Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2447z ostatnich 7 dni
10224z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa i modernizacja chodników

Przedmiot:

Budowa i modernizacja chodników

Data zamieszczenia: 2017-11-30
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl

Osoba do kontaktu:
Anna Andrzejczak, tel. 61 44 22 641, fax: 61 44 22 754
Anna Małecka, tel. 602 812 669, fax: 61 44 22 754
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Nowy Tomyśl
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-07 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa i modernizacja chodników w wybranych miejscowościach Gminy Nowy Tomyśl.
2. Zakres zamówienia został podzielony na II części i obejmuje:
2.1. Część I zamówienia
Budowa chodnika w Róży.
2.2. Część II zamówienia
Modernizacja chodnika w ulicy Nowotomyskiej w Bukowcu .
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Dokumentacji Projektowo -
kosztorysowej – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego , oraz w warunkach Projektu
Umowy- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Występujące w
opracowaniach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie
produktów należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne” i nie
są one dla Wykonawców wiążące. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie
zastosowanie i przyjęcie do oferty urządzeń, produktów, materiałów i technologii
spełniających wymagania w zakresie
standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych i technologicznych
założonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w dokumentacji technicznej.
W przypadku zamiaru wbudowania urządzeń i materiałów równoważnych w stosunku do
wymienionych w opracowaniach, Wykonawca również dla wszystkich zmienionych
elementów ma obowiązek
posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń komplet dokumentów zezwalających
na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji
zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą podlegały weryfikacji na etapie
realizacji umowy.
5. Okres gwarancji : 36 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru robót.
Wspólny Słownik Zamówień:
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
II. OPIS WYMAGAŃ
Szczegółowy opis wymagań określony został w Dokumentacji Projektowo -kosztorysowej –
załącznik nr 4 do zapytania ofertowego oraz w warunkach Projektu Umowy- załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego.
III. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy posiadający kompetencje lub
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów oraz posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz zdolność techniczną lub
zawodową do wykonania zamówienia.
2. Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej w zakresie
doświadczenia Zamawiający, żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat,
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem
terminu składania ofert wykonał, co najmniej :
dla części I zamówienia- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie,
przebudowie lub remoncie chodnika o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto wraz
z załączeniem dowodów określających czy robota budowlana została wykonana należycie
oraz wskazujących, że została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończona. W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez
wykonawcę jako spełniający warunek, rozliczenie pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym za
wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca
(dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie
niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych
określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego
na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
dla części II zamówienia- 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie,
przebudowie lub remoncie chodnika o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł brutto wraz
z załączeniem dowodów określających czy robota budowlana została wykonana należycie
oraz wskazujących, że została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończona. W przypadku, gdy w zamówieniu przedstawionym przez
wykonawcę jako spełniający warunek, rozliczenie pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym za
wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, wykonawca
(dla celu oceny oferty) dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie
niż w złotych polskich – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych
określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego
na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
złożenia następujących dokumentów:
a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
c) Wykazu robót :
dla części I zamówienia- wykazu robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem
terminu składania ofert wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie,
rozbudowie, przebudowie lub remoncie chodnika o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł
brutto wraz z załączeniem dowodów określających czy robota budowlana została wykonana
należycie oraz wskazujących, że została wykonana zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończona- zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania.
dla części II zamówienia - wykazu robót wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem
terminu składania ofert wykonał, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie,
rozbudowie, przebudowie lub remoncie chodnika o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł
brutto wraz z załączeniem dowodów określających czy robota budowlana została wykonana
należycie oraz wskazujących, że została wykonana zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończona- zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
wykonawca spełnia/ nie spełnia warunku oraz na podstawie złożonych dokumentów
i oświadczeń.
IV.TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie zrealizowane będzie w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia
27-12-2017 r.
V. INNE ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY
Istotne warunki przyszłej umowy zawarte zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego.
VI. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Należność na rzecz Wykonawcy realizowana będzie po odbiorze końcowym przelewem z
konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na wystawionej fakturze VAT w terminie
do 14 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT.
VII. KRYTERIA WYBORU OFERT
1. Kryterium : C- cena oferty brutto
Wartość punktowa w [%]: 100 %
Maksymalna ilość punktów dla kryterium: 100 pkt.
Cena brutto oferty najtańszej
C= ---------------------------------------------------- x 100 pkt.
Cena brutto oferty ocenianej
( wynik działania zaokrąglony zostanie do 2 miejsc po przecinku)
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
wynikającą z przyjętego kryterium oceny ofert.
3. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku sporządzania oferty przez osobę (osoby) inne niż uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z odpisem z właściwego rejestru bądź wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej) wymagane jest dołączenie stosownego
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub kopii
potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:
a) Formularz Oferty - według załączonego wzoru (zał. nr 1 do zapytania ofertowego).
b) Kosztorys ofertowy.
c) Oświadczenie o spełnianiu warunków- według załączonego wzoru ( zał. nr 2 do
zapytania ofertowego).
d) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru Iub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej' wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Wykaz robót ( zał. nr 5 do zapytania ofertowego).
3. Cena brutto podana w „Formularzu ofertowym” powinna być wyliczona w oparciu o
przedłożony kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót. Zalecaną
metodą kalkulacji, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych
kosztorysem ofertowym jako sumy iloczynów jednostek przedmiarowych robót i ich cen
jednostkowych bez podatku od towarów i usług. Podatek od towarów i usług (VAT) należy
doliczyć w kosztorysie ofertowym do końcowej wartości kosztorysowej robót netto,
stanowiącej sumę wartości netto poszczególnych części kosztorysu, a następnie wartość
netto i brutto wpisać do „Formularza ofertowego”
4.W ofercie należy podać cenę kosztorysową brutto i netto w złotych polskich.
5. Oferta musi zawierać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia w złotych polskich,
zwaną dalej „łączną ceną brutto oferty" lub także „ceną", w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i
ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z
2017r. poz.1830). W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
6. Ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym określone przez Wykonawcę
zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom, z wyłączeniem
sytuacji opisanych w umowie o zamówienie publiczne.
7.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 28 do dnia 07-12-2017 r. do
godz. 14.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
Oferta na
Budowa i modernizacja chodników w wybranych miejscowościach Gminy Nowy
Tomyśl z podziałem na II części
nie otwierać przed 07-12-2017 r., do godz. 14.10
8. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu
ofertowym z zastrzeżeniem pkt. 9
9. Zamawiający w toku badania i oceny ofert wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień
dotyczących oferty, a w przypadku niekompletności oferty w zakresie wymaganych
dokumentów, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.
10. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
11. Zamawiający będzie miał również prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których
oferty będą zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia .
12. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania pisemnie/faksem lub
drogą elektroniczną i zamieści informację na stronie internetowej www.bip.nowytomysl.pl
13. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
15. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
16. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
17. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
18. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
19. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na jedną lub obie
części zamówienia.
20. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone
w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Przez
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153 poz. 1503 ze zm.) uznać
należy nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie
mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać do dnia : 07-12-2017 r. do godz. 14.00
Gmina Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
Pokój nr 28 – Sekretariat Urzędu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.