Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
514z dziś
3063z ostatnich 7 dni
11757z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja i utrzymania w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego, osiedlowego i...

Przedmiot:

Konserwacja i utrzymania w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego, osiedlowego i parkowego w 2018r.

Data zamieszczenia: 2017-11-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Skarżysko-Kamienna
Sikorskiego 18
26-110 , Skarżysko-Kamienna
telefon - 041 2520100
faks - 041 2520200
e.zawidczak@um.skarzysko.pl, a.szumielewicz@um.skarzysko.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Skarżysko-Kamienna
Wadium: 7.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł ) przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, czyli w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczenia
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-05 10:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i utrzymania w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego, osiedlowego i parkowego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2018r.
Numer referencyjny: ZP.271.45.2017.AS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego, osiedlowego i parkowego na terenie miasta Skarżyska-Kamienne w 2018r., w zakresie dotyczącym 5040 punktów świetlnych sterowanych ze 127 PPE i punktów sterowniczych (zegarów) będących w stacjach 15/04 kV – 79 szt., w szafach oświetlenia ulicznego (SOU) – 34 szt. w złączach licznikowych (ZL) – 14 szt. Konserwacja dotyczy urządzeń oświetlenia ulicznego stanowiącego własność Gminy Skarżysko-Kamienna oraz przekazanych gminie do konserwacji urządzeń oświetleniowych stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Rejon Energetyczny Skarżysko ul. Rejowska 95, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konserwacja oświetlenia objęta zamówieniem dotyczy: opraw oświetleniowych z wysięgnikami, źródłami światła oraz ochroną od porażeń (uziemienia ochronne), bezpieczników zabezpieczających oprawy oraz obwody oświetlenia drogowego, przewodów oświetlenia drogowego podwieszonego w istniejących liniach napowietrznych oraz obwodów napowietrznych i kablowych oświetlenia wydzielonego, aparatury załączającej i sterującej oświetleniem drogowym, oświetleniowych linii kablowych zasilających i rozdzielczych (szaf kablowych i pomiarowo-rozdzielczych) oświetlenia wydzielonego oraz pomiarowo-sterujących oświetlenia podwieszonego, słupów oświetleniowych (betonowych i metalowych) w oświetleniu wydzielonym wraz z wnękami bezpiecznikowymi oraz zamknięcia tych wnęk. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić dokumentację eksploatacyjną. Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego, osiedlowego i parkowego w tym również wykonywanie prac eksploatacyjnych odbywa się w zakresie uzgodnionym z właścicielem urządzeń tj. Gminą Skarżysko-Kamienna i PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna Rejon Energetyczny Skarżysko. Do prac konserwacyjnych zalicza się: oględziny i przeglądy sieci oświetleniowej, kontrolę sprawności oświetlenia na terenie miasta, przegląd i konserwację aparatury łączeniowej i sterowniczej, przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji dotyczących niesprawności oświetlenia, kontrolę i konserwację złączy kablowych sieci wydzielonej, wymianę bezpieczników i wkładek bezpiecznikowych, wymianę niesprawnych źródeł światła, wymianę i naprawę uszkodzonych elementów opraw, regulację położenia źródeł światła względem kloszy i odbłyśników, czyszczenie opraw, mycie kloszy i odbłyśników, konserwację słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych, malowanie słupów stalowych i wysięgników oświetlenia wydzielonego, uzupełnianie opisów w szafach oświetleniowych (sterowniczych), prostowanie pochylonych słupów i wysięgników oświetlenia wydzielonego, uzupełnianie i konserwację zamknięć skrzynek, wnęk słupowych itp., czyszczenie i konserwację tablic rozdzielczych, regulację zegarów sterowniczych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, wymianę niesprawnych urządzeń sterowniczych (zegarów, styczników, gniazd bezpiecznikowych, itp.), wymianę uszkodzonych przewodów w słupach oświetleniowych i wysięgnikach, usuwanie zwarć na oświetleniowych liniach napowietrznych NN, wycinkę gałęzi zasłaniających oprawy, bądź powodujących zwarcia na liniach NN, regulację zwisów przewodów oświetlenia ulicznego, zlokalizowanie i naprawę uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetleniowe, naprawę zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia ulicznego w sieci podwieszonej, zabezpieczenie urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie, np: w wyniku kolizji drogowych (słupów oświetlenia wydzielonego, opraw, kloszy, szaf oświetleniowych itp.), wykonywanie pomiarów napięć i obciążeń, pomiary eksploatacyjne (rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej), poprawę rezystancji uziemień słupów oświetleniowych. inne nie wymienione prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem oświetlenia na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

II.5) Główny kod CPV: 50232100-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego i zakresem zamówienia podstawowego do wysokości: 50% zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawcy muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, usługi o charakterze porównywalnym z zakresem zamówienia, w tym minimum: jednej usługi polegającej na konserwacji i utrzymaniu w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 140 000,00 zł (brutto). b) Wykonawcy muszą wykazać, że dysponują osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami), w zakresie: -dozoru - dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, napraw, czynności kontrolno-pomiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego - minimum 1 osoba, - eksploatacji - dla wykonujących prace w zakresie konserwacji - czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego - posiadające dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN) - minimum 2 osoby. - Osoby posiadającej kwalifikacje uprawniające do obsługi montażowego podnośnika koszowego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego - minimum 1 osoba. Uwaga! w/w osoby mogą się powtarzać w zakresie różnych uprawnień c) Wymagane jest dysponowanie niezbędnym sprzętem do wykonania zamówienia, w tym: • podnośnikiem montażowym koszowym, dopuszczonym do prac pod napięciem, zgodnie z wymaganiami PPN, • samochodem specjalistycznym HDS, • urządzeniem do lokalizacji uszkodzeń kabli,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu wg wzoru określonego w załączniku Nr 4 do SIWZ ( należy złożyć wraz z ofertą).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg wzoru określonego w zał. nr 3 do SIWZ ( należy złożyć wraz z ofertą). 2)wykaz usług (wypełniony zał. nr 5 – druk wykazu usług lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem) potwierdzający, że Wykonawcy wykażą, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, usługi o charakterze porównywalnym z zakresem zamówienia, w tym minimum: jednej usługi polegającej na konserwacji i utrzymaniu w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 140 000,0 zł (brutto). Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) wykaz osób (wypełniony załącznik nr 6 – druk wykazu osób lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem ) potwierdzający, że Wykonawca dysponuje, bądź będzie dysponował osobami posiadającymi aktualne świadectwo kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. nr 89 poz. 828 z późniejszymi zmianami), w zakresie: -dozoru - dla kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie konserwacji, napraw, czynności kontrolno-pomiarowych i montażu urządzeń oświetlenia drogowego - minimum 1 osoba, - eksploatacji - dla wykonujących prace w zakresie konserwacji - czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń oświetlenia drogowego - posiadające dodatkowo uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem (PPN) - minimum 2 osoby. - Osoby posiadającej kwalifikacje uprawniające do obsługi montażowego podnośnika koszowego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego - minimum 1 osoba. Uwaga! w/w osoby mogą się powtarzać w zakresie różnych uprawnień Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4) wykaz sprzętu (wypełniony zał. nr 7 – druk wykazu sprzętu lub wykaz sporządzony zgodnie z tym załącznikiem) potwierdzający, że Wykonawcy Wymagane jest dysponowanie niezbędnym sprzętem do wykonania zamówienia, w tym: • podnośnikiem montażowym koszowym, dopuszczonym do prac pod napięciem, zgodnie z wymaganiami PPN, • samochodem specjalistycznym HDS, • urządzeniem do lokalizacji uszkodzeń kabli, 5) pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 22a Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów ( o ile dotyczy )
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
7.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset zł ) przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, czyli w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z ty że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 ze zm.). 7.2 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy Getin Noble Bank S.A. nr: 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 z dopiskiem Wadium przetargowe: "Konserwacja i utrzymania w stanie sprawności sieci oświetlenia ulicznego, osiedlowego i parkowego na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2018r." 7.3 Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu stwierdzającego dokonanie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 7.4 Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 7.5 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.7 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 98,00
Czas naprawy pojedynczych punktów swietlnych 2,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana umowy jest możliwa, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w niżej wymienionym zakresie: 1) ustawowych stawek podatku od towarów i usług VAT; 2) danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu lub nazwy, 3) osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia § 7 ust.2 2. Zmiana wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie bez konieczności aneksowania umowy; 3. Zmiana personelu Wykonawcy na osoby posiadające uprawnienia oraz wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego w SIWZ - Zmianę należy zgłosić Zamawiającemu na piśmie wraz z podaniem informacji na temat uprawnień i doświadczenia nowej osoby. 4. Zmiana numerów telefonów służących do przyjmowania interwencji i reklamacji - Wykonawca zgłosi taką zmianę natychmiast, aby zapewnić ciągłą możliwość dokonywania zgłoszeń. 5. Zmiana części zamówienia, którą wykonują podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy, (w przypadku braku możliwości wykonania zamówienia siłami własnymi za zgodą Zamawiającego) 6. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowach jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio), co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust.1. Protokół konieczności będzie każdorazowo załącznikiem do aneksu. 7. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej w postaci dwustronnie zaakceptowanego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-05, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.