Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2705z ostatnich 7 dni
7826z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - budowa wieży widokowej

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - budowa wieży widokowej

Data zamieszczenia: 2017-12-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: AS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Garncarska 1
34-120 Andrychów
telefon: 33 875 11 88
Fax: 33 875 11 88
Województwo: małopolskie
Miasto: Inwałd
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-02 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe - Budowa wieży widokowej w Ogrodzie Jana Pawła II w Inwałdzie

Termin składania ofert

do dnia 02-01-2018

 

Numer ogłoszenia

1076348

 

Status rozstrzygnięcia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć osobiście na adres firmy AS INVEST Sp. z o.o., ul. Garncarska 1, 34-120 Andrychów lub za pośrednictwem poczty na adres:
AS INVEST Sp. z o.o. 34-120 Andrychów, ul. Garncarska 1.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 2 stycznia 2018 roku o godzinie 12.00. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby firmy.
3. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
5.Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności zawierać dane dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia wyszczególnionych w kryteriach oceny a w szczególności:
1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z obowiązującymi w budownictwie wymogami istotnymi dla warunków zamówienia.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Należy podać cenę netto i brutto oraz warunki płatności.
5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub innym powszechnie używanym w Unii Europejskiej, czytelnym pismem.
6. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów:
a. opis zastosowanej technologii, specyfikacje materiałów, atesty,
b. kosztorys ofertowy dla całości zadania z podziałem na poszczególne branże,
c. szczegółowe warunki udzielonej gwarancji z uwzględnieniem warunków wymaganych przez Zamawiającego.
7. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być podpisane czytelnie przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy).
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty sporządzenia oferty, nie zależnie od wyniku przetargu.
10. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów przedstawionych w ofercie.
11. Wykonawca wypełnia załączone formularze.

Zmiany lub wycofanie oferty:
1. Wykonawca może przed upływem terminu przewidzianego do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2. Zmiany jak i wycofanie oferty wymaga formy pisemnej.
3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu powinny być opatrzone napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Kowalczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

519 135 387

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa wieży widokowej wraz z windą umożliwiającą wjazd na wieżę. Wieża ma służyć do obserwacji obrazu znajdującego się w Ogrodzie Jana Pawła II w Inwałdzie, na działce nr 1088/38. Wieża widokowa stanowi element Ogrodu Jana Pawła II i będzie z nim tworzyć kompleks jako techniczno-użyteczną całość.
Przewidziano 6 platform widokowych połączonych schodami. Planuje się również oszklony szyb windowy w konstrukcji stalowej dla windy osobowej. Wyjazd na punkt widokowy odbywał się będzie windą osobową z napędem elektrycznym. Z platformy widokowej w ciągu doby będzie korzystało ok. 200 os.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: wadowicki Miejscowość: Inwałd

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Budowa wieży widokowej wraz z windą umożliwiającą wjazd na wieżę, która ma służyć do obserwacji obrazu znajdującego się w Ogrodzie Jana Pawła II w Inwałdzie na działce nr 1088/38 w ramach projektu unijnego pt. Powstanie wieży widokowej w Ogrodzie Jana Pawła II w Inwałdzie.

Przedmiot zamówienia

-obsługa geodezyjna inwestycji oraz nadzór,
-wykonanie projektów warsztatowych i montażowych oraz wykonawczych konstrukcji wieży,
-wykonanie fundamentów (m.in. stopy fundamentowe, płyta fundamentowa, ściany fundamentowe),
-wykonanie konstrukcji stalowej wraz z dostarczeniem jej oraz montażem na miejscu budowy,
-obudowa szybu windy,
-wykonanie poszycia dachu,
-wykonanie instalacji elektrycznej,
-wykonanie oświetlenia,
-wykonanie instalacji odgromowej,
-dostawa i montaż podłóg pomostowych, antypoślizgowych, nieprzeziernych,
-dostawa na miejsce budowy i montaż barierek i balustrad,
-wykonanie pokrycia dachu na wieży widokowej wraz z instalacją odgromową dachu.

ROBOTY BRANŻY BUDOWLANEJ:
-roboty ziemne,
-wykopanie wykopów fundamentowych
- wykonanie fundamentów (m.in. stopy fundamentowe, płyta fundamentowa, ściany fundamentowe),
-wykonanie konstrukcji stalowej wieży,
-wykonie pokrycia dachu,
-obudowa szybu windy,
-dostawa i montaż podłóg pomostowych, antypoślizgowych, nieprzeziernych,
-dostawa i montaż barierek i balustrad,
-przekazanie do użytkowania.

ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ:
-instalacje wewnętrzne,
-oświetlenie zewnętrzne,
-wykonanie instalacji odgromowej.

POZOSTAŁE ROBOTY
-obsługa geodezyjna oraz nadzór inwestycji,
-zakres prac obejmuje również inne prace nie ujęte bezpośrednio w przedmiarze robót, które są niezbędne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w szczególności: prace związane z organizacją placu budowy, prace geodezyjne, prace przygotowawcze transport, składanie materiałów, malowanie, koszty poboru mediów (woda, energia elektryczna). Obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie tych kosztów na etapie wyceny przedmiotu zamówienia.

Podstawą realizacji ww. zadania inwestycyjnego jest :
a. Pozwolenie na budowę DECYZJA nr 4/A/2016, NBZ.6740.1.169.2015.A
z dnia 12.01.2016 r.
b. Projekt budowlany wieży widokowej mającej powstać w Inwałdzie na działce nr 1088/38.

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia:
-powierzchnia zabudowy (z windą) – 65,08 m²,
-wysokość (kalenica) – 22,81 m,
-długość (z windą) – 10,17 m,
-szerokość – 7,75 m.

Gwarancja:
1.Wykonawca udzieli co najmniej 3 letniej gwarancji na przedmiot zamówienia oraz co najmniej 12 miesięcy na urządzenia techniczne lub dłuższej, jeżeli dłuższa jest gwarancja producenta.
2.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad towaru, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na towar wolny od wad w terminie 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia takiej potrzeby.
3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi ,warunkami technicznymi, sztuką budowlaną i należytą starannością.

Kod CPV

45220000-5

Nazwa kodu CPV

Roboty inżynieryjne i budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający (beneficjent) przewiduje dwa terminy do spełnienia:
1. Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów warsztatowych i wykonawczych – do 02.02.2018 r.
2. Zakończenie robót montażowych i zgłoszenie gotowości do Nadzoru Budowlanego – 15.06.2018 r.

Termin realizacji umowy:
Terminem rozpoczęcia realizacji umowy ustala się termin liczony, od dnia przekazania placu budowy tj. od dnia 5 lutego 2018 roku. Zamawiający z przyczyn od niego nie zależnych zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji umowy. Termin zakończenia realizacji umowy – 30.06.2018 r.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 9 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej:
a). 5 zadań o wartości powyżej 1 mln brutto, każde w których zakresie było kompleksowe wykonanie obiektów budowlanych w konstrukcji stalowej,
b). jedno zadanie polegające na budowie co najmniej jednego obiektu z dźwigiem osobowym.
Potwierdzenie w/w doświadczeń nastąpi w formie poprawnie wypełnionego załącznika nr 3 (Wykaz Robót Budowlanych) oraz załączonych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Przedstawiciel Wykonawcy - Kierownik projektu. Niniejsza osoba winna:
1. Łącznie posiadać co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane jako Kierownik Projektu lub równoważne stanowisko polegające na zarządzaniu kontraktem/projektem typu: Manager Kontraktu/Projektu, Dyrektor Kontraktu/Projektu, Inżynier –Rezydent.
2. W ramach w/w doświadczenia zarządzał co najmniej jednym kontraktem o wartościom minimum 1.000.000,00 PLN brutto.
3. Przedstawiciel wykonawcy nie może pełnić innych funkcji technicznych na budowie.
4. Potwierdzenie w/w doświadczeń nastąpi w formie złożonego przez Kierownika projektu oświadczenia lub kopią dokumentów.

Kierownik budowy. Niniejsza osoba winna posiadać:
1. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub konstrukcyjno-inżynieryjnej
2. Co najmniej 7-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami na stanowisku Kierownika Budowy, Potwierdzenie w/w uprawnień, doświadczeń nastąpi w formie złożonego przez Kierownika budowy oświadczenia lub kopią dokumentów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1. W okresie potwierdzenia sytuacji finansowej i ekonomicznej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż wartość inwestycji.
2. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez przedstawienie kopii dokumentu ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość inwestycji - opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
3. Ocena spełnionego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego dokumentu według formuły spełnia/nie spełnia.

Dodatkowe warunki

-Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robót, ich zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
- Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczalne do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
o właściwościach użytkowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie obiektu realizowanego w ramach niniejszego zamówienia –zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016-tekst jednolity z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi do wymienionej ustawy.
- Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.
- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań.
- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy jedynie w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, spowodowanej wystąpieniem wyjątkowo nieprzyjaznych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia, wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność wyjątkową, niezależną od strony, której nie można było w racjonalny sposób uniknąć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy.
2. Kopia dokumentu ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość inwestycji - opłacona polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena oferty zostanie dokonana na podstawie formuły spełnia/nie spełnia.

Każda prawidłowo złożona oferta podlegać będzie ocenie według następujących kryteriów z poniższymi wagami:
• Cena – 30%
• Termin przygotowania dokumentacji wykonawczej – 30%
• Doświadczenie przy realizacji podobnych inwestycji – 30%
• Okres udzielonej gwarancji – 10%

Podczas procesu oceny, oferty zostaną uszeregowane w kolejności od oferty spełniającej dany parametr w stopniu najkorzystniejszym do najmniej korzystnego, a następnie przypisane punkty począwszy od „1” dla oferty najwyżej ocenianej,”2”dla drugiej,”3” dla trzeciej itd. I tak dla poszczególnych kryterium oferty zostaną uszeregowane w sposób następujący:
• Cena: od najniższej do najwyższej zaoferowanej ceny;
• Termin przygotowania dokumentacji wykonawczej: od najszybciej przygotowanego do najpóźniej przygotowanego;
• Doświadczenie przy realizacji podobnych inwestycji: od najwyższej kwotowo łącznej wartości wykonanych robót do najniższej kwotowo wartości wykonanych robót przedstawionych w ofercie;
• Okres udzielonej gwarancji: od najdłuższego do najkrótszego okresu zaoferowanego w ofercie.

W Przypadku otrzymania przez kilka ofert tej samej ilości punktów(oferty równorzędne pod względem oceny badanego parametru), kolejna oferta otrzyma ilość punktów uwzględniającą opuszczenie odpowiedniej ilości miejsc.
Punkty w ramach kryterium zostaną przemnożone przez przypisaną dla kryterium procentową wagę i zsumowane. Ostatecznie zostanie wybrana oferta, która otrzyma najmniejszą ilość punktów.
W przypadku gdy oferty uzyskają ostatecznie identyczną sumaryczną ilość punktów decydujące znaczenie dla wyboru oferty będzie miało kryterium wartości wykonywanych prac.

Informacje o formalnościach jakie, powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
Wybrany wykonawca ma obowiązek skontaktować się w terminie 7 dniu od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty, w celu uzgodnienia wszystkich kwestii koniecznych do sprawnego zawarcia umowy.

Istotne postanowienia do treści zawartej umowy:
Treść umowy musi odpowiadać polskiemu prawu. Umowa winna określać w szczególności przedmiot zamówienia, termin realizacji, uzgodnioną cenę postanowienia dotyczące gwarancji i serwisowania, określenie kar umownych.

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w szczególności zaś:
a). nie otwarto w stosunku do nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości z wyjątkiem oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku trwałego
b). nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi/podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Garncarska 1

34-120 Andrychów

małopolskie , wadowicki

Numer telefonu

338751188

Fax

33 875 11 88

NIP

5512370671

Tytuł projektu

Powstanie wieży widokowej w Ogrodzie Jana Pawła II w Inwałdzie

Numer projektu

RPMP.06.03.01-12-0441/16-00

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.