Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
503z dziś
3052z ostatnich 7 dni
11746z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prowadzenie całodobowego Pogotowia Technicznego polega na usuwaniu i zabezpieczaniu awarii...

Przedmiot:

Prowadzenie całodobowego Pogotowia Technicznego polega na usuwaniu i zabezpieczaniu awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, instalacji gazowej i elektrycznej

Data zamieszczenia: 2017-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież
ul. Młyńska 3
64800 , Chodzież
telefon - 67 28 20 322
faks - 67 28 20 322
sekretariat.mzgm@chodziez.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Chodzież
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-06 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie całodobowego Pogotowia Technicznego w branży sanitarnej i elektrycznej w lokalach i budynkach stanowiących mienie Gminy Miejskiej w Chodzieży zarządzanych przez Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież
Numer referencyjny: SA. 262.28.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług prowadzenia całodobowego Pogotowia Technicznego w branży sanitarnej i elektrycznej w lokalach i budynkach stanowiących mienie Gminy Miejskiej w Chodzieży zarządzanych przez Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, polegających na usuwaniu i zabezpieczaniu awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, instalacji gazowej i elektrycznej oraz usług w zakresie konserwacji w/wym. instalacji. Szczegółowy zakres czynności Pogotowia Technicznego określono w III pkt. 8 SIWZ. 2. W „Formularzu kalkulacji cenowej” zostały wyszczególnione orientacyjne ilości roboczogodzin usług w budynkach mieszkalnych i usługowych w skali rocznej w oparciu o analizę potrzeb Zamawiającego. Zestawienie to stanowi podstawę do wyliczenia ceny. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania w 100% podanych ilości roboczogodzin. 3. Przez awarie Zamawiający rozumie - nagłe, niezamierzone uszkodzenie elementu budynku, instalacji lub urządzenia technicznego, powodujące jego niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie, mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu budowlanego (budynku lub obiektu małej architektury) oraz narazić właścicieli lub najemców na straty materialne. Przez roboty awaryjne – (usuwanie awarii) Zamawiający rozumie – czynności podejmowane przez Wykonawcę polegające na usuwaniu przyczyn i skutków awarii. 4. Przez usługi konserwacji Zamawiający rozumie - czynności polegające na wykonywaniu drobnych napraw i remontów (również skutków awarii) poszczególnych elementów budynków niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, obejmujące likwidację przyczyn mogących spowodować przedwczesne niszczenie obiektu lub jego elementów i urządzeń 5. Wykaz adresowy budynków i lokali będących własnością Gminy Miejskiej w Chodzieży zarządzanych przez Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, na których będzie realizowany przedmiot zamówienia określa załącznik nr 9 do SIWZ. 6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji niniejszego zamówienia oraz miejscem wykonywania przedmiotu umowy i nie wnosi do nich uwag. 7. Szczegółowy zakres czynności do wykonania przez Wykonawcę: 1. [USUWANIE AWARII] Czynności pogotowia technicznego w zakresie usuwania awarii polegają na przybyciu na miejsce awarii, ustaleniu jej przyczyny, zabezpieczeniu skutków awarii celem uniknięcia nadmiernych szkód w nieruchomościach, określeniu zakresu rzeczowego usunięcia awarii oraz usunięciu drobnych awarii w zakresie branży elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej w szczególności: 1) Instalacja elektryczna - czynności obejmują usuwanie awaryjnego braku dopływu prądu do mieszkań, lokali użytkowych, pomieszczeń wspólnego użytku klatek schodowych, piwnic, strychów i innych, w tym: a) ustalenie przyczyny zaniku napięcia (dostawy prądu), b) usuwanie awarii pod tablicą licznikową oraz na zaciskach śrubowych wejścia i wyjścia gniazda bezpiecznikowego zabezpieczenia przedlicznikowego, a) naprawa połączeń zatablicowych, usuwanie przerw w dopływie prądu lub w oświetleniu administracyjnym, b) naprawa i regulowanie automatów oświetleniowych schodowych i ograniczników mocy, c) wymiana lub uzupełnienie żarówek w oprawach żarowych na klatkach schodowych, piwnicach oraz w pomieszczeniach wspólnego użytku, d) mocowanie wiszących przewodów elektrycznych i teletechnicznych do 10 mb, e) wymiana upalonych końcówek na przewodach elektrycznych obwodów administracyjnych w przypadku awarii, f) zabezpieczenie miejsc po wyrwanych kasetach domofonowych, g) montaż tymczasowej instalacji elektrycznej w celu zapewnienia oświetlenia administracyjnego w przypadku jego awarii do 5m /mies. h) naprawa lamp, wyłączników, przycisków oświetleniowych w pomieszczeniach wspólnych i na klatkach schodowych, i) wymiana i uzupełnienie dekli w puszkach elektrycznych do 5 szt/mies. j) dokręcanie przewodów, czyszczenie styków, zaizolowanie przewodów przy awariach, k) usuwanie przerw w dopływie prądu (np. upalone przewody) – do 10 m. l) wymiana bezpieczników i gniazd bezpiecznikowych w tablicach administracyjnych danego budynku, m) kontrola stanu plomb na urządzeniach kontrolno-pomiarowych w nieruchomościach (liczniki administracyjne), n) inne roboty o podobnym charakterze nie wykraczające poza zakres awarii. 2) Instalacja wodno-kanalizacyjna i c.o. w budynku: a) likwidacja lub zabezpieczenie na części wspólnej miejscowych przecieków instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz z przykanalikiem (do pierwszej studni rewizyjnej na sieci głównej), b) likwidacja lub zabezpieczenie miejscowych przecieków przyborów zainstalowanych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, c) udrażnianie i przeczyszczenie pionów i poziomów kanalizacyjnych w budynku do pierwszej studni rewizyjnej na zewnątrz, z wyjątkiem syfonów i kratek ściekowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych, czyszczenie kratek ściekowych w pomieszczeniach wspólnego użytku, d) wymiana zaworów na instalacji wodociągowej na poziomach i pionach, e) odmrażanie instalacji, f) kontrola i ustalenie przyczyny przecieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych, g) zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych w przypadku kradzieży pokryw poprzez wygrodzenie taśmą ostrzegawczą i zabezpieczenie otworu w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do otworu studzienki (np. poprzez założenie pokrywy betonowej) oraz niezwłoczne założenie właściwej pokrywy na studzienkę, h) udrażnianie i przeczyszczenie kanalizacji deszczowej poprzez czyszczenie rury deszczowej z osadnikiem i czyszczakiem, i) udrażnianie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej wraz z czyszczakiem i syfonem, j) usunięcie przecieków na wewnętrznej instalacji c.o. wewnątrz budynków, k) inne roboty o podobnym charakterze nie wykraczające poza zakres awarii. 3) Instalacja gazowa w budynku: a) niezwłoczne reagowanie na zgłoszenie awarii, b) ustalenie miejsca rozszczelnienia instalacji gazowej, c) niezwłoczne zgłoszenie awarii do pogotowia gazowego, w przypadku nieszczelności gazomierza, d) sprawdzenie miejsca wycieku i zamknięcie dopływu gazu przed odbiornikiem lub przy gazomierzu, w przypadku zgłoszenia ulatniania się gazu w mieszkaniu, e) likwidacja przecieku gazu na instalacji do zaworu odcinającego przed urządzeniem gazowym w lokalu, f) przeprowadzanie prób szczelności po każdej naprawie oraz sporządzenie protokołów prób szczelności, g) inne roboty o podobnym charakterze nie wykraczające poza zakres awarii. 4) Zastępcze wykonanie w imieniu Zamawiającego prac obciążających lokatora a przez niego zaniechanych (napraw i konserwacji, o których mowa w art. 6b ust. 2 pkt 4,5,7,8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego) w zakresie niezbędnym do usunięcia awarii. 2. [USŁUGI KONSERWACJI] Usługi konserwacyjne realizowane w ramach Pogotowia Technicznego obejmują całokształt czynności i prac mających zapewnić właściwy stan techniczny instalacji budynku. Typowe czynności w poszczególnych branżach są następujące: 1) Instalacja elektryczna (konserwacji podlega wewnętrzne zasilanie w energię od złącza kablowego dostawcy energii do odbiornika w lokalach mieszkalnych, a w lokalach użytkowych do licznika): a) wymiana przewodów instalacji oświetlenia administracyjnego w ilości związanej z trzema punktami świetlnymi, b) utrzymanie skrzynek elektrycznych piętrowych i głównych w czystości, c) sprawdzanie umocowania przewodów elektrycznych, d) wyszukiwanie przerw i zwarć w instalacji elektrycznej oraz usuwanie uszkodzeń w instalacji odgromowej budynku bez wymiany poszczególnych elementów, e) wymiana gniazd bezpiecznikowych wraz z oprzewodowaniem i elementami łączeniowymi w tablicach rozdzielczych WLZ oraz administracyjnych, f) konserwacja tablicy wnękowej z licznikami energii elektrycznej należącym do mieszkańców, g) wymiana lamp, uzupełnienie brakujących kloszy, wymiana wyłączników, przycisków oświetleniowych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania i na klatkach schodowych, h) wymiana automatów na klatkach schodowych, i) wymiana gniazd bezpiecznikowych w obwodzie administracyjnym danego budynku, j) wymiana zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych i przeciwporażeniowych w obwodzie, k) wymiana upalonych końcówek w obwodzie administracyjnym danego budynku, l) naprawa lub wymiana automatów oświetlenia na klatkach schodowych, m) dbałość o stan techniczny i stosowne zabezpieczenie osłon liczników elektrycznych, n) wymiana kaset rozmownych domofonowych, wymiana zasilaczy domofonowych, o) wymiana elektrozamków w drzwiach wejściowych, p) wymiana oprawek do lamp, starterów do lamp, gniazd do świetlówek, gniazd do starterów, q) naprawa lub uzupełnienie drzwiczek do skrzynek elektrycznych na klatkach schodowych, r) usuwanie zbędnych połączeń z instalacji administracyjnych, po wskazaniu miejsca ich lokalizacji, s) wymiana bezpieczników i główek bezpiecznikowych, śrub stykowych, wkładek bezpiecznikowych topikowych w tablicach administracyjnych danego budynku oraz w tablicy głównej i tablicach piętrowych, t) wymiana przycisków, wyłączników instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, zasilanych z tablic administracyjnych, u) ustawianie oraz regulacja zegarów sterujących oświetleniem klatek schodowych, v) konserwacja i naprawa instalacji oświetleniowej na zewnątrz budynku, w) wymiana pierścieni łączeniowych w puszkach, x) wymiana lamp oświetleniowych w ilości niezbędnej do prawidłowego oświetlenia części wspólnych, y) wymiana listew rozgałęźnych w pomieszczeniach wspólnego użytku, z) wykonanie badań ochronnych i pomiarów instalacji elektrycznej, aa) wymiana przewodów, osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej w lokalach przeznaczonych do ponownego zasiedlenia (pustostanach), bb) wykonywanie innych robót o podobnym charakterze, wyżej nie wymienionych. 2) Instalacja wodno-kanalizacyjna: a) usuwanie nieszczelności zaworów przelotowych i odcinających w poziomach, pionach w budynkach i lokalach poprzez: wymianę uszczelek zaworów, wymianę głowic zaworów oraz wymianę kompletnych zaworów, b) czynności podejmowane w związku z występującą korozją: założenie opasek uszczelniających, wymianę rur i łączników instalacji, izolacji itp., c) wymiana i naprawa urządzeń i zaworów czerpalnych w pomieszczeniach wspólnych oraz lokalach do ponownego zasiedlenia (pustostanach), d) wymiana i montaż wodomierzy, pomp pływakowych, e) likwidacja przecieków instalacji kanalizacyjnej poprzez: wymianę lub uzupełnienie uszczelek w kielichach pionów i poziomów, zakładanie opasek uszczelniających, a) uzupełnienie lub wymiana dekli rewizyjnych, kratek ściekowych lub pokryw na instalacji kanalizacyjnej, b) wymiana podejścia odpływowego bez względu na rodzaj materiału i sposób uszczelniania, c) wymiana pionów i odcinków rur kanalizacyjnych, d) czyszczenie, naprawa, montaż studzienek kanalizacyjnych, założenie właściwej pokrywy na studzienki kanalizacyjne i wpusty burzowe itp., e) uszczelnianie, likwidacja osadników, f) demontaż i montaż elementów osłaniających instalację kanalizacyjną wymaganych do usunięcia awarii, g) przepychanie i czyszczenie rur kanalizacyjnych oraz usunięcie zanieczyszczeń powstałych w wyniku awarii kanalizacyjnej, h) zamurowanie i otynkowanie otworów w ścianach i sufitach po robotach instalacyjnych, i) wymiana urządzeń we wspólnych ubikacjach, montaż urządzeń w lokalach do ponownego zasiedlenia (pustostanach), j) wykonywanie innych robót o podobnym charakterze, wyżej nie wymienionych. 3) Instalacja gazowa w budynku - czynności obejmują utrzymanie w pełnej sprawności technicznej wewnętrznej instalacji gazowej w budynku od zaworu głównego do urządzeń odbiorczych ( łącznie z urządzeniami), wymiana łączników, wymiana odcinków rur itp. .: a) usuwanie nieszczelności, wymiana kurków gazowych przy urządzeniach i za gazomierzem, b) odłączanie urządzeń gazowych od instalacji w przypadkach koniecznych przy wymianie rur wod. – kan., c.o. itp., c) podłączenie urządzeń gazowych po wykonanych robotach, d) sprawdzenie przejść przewodów gazowych przez zewnętrzne ściany budynku, e) sprawdzenie stężenia gazu we wnękach gazomierzy, w szczególności połączeń i stanu gazomierzy, f) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych prób szczelności, g) konserwacja i naprawa szafek gazowych lub ich wymiana, h) w razie konieczności odcięcie i zaspawanie podejścia pod urządzenie gazowe zamontowane przez najemcę bez zgody wynajmującego, i) montaż urządzeń (kuchenek gazowych) w lokalach przeznaczonych do ponownego zasiedlenia, j) zamurowanie i otynkowanie otworów w ścianach i sufitach po robotach instalacyjnych, k) wykonywanie innych robót podobnym charakterze, wyżej nie wymienionych. 4) Instalacja centralnego ogrzewania (prace dotyczą instalacji wewnętrznej od zaworów progowych w węźle cieplnym, gdy węzeł eksploatowany jest przez Zamawiającego, oraz od zaworów gdy węzeł cieplny jest eksploatowany przez MEC) : a) usunięcie przecieków na wewnętrznej instalacji c.o. wewnątrz budynków, b) montaż pieców gazowych jedno i dwufunkcyjnych, c) wymiana grzejników, d) montaż wkładów kominowych i nasad w przypadku ich braku, e) regulacja instalacji cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej, wymiana pomp cyrkulacyjnych, f) przeprowadzanie przeglądów instalacji przed i po sezonie grzewczym, g) sprawdzenie raz w roku term, pieców jedno i dwufunkcyjnych, pod kierunkiem czy lokatorzy posiadają protokół z czyszczenia i konserwacji tych urządzeń. h) wykonywanie innych robót podobnym charakterze, wyżej nie wymienionych. 5) Obsługa kotłowni dla budynków Siejaka 25A i Siejaka 25B: 6) Inne roboty na urządzeniach i instalacjach elektrycznych i sanitarnych wykraczające poza ww. zakres realizowane na podstawie szczegółowo określonych zleceń. 3. Pozostałe czynności: 1) Zgłaszanie Zamawiającemu: a) każdej awarii na w/wym. instalacjach, b) o wykrytych samowolnych przeróbkach instalacji elektrycznej w lokalach lub pomieszczeniach gospodarczych; c) o zauważonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych i c.o, w tym w wyniku nieuprawnionych działań najemców, d) o zastępczym wykonaniu w imieniu Zamawiającego prac obciążających lokatora w zakresie napraw i konserwacji, o których mowa w art. 6b ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Odnotowanie w prowadzonym przez Wykonawcę (dyspozytora pogotowia technicznego) rejestrze zgłoszeń, informacji o awarii m.in. daty przyjęcia zgłoszenia, daty usunięcia, miejsca awarii itp. 8. Pogotowie Techniczne, o którym mowa w III SIWZ, w zakresie awarii działa na podstawie zgłoszeń telefonicznych:  w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 - pracowników Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież lub najemców (mieszkańców) lokali w budynkach objętych umową,  w dni robocze w godzinach od 15.00 do 7.00 rano dnia następnego oraz w dni świąteczne i dni wolne od pracy całodobowo - najemców (mieszkańców) lokali w budynkach objętych umową. 9. Pogotowie Techniczne, o którym mowa w III SIWZ, podejmie działania zabezpieczające niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu awarii. Obowiązkiem Wykonawcy w takiej sytuacji jest przyjazd pod wskazany adres w ciągu 0,5 godziny od telefonicznego zgłoszenia awarii, niezwłoczne zabezpieczenie jej przed rozszerzeniem oraz usunięcie jej skutków i przywrócenie do stanu pierwotnego. Interwencja dotycząca nieszczelności gazu jest podejmowana natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia, a w przypadku braku możliwości usunięcia awarii Wykonawca przekaże zgłoszenie do Pogotowia Gazowego. 10. Pogotowie Techniczne w zakresie prac konserwacyjnych (naprawczych, remontów i usuwania skutków awarii) działa na podstawie pisemnych zleceń Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. 11. Dyspozytor Pogotowia Technicznego zobowiązany jest utrzymywać telefoniczny kontakt z Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Chodzież; dnia następnego (roboczego) do godz. 9.00 zobowiązany jest do przekazania informacji o ważnych awariach zgłoszonych w czasie dyżuru. 12. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru pisemnego zlecenia (na wykonanie usług konserwacji) w siedzibie Zamawiającego, po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia. Zamawiający może również przekazywać zlecenia pocztą elektroniczną lub faksem. 13. Wykonawca musi podjąć realizację zlecenia w ciągu 2 dni roboczych chyba, że strony zakreślą inny termin w zleceniu. W razie potrzeby (po awariach) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia działań związanych z wykonaniem prac w ciągu 3 godzin od otrzymania zlecenia oraz do wykonania najpilniejszych prac w dniu zgłoszenia. 14. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania i używania przez cały czas realizacji umowy oraz posiadania poczty elektronicznej (adres e-mail) i (lub) sprawnego urządzenia faksującego. W przypadku przekazywania zlecenia faksem lub pocztą elektroniczną Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia Zamawiającemu faktu przyjęcia zlecenia tą samą drogą. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku przekazania takiego potwierdzenia, Zamawiający przyjmie za wystarczające do uznania, że zlecenie Wykonawca otrzymał (dowód przekazania e-maila lub faksu na numer podany przez Wykonawcę w ofercie). 15. Jeżeli w czasie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi konieczność wykonania prac nie wymienionych w zleceniu, w ilości większej niż określona w zleceniu lub użycia materiałów innych niż określone w zleceniu, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić kierownika ds. remontowych MZGM, celem uzyskania pisemnej akceptacji na wykonanie zwiększonego zakresu prac. 16. Zamawiający zastrzega sobie, że prace wykonane, które nie zostały zgłoszone przez Wykonawcę, a także nie uzyskały pisemnej akceptacji kierownika ds. technicznych MZGM, nie będą uwzględnione w rozliczeniu finansowym. 17. Do obowiązków Pogotowia Technicznego należy również: 1) podanie: a) numerów telefonów, pod które będą zgłaszane awarie przez mieszkańców oraz Zamawiający będzie mógł zostawić wiadomość w przypadku wystąpienia robót wymagających natychmiastowego przystąpienia do ich wykonania oraz pozostawienia wiadomości o zleceniach do odbioru. b) adresu poczty elektronicznej lub numeru faksu właściwych do przekazania zleceń 2) wywieszenia informacji o numerach telefonów zgłoszeniowych na tablicach informacyjnych na klatkach schodowych i w siedzibie MZGM oraz wyrażenia zgody na zamieszczenie powyższych numerów na stronie internetowej Zamawiającego. 3) przygotowania identyfikatorów dla pracowników bezpośrednio świadczących usługę i przedstawiania ich do uwiarygodnienia przez Zamawiającego. 4) prowadzenie książki zgłoszeń awarii, w której dokonywał będzie adnotacji dotyczącej adresu, rodzaju awarii, sposobu jej usunięcia, którą Wykonawca przekazuje do MZGM w ciągu 7 dni po zakończeniu miesiąca. 18. Zamawiający ma prawo kontroli sposobu i jakości wykonanych usług oraz wydawania doraźnych poleceń osobom bezpośrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu umowy co do sposobu, kolejności i czasu wykonywanych zadań. Zamawiający ma obowiązek bez zbędnej zwłoki dokonać odbioru robót określonych zleceniem oraz sprawdzić powykonawcze kosztorysy szczegółowe dostarczone przez Wykonawcę. 19. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów p-poż, BHP, Ochrony Środowiska i o odpadach, przy maksymalnym ograniczaniu uciążliwości prowadzenia robót u Zamawiającego, przy dołożeniu należytej staranności. 20. Wykonawca zobowiązuje się wszystkie usługi zlecone przez Zamawiającego wykonać z własnych materiałów, przy użyciu własnego (lub wynajętego) sprzętu. Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadać odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upoważnionych instytucji (PZH, ITB, itp) pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na miejsce ich wbudowania (wykonania zlecenia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciąża Wykonawcę. 21. Po wcześniejszym uzgodnieniu Wykonawca może wykonać przedmiot umowy z materiałów przekazanych przez Zamawiającego (dotyczy głównie wyposażenia lokali w niezbędne urządzenia sanitarne – baterie, muszle ustępowe, brodziki, umywalki, wanny itp, które mogą pochodzić z odzysku). 22. Wykonawca zobowiązany jest do zapewniania we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruzu, papy, sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz udokumentowanie tych czynności na żądanie Zamawiającego. 23. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do poleceń wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. 24. Wykonawca gwarantuje zatrudnienie przy realizacji usługi pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. 25. Wykonawca nie może zlecić wykonania całości lub części prac określonych w umowie, osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 26. Realizując umowę Wykonawca obowiązany jest reprezentować wobec lokatorów obsługiwanych budynków i lokali, interes Zamawiającego a w szczególności swoją postawą i działaniem tworzyć pozytywny wizerunek Zamawiającego. 27. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe wobec osób trzecich lub za zniszczenie mienia, w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 28. Wykonawca zobowiązuje się wszystkie usługi zlecone przez Zamawiającego wykonać siłami własnymi /i przy pomocy podwykonawców w zakresie określonym w formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ/. 29. Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie podwykonawców jak za działanie lub zaniechanie własne. 30. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia pn. „Prowadzenie całodobowego Pogotowia Technicznego w branży sanitarnej i elektrycznej w lokalach i budynkach stanowiących mienie Gminy Miejskiej w Chodzieży zarządzanych przez Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież", osób wykonujących czynności: a) pracownicy wykonujący konserwacje w zakresie instalacji wod. – kan., c.o., gaz, b) pracownicy wykonujący konserwacje w zakresie instalacji elektrycznej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. 31. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z którymkolwiek pracownikiem przed zakończeniem umowy, Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić kolejną osobę również na podstawie umowy o pracę. 32. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi dopuszcza się, by osobiście wykonywali czynności wskazane w ust. 30. 33. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 34. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z. 35. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 36. Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 37. Wykonawca przed podpisaniem umowy złoży oświadczenie (art. 29 ust. 3a) wg. treści Załącznika Nr 10a do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 50000000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50700000-2
50711000-2
50720000-8
50721000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług do 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-01   lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu odnośnie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 150.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (prowadzenie całodobowego pogotowia technicznego) przez okres min. 6 miesięcy o wartości co najmniej 100.000,00zł brutto oraz poprzez załączenie dokumentów potwierdzających, że usługa ta została wykonana należycie i prawidłowo ukończona /minimum 1/. Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika Nr 6 do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane i ukończone prawidłowo. b) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia publicznego: i. dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji i remontów dla urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (Grupa 3) w zakresie urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, ii. dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, remontów i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (Grupa 3) w zakresie urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa, iii. dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji, montażu, remontu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (Grupa 1) w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, iv. dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie konserwacji, montażu, remontu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (Grupa 1) w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, Wyżej wymienione uprawnienia powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. z 2003r. nr 89 poz. 828 z późn. zm.). Wykaz należy sporządzić wg. Załącznika Nr 7 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy: a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda od wykonawcy: a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Załącznik Nr 6 do SIWZ. b) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- Załącznik Nr 7 do SIWZ. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ. Formularza kalkulacji cenowej stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. Zobowiązanie podmiotu trzeciego stanowiący załącznik Nr 11 do SIWZ (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w VI pkt 3. SIWZ: 1) ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; 2) ppkt 2-3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w VI, pkt 6 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 6 ppkt 2 lit. a SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w VI, pkt 6 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7 SIWZ stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 6 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w VI, pkt 3 ppkt 1-3 SIWZ. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w VI, pkt 3 ppkt 1-3 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczeń stanowi Załącznik Nr 3 i Nr 4 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w VII pkt 1 powyżej niniejszej SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352). Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę, firm podwykonawców. Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ofert oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, (które są składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i dostępności oświadczeń lub dokumentów (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) - dalej zwanego „rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.”, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, (które są składane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) i dostępności oświadczeń lub dokumentów (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r., innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, które stanowią załączniki Nr 3 i Nr 4 do SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw wykluczenia - wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Okres gwarancji w miesiącach 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy: 1) zmiana adresów i ilości budynków i zakresu usługi w skutek ograniczenia lub zmian w zasobie nieruchomości administrowanych przez Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, jeżeli będzie to niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy i o ustalony przez strony czas niezbędny dla jej prawidłowego wykonania, b) zawieszenia lub zaniechania wykonywania usług przez Zamawiającego, 3) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wymienionych w § 9 ust 1 niniejszej umowy. 4) Wykonawca może zmienić osoby wymienione w § 9 ust 3 niniejszej umowy. Warunkiem zmiany jest przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie przez te osoby uprawnień w zakresie nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 5) inne zmiany spowodowane przyczynami zewnętrznymi, niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością wykonania usługi na warunkach określonych w umowie (w szczególności spowodowane zmianami obowiązującego prawa w zakresie przedmiotu zamówienia, interwencjami mieszkańców, instytucji miejskich lub innych instytucji państwowych), 6) gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty wykonywanych usług albo skróci czas realizacji poszczególnych zleceń, zgłoszeń), 7) inne: a) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści umowy, b) zaniechania wykonania zadania w całości bądź części przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, z przyczyn od niego niezależnych, c) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana lub rezygnacja dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, d) pozostałe przypadki zmian określone w art. 144 ustawy Pzp. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania innych zmian umowy, pod warunkiem, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 3. Dopuszczalne będą zmiany nieistotne, uznane za tożsame, tzn. takie, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynie na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub wynik postępowania, np. ustawowa zmiana stawki podatku VAT. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.