Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2447z ostatnich 7 dni
10224z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni

Przedmiot:

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni

Data zamieszczenia: 2017-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Dubiecko
ul. Przemyska 10
37-750 Dubiecko

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Kucaj, tel. (16) 6511156 w. 204, e-mail: ugdubiecko@wp.pl
Krzysztof Atak, tel. (16) 6511156 w. 106, e-mail: ugdubiecko@wp.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Dubiecko
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-06 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż klimatyzacji, przystosowanej do pracy przez cały rok, w serwerowni Urzędu Gminy Dubiecko.

Załączanie klimatyzacji musi odbywać się w sposób płynny, nie może powodować aktywacji zasilaczy awaryjnych UPS w tryb pracy podtrzymania ani AVR.

Serwerownia, w której będzie montowana klimatyzacja, mieści się na I piętrze budynku. Kubatura pomieszczenia wynosi ok. 23m3 (2,7m x 1,8m x 4,7m). Okno pomieszczenia zlokalizowane jest na północnej ścianie budynku. Wymiary okna: 150x150cm.

Klimatyzacja musi pracować w sposób ciągły w trybie 24/7/365.

Temperatura jaka musi być utrzymywana w pomieszczeniu to 18-22°C.

 1. Wymagane parametry, funkcje i wyposażenie klimatyzatora:

  1. praca całoroczna w trybie 24/7/365,

  2. chłodzenie pomieszczenia w temperaturze zewnętrznej co najmniej –22ºC (minus 22 stopnie Celsjusza)

  3. urządzenia klasy B w zakresie poziomu zakłóceń radiowych (wg normy PN-EN 55022 –Urządzenia informatyczne. Charakterystyka zaburzeń radioelektrycznych. Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów.),

  4. certyfikat PZH,

  5. Funkcje i wyposażenie:

   1. autodiagnostyka urządzeń,

   2. funkcja auto-restartu (samoczynne włączania klimatyzatora i przywracania ustawień po przywróceniu zasilania),

   3. filtry lub inne urządzenia usuwające zanieczyszczenia mechaniczne z powietrza recyrkulowanego w pomieszczeniu,

   4. kontrola stanu zabrudzenia filtra,

   5. pilot

   6. Sygnalizator optyczny awarii pracy klimatyzatora.

   7. autooczyszczanie,

   8. sterowanie pilotem, wyświetlanie parametrów pracy na wyświetlaczu,

 2. Szczegółowe uzgodnienie dot. usytuowania urządzenia podczas wizji lokalnej. Agregat skraplający (jednostka zewnętrzna) winien być zamontowany na elewacji budynku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Oględziny możliwe są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

 3. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, pozbawione wad. Elementy, z których są zbudowane muszą być produktami producenta i muszą być objęte gwarancją producenta. Pełna gwarancja na zainstalowane urządzenia nie może być krótsza niż 3 lata.

 4. Podstawą do odbioru wykonanych prac będzie dokumentacja powykonawcza oraz protokół odbioru.

 5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien również:

  • wykonać niezbędne roboty budowlane, w tym związane z posadowieniem jednostek zewnętrznych, prowadzeniem przewodów (przekucia, przewierty, obudowanie, itp.), odprowadzenie skroplin, roboty wykończeniowe itp., a także wykonać badania, pomiary i sprawdzenia instalacji klimatyzacyjnej i instalacji elektrycznej,

  • wykonać rozruch urządzenia

  • przeprowadzić szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie właściwej obsługi eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia, potwierdzonego dokumentem z podpisami osób przeszkolonych,

  • przekazać Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą wykonane prace, w tym odpowiednie opisy, schematy, rysunki i instrukcje (w 1 egzemplarzu w formie papierowej).

 6. W w/w ofercie Wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym robót budowlanych związanych z posadowieniem jednostki zewnętrznej, prowadzenia przewodów (przekucia, przewierty, obudowanie, roboty wykończeniowe itp., a także badań, pomiarów i sprawdzeń instalacji klimatyzacyjnej i instalacji elektrycznej oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń

 7. Wszystkie jednostki należy montować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową urządzeń oraz wymaganiami producenta.

 8. W przypadku konieczności dodatkowego wyposażenia układów klimatyzacyjnych w celu umożliwienia właściwego chłodzenia powietrza w pomieszczeniu przy temperaturze zewnętrznej co najmniej -22 ºC, Wykonawca obowiązany jest to wykonać w ramach oferty stosując rozwiązania producenta urządzeń

 9. Roboty budowlane.

  1. Przy wykonywaniu robót budowlanych, szczególnie w pomieszczeniach wewnętrznych, należy odpowiednio zabezpieczyć wyposażenie pomieszczeń przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami. Do prac można przystąpić jedynie w przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego o wykonaniu właściwego zabezpieczenia. Wykonanie wszelkich czynności montażowych typu wiercenia, cięcia, przekucia, etc., należy wykonywać z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie uszkodzić i nie zapylić elementów budowlanych oraz wyposażenia pomieszczeń. W przypadku nie zachowania powyższego wymogu Zamawiający wstrzyma roboty z winy Wykonawcy. Zamawiający informuje, iż montaż odbywać się będzie w wykończonych pomieszczeniach. W związku z powyższym Wykonawca winien w ofercie wziąć pod uwagę takie wykonanie, aby stan techniczny i estetyczny pomieszczeń po zakończeniu przedmiotu umowy był nie gorszy niż przed jego realizacją (przewidzieć przywrócenie stanu sprzed realizacji robót).

  2. Rury instalacji freonowej, odprowadzania skroplin oraz instalacji elektrycznej w sposób „niewidoczny”. Sposób wykonania i estetyka wymaga uzgodnienia przez Zamawiającego.

  3. Przejścia rur i instalacji przez przegrody winne być wykonane w sposób umożliwiający późniejszą niedestrukcyjną wymianę elementów. Przejścia te winne również zapewniać elastyczność i izolacyjność termiczną (odpowiednie otulenie przewodów, kanałów i rur). Przejście przez ścianę zewnętrzną należy wykonać przewiertem w sposób umożliwiający wyjście na zewnątrz, zaś wszelkie przewody i rury winne przechodzić przez ścianę i wychodzić poza lico elewacji ze spadkiem, zaś wchodzić do jednostki zewnętrznej „pod górę” (wykonane „zasyfonowanie” zapobiega ściekaniu wód opadowych zarówno w warstwy przegrody budowlanej, jak i do urządzenia).

  4. Montaż jednostki zewnętrznej winien uwzględniać konieczność na konstrukcji wsporczej na elewacji budynku / w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w sposób nie powodujący uszkodzeń i odkształceń warstw izolacji cieplnej i wyprawy elewacyjnej.

  5. Wymaga się, aby przewody, izolacje etc. narażone na działania czynników atmosferycznych (w tym w szczególności na promieniowanie UV) były ochronione odpowiednimi osłonami, peszelami etc. - rodzaj i estetykę uzgodnić przed zastosowaniem z Zamawiającym).

  6. Sposób, miejsca, materiał zamocowań kanałów, przewodów, urządzeń bezwzględnie powinno być uzgodnione z Zamawiającym – przed ich wykonaniem.

  7. Elementy budowlane, w które zaingerowano ze względu na prowadzone roboty instalacyjne lub uszkodzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy – należy naprawić i wykończyć w sposób wskazany przez Zamawiającego (dotyczy materiałów, technologii, estetyki i kolorystyki), przywracając stan nie gorszy niż przed wykonaniem robót. Wymagania w tym zakresie Zamawiający wskaże na roboczo, mając na uwadze sposób, w jaki wykonano przedmiot umowy.

  8. Zamawiający informuje, iż montaż odbywać się będzie w czynnym obiekcie użyteczności publicznej. W związku z powyższym Wykonawca winien tak organizować robotę, aby nie utrudniać pracy urzędu. Prace związane z użyciem narzędzi powodujących hałas muszą być prowadzone w uzgodnieniu z Zamawiającym .Zamawiający zastrzega prawo wstrzymywania (przerywania) robót, które zakłócać będą pracę urzędu – bez względu na stan, zakres i zaawansowanie robót. Przerwy z tego tytułu nie mogą stanowić argumentu o dodatkowe wynagrodzenie lub niedotrzymanie czy też konieczność wydłużenia terminu zakończenia robót.

 10. W ofercie należy przewidzieć wykonanie wszelkich robót, których wynikiem jest wykonanie przedmiotu umowy, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, producenta, norm, przepisów technicznych i prawnych .

 11. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej pomieszczeń i elementów budynku w celu przeprowadzenia własnego oglądu i pomiarów.

Uwagi

 1. W przypadku kolizji z istniejącymi instalacjami zmianę prowadzenia przewodów ustalać na bieżąco w trakcie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiającym.

 2. Z uwagi na brak możliwości pełnej inwentaryzacji należy liczyć się z występowaniem elementów budowlanych i instalacyjnych utrudniających prowadzenie przewodów i instalacji. w takim przypadku kolizje rozwiązywać należy z Zamawiającym na roboczo.

 3. Wszystkie stosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia wyroby, materiały, urządzenia etc. winne posiadać znak budowlany B lub znak CE (dopuszczenie do stosowania) oraz odpowiednie deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty.

3. Termin realizacji zamówienia:

- do 22.12.2017 r.

4. Kryteria wyboru oferty:

- cena 100 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę.

5. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: wypełniony przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg. załączonego wzoru nr 1 oraz oświadczenie nr 2 zapytania ofertowego,

6. Sposób przygotowania oferty

 1. Na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2), należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 5. Podane ceny oferty będą stałe i będą obowiązywać w czasie realizacji zamówienia.

 6. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom i została oceniona jako najkorzystniejsza.

7. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę cenową należy doręczyć pocztą elektroniczną, osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Gmina Dubiecko, ul. Przemyska 10, 37-750 Dubiecko w terminie do dnia 06.12.2017r. do godz. 10:00 /godziny pracy Urzędu 7:30 – 15:30/.
W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem nie decyduje data stempla pocztowego/nadania.
Oferta powinna zostać doręczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy Dubiecko´”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8. Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 2. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy na podstawie faktury VAT z terminem płatności 14 dni.

9. Informacje o formalnościach

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Wykonawca nie może posługiwać się podwykonawcami w wykonywaniu usługi.

11 Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w sprawie zamówienia publicznego jest:
Agnieszka Kucaj, tel. (16) 6511156 w. 204, email: ugdubiecko@wp.pl
Krzysztof Atak, tel. (16) 6511156 w. 106, email: ugdubiecko@wp.pl

12. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez zamawiającego.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.

14. Oferty niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.