Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2447z ostatnich 7 dni
10869z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja powierzchni biurowych na parterze, I, II, III i IV piętrze w budynku

Przedmiot:

Adaptacja powierzchni biurowych na parterze, I, II, III i IV piętrze w budynku

Data zamieszczenia: 2017-11-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: ORLEN Administracja Sp. z o.o.
ul. Chemików 7
09-411. Płock

Osoba do kontaktu:
Marcin Zawadka, tel. 605 160 963
Łukasz Olczak, tel. 667-772-580
Justyna Bartold, tel. 24 256 95 44, 605 556 409
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-04 16:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ORLEN Administracja Sp. z o.o. (zwana dalej „Spółką”) zwraca się z prośbą o złożenie oferty w
celu wyłonienia Wykonawcy prac polegających na adaptacji powierzchni biurowych na parterze, I, II,
III i IV piętrze w Budynku SENATOR przy ul. Bielańskiej 12 w Warszawie.
I. Przedmiotem zakupu jest usługa polegająca na wykonaniu prac adaptacyjnych powierzchni biurowych
na parterze oraz I, II, III i IV piętrze w Budynku SENATOR przy ul. Bielańskiej 12 w Warszawie.
Prace obejmować będą branże:
1. Budowlaną:
· Wykonanie ścian G-K;
· Montaż sufitów podwieszanych;
· Dostawę i montaż wykładziny dywanowej;
· Malowanie i szpachlowanie ścian;
· Dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicami;
2. Elektryczną:
· Relokacja puszek podłogowych floorbox;
· Relokacja opraw oświetleniowych;
· Dostawa i montaż kompletnych puszek podłogowych wraz z wykonaniem instalacji
elektrycznych;
· Dostawa i montaż opraw oświetleniowych wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych;
· Rozbudowa istniejących rozdzielnic elektrycznych z doborem zabezpieczeń i
okablowania;
3. Teletechniczną:
· SSP – rozbudowa systemu;
· BMS – rozbudowa systemu;
· LAN – wykonanie nowych linii wraz z montażem gniazd RJ45 i PATCHPANELI;
· Systemy bezpieczeństwa – wykonanie instalacji (okablowania) dla systemu kontroli
dostępu, systemu antywłamaniowego oraz monitoringu;
4. Sanitarną:
· Wykonanie relokacji klimakonwektorów;
· Przebudowa instalacji HVAC;
· Wykonanie instalacji wod-kan.
II. Zamawiający informuje, iż wymagane jest odbycie wizji lokalnej celem zapoznania się ze
szczegółowym zakresem prac. W celu umówienia się na wizję lokalną, prosimy o kontakt z:
· P. Marcinem Zawadką tel. 605 160 963 – od dnia 27.11.2017r.
lub
· P. Łukaszem Olczak tel. 667-772-580 – do dnia 24.11.2017r.
III. Informacje uzupełniające do Zapytania Ofertowego:
Wynagrodzenie:
Termin płatności - 21 dni; za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
Ubezpieczenie:
Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnej i opłaconej polisy
odpowiedzialności cywilnej (delikt i kontrakt) z sumą ubezpieczenia min. do wysokości wartości robót,
przy czym zakres polisy będzie odpowiadać rodzajowi robót realizowanych w ramach przedmiotu
Umowy.
Zabezpieczenie:
Wykonawca zobowiązuje się do złożenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej tytułem
zabezpieczenia należytej realizacji oraz starannego wykonania robót, a także właściwego usunięcia
wad i usterek w okresie gwarancji (wysokość zabezpieczenia 10% wartości wynagrodzenia netto).
Dostawa materiałów:
Wszystkie materiały i sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, zapewnia Wykonawca w
ramach wynagrodzenia
Gwarancje:
Wykonawca udziela gwarancji na okres 36-miesięcy na wykonane prace w ramach przedmiotu Umowy,
a na zamontowane urządzenia, zgodnie z gwarancją producenta.
Dodatkowe informacje:
1) Postępowanie zakupowe prowadzone będzie stopniowo w dwóch etapach:
· I etap – składanie ofert wyłącznie formalnych;
· II etap – składanie ofert handlowych/technicznych.
2) Ostateczna wielobranżowa dokumentacja projektowa zostanie przedstawiona Oferentom w II
etapie postępowania zakupowego;
3) Obowiązkowe odbycie szkolenia BHP przez pracowników Wykonawcy upoważniające do
realizacji przedmiotowych prac – na koszt Wykonawcy;
4) Obowiązkowe wyrobienie przepustek dla pracowników Wykonawcy świadczących
przedmiotowe prace – na koszt Wykonawcy;
5) Prace głośne należy wykonywać w godzinach 18:00 – 06:00.
Zamawiający zastrzega, iż wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia danych
finansowych firmy (sprawozdania finansowego lub kopii Książki Przychodów i Rozchodów) w
celu weryfikacji finansowej.
Informacje i zapytania:
a) W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania, należy
kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.
b) Dodatkowych informacji w zakresie przedmiotu zapytania ofertowego udziela:
- W sprawach technicznych/merytorycznych: Marcin Zawadka tel. 605 160 963 lub Łukasz Olczak
tel. 667-772-580 w terminach wskazanych j/w;
- W sprawach handlowych: Justyna Bartold tel. 24 256 95 44, 605 556 409
Złożona przez Państwa oferta powinna zawierać uwzględniać następujące kryteria:
I ETAP:
FORMALNE:
aktualny dokument rejestrowy (KRS lub wpis do CEiDG);
załączenie kopii pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym Ofertę, o ile prawo do
reprezentowania w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego;
potwierdzenie, o zapoznaniu się i akceptacji warunków niniejszego Zapytania Ofertowego;
załączenie kopii aktualnej polisy OC (kontrakt/delikt) z sumą ubezpieczenia min. do wysokości
wartości robót, przy czym zakres polisy będzie odpowiadać rodzajowi robót realizowanych w
ramach przedmiotu Umowy;
potwierdzenie złożenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej tytułem zabezpieczenia
należytej realizacji oraz starannego wykonania robót, a także właściwego usunięcia wad i
usterek w okresie gwarancji (wysokość zabezpieczenia 10% wartości wynagrodzenia netto);
aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków;
aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem
składek;
akceptację, bądź uwagi do załączonego draftu umowy;
potwierdzenie zapoznania się i akceptację Kodeksu postępowania dla Dostawców GK ORLEN;
załączenie podpisanego przez obie Strony Oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej;
potwierdzenie 3-miesięcznego terminu ważności oferty;
referencje (min. 3) z wykonanych prac o podobnym zakresie lub Oświadczenie Oferenta o
zrealizowanych projektach w ciągu ostatnich 5 lat o podobnym zakresie;
opis profilu działalności firmy: czas działania na rynku polskim, zasięg działania, doświadczenie
w prowadzeniu podobnych projektów, potwierdzenie posiadania stosownych
kwalifikacji/uprawnień przez pracowników;
potwierdzenie, czy przedmiotowe prace będą wykonywane samodzielnie czy za pomocą
dalszych podwykonawców.
II ETAP:
HANDLOWE/TECHNICZE:
Cenę ryczałtową netto (cena powinna uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do realizacji
przedmiotowej usługi. Proszę o załączenie kosztorysu ofertowego w wersji ath. i pdf.);
Potwierdzenie 21-dniowego terminu płatności;
Potwierdzenie 36-miesięcznego okresu udzielonej gwarancji na zakres zrealizowanych robót;
Potwierdzenie terminu realizacji przedmiotowych prac do 28.02.2018r.
Załączniki:
Załącznik – Plany graficzne nowej powierzchni;
Załącznik – Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej;
Załącznik – Draft umowy na wykonawstwo przedmiotowych prac;
Załącznik – Kodeks postępowania dla Dostawców GK ORLEN;
Załącznik – Instrukcja o ruchu osobowym w PKN ORLEN S.A. (Wyciąg z Wytycznych dla podmiotów
zewnętrznych);
Załącznik – Instrukcja o ruchu osobowym w PKN ORLEN SA (Wyciąg z Zarządzenia Operacyjnego).
Sposób złożenia oferty:
1. Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej CONNECT,
logując się do systemu na https://connect.orlen.pl
2. Oferty złożone w innej formie niż na Platformie Zakupowej CONNECT nie będą
rozpatrywane.
3. Proszę o załączanie dokumentów oznaczonych aktualną datą w odpowiednich miejscach
formularza na Platformie Zakupowej CONNECT (część formalna, część techniczna, część
handlowa);
4. Pytania proszę kierować przez Platformę Zakupową CONNECT – zakładka
„Pytania/odpowiedzi” lub „Zadaj pytanie Zamawiającemu”.
Pod rygorem wykluczenia z postępowania zakupowego, proszę o nie dołączanie ofert
handlowych w I etapie postępowania tj. w kryteriach formalnych.
Uwagi końcowe:
ORLEN Administracja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotu/podmiotów, z którymi
będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia
umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować
całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na niniejsze pismo.
ORLEN Administracja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od
negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.
Zapewniamy, że pozyskane informacje będą traktowane przez Spółkę jako chronione, nie będą
rozpowszechniane i będą wykorzystywane wyłącznie na jej potrzeby. Przesłane materiały nie będą zwracane.
Jednocześnie wymagamy, aby informacje uzyskane od Spółki były w trakcie ewentualnego postępowania
traktowane jako chronione.
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem odpowiedzi ponosi Oferent. Niezależnie od wyników
postępowania procesu ofertowego, ORLEN Administracja Sp. z o.o. nie będzie odpowiedzialna ani dłużna w
jakikolwiek sposób za koszty lub straty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem
odpowiedzi na zapytanie ofertowe. ORLEN Administracja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wyboru oferenta według
własnego uznania lub unieważnienia postępowania w całości lub w części bez podawania przyczyn.
Oferent zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego Zapytania Ofertowego
jako informacje chronione. Informacje dotyczące faktu zaproszenia Oferenta do udziału w niniejszym postępowaniu
ofertowym, faktu złożenia oferty, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane
przez Oferenta jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.