina Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów zaprasza do składania ofert na wykonanie przyłącza do instalacji odbiorczej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łady Polne

 

 

 

I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe

 

Gmina Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów

 

Tel. 86 271 46 16, Fax 86 271 20 69

 

Strona internetowa: www.ugzambrow.pl

 

Poczta elektroniczna: ania.biala@ugzambrow.pl

 

 

 

Il . Tryb udzielenia zamówienia

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ww. ustawy. Zamówienie publiczne prowadzone, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 euro (zarządzenie Wójta Gminy Zambrów nr 186/VI/14 z dnia 30 maja 2014 r.).

 

 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Zamówienie dotyczy wykonania przyłącza do instalacji odbiorczej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łady Polne wraz z innymi niezbędnymi pracami do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Prace dotyczą wykonania przyłącza od nowego przyłącza kablowego o mocy 45 kW na granicy nieruchomości do budynku świetlicy wiejskiej oraz w miarę potrzeb innych prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu np. w razie potrzeby nowej instalacji licznikowej (rozdzielni elektrycznej) i innych.

 

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia.

 

Termin wykonania wyżej określonych prac ustala się na dzień 15 grudnia 2017 r.

 

 

 

V. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty.

 1.  

  Oferta winna zawierać łączną cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 2.  

  Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

 3.  

  Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, pokój nr 19, z napisem „oferta - przyłącze Łady Polne lub drogą mailową na adres: ania.biala@ugzambrow.pl Termin składania ofert upływa dnia 29 listopada 2017 r. do godz. 1000 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 1010 w siedzibie zamawiającego pok. nr 19. Wykonawcy mogą być obecni w czasie otwarcia ofert.

 4.  

  W ofercie należy podać wartość prac brutto.

 5.  

  Kryteria oceny ofert - 100% cena.

 6.  

  Termin związania ofertą - 30 dni.

 

 

 

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Anna Biała - inspektor w Urzędzie Gminy Zambrów, ul. Fabryczna 3, pokój nr 6, tel. 86-271-46-16 wew. 27.

 

 

 

VII. Płatność:

 1.  

  W umowie Zamawiający zakłada płatność jednorazową po wykonaniu całości zamówienia.

 2.  

  Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę

 3.  

  Płatność będzie dokonana w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy.

 

 

 

VIII. Wynik postępowania.

 1.  

  Zamawiający przyzna zamówienie temu wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w zapytaniu kryteria wyboru oferty.

 2.  

  Wykonawca, którego ofertę wybrano, zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o przyznaniu mu kontraktu, przed wygaśnięciem terminu związania z ofertą.

 3.  

  Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 4.  

  Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 5.  

  Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

 6.  

  Nie przewiduje się udzielenia wykonawcy zamówień publicznych uzupełniających.

 7.  

  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.