Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2447z ostatnich 7 dni
10869z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2017-11-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach spółka z o.o.
ul. Tunelowa 2
41600 , Świętochłowice
faks - (32) 245 48 44
www.mpglswietochlowice.pl
sekretariat@mpglswietochlowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Świętochłowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-05 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.
Numer referencyjny: 55/DZP/DZR/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o., obejmująca pozycje wyszczególnione w załączniku nr 1a do SIWZ/formularza ofertowego/wzoru umowy. 2. Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał zamówione materiały budowlane do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji na terenie miasta Świętochłowice. 3. Główne miejsce dostawy materiałów budowlanych to magazyn Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Tunelowej 2 w Świętochłowicach. 4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia zamawianych materiałów budowlanych do punktów Zamawiającego, wskazanych w pkt 2 i 3, współudziału w rozładunku oraz w złożeniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt. 5. Dostawy materiałów budowlanych realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 14:00. Zamówione materiały powinny zostać dostarczone do Zamawiającego w maksymalnym czasie do 3 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia. 6. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany, w oparciu o składane przez Zamawiającego zamówienia, w których każdorazowo zostanie sprecyzowane miejsce i termin dostawy, oraz rodzaj i ilość zamawianych materiałów budowlanych. 7. Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień telefonicznych lub pocztą elektroniczną. 8. Zamówienia będą składane przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 9. Ilość materiałów budowlanych wskazana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w załączniku nr 1a do SIWZ/formularza ofertowego/wzoru umowy stanowi maksymalną ilość zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że co najmniej 70% wartości zamówienia zostanie zrealizowane. Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 30% wartości zamówienia bez podania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 30% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w poszczególnych pozycjach zamawianych materiałów budowlanych, tj. przesunięć ilościowo – asortymentowych w zestawieniu w załączniku nr 1a do SIWZ, bez zwiększania całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. 11. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie materiały powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania jakościowe odnośnie tego typu materiałów. 12. Oferowane materiały muszą być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta odpowiadających warunkom Polskiej Normy lub innej normie (w tym międzynarodowej), a jeżeli te normy nie określają sposobu opakowania, w opakowaniu odpowiadającym właściwościom rzeczy i środkowi transportu, który ma być użyty chyba, że według obowiązującego zwyczaju rzecz dostarczana jest bez opakowania - luzem. 13. Przedmiot zamówienia musi posiadać wszystkie określone przez producenta cechy pozwalające na stwierdzenie jego legalności takie jak etykiety, atesty, certyfikaty itp. 14. Dostarczone materiały budowlane muszą być oznaczone w sposób umożliwiający ich jednoznaczną i pełną identyfikację. 15. Minimalny okres gwarancji na poszczególne materiały będące przedmiotem zamówienia nie może być krótszy niż długość okresu gwarancji udzielonej przez producentów tych materiałów. 16. W przypadku pozycji opisanych w załączniku nr 1a do SIWZ/formularza ofertowego/wzoru umowy, „różne kolory” (poz. nr 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 40, 75, 82, 83, 84, 85, 102, 103, 104, 105 – Zamawiający w momencie składania zamówienia określi kolor ww. asortymentu. 17. W przypadku skrzydeł drzwiowych i drzwi kompletnych opisanych w załączniku nr 1a do SIWZ/formularza ofertowego/wzoru umowy (poz. nr 114 – 126, 130) – Zamawiający w momencie składania zamówienia określi kierunek ich otwierania – prawe, lewe oraz kolor ww. asortymentu. 18. W przypadku wykładzin PCV opisanych w załączniku nr 1a do SIWZ/formularza ofertowego/wzoru umowy (poz. nr 86, 87, 88) – Zamawiający w momencie składania zamówienia określi konkretny wzór ww. asortymentu. 19. Pozostałe warunki realizacji zamówienia reguluje wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).

II.5) Główny kod CPV: 44000000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44111000-1
44190000-8
44192000-2
44810000-1
44830000-7
24200000-6
44221200-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamówienie będzie zrealizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2018 roku. Wykonawca będzie dostarczał zamówione materiały budowlane do wskazanych w pkt. II.4.2 i II.4.3 punktów, w terminie zgodnym ze złożoną ofertą, jednak nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00. 2. Umowa wygasa przed terminem określonym w pkt II.8) i II.9.1 w przypadku wyczerpania całości zamówienia określonego w załączniku nr 1a do SIWZ/formularza ofertowego/wzoru umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu: a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (załącznik do pisma z informacjami z otwarcia ofert); b) dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej). 2. Jeżeli uprawnienie do podpisywania oferty nie wynika z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do oferty powinno być dołączone stosowne pełnomocnictwo.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
łączna cena zamówienia brutto 60,00
termin dostawy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych istotna zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, jeżeli wynika z okoliczności, o których mowa w powołanym przepisie oraz pkt. 2. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT (w przypadku zmiany stawki VAT, podlega ona zmianie od dnia wejścia w życie nowych stawek, zgodnie z wystawioną fakturą). 3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 4. Umowa może zostać również zmieniona w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania na piśmie o każdej zmianie danych wymienionych w umowie, a mających wpływ na jej ważność.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 3, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5. Dotyczy punktu III.3) "WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI": Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (Załącznik nr 1 do formularza ofertowego) w zakresie wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w pkt III.2)
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.