Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2448z ostatnich 7 dni
11620z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018

Data zamieszczenia: 2017-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
ul. Poznańska 384 c
88-100 , Inowrocław
telefon - 52 353 72 28
www.zdpinowroclaw.com.pl
inwestycje@zdpinowroclaw.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Inowrocław
Wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.4. 500,00 zł brutto, 1.6. 750,00 zł brutto 1.7. 600,00 zł brutto 1.8. 350,00 zł brutto 1.9. 830,00 zł brutto 1.10. 400,00 zł brutto 1.11. 800,00 zł brutto 1.12. 330,00 zł brutto 1.13. 880,00 zł br
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-04 09:20:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zimowe utrzymanie dróg powiatu inowrocławskiego w sezonie 2017/2018” - ponowny III
Numer referencyjny: PN/22/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Podział na zadania: Zamówienie dotyczące zimowego utrzymania dróg zostało podzielone na 26 zadania (części) w tym aktualne zamówienie dotyczy 19 zadań (bez zadań nr 1, 2, 3, 5, 21, 22, 23) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 z podziałem na zadania: 1) Zadanie nr 1 – obszar gminy Kruszwica, południowo- zachodnia strona, mechaniczne odśnieżanie patrolowo- interwencyjne dróg jednojezdniowych na całej szerokości jezdni pługiem, o łącznej długości dróg 37,424 km. Szacowana ilość godzin – 115,(nie dotyczy powyższe postępowanie) 2) Zadanie nr 2 – obszar gminy Kruszwica, południowo-wschodnia strona, mechaniczne odśnieżanie patrolowo- interwencyjne dróg jednojezdniowych na szerokości jezdni pługiem, o łącznej długości dróg 38,271 km. Szacowana ilość godzin - 120, (nie dotyczy powyższe postępowanie) 3) Zadanie nr 3 – obszar gminy Kruszwica, północno-wschodnia strona, mechaniczne odśnieżanie patrolowo- interwencyjne dróg jednojezdniowych na całej szerokości jezdni pługiem, o łącznej długości dróg 28,755 km. Szacowana ilość godzin - 90, (nie dotyczy powyższe postępowanie) 4) Zadanie nr 4 – obszar gminy Dabrowa Biskupia, mechaniczne odśnieżanie patrolowo- interwencyjne dróg jednojezdniowych na całej szerokości jezdni pługiem, o łącznej długości dróg 30,820 km. Szacowana ilość godzin - 95, 5) Zadanie nr 5 – obszar gminy Inowrocław, południowo-wschodnia strona, mechaniczne odśnieżanie patrolowo- interwencyjne dróg jednojezdniowych na całej szerokości jezdni pługiem, o łącznej długości dróg 36,616 km. Szacowana ilość godzin - 115, (nie dotyczy powyższe postępowanie) 6) Zadanie nr 6 – obszar gminy Inowrocław, północno-wschodnia strona, mechaniczne odśnieżanie patrolowo-interwencyjne dróg jednojezdniowych na całej szerokości jezdni pługiem, o łącznej długości dróg 44,048 km. Szacowana ilość godzin - 140, 7) Zadanie nr 7 – obszar gminy Gniewkowo, południowo- wschodnia strona, mechaniczne odśnieżanie patrolowo-interwencyjne dróg jednojezdniowych na całej szerokości jezdni pługiem, o łącznej długości dróg 37,464 km. Szacowana ilość godzin - 117, 8) Zadanie nr 8 – obszar gminy Gniewkowo, południowo-zachodnia strona, mechaniczne odśnieżanie patrolowo- interwencyjne dróg jednojezdniowych na całej szerokości jezdni pługiem, o łącznej długości dróg 21,644 km. Szacowana ilość godzin - 70, 9) Zadanie nr 9 – obszar gmin Rojewo i Inowrocław, mechaniczne odśnieżanie patrolowo- interwencyjne dróg jednojezdniowych na całej szerokości drogi pługiem, o łącznej długości dróg 50,346 km. Szacowana ilość godzin - 158, 10) Zadanie nr 10 – obszar gminy Złotniki Kujawskie, północno- zachodnia strona, mechaniczne odśnieżanie patrolowo- interwencyjne dróg jednojezdniowych na całej szerokości jezdni pługiem, o łącznej długości dróg 26,221 km. Szacowana ilość godzin - 80, 11) Zadanie nr 11- obszar gmin Złotniki Kujawskie, Pakość i Inowrocław, mechaniczne odśnieżanie patrolowo- interwencyjne dróg jednojezdniowych na całej szerokości jezdni pługiem o łącznej długości dróg 48,544 km. Szacowana ilość godzin - 150, 12) Zadanie nr 12 – obszar gmin Pakość i Janikowo, mechaniczne odśnieżanie patrolowo- interwencyjne dróg jednojezdniowych na całej szerokości jezdni pługiem, o łącznej długości dróg 21,219 km - 66, 13) Zadanie nr 13 – obszar gminy Janikowo, wschodnia strona, mechaniczne odśnieżanie patrolowo- interwencyjne dróg jednojezdniowych na całej szerokości jezdni pługiem, o łącznej długości dróg 53,27 km. Szacowana ilość godzin - 166, 14) Zadanie nr 14 – obszar gminy Janikowo, zachodnia strona, mechaniczne odśnieżanie patrolowo- interwencyjne dróg jednojezdniowych na całej szerokości jezdni pługiem, o łącznej długości dróg 28,516 km. Szacowana ilość godzin -90, 15) Zadanie nr 15 – obszar północny powiatu inowrocławskiego - usuwanie zatorów śnieżnych przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki powyżej 2m3. Szacowana ilość godzin - 170, 16) Zadanie nr 16 – obszar południowy powiatu inowrocławskiego - usuwanie zatorów śnieżnych przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki powyżej 2m3. Szacowana ilość godzin - 170, 17) Zadanie nr 17 – obszar północny powiatu inowrocławskiego (obszar zadań nr 6 + nr 7) - usuwanie zatorów śnieżnych przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki do 2m3. Szacowana ilość godzin - 171, 18) Zadanie nr 18 – obszar północny powiatu inowrocławskiego (obszar zadań nr 8 + nr 9) - usuwanie zatorów śnieżnych przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki do 2m3. Szacowana ilość godzin - 171, 19) Zadanie nr 19 – obszar północny powiatu inowrocławskiego (obszar zadań nr 10 + nr 11) - usuwanie zatorów śnieżnych przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki do 2m3. Szacowana ilość godzin - 171, 20) Zadanie nr 20 - obszar południowy powiatu inowrocławskiego (obszar zadań nr 12 + nr 13 + nr 14) - usuwanie zatorów śnieżnych przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki do 2m3. Szacowana ilość godzin -171, 21) Zadanie nr 21 - obszar południowy powiatu inowrocławskiego (obszar zadań nr 1 + nr 2 + nr 5) - usuwanie zatorów śnieżnych przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki do 2m3. Szacowana ilość godzin - 171, (nie dotyczy powyższe postępowanie) 22) Zadanie nr 22 - obszar południowy powiatu inowrocławskiego (obszar zadań nr 3 + nr 4) - usuwanie zatorów śnieżnych przy użyciu ładowarki o pojemności łyżki do 2m3. Szacowana ilość godzin - 171, (nie dotyczy powyższe postępowanie) 23) Zadanie nr 23 – obszar gminy Kruszwica - likwidacja śliskości dróg jednojezdniowych na całej szerokości jezdni poprzez uszorstnianie mieszanką, o łącznej długości dróg 44,460 km (środki uszorstniające zapewni Zamawiający). Szacowana ilość godzin - 86, (nie dotyczy powyższe postępowanie) 24) Zadanie nr 24 – obszar gminy Rojewo, Inowrocław, Dabrowa Biskupia - likwidacja śliskości dróg jednojezdniowych na całej szerokości jezdni poprzez uszorstnianie mieszanką, o łącznej długości dróg 34,659 km (środki uszorstniające zapewni Zamawiający). Szacowana ilość godzin - 86, 25) Zadanie nr 25 – obszar gminy Janikowo - likwidacja śliskości dróg jednojezdniowych na całej szerokości jezdni poprzez uszorstnianie mieszanką, o łącznej długości dróg 26,196 km (środki uszorstniające zapewni Zamawiający). Szacowana ilość godzin - 86, 26) Zadanie nr 26 – obszar gminy Pakość i Złotniki Kujawskie - likwidacja śliskości dróg jednojezdniowych całej szerokości jezdni poprzez uszorstnianie mieszanką, o łącznej długości dróg 14,568 km (środki uszorstniające zapewni Zamawiający). Szacowana ilość godzin - 86. Dalszy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych wymagających zwiększenia zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług do 50% ilości zamówienia podstawowego dla danej części na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia niniejszego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać lub mieć zapewniony dostęp (przez dzierżawę, wynajem, umowę kupna) do w pełni sprawnych jednostek sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia tj.: -nr 1÷ 8 oraz nr 10, nr 12 i nr 14 - po 1 nośniku wraz z pługiem czołowy typu ciężkiego dla każdego zadania, -nr 9, nr 11 i nr 13 – po 2 nośniki wraz z pługami czołowymi typu ciężkiego dla każdego zadania, -nr 15 i nr 16 – po 1 ładowarce o pojemności łyżki powyżej 2 m3 dla każdego zadania, -nr 17 ÷ 22 – po 1 ładowarce o pojemności łyżki do 2 m3 dla każdego zadania, -nr 23 ÷ nr 26 – po 1 nośniku wraz z posypywarką mieszanki dla każdego zadania. UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca składa/złożył (w poprzednim postępowaniu PN/19/2017 i PN/21/2017) ofertę na więcej niż jedno zadanie, musi dysponować odpowiednim sprzętem na każde zadanie oddzielnie (sprzęt należy sumować). Podane ilości sprzętu, jakimi muszą dysponować Wykonawcy są minimalnymi wymaganiami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenia na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy e) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 Ustawy; h) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 6 Ustawy; i) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy; j) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz sprzętu. Wykonawca musi posiadać lub mieć zapewniony dostęp (przez dzierżawę, wynajem, umowę kupna) do w pełni sprawnych jednostek sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań według wymagań Zamawiającego wskazanych w pkt. 5.1.3. SIWZ. b) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw, b) oświadczenie wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom, c) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1.4. 500,00 zł brutto, 1.6. 750,00 zł brutto 1.7. 600,00 zł brutto 1.8. 350,00 zł brutto 1.9. 830,00 zł brutto 1.10. 400,00 zł brutto 1.11. 800,00 zł brutto 1.12. 330,00 zł brutto 1.13. 880,00 zł brutto 1.14. 450,00 zł brutto 1.15. 690,00 zł brutto 1.16. 690,00 zł brutto 1.17. 690,00 zł brutto 1.18. 690,00 zł brutto 1.19. 690,00 zł brutto 1.20. 690,00 zł brutto, 1.24. 690,00 zł brutto 1.25. 690,00 zł brutto 1.26. 690,00 zł brutto 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 14 8149 0000 0022 6266 2000 0005 (przelew: zgodnie z art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe). b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą. 7. Wadium należy wnieś na Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław (nie wnosić na Powiat Inowrocławski). 8. W przypadku wadium wpłacanego w formie pieniądza, w tytule przelewu należy podać numer zadania

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp tj.: a) zostały spełnione łącznie następujące warunki: konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej b) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy c) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi. d) zmiany, niezależne od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust 1e ustawy PZP. 2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, nie związane z realizacją inwestycji), 2) Zmiany wynagrodzenia, w następstwie: a) zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, oraz datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy Wykonawców którzy zadeklarowali w ofercie, iż nie są płatnikami podatku VAT, b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie z tytułu wykonania części przedmiotu umowy, 3) Zmianę osoby przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną osobę, (rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanym osobom powierzone czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przeprowadzonego postępowania. W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot umowy dla której Wykonawca uzyskał w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” podanym SIWZ dla przeprowadzonego postępowania, odpowiednią ilość punktów, wówczas wskazana nowa osoba musi posiadać doświadczenie co najmniej równoważne co wskazana uprzednio przez Wykonawcę osoba, za którą Wykonawca otrzymał punkty, czyli nowa osoba musi uzyskać w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” nie mniejszą ilość punktów niż osoba, która zostaje zmieniona. 4) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego, 5) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1. ustawy Pzp oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. ustawy Pzp. 3. Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nazwy Wykonawcy - winno nastąpić w formie aneksu do umowy. 4. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 5. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 7. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-04, godzina: 09:20,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.