Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
10284z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa zaworów wielodrogowych gazu

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa zaworów wielodrogowych gazu

Data zamieszczenia: 2017-11-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział we Wrocławiu
ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław
tel. +48 713353340
anna.pytel@gaz-system.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-07 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

1. Nazwa zamawiającego:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

2. Adres zamawiającego:

ul. Mszczonowska 4

3. Miejscowość zamawiającego:

Warszawa

4. Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:

Oddział we Wrocławiu

5. Adres jednostki prowadzącej postępowanie:

ul. Gazowa 3

6. Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie:

Wrocław

7. Kod pocztowy:

50-513

8. Kraj:

PL

9. Faks:

+48 71 33 53 101

10. Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL):

https://www.gaz-system.pl/

11. Adres profilu nabywcy (URL):

https://zakupy.gaz-system.pl/app/HomeServlet

12. Osoba kontaktowa:

Anna Pytel

13. Telefon do osoby kontaktowej:

+48 713353340

14. Adres mailowy do osoby kontaktowej :

anna.pytel@gaz-system.pl

Dane nagłówkowe

15. Numer postępowania:

NP/2017/11/0735/PZ

rowdemand.name" title="">

16. Nazwa postępowania:

Sukcesywna dostawa zaworów wielodrogowych

17. Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

18. Opis postępowania:

1. Przedmiotem Zamówienia jest „Sukcesywna dostawa zaworów wielodrogowych”, numer postępowania: NP/2017/10/0735/PZ.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami „Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.” i stosować się do jego postanowień. „Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.” jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gaz-system.pl/przetargi/kodeks-postepowania-dla-dostawcow/.
4. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych odpowiadających parametrom technicznym zawartym w SIWZ. Równoważność oznacza możliwość uzyskania rezultatu założonego przez Zamawiającego i sprecyzowanego w załącznikach do SIWZ za pomocą innych rozwiązań technicznych będących integralną częścią zaworu. Wykonawca, który w celu realizacji Zamówienia powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie SIWZ znajduje się jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i wyposażenia o równoważnych parametrach technicznych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. Wykonawca przedstawi porównanie parametrów rozwiązań równoważnych z opisanymi przez Zamawiającego tj.: wymiary, materiał wykonania, wykończenie, widok elementu. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązanie równoważne, poza dokumentami wymienionymi powyżej, Wykonawca złoży bardzo dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta dla zaproponowanych rozwiązań.

Informacje o postępowaniu

19. Miejsce uzyskania SIWZ:

Strona Zamawiającego www.gaz-system.pl – zakładka „przetargi”.

20. Zastrzeżenia dotyczące SIWZ:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany treści SIWZ w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Każda zmiana wprowadzona do SIWZ przez Zamawiającego staje się częścią składową dokumentacji postępowania i jest wiążąca.
3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ.
4. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ lub zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, na której została udostępniona SIWZ.

21. Zastrzeżenia dotyczące postępowania:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ.
2. Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia niepublicznego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym, oferty mogą złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy chcą wziąć w nim udział. Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego publikuje się na stronie internetowej Zamawiającego.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
4. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji handlowych w zakresie kryteriów oceny ofert, określonych w Sekcji Kryteria oceny ofert poniżej.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty bez konieczności podania przyczyny takiej czynności.
6. O zakończeniu Postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia:
1) Wykonawców, którym przekazano SIWZ – w przypadku zakończenia Postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku zakończenia Postępowania po upływie terminu składania ofert.
7. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, przysługuje Zamawiającemu również po wyborze najkorzystniejszej oferty. W takiej sytuacji Zamawiający może zakończyć Postępowanie bez wyboru najkorzystniejszej oferty, po unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia każdej swojej czynności dokonanej w Postępowaniu do momentu zawarcia umowy, bez konieczności podania przyczyny takiego działania.
9. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego odszkodowania z tytułu ewentualnych szkód powstałych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień przewidzianych powyżej.

22. Dodatkowe informacje:

1. Termin realizacji umowy został szczegółowo opisany w SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w formie papierowej lub elektronicznej, zgodnie z wyborem Wykonawcy. Złożenie większej liczby ofert może spowodować odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji.
5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty drogą elektroniczną w jednym z wymienionych formatów: JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG, PDF, zgodnej co do treści z Załącznikiem nr 2 do SIWZ (Formularz „Oferta”).
6. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania określone są w SIWZ.

23. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego.
2) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia niepublicznego.
Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku, jeżeli Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali lub realizują (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie zaworów wielodrogowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych netto. Jako jedno zamówienie należy rozumieć jedno zlecenie dostawy bądź jedną umowę, w ramach której dostawy były/są realizowane.

UWAGA:
W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia) Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane osobiście przez podmiot legitymujący się zrealizowaniem zamówienia lub zamówień, tj. bez udziału pozostałych Wykonawców oraz podwykonawców, co najmniej w zakresie potwierdzającym spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) powyżej.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia niepublicznego.
2. Oferta Wykonawcy powinna zawierać wypełniony:
1) Formularz „Oferta” (zgodny z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ),
2) wykaz wykonanych zadań wraz z dokumentami potwierdzającymi, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizowali lub realizują (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) należycie co najmniej 1 zamówienie, polegające na dostawie zaworów wielodrogowych, o łącznej wartości nie mniejszej niż 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych netto (zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do formularza OFERTA). Jako jedno zamówienie należy rozumieć jedno zlecenie dostawy bądź jedną umowę, w ramach której dostawy były/są realizowane.
Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy podać: przedmiot, wartość netto, daty wykonania (dd/mm/rrrr) i podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
3) dokument potwierdzający, że osoba lub osoby podpisujące ofertę w imieniu Dostawcy były uprawnione do tej czynności tj. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepublicznego, z którego treści będą wynikać zasady reprezentacji Dostawcy w obrocie i pełnomocnictwo jeśli będzie wymagane.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

24. Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium

25. Kryteria oceny ofert:

Część 1
Nazwa części: Sukcesywna dostawa zaworów wielodrogowych

Cena - 100,00%

26. Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych?:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

27. Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych?:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

28. Termin realizacji zamówienia:

Wymagane

28. Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

29. Data realizacji zamówienia:

12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do dnia wyczerpania kwoty wskazanej w § 8 ust. 1 Umowy w zależności od tego, które z w/w zdarzeń wystąpi wcześniej

30. Miejsce realizacji zamówienia:

Obszar działania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

31. Termin składania ofert:

2017-12-07 10:00

32. Miejsce składania ofert:

Oferty:
1) w formie papierowej należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj.: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław, Budynek F1, Kancelaria,
2) w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mailowy: anna.pytel@gaz-system.pl
3) w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem Portalu Zakupowego GAZ-SYSTEM dostępnego pod adresem https://zakupy.gaz-system.pl
Uwaga:
Ofertę złożoną w formie elektronicznej zgodnie z pkt 2) powyżej uznaje się za złożoną prawidłowo jedynie w przypadku, gdy Dostawca uzyska potwierdzenie, że dotarła do adresata i nie zawiera wad skutkujących brakiem możliwości zapoznania się z jej treścią przez Zamawiającego.
Zamawiający informuje, że złożenie oferty w formie elektronicznej zgodnie z pkt 3) powyżej możliwe jest jedynie po uprzednim założeniu konta w Portalu Zakupowym GAZ-SYSTEM dostępnym pod adresem https://zakupy.gaz-system.pl (złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ jest możliwe bez zalogowania do systemu, z wykorzystaniem akcji „Zadaj pytanie”). Złożenie wniosku rejestracyjnego w celu założenia konta nie jest równoznaczne z jego założeniem. Wniosek rejestracyjny jest każdorazowo weryfikowany przez Zamawiającego pod względem kompletności i poprawności wprowadzonych danych. Tym samym zaleca się, aby Wykonawca niezwłocznie po wszczęciu przedmiotowego postępowania przystąpił do procesu założenia konta.
Dodatkowe informacje związane z procedurą założenia konta w Portalu Zakupowym GAZ-SYSTEM można uzyskać:
1) telefoniczne pod numerem: +48 22 220 14 57 lub
2) drogą elektroniczną pod adresem: portalzakupowy.pomoc@gaz-system.pl.

33. Czy jawne otwarcie ofert:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

34. Czy dopuszcza się składanie ofert w językach obcych:

https://zakupy.gaz-system.pl/pic/mp/checkbox_empty.png" title="Odznaczone" />

35. Termin otwarcia ofert:

2017-12-07 11:00

36. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest niejawne.

37. Okres związania ofertą:

60 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.