Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
367z dziś
2916z ostatnich 7 dni
11610z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont muru oporowego skarpy

Przedmiot:

Remont muru oporowego skarpy

Data zamieszczenia: 2017-11-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Teatr Polski
ul. Swarożyca 5
71-601 Szczecin
tel. 501 179 449
tel. 91 433 00 75
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-04 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

"Remont muru oporowego skarpy przy ul. Kapitańskiej w Szczecinie”

Teatr Polski w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wyżej wymienionego zadania (zamówienie wyłączone z ustawy - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont muru oporowego skarpy przy ul. Kapitańskiej w Szczecinie.

Zakres zamówienia obejmuje:
1. Wykonanie wszystkich prac zgodnie z Projektem wykonawczym - naprawczym, Przedmiarem robót oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanymi przez Pracownię Projektową Roman Kisiel z siedzibą przy ul. Filaretów 13 71-162 Szczecin.
2. Zakres zamówienia obejmuje także niżej wymienione prace:
a) roboty przygotowawcze na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe i porządkowe;
b) roboty związane z zagospodarowaniem placu budowy,
c) roboty związane z usunięciem gruzu i odpadów pochodzących z rozbiórek z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.);
d) dostarczenie wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia w celu wykonania przedmiotu umowy;
e) wykonanie wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów, protokołów, które muszą być zakończone wynikiem pozytywnym;
f) sporządzenie w jednym egzemplarzu i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,
g) wszelkie inne roboty podstawowe, pomocnicze i roboty towarzyszące konieczne do wykonania w celu zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.
3. Organizacja budowy i warunki wykonawstwa:
3.1. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy (teren budowy- przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy) od Zamawiającego.
3.2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
b) dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
c) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
d) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze;
e) przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż. na terenie budowy.
3.3. Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie (Kierownik budowy) w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiającego.
3.4. Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy.
3.5. Wykonawca zapewnieni na własny koszt transport odpadów do miejsc ich utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.
3.6. Wykonawca, jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późniejszymi zmianami);
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązany jest stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.
3.7. Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późniejszymi zmianami). Wykonawca przedłoży certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, atesty, deklaracje zgodności itd., każdego używanego na budowie wyrobu budowlanego.
4. Wymagany okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy:
5.1. Za wykonanie przedmiotu Umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą cenową.
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych Dokumentacją projektową, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Opisem przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawa do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
5.2 Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją zamówienia.
6. Rozliczenia i płatności:
Zamawiający przewiduje płatność końcową w terminie 14 dni po wykonaniu przedmiotu umowy.
7. Odbiór końcowy:
Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia.

II. Termin wykonania prac
Prace należy wykonać w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy.

III. Wymagane dokumenty
Oferta cenowa wg wzoru stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Zaleca się aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:
a) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
„Teatr Polski w Szczecinie - oferta na remont muru oporowego skarpy przy ul. Kapitańskiej w Szczecinie”,
b) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany wyżej, Zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty.

IV. Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest:
Wiesław Rogowski - Inspektor Nadzoru - tel. 501 179 449
Marek Laskowski – spec. ds. zamówień publicznych – tel. 91 433 00 75

V. Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w gabinecie Dyrektora Teatru Polskiego w Szczecinie , ul. Swarożyca 5 w terminie do dnia 4.12.2017 r. do godz. 10.00.
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego.
Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę, w której została przyjęta.
Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty, w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona w gabinecie Dyrektora Teatru Polskiego w Szczecinie.

VI. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert odbędzie się w dnia 4.12. 2017 r. o godz. 10.30 w siedzibie Teatru Polskiego w Szczecinie przy ul. Swarożyca 5, 71-601

VII. Wybór oferty najkorzystniejszej
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Sposób przyznania punktów w kryterium cena:

najniższa oferowana cena
---------------------------------- X 100, znaczenie kryterium 100%
cena oferty ocenianej

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny określonych w niniejszym piśmie.

Uwagi
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
3.W przypadku wyboru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
- szczegółowy kosztorys ofertowy,
- harmonogram robót.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.