Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2420z ostatnich 7 dni
11495z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż rolet okiennych

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - dostawa i montaż rolet okiennych

Data zamieszczenia: 2017-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: BC PROGRES BOŻENA CHLEBEK
os. Równie 2
34-452 Równie
telefon: 691337183
Województwo: małopolskie
Miasto: Ochotnica Dolna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-07 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Dotyczące zamówienia na dostawę i montaż rolet okiennych do Dziennych Ośrodków Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu nr RPMP.09.02.03–12–0452/16-00.

Termin składania ofert

do dnia 07-12-2017

 

Nazwa zamawiającego

BC PROGRES BOŻENA CHLEBEK

Numer ogłoszenia

1071799

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty przygotowane zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w niniejszym zapytaniu ofertowym należy złożyć do dnia 07.12.2017 r. do godz. 9.00. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego, oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
2. Oferty należy składać: osobiście, pocztą lub kurierem w siedzibie Zamawiającego: BC Progres Bożena Chlebek, os. Równie 2, 34-452 Ochotnica Dolna w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie ze wskazaniem nazwy i adresu Oferenta oraz z dopiskiem „Oferta na dostawę i montaż rolet okiennych do Dziennych Ośrodków Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem w ramach projektu „Senior w Akcji” – opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu nr RPMP.09.02.03–12–0452/16-00”.
3. Sekretariat Zamawiającego czynny jest w dni robocze w godz. 9.00-12.00, w przypadku problemów z doręczeniem oferty poza wskazanymi godzinami pracy sekretariatu konsekwencje obciążają Oferenta, który przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Chlebek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

669204723

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż rolet okiennych do Dziennych Ośrodków Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem - zgodnie ze specyfikacją (Szczegółowym zakresem przedmiotu zamówienia ) stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszego zapytania.
Wymagany termin realizacji zamówienia – 14.12.2017r
Miejsce dostarczenia i montażu rolet okiennych będących przedmiotem niniejszego postępowania: miejscowości: Ochotnica Dolna, osiedle Kamieniec 4 i Krościenko nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 55; powiat nowotarski, województwo małopolskie.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: nowotarski Miejscowość: Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa i montaż rolet okiennych do Dziennych Ośrodków Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż rolet okiennych do Dziennych Ośrodków Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem - zgodnie ze specyfikacją (Szczegółowym zakresem przedmiotu zamówienia ) stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

39515400-9

Nazwa kodu CPV

Rolety

Dodatkowe przedmioty zamówienia

44115811-7 Karnisze do zasłon

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia – 14.12.2017r
Miejsce dostarczenia i montażu rolet okiennych będących przedmiotem niniejszego postępowania: miejscowości: Ochotnica Dolna, osiedle Kamieniec 4 i Krościenko nad Dunajcem, ul. Jagiellońska 55; powiat nowotarski, województwo małopolskie.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz posiadają zdolności techniczne bądź osobowe do wykonania zamówienia;
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku, poprzez podpisanie oświadczenia o posiadanych uprawnieniach i kompetencjach do realizacji zamówienia ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie powinien zalegać z opłacaniem podatków, opłat, oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
Wykonawca spełni warunek jeśli oświadczy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Dodatkowe warunki

Celem zamówienia jest dostawa i montaż rolet okiennych do Dziennych Ośrodków Opieki i Aktywizacji Osób Starszych w Ochotnicy Dolnej i Krościenku nad Dunajcem
2. Zamawiający wyklucza udział Podwykonawców w realizacji zamówienia.
3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert żądać może od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zażądania od Wykonawców dodatkowych informacji lub dokumentów (w szczególności potwierdzających zgodność i parametry zamawianego sprzętu).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjowania oferty, prawo zmiany warunków lub do zamknięcia naboru bez wyboru oferty na każdym jego etapie, w szczególności w przypadku złożenia przez potencjalnych Wykonawców zamówienia ofert przekraczających wysokości środków zaplanowanych w budżecie projektu na realizację niniejszego zamówienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia Wykonawcy z powodu zaproponowania rażąco niskiej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert to Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
6. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości do 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
7. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości do 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku gdy Wykonawca zrealizuje zlecenie w sposób niezgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy, w tym m.in. stwierdzenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek uchybienia oraz uznania bądź kwestionowania przez Instytucję Pośredniczącą poszczególnych wydatków związanych z realizacją projektu, w tym zadań, bądź ich części za niekwalifikowane z uwagi na uchybienia Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
10. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, w szczególności w przypadku gdyby działania lub zaniechania działania Wykonawcy skutkowały dla Zleceniodawcy częściową lub całkowitą niekwalifikowalnością kosztów realizacji projektu.
11. Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załączniki 1 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
2 Formularz ofertowy.
3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
4 Oświadczanie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
5 Wzór umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W procesie wyboru Wykonawcy pod uwagę zostaną wzięte następujące kryteria:
Cena - 100% (maksymalnie 100 pkt.),
Sposób wyliczenia punktacji:

Kryterium cenowe. Ocenie podlegać będzie całkowita cena brutto za zakup rolet Punkty za cenę będą obliczane wg wzoru:
Najniższa cena oferty
Liczba punktów = ---------------------------------------- x 100 x 100%
Cena badanej oferty
Maksymalna liczba punków: 100
Punty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najniższą cenę.
W przypadku gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zadeklarowane w złożonych pierwotnie ofertach.

Wykluczenia

1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w; imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawania w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

BC PROGRES BOŻENA CHLEBEK

Adres

34-452 Równie (część miejscowości Ochotnica Dolna)

małopolskie , nowotarski

Numer telefonu

691337183

NIP

7352212093

Tytuł projektu

"Senior w Akcji " opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych na Podhalu

Numer projektu

RPMP.09.02.03-12-0452/16-00

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.