Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów oraz nasadzenie drzew i krzewów rosnących wzdłuż...

Przedmiot:

Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów oraz nasadzenie drzew i krzewów rosnących wzdłuż ulic z podziałem na dwie części zamówienia

Data zamieszczenia: 2017-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
ul. Michała Grażyńskiego 10
43-300 , Bielsko-Biała
telefon - 33 472 60 10
faks - 33 497 96 35
www.mzd.bielsko.pl
mzd@mzd.bielsko.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bielsko-Biała
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł. (słownie złotych: cztery tysiące) – Zakres I; 4 000,00 zł. (słownie złotych: cztery tysiące) – Zakres II.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-04 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów oraz nasadzenie drzew i krzewów rosnących wzdłuż ulic w pasie drogowym na terenie miasta Bielska-Białej w strefie wschodniej i zachodniej z podziałem na dwie części zamówienia, zwane również „Zakresami”
Numer referencyjny: 396-17/IZ/64/U/PN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym na terenie miasta Bielska-Białej w strefie wschodniej i zachodniej oraz w zakresie nasadzeń drzew i krzewów w pasie drogowym na terenie miasta Bielska-Białej w strefie wschodniej i zachodniej. Zamówienie obejmuje w szczególności: a) wycinkę drzew; b) wycinkę krzewów; c) prześwietlanie i redukcję koron drzew; d) prześwietlanie i redukcję krzewów; e) frezowanie pni drzew; f) przycinanie żywopłotów; g) zrąbkowanie gałęzi; h) nasadzenia drzew i krzewów. Zakres usługi obejmuje teren miasta Bielska-Białej w strefie wschodniej tj. na wschód od rzeki Białej do granic administracyjnych miasta i strefie zachodniej tj. na zachód od rzeki Białej do granic administracyjnych miasta. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części: Część I - strefę wschodnią i Część II - strefę zachodnią, zwane również Zakresami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne ww. Zakresy (Części) zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub dwa Zakresy (Części) zamówienia. Usługa wykonywana będzie na podstawie zleceń. Zlecenia poszczególnych prac do realizacji będą miały formę pisemną. Każde zlecenie będzie określało w szczególności: zakres prac, miejsce ich wykonania oraz termin realizacji, który będzie wiążący dla Wykonawcy. Jeżeli w zleceniu określono wykonanie prac jako ,,pilne”, Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji zlecenia zgodnie z wymogami zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia – każdego Zakresu. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 77211400-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77211500-7
77211600-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: A) Wiedzy i doświadczenia: Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: a) 1 usługę polegającą na wycince drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym, o wartości minimum 70 000,00 zł. brutto. i b) 1 usługę polegającą na pielęgnacji (przycince, prześwietleniu lub redukcji) drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym, o wartości minimum 130 000,00 zł. brutto. „Pas drogowy” - rozumiana zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 – o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz.1089). Usługi określone pod lit. a) i b) mogą wchodzić w zakres jednego zamówienia. W przypadku składania ofert na Zakres I i II, wystarczające jest wykazanie 2 usług (tzn. nie jest wymagane wykazanie 4 różnych usług, po 2 dla każdego Zakresu). W przypadku, gdy wymagane usługi są częścią większego zamówienia/zamówień, dotyczącego/dotyczących szerszego zakresu usług, należy podać w wykazie, o którym mowa w sekcji III.5.1 tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku. W przypadku, gdy wartość wykazanej przez Wykonawcę usługi została ustalona w walucie innej niż zł, Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. B) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował dla każdego z Zakresów: a) osobą posiadającą doświadczenie w kierowaniu pracami przy wycince i pielęgnacji drzew rosnących w pasie drogowym, w trakcie realizacji co najmniej jednej usługi polegającej na wycince drzew i krzewów oraz pielęgnacji drzew rosnących w pasie drogowym, o wartości minimum 70 000,00 zł. brutto; b) osobą posiadającą uprawnienia oraz doświadczenie do kierowania ruchem w pasie drogowym; c) osobą posiadającą uprawnienia do obsługi pił łańcuchowych; d) osobą posiadającą uprawnienia do prac wysokościowych; e) osobą posiadającą uprawnienia konserwatora zabytków. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji. „Pas drogowy” - rozumiana zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 – o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz.1089). UWAGA: W przypadku składania przez Wykonawcę ofert na więcej niż jeden Zakres, kandydaci wskazani do wykonywania zamówienia w jednym Zakresie, nie mogą być jednocześnie wskazani w pozostałym, z wyłączeniem pkt B) ppkt. e).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352), w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie, w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć Wykaz „Potencjał kadrowy” (oddzielnie dla każdej ze Stref), w którym Wykonawca wskaże osobę, która będzie skierowana do realizacji zamówienia oraz wskaże dodatkowe zamówienia wykonane przez tą osobę. Wykaz ten winien zostać złożony w celu oceny oferty w kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego” oraz w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji III.1.3).B. W przypadku niezłożenia wykazu, Zamawiający wezwie do jego złożenia jedynie w zakresie potwierdzenia spełniania warunku udział w postępowaniu wskazanego w sekcji III.1.3) B. Pozostałe wymagane dokumenty określono w Instrukcji dla Wykonawców (Rozdział I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł. (słownie złotych: cztery tysiące) – Zakres I; 4 000,00 zł. (słownie złotych: cztery tysiące) – Zakres II.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie potencjału kadrowego 10,00
Czas przystąpienia do realizacji zlecenia w trybie pilnym 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ppkt. 2. 2. Zmiana umowy może nastąpić: a) w przypadkach opisanych we Wzorze umowy, b) co do nieistotnych postanowień umowy, c) w przypadkach opisanych w ustawie – prawo zamówień publicznych. Zmiany treści umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w Rozdziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-04, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów oraz nasadzenie drzew i krzewów rosnących wzdłuż ulic w pasie drogowym na terenie miasta Bielska-Białej w strefie wschodniej i zachodniej z podziałem na dwie części zamówienia, zwane również „Zakresami” - Zakres I - Strefa wschodnia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym na terenie miasta Bielska-Białej w strefie wschodniej i zachodniej oraz w zakresie nasadzeń drzew i krzewów w pasie drogowym na terenie miasta Bielska-Białej w strefie wschodniej i zachodniej. Zamówienie obejmuje w szczególności: a) wycinkę drzew; b) wycinkę krzewów; c) prześwietlanie i redukcję koron drzew; d) prześwietlanie i redukcję krzewów; e) frezowanie pni drzew; f) przycinanie żywopłotów; g) zrąbkowanie gałęzi; h) nasadzenia drzew i krzewów. Zakres usługi obejmuje teren miasta Bielska-Białej w strefie wschodniej tj. na wschód od rzeki Białej do granic administracyjnych miasta i strefie zachodniej tj. na zachód od rzeki Białej do granic administracyjnych miasta. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części: Część I - strefę wschodnią i Część II - strefę zachodnią, zwane również Zakresami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne ww. Zakresy (Części) zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub dwa Zakresy (Części) zamówienia. Usługa wykonywana będzie na podstawie zleceń. Zlecenia poszczególnych prac do realizacji będą miały formę pisemną. Każde zlecenie będzie określało w szczególności: zakres prac, miejsce ich wykonania oraz termin realizacji, który będzie wiążący dla Wykonawcy. Jeżeli w zleceniu określono wykonanie prac jako ,,pilne”, Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji zlecenia zgodnie z wymogami zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia – każdego Zakresu. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211400-6, 77211500-7, 77211600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie potencjału kadrowego 10,00
Czas przystąpienia do realizacji zlecenia w trybie pilnym 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów oraz nasadzenie drzew i krzewów rosnących wzdłuż ulic w pasie drogowym na terenie miasta Bielska-Białej w strefie wschodniej i zachodniej z podziałem na dwie części zamówienia, zwane również „Zakresami” - Zakres II - Strefa zachodnia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym na terenie miasta Bielska-Białej w strefie wschodniej i zachodniej oraz w zakresie nasadzeń drzew i krzewów w pasie drogowym na terenie miasta Bielska-Białej w strefie wschodniej i zachodniej. Zamówienie obejmuje w szczególności: a) wycinkę drzew; b) wycinkę krzewów; c) prześwietlanie i redukcję koron drzew; d) prześwietlanie i redukcję krzewów; e) frezowanie pni drzew; f) przycinanie żywopłotów; g) zrąbkowanie gałęzi; h) nasadzenia drzew i krzewów. Zakres usługi obejmuje teren miasta Bielska-Białej w strefie wschodniej tj. na wschód od rzeki Białej do granic administracyjnych miasta i strefie zachodniej tj. na zachód od rzeki Białej do granic administracyjnych miasta. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części: Część I - strefę wschodnią i Część II - strefę zachodnią, zwane również Zakresami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne ww. Zakresy (Części) zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub dwa Zakresy (Części) zamówienia. Usługa wykonywana będzie na podstawie zleceń. Zlecenia poszczególnych prac do realizacji będą miały formę pisemną. Każde zlecenie będzie określało w szczególności: zakres prac, miejsce ich wykonania oraz termin realizacji, który będzie wiążący dla Wykonawcy. Jeżeli w zleceniu określono wykonanie prac jako ,,pilne”, Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji zlecenia zgodnie z wymogami zawartymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia – każdego Zakresu. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211400-6, 77211500-7, 77211600-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie potencjału kadrowego 10,00
Czas przystąpienia do realizacji zlecenia w trybie pilnym 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.