Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2447z ostatnich 7 dni
10224z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana stolarki okiennej w budynku

Przedmiot:

Wymiana stolarki okiennej w budynku

Data zamieszczenia: 2017-11-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Osoba do kontaktu:
Gabriela Stojer, tel. (32) 43 92 317
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-11-29 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Urząd Miasta Rybnika, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach sali sztabowej, stanowiska kierowania oraz pomieszczeniach socjalnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, mieszczącego się w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Św. Józefa 4 w Rybniku.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dla montażu parapetów i okien PCV:

 1. dokonanie pomiarów na obiekcie w celu uściślenia wymiarów okien PCV i parapetów planowanych do wymiany,

 2. zabezpieczenie przed uszkodzeniami i zabrudzeniem terenu prac,

 3. zdjęcie skrzydeł okiennych i demontaż ościeżnic, parapetów – 12 szt.,

 4. przygotowanie otworów do montażu nowych okien i parapetów,

 5. dostawa i montaż nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych:

  1. parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratu o grubości 3 cm w kolorze białym marmurkowym,

  2. parapety zewnętrzne wykonane z blachy w kolorze białym,

 6. dostawa i montaż nowych okien PCV szt.12, wymagania min.: okna 3 szybowe, współczynnik Umax=1,1 wymiary zgodne z załączoną specyfikacją,

 7. osadzenie kołków mocujących – kotew, dokonanie dokładnego ustawienia w poziomie i pionie okien,

 8. uszczelnienie ościeżnicy i parapetów pianką poliuretanową montażową oraz silikonem,

 9. montaż zamków i klamek,

 10. wykonanie niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie robót,

 11. wywiezienie i zutylizowanie materiałów z rozbiórki,

 12. sprzątanie terenu robót.

13) pozycje: 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, 1.1.11 wykreślono z przedmiaru robót.

Przy robotach związanych z instalacją okien należy ściśle stosować się do instrukcji producenta tych elementów w zakresie transportu, przechowywania, osadzania i montażu. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz z uwagami Zarządzającego realizacją umowy.

Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż + 3°C.

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 2. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Opis sposobu obliczania ceny

  1. Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić cenę całkowitą przedmiotu zamówienia brutto za określony przedmiot zamówienia.

  2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 2. Osoby po stronie Zamawiającego wyznaczone do porozumiewania się z Wykonawcami:

  1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Gabriela Stojer – pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta w Rybniku tel. (32) 43 92 317, a w razie nieobecności osoba pełniąca zastępstwo.

 3. Miejsce składania ofert:

Ofertę cenową na wypełnionym formularzu cenowo-ofertowym można:

  1. zeskanowaną przesłać drogą elektroniczną na adres: zarz_kryz@um.rybnik.pl

  2. przesłać pocztą na adres Zamawiającego:

Urząd Miasta Rybnika, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2.

  1. złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2.

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 29 listopada 2017  r.

(liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miasta Rybnika).

 1. Termin realizacji zamówienia: do 20.12.2017 r.

 2. Informacje dodatkowe:

  1. Zamawiający wymagać będzie gwarancji na dostarczone okna równy okresowi gwarancji producenta oraz na wykonane prace na okres 24 miesięcy, liczony od daty komisyjnego odbioru robót.

  2. Zamawiający życzy sobie aby działania gwarancyjne w okresie jej trwania wykonywane były środkami i na koszt wykonawcy łącznie z kosztami transportu, dojazdu, delegacji, części i usług.

  3. Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie wykonać naprawy gwarancyjne w ciągu dwóch dni od powiadomienia przez Zamawiającego o usunięciu wad, lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

  4. W przypadku braku usunięcia wady przez Wykonawcę w czasie trwania gwarancji po dwukrotnym powiadomieniu, lub uzgodnieniu innego terminu do usunięcia wad, Zamawiający sam dokona naprawy na koszt Wykonawcy.

  5. Zamawiający przewiduje kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego,

- za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego
za każdy dzień przekroczenia terminu.

 1. Warunki płatności:

Płatność nastąpi po zrealizowaniu zamówienia i podpisaniu przez przedstawicieli obu stron protokołu odbioru końcowego, przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze,
w terminie do 7 dni od daty otrzymania faktury.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.