Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2447z ostatnich 7 dni
10224z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE - Stały przegląd i konserwacja urządzeń instalacji...

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE - Stały przegląd i konserwacja urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania

Data zamieszczenia: 2017-11-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE
al. Krasińskiego 11a
31-111 Kraków
tel. +48 12 422 70 44; +48 12 427 90 33
fax 12 422 01 74
e-mail: pwm@pwm.com.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-06 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisaną usługę:

 

 • Rodzaj usługi:

Przedmiot zamówienia jest stały przegląd i konserwacja urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania  dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie przy Al. Krasińskiego 11a.

 

 • Szczegóły usługi:
 1. Sprawdzanie stanu technicznego instalacji CO;
 2. Sprawdzanie stanu technicznego instalacji wod-kan;
 3. Sprawdzanie stanu technicznego armatury;
 4. Uszczelnianie dławic armatury instalacji wodociągowej – możliwych do doszczelnienia;
 5. Uszczelnianie dławic armatury instalacji CO – możliwych do doszczelnienia;
 6. Odpowietrzenie węzła instalacji CO;
 7. Sprawdzenie pracy aparatury kontrolno-pomiarowej;
 8. Sprawdzenie połączeń armatury pod kątem szczelności;
 9. Okresowe czyszczenie filtrów;
 10. Sprawdzenie wkładów siatkowych;
 11. Sprawdzanie stanu technicznego termometrów i manometrów;
 12. Sprawdzanie działania węzła;
 13. Usuwanie wycieków z dławików;
 14. Odpowietrzanie centralne instalacji;
 15. Sprawdzanie stopnia zanieczyszczenia termoizolacji;
 16. Uzupełnianie oleju w termometrach;
 17. Smarowanie i doszczelnianie kurków manometrycznych;
 18. Sprawdzanie stanu technicznego wodomierzy;
 19. Sprawdzanie stanu technicznego ciepłomierzy.

III.  Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się zapewnić na własny koszt:

 1. Dostęp do istniejących źródeł poboru siły, światła, wody, dokumentacji projektowej;
 2. Całodobowy dostęp do kluczy do wszystkich pomieszczeń, w których znajdują się instalacje wod-kan
  i co;

 

IV. Zobowiązania Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji czynności opisanych w pkt II ppkt 1-19 dwa razy w miesiącu
  przy czym w sezonie grzewczym możliwe zwiększenie częstotliwości (w porozumieniu z Zamawiającym) związku z koniecznością utrzymania sprawności instalacji co.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania protokołów z czynności wykonywanych w ramach świadczonej usługi i dostarczenia ich Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty wykonania usługi.
 3. Materiały i części zamienne niezbędne do prawidłowego działania instalacji elektrycznej, dostarcza Wykonawca. Za zakupione części i materiały Zamawiający zapłaci na podstawie odrębnego zlecenia lub faktury.
 4. Wynagrodzenie za zakup części zamiennych i materiałów, o których mowa w ust. 3 powyżej, płatne będzie przez Zamawiającego w wysokości rzeczywistych kosztów, jakie poniósł Wykonawca w celu ich nabycia, nie wyższych niż średnia rynkowa cena określona na podstawie cennika SEKOCENBUD za ostatni kwartał lub w przypadku braku danego materiału w cenniku SEKOCENBUD nie wyższych niż średnia rynkowa cena hurtowa zakupu materiału.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania na żądanie Zamawiającego, że zakup materiałów lub części zamiennych został dokonany z zachowaniem zasad konkurencyjności, o których mowa w ust 4powyżej.
 6. W razie konieczności wymiany elementów lub wykonania usługi nie wymienionej w pkt. II, Wykonawca sporządzi protokół konieczności zawierający przyczynę uszkodzenia oraz proponowaną cenę usługi. Po wykonaniu naprawy zostanie sporządzony i podpisany przez obie strony protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust 2 projektu umowy, który stanowi załącznik o niniejszego zapytania.

 

 1.  
 2.  

 

 1.  

- 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury.

 • Zamawiający zapłaci Wykonawcy miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 1/30 z oferowanej wartości oferty.

VII.         Kryterium

cena  - 100% /PC/ zostanie określone tj. obliczone wg następującego wzoru:

 1.  
 2.  
 3. - cena brutto oferty najtańszej

Poprzez ofertę najtańszą Zamawiający rozumie ofertę z najniższą ceną brutto z pośród wszystkich nadesłanych ofert. Na cenę oferty składać się będzie zsumowana kwota brutto, wszystkich jednostkowych/poszczególnych cen konserwacji wind oraz badania rezystancji izolacji obwodów.

 • - cena brutto oferty ocenianej

 

 1.  

 

 1.  

Uprzejmie prosimy o złożenie oferty obejmującej realizację przedmiotu zamówienia opisanego  w pkt. 2 niniejszego zapytania przez cały okres realizacji zamówienia.

 

Przesłana oferta powinna zawierać:

 • Wypełniony formularz oferty – zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
 • Pełnomocnictwo, jeżeli osoba podpisująca ofertę nie widnieje w dokumentach rejestrowych

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji doprecyzowujących zakres oferty.

 

X.            Termin przesłania oferty:

 • Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty wg wyboru podmiotu składającego ofertę:
 • Stały przegląd i konserwacja urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania  dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Krakowie przy Al. Krasińskiego 11a.”

- poprzez kuriera (decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki kurierskiej)

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia_publiczne@pwm.com.pl

w terminie do r.  do godz. 12:00

 

 • Termin obowiązania oferty: 30 dni od dnia upływu terminu składania Oferty.

 

 

XI.           Informacje dodatkowe:

a) Postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

b) Wszelkie spory związane z udzieleniem zamówienia rozstrzyga Zamawiający, który zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonej procedury bez podania przyczyny.

c) Koszty związane z udziałem w prowadzonej procedurze pokrywa Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia bez względu na wynik prowadzonej procedury.

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy z wnioskiem o uzupełnienie oferty lub udzielenie wyjaśnień.

e) Zamawiający skontaktuje się z wybranym Wykonawcą i poinformuje drogą mailową o wyborze oferty. Ponadto wybór danego Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www.pwm.com.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.