Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
595z dziś
3064z ostatnich 7 dni
8129z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - wykonanie przebudowy hali przemysłowej

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - wykonanie przebudowy hali przemysłowej

Data zamieszczenia: 2017-12-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: DOBROWOLSKI SP. Z O.O.
Obrońców Warszawy 26A
67-400 Wschowa
tel. 605763416
dariusz.bombinski@dobrowolski.com.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Wschowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-20 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wykonanie przebudowy hali przemysłowej

Termin składania ofert

do dnia 20-01-2018

 

Numer ogłoszenia

1076147

 

Status rozstrzygnięcia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę na wykonanie robót budowlanych stanowiących treść niniejszego zapytania należy dostarczyć w formie pisemnej w terminie do dnia 20.01.2018 roku do siedziby zamawiającego we Wschowie przy ul. Obrońców Warszawy 26a lub przesłac pocztą elektroniczną w wyznaczonym powyżej terminie

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Bombiński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605763416

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy hali przemysłowej na potrzebę budowy prototypów oraz prowadzenie prac B + R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych oraz pozyskania niezbędnych pozwoleń umożliwiających realizację zamówienia ( kod CPV 71000000-8 ) w projekcie „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu przeprowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych”

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: wschowski Miejscowość: Wschowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy prac budowlanych na przebudowę hali przemysłowej na potrzeby centrum badawczo - rozwojowego do prowadzenia badań B + R innowacyjnych pojazdów specjalistycznych.
Termin wykonania zamówienia musi zostać spełniony zgodnie z harmonogramem do 30.06.2017 roku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy hali przemysłowej na potrzebę budowy prototypów oraz prowadzenie prac B + R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych oraz pozyskania niezbędnych pozwoleń umożliwiających realizację zamówienia ( kod CPV 71000000-8 ) w projekcie „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu przeprowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych” .
Etap pierwszy przebudowy hali przemysłowej obejmuje prace w obszarze istniejącej spawalni na halę budowy i badań prototypów w zakresie ;
• Roboty rozbiórkowe – demontaż stolarki ( okna ), demontaż belki podsuwnicowej, demontaż rynien, rur spustowych, stropu i ścian, rozbiórka warstw posadzkowych, usunięcie tynków, wykucie nowych otworów pod bramy wjazdowe,, roboty naprawcze, wywóz gruzu i ziemi.
• Roboty remontowe – prace konstrukcyjne, izolacyjne, roboty murowe, podbudowa i położenie nowej posadzki, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż bram, wykonanie tynków, malowanie i prace nawierzchniowe.
Wszystkie niezbędne prace są opisane w projekcie budowlanym stanowiącym podstawę niniejszego

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Wyłonienie wykonawcy zlecenie do 25.01.2018 roku.
Podpisanie umowy z wykonawcą do 31.01.2018
Udostępnienie hali do przebudowy 01.02.2018 roku
Termin wykonania prac wyznaczony jest najpóźniej na 30.06.2018 roku.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent przedstawi wymagane uprawnienia do wykonania określonej działalności o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Oferent ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w wykonywaniu prac budowlanych poświadczonych odpowiednimi referencjami od minimum dwóch zleceniodawców. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych poświadczeń wykonanych robót w przypadku uznania przedstawionych referencji za niewystarczające.

Potencjał techniczny

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zlecenia musi spełniać warunki dotyczące ;
- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia poświadczonym oświadczeniem umieszczonym w pkt. 3 formularza oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zlecenia musi spełniać warunki dotyczące ;
- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia poświadczonym oświadczeniem umieszczonym w pkt. 3 formularza oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zlecenia musi spełniać warunki dotyczące ;
- dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia poświadczonym oświadczeniem umieszczonym w pkt. 4 formularza oferty.

Dodatkowe warunki

Wykonawca zamówienia przedstawi pisemną gwarancję na wykonane prace budowlane na okres co najmniej 36 miesięcy, stanowiącą odrębny załącznik .

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferty.
Referencje poprzednich zleceniodawców - minimum dwie, zgodnie z zapisami powyżej.
Wymagane uprawnienia do wykonania określonej działalności o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Pisemna gwarancja na wykonane prace budowlane na okres co najmniej 36 miesięcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie stosował następujące kryteria oceny ofert ;
1. Kryteria formalne – oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych w następujących przypadkach :
• formularz ofertowy został doręczony po terminie wskazanym w zapytaniu
• formularz ofertowy nie został wypełniony w całości
• oferta nie jest zgodna z opisem zamówienia
2. Kryteria oceny
Symbol Nazwa kryterium Waga punktowa Sposób wyliczenia punktacji
C cena 85 C= (Cmin/Cof)*85,
T termin 15, 10 , 5 15 – punktów to czas realizacji do 30.04.2018,
10 – punktów to czas realizacji do 31.05.2018
5 – punktów to czas realizacji do 30.06.2018
Łącznie 100
Gdzie: Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Cof – cena danej oferty
Ilość punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty. Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór ;
S = C + T
gdzie S – suma punktów uzyskanych przez dana ofertę,
C – ilość punktów uzyskanych za cenę danej oferty
T – ilość punktów uzyskanych za termin wykonania zadania
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, czyli taką, która uzyska najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria.
Cena podlegająca ocenie ma być zgodnie z formularzem oferty wyrażona w polskich złotych.
Cena ma dotyczyć całego przedmiotu zamówienia, winna uwzględniać wszystkie roboty budowlane, których dotyczy zamówienie, w tym koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu i środków transportu niezbędnych do wykonania zadania oraz kosztów utylizacji i wywozu odpadów powstałych w skutek przeprowadzonych prac.
Cenę ofertową brutto ( wraz z podatkiem VAT ) należy obliczyć w oparciu o załączoną dokumentację projektową stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów postępując zgodnie z Prawem o Zamówieniach Publicznych, którego znamiona wyczerpuje niniejsze zapytanie ofertowe, nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie udziałów lub co najmniej 5 % akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w taki stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DOBROWOLSKI SP. Z O.O.

Adres

Obrońców Warszawy 26A

67-400 Wschowa

lubuskie , wschowski

NIP

6971897585

Tytuł projektu

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu prowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0468/16-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.