Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2447z ostatnich 7 dni
10224z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji oraz napraw i usuwania awarii w urządzeniach...

Przedmiot:

Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji oraz napraw i usuwania awarii w urządzeniach dźwigowych w 13 obiektach

Data zamieszczenia: 2017-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wrocławski Zespół Żłobków
ul. Fabryczna 15
53-609, Wrocław
telefon - +4871 365 03 46
faks - +4871 365 03 47
http://www.bip.wzz.wroc.pl
przetargi@wzz.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-07 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji oraz napraw i usuwania awarii w urządzeniach dźwigowych w 13 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania ZP-89/WZŻ/2017
Numer referencyjny: Znak postępowania ZP-89/WZŻ/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji oraz napraw i usuwania awarii w urządzeniach dźwigowych w 13 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Znak postępowania ZP-89/WZŻ/2017 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.53.14.00-0 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów konserwacyjnych, napraw i usuwania awarii 23 dźwigów towarowych oraz 1 dźwigu osobowego, znajdujących się w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków. 2. Zestawienie obiektów z wyszczególnieniem ilości dźwigów objętych przeglądami oraz konserwacyjnymi przedstawia poniższe zestawienie: 1) Żłobek nr 1 – ul. Lwowska 20, Wrocław – 1 dźwig towarowy, 2) Żłobek nr 2 – ul. Zemska 33, Wrocław – 2 dźwigi towarowe, 3) Żłobek nr 3 – ul. Białowieska 27, Wrocław – 2 dźwigi towarowe, 4) Żłobek nr 4 – ul. Kłodnicka 25, Wrocław – 2 dźwigi towarowe, 5) Żłobek nr 5 – ul. Dokerska 5, Wrocław – 2 dźwigi towarowe, 6) Żłobek nr 6 – ul. Krowia 1, Wrocław – 1 dźwig towarowy, 7) Żłobek nr 7 – ul. Drukarska 9, Wrocław – 2 dźwigi towarowe, 8) Żłobek nr 8 – ul. Sądowa 6, Wrocław – 2 dźwigi towarowe, 9) Żłobek nr 10 – ul. H. Brodatego 17, Wrocław – 1 dźwig towarowy, 10) Żłobek nr 11 – ul. Hubska 39, Wrocław – 2 dźwigi towarowe, 11) Żłobek nr 12 – ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław – 3 dźwigi towarowe, 12) Żłobek nr 13 – ul. Wieczysta 107, Wrocław – 2 dźwigi towarowe, 13) Żłobek nr 14 – ul. Mulicka 4c, Wrocław – 1 dźwig towarowy, 1 dźwig osobowy. 3. Wykaz urządzeń dźwigowych podlegających przeglądom konserwacyjnym wraz z ich charakterystyką przedstawia załącznik nr 4 do umowy. 4. Umowa obowiązuje na czas określony, od dnia 01.01.2018r. do 24.12.2018r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację przedmiotu umowy. 5. Umowę prowadzi ze strony Zamawiającego Pani Joanna Juszkiewicz, telefon: 365 03 40, adres e-mail: joanna.juszkiewicz@wzz.wroc.pl. 6. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wykonaną ilość przeglądów konserwacyjnych oraz prac wykonanych w zakresie napraw i usuwania awarii. 7. Maksymalna ilość przeglądów konserwacyjnych w okresie trwania umowy wynosi 150. Wykaz ilości przeglądów wraz z konserwacją dźwigów towarowych w poszczególnych obiektach zawiera załącznik nr 5 do umowy, natomiast wykaz ilości przeglądów wraz z konserwacją dźwigu osobowego zawiera załącznik nr 6 do umowy, z zastrzeżeniem zapisów pkt 8 i 9. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych usług w obrębie pozycji formularza cenowego tj. przeglądów konserwacyjnych oraz napraw i usuwania awarii, w ramach kwoty maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy. 9. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z zapisów Art. 144 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24). 10. Maksymalna kwota przeznaczona przez Zamawiającego na usługi napraw oraz usunięcia awarii wynosi 2 957,01 zł brutto. 11. W czasie trwania umowy Wykonawca pełni rolę przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2017.1040 t.j. z dnia 2017.05.30). 12. Przedstawiciele Wykonawcy wykonujący usługi konserwacji oraz napraw dźwigów zobowiązani są przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2017.1040 t.j. z dnia 2017.05.30) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, w szczególności:  Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.2001.79.849 z dnia 2001.07.31),  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.2012.1468 z dnia 2012.12.27),  Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz.U.2003.193.1890 z dnia 2003.11.18),  Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz.U.2016.811 z dnia 2016.06.08). 13. Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na utrzymaniu dźwigów we właściwym stanie technicznym, w szczególności: 1) wykonywaniu badań, prób i pomiarów oraz innych czynności potrzebnych do ustalenia stanu technicznego urządzenia, wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego; 2) sprawowaniu nadzoru eksploatacyjnego polegającego na utrzymywaniu dźwigów w stanie sprawności technicznej zapewniającym niezawodność i bezpieczeństwo ich pracy; 3) wykonywaniu niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania dźwigów towarowych i osobowych napraw wraz z wymianą i utylizacją zużytych części – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 4) przystąpieniu do usuwania uszkodzeń i awarii w objętych umową dźwigach; 5) usuwaniu wad wykonanych robót w terminie 3 dni od daty wezwania do ich usunięcia; 6) prowadzeniu usługi pogotowia dźwigowego całodobowego. 14. Wykonawca w ramach konserwacji co najmniej raz na 30 dni przeprowadzi przegląd sprawności oraz konserwację dźwigu osobowego oraz co najmniej raz na 60 dni przeprowadzi przegląd sprawności oraz konserwację dźwigów towarowych objętych niniejszą umową. Pierwszy przegląd konserwacyjny dźwigu osobowego odbędzie się w styczniu 2018r. natomiast dźwigów towarowych w lutym 2018r. 15. Do zadań Wykonawcy w zakresie wykonywania przeglądów wraz z konserwacją należy w szczególności: 1) przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzeń; 2) dokonywanie przeglądów konserwacyjnych dźwigów towarowych i osobowych w terminach i zakresie określonych w instrukcji eksploatacji, w tym sprawdzanie:  stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań,  prawidłowości pracy elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych,  prawidłowości pracy urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,  prawidłowości obsługi dźwigów towarowych i osobowych;  kompletności oraz czytelności napisów ostrzegawczych, informacji oraz instrukcji umieszczonych na urządzeniu; 3) sprawdzanie przez oględziny stanu:  konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych,  toru jezdnego dźwignic szynowych,  instalacji ochrony przeciwporażeniowej; 4) bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu dźwigów towarowych i osobowych; 5) odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzanie podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonywanych czynności; 6) bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego dźwigi o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia dźwigu z eksploatacji 16. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu zamówienia do: 1) utrzymania dźwigów w stałym ruchu - z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonywania czynności konserwacyjnych i naprawczych - oraz zapewnienia dostawy części zamiennych materiałów eksploatacyjnych potrzebnych do konserwacji i napraw; 2) stałej współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego, w tym obsługi i organizacji przeglądów dokonywanych przez UDT; 3) reprezentowania Zamawiającego podczas przeprowadzanych kontroli przez Inspektora Dozoru Technicznego, ppoż., itp.; 4) niezwłocznego poinformowania osoby upoważnionej przez Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia o czynnościach kontrolnych Inspektora Dozoru Technicznego oraz zaleceniach pokontrolnych; 5) reprezentowania Zamawiającego podczas występowania do producenta dźwigów o usunięcie wad w ramach gwarancji; 6) zawiadomienia IDT o każdym wykonaniu napraw wymagających badań doraźnych eksploatacyjnych dźwigów przez UDT, t.j.:  po wymianie: a) cięgien nośnych, b) urządzeń chwytających, c) zespołu napędowego lub elementów zespołu napędowego, działającego na zasadzie sprzężenia ciernego, d) mechanizmu podnoszenia lub mechanizmu zmiany wysięgu, e) urządzeń zabezpieczających, w szczególności ogranicznika prędkości, urządzeń chwytnych, ogranicznika obciążenia lub systemu ryglowania drzwi przystankowych;  po naprawie mechanizmu podnoszenia lub mechanizmu zmiany wysięgu;  po naprawie konstrukcji nośnej UTB lub jego elementów;  po modernizacji uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru technicznego;  zmiany miejsca pracy UTB wymagającej jego demontażu i ponownego montażu; 7) dopilnowania bezpiecznej eksploatacji dźwigu przez użytkownika, w tym wyłączenia urządzenia z ruchu z powodu złego stanu technicznego i niezwłocznego powiadomienia osoby upoważnionej przez Zamawiającego; 8) powiadomienia Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach dewastacji, kradzieży lub wadliwej eksploatacji dźwigu, zwłaszcza, gdy może to mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy urządzenia; 9) powiadomienia Zamawiającego o konieczności uzupełnienia przez niego zdewastowanych lub skradzionych instrukcji dźwigu lub napisów informacyjno-ostrzegawczych; 10) powiadomienia Zamawiającego o nieprawidłowościach związanych z utrzymaniem czystości kabiny, drzwi szybowych, szybów oraz ciągów komunikacyjnych w okolicy dźwigu, 11) nadzorowania prawidłowej obsługi dźwigów; 12) uzupełniania smaru oraz oleju; 13) czyszczenia elementów dźwigowych; 14) realizacji usług będących przedmiotem umowy zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową; 15) realizacji prac będących przedmiotem umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, technologii, norm i warunków technicznych; 16) prowadzenia prac zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane, Polskimi Normami a także przepisami BHP i PPOŻ, a za skutki ewentualnych wypadków ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno-prawną; 17) zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia; 18) utrzymanie stanu technicznego i prawidłowości oznakowania miejsca realizacji prac przez cały czas ich trwania; 19) używania własnych narzędzi, sprzętu i materiałów do wykonywania prac oraz zapewnienia we własnym zakresie transportu materiałów, narzędzi i sprzętu do miejsca wykonywania prac; 20) bieżącego utrzymania porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz kompleksowego uprzątnięcia miejsc wykonywania prac po ich zakończeniu wraz z wywozem wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych prac z zapewnieniem ich utylizacji. 17. W przypadku stwierdzenia przez IDT lub konserwatora konieczności wykonania naprawy, w szczególności niezbędnej ze względu na bezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie osobę upoważnioną przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu umowy. 18. Powyższe postanowienia mają również zastosowanie w przypadku stwierdzenia przez konserwatora uszkodzenia dźwigu wskutek nieprawidłowej eksploatacji, dewastacji lub kradzieży. 19. Wykonawca w trakcie przeprowadzania pierwszego przeglądu konserwacyjnego zobowiązany jest do przeszkolenia personelu kuchni, konserwatora oraz intendenta w zakresie prawidłowej eksploatacji dźwigów. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia. Z przeprowadzonego szkolenia należy sporządzić protokół, zgodny z załącznikiem nr 9 do umowy. Protokół należy dołączyć do faktury za przeprowadzenie pierwszego przeglądu konserwacyjnego. 20. Wykonawca w trakcie przeprowadzania pierwszego przeglądu konserwacyjnego zobowiązany jest również do sprawdzenia kompletności instrukcji eksploatacji urządzenia i odnotowanie faktu w protokole z wykonania przeglądu konserwacyjnego (wzór stanowi załącznik nr 8 do umowy). 21. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wykonywania napraw i usuwania awarii należy m.in: dokonywanie regulacji i usuwanie elektromechanicznych usterek układu hamulcowego, kontaktów bezpieczeństwa, urządzeń ryglujących drzwi, elementów wchodzących w skład aparatury przekaźnikowo - stycznikowej i elektronicznej, zwieraczy drzwi, żarówek sygnalizacyjnych, informacyjnych zgodnie z instrukcją konserwacji urządzenia zawartą w danych techniczno-ruchowych producenta. 22. Wykonawca przystąpi do usuwania awarii dźwigów objętych umową najpóźniej w ciągu 3 godzin od chwili ich zgłoszenia telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usuwanie awarii należy prowadzić w sposób ciągły. Termin usuwania awarii nie może przekroczyć 24 godzin. Termin ten może być przedłużony tylko na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego. 23. Przy realizacji napraw i usunięciu awarii wymagających wymiany zużytych części wymontowane zużyte części winny być przedstawione - na każde żądanie - do wglądu osobie upoważnionej przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia, w celu potwierdzenia ich faktycznej wymiany. Obowiązkiem Wykonawcy jest utylizacja zużytych części zgodnie z właściwymi przepisami. 24. W przypadku zatrzymania dźwigu osobowego z pasażerem w środku Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego podjęcia działań celem uwolnienia pasażera, w czasie nie dłuższym niż 30 minut od chwili zgłoszenia. 25. Wykonawca winien przekazać dwa egzemplarze protokołu z przeprowadzonych czynności. Jeden egzemplarz należy pozostawić w żłobku, w którym realizowana była usługa, natomiast drugi należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego - ul. Fabryczna 15 we Wrocławiu w formie pisemnej, jako załącznik do faktury. Prawidłowo wystawiony protokół (wzór protokołu z przeglądu konserwacyjnego stanowi załącznik nr 8 do umowy) będzie podstawą przyjęcia przez Zamawiającego faktury za wykonaną usługę. 26. Protokół z przeprowadzanej usługi powinien zawierać co najmniej:  datę i miejsce wykonywania usługi,  numer umowy, na podstawie której wykonywana została usługa wraz z datą zawarcia umowy,  nr fabryczny i rodzaj urządzenia dźwigowego, na którym przeprowadzane były prace kontrolne lub naprawcze,  zakres przeprowadzanych prac,  dalsze zalecenia naprawcze/eksploatacyjne,  podpis przedstawiciela Zamawiającego - osoby upoważnionej do realizacji przedmiotu umowy z załącznika nr 7 do umowy - oraz przedstawiciela Wykonawcy. 27. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji napraw przedstawił pracownikowi Działu Techniczno-Eksploatacyjnego i Obsługi kosztorys ofertowy określający przewidywany koszt wykonania usługi. Po weryfikacji i akceptacji kosztorysu ofertowego Wykonawca może przystąpić do realizacji naprawy. W przypadku konieczności usunięcia awarii Zamawiający nie wymaga przedstawienia kosztorysu ofertowego, lecz powiadomienia pracownika Działu Techniczno-Eksploatacyjnego i Obsługi o przewidywanym koszcie wykonania usługi. 28. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne za faktycznie wykonaną ilość przeglądów konserwacyjnych w danym miesiącu. 29. Rozliczenie napraw i usunięcia awarii nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie faktur/rachunków za zamontowane przez Wykonawcę materiały/części zamienne oraz odpowiednich katalogów nakładów rzeczowych lub analogii do tych katalogów a w przypadku niemożności zastosowania takiego rozwiązania, rozliczenie nastąpi na postawie rzeczywistej ilości roboczogodzin – pkt 30. 30. Stawka roboczogodziny przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie uwzględnia koszty bezpośrednie pracy pracownika i sprzętu powiększone o narzuty kosztów pośrednich i zysku. W przypadku niemożliwości zastosowania odpowiednich katalogów nakładów rzeczowych oraz analogii, cenę wykonanej usługi stanowi iloczyn powyższej stawki roboczogodziny oraz faktycznie przepracowanego czasu (począwszy od przystąpienia do naprawy, skończywszy na uporządkowaniu miejsca wykonania naprawy i wykonaniu niezbędnych prób i rozruchów), powiększony o cenę netto zakupionych materiałów z dodaniem narzutu kosztów zakupu. Do tak ustalonej ceny doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT. Formuła do obliczenia ceny na podstawie rzeczywistej ilości roboczogodzin, przed akceptacją przez Zamawiającego: CENA = stawka roboczogodziny x czas + cena zakupionych materiałów netto+ koszty zakupu + VAT. 31. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za przybycie do miejsca wykonywania usługi, również jeżeli Wykonawca uzna wezwanie przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego jako bezzasadne. 32. Przedmiot umowy będzie realizowany od poniedziałku do piątku w godzinach między 7:30 a 15:30. Termin wykonania usługi należy uzgodnić telefonicznie lub drogą elektroniczną - z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem - z osobą upoważnioną do realizacji przedmiotu umowy. Dokonywanie przedmiotowych usług w innym niż opisany wyżej terminie wymaga wcześniejszego uzgodnienia. 33. Wykonawca winien złożyć oświadczenie, iż przedmiot umowy będą wykonywać wykwalifikowane osoby, które posiadają wymagane uprawnienia, tj.:  co najmniej jedna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne E1, uprawniające do wykonywania prac na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie kontrolno-pomiarowym: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, pkt 10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczenia urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2), uzyskanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828 z dnia 2003.05.21),  co najmniej jedna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne D1, uprawniające do wykonywania prac na stanowisku DOZORU w zakresie kontrolno-pomiarowym: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, pkt 10) aparatura kontrolno- pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczania urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2) uzyskanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828 z dnia 2003.05.21),  zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń transportu bliskiego w zakresie dźwigów towarowych i osobowych  aktualne zaświadczenie lekarskie uprawniające do pracy na wysokościach powyżej 1 metra. 34. Wykaz osób posiadających wymienione w punkcie 33 kwalifikacje winien stanowić załącznik do złożonej przez Wykonawcę oferty oraz do umowy. Zmiana osób uprawnionych do realizacji zadania nie wymaga aneksowania umowy, lecz pisemnego powiadomienia osób upoważnionych przez Zamawiającego, przed dokonaniem zmiany osób wytypowanych przez Wykonawcę i uprawnionych do realizacji zadania. 35. Wykonawca, jeśli uzna, iż jest to konieczne, winien dokonać na własny koszt wizji lokalnej w terenie, gdzie ma być wykonywana usługa oraz zdobyć wszelkie informację, niezbędne do wykonania usługi i prawidłowej wyceny jej wartości. 36. Minimalny okres gwarancji na prace zrealizowane przez Wykonawcę w zakresie napraw i usunięcia awarii wynosi 12 miesięcy, natomiast okres gwarancji na materiały użyte do napraw/konserwacji jest zgodny z gwarancją producenta. 37. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem prac. 38. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową ochronę przeciwpożarową oraz BHP w trakcie wykonywania prac, jak również ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia w tym zakresie. 39. Wykonawca bez zgody WZŻ nie może zlecać wykonywania obowiązków wynikających z wyżej wymienionego zakresu prac osobom trzecim. 40. Wykonawca przedłoży oświadczenie, iż wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia w opisanym poniżej zakresie są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę: 1) dokonywanie przeglądów konserwacyjnych dźwigów towarowych i osobowych 2) bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu dźwigów towarowych i osobowych; 3) reprezentowanie Zamawiającego podczas przeprowadzanych kontroli przez Inspektorat Dozoru Technicznego; 4) wykonywanie napraw i usunięcia awarii. 41. Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

II.5) Główny kod CPV: 50531400-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-02   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: (Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie szczegółowych warunków udziału w postępowaniu).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 11 000,00
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące przedmiot umowy były wykwalifikowane, które posiadały wymagane uprawnienia, tj.: - co najmniej jedna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne E1, uprawniające do wykonywania prac na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie kontrolno-pomiarowym: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, pkt 10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczenia urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2), uzyskanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828 z dnia 2003.05.21) - co najmniej jedna osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne D1, uprawniające do wykonywania prac na stanowisku DOZORU w zakresie kontrolno-pomiarowym: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, pkt 10) aparatura kontrolno- pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczania urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2) uzyskanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828 z dnia 2003.05.21), - co najmniej jedna osoba wykonująca konserwacje i naprawy posiadające ważne zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń transportu bliskiego w zakresie dźwigów towarowych i osobowych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
c) Wykazu osób z posiadanymi uprawnieniami i ważnymi badaniami lekarskimi tj. - osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne E1, uprawniające do wykonywania prac na stanowisku EKSPLOATACJI w zakresie kontrolno-pomiarowym: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, pkt 10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczenia urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2), uzyskanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828 z dnia 2003.05.21) -osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne D1, uprawniające do wykonywania prac na stanowisku DOZORU w zakresie kontrolno-pomiarowym: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: pkt 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, pkt 10) aparatura kontrolno- pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczania urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 2) uzyskanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828 z dnia 2003.05.21), -- co najmniej jedna osoba wykonująca konserwacje i naprawy posiadające ważne zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń transportu bliskiego w zakresie dźwigów towarowych i osobowych. Wszystkie osoby posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie uprawniające do pracy na wysokościach powyżej 1 metra.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
przystąpienie do usuwania awarii od zgłoszenia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
ZMIANY W UMOWIE 1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Jeśli w czasie trwania umowy Wykonawca będzie chciał dokonać zmiany osób uprawnionych do realizacji zadania musi powiadomić Zamawiającego z minimum tygodniowym wyprzedzeniem i przedstawić nowy wykaz osób wraz z uprawnieniami. 5. Zmiana osób przewidzianych do współpracy w § 13 nie wymaga aneksu lecz pisemnego powiadomienia. 6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z zapisów Art. 144 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.