Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
3236z ostatnich 7 dni
8356z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe na rozbudowę w części wewnętrznego dziedzińca, o pomieszczenia dla...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe na rozbudowę w części wewnętrznego dziedzińca, o pomieszczenia dla Inkubatora Avatara 3D i Fabryki Ruchu

Data zamieszczenia: 2017-12-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA LINDY LATERNA MAGICA
ul. gen. Józefa Zajączka 7
01-518 Warszawa
telefon: 228390050
Fax: 228390050
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-03 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe na rozbudowę w części wewnętrznego dziedzińca, o pomieszczenia dla Inkubatora Avatara 3D i Fabryki Ruchu. Przebudowę oraz remont istniejących pomieszczeń sanitarnych i dydaktycznych" w niezbędnym zakresie funkcjonalnym w systemie "zaprojektuj i wybuduj" wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2018

 

Numer ogłoszenia

1076283

 

Status rozstrzygnięcia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Warszawa, ul. Zajączka 7, w dziekanacie do rąk własnych p. Grzegorza Stawickiego, w terminie do 3 stycznia 2018 roku, do godziny 11:00.
2. Ofertę złożoną po terminie do składania ofert zwraca się bez otwierania.
3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
4. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 3 stycznia 2018 roku o godzinie 11:15 w siedzibie jak pkt 1, w gabinecie Kanclerza Warszawskiej Szkoły Filmowej
5. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy przedmiotu zamówienia i opisu „nie otwierać przed dniem otwarcia ofert, tj. 3.I.2018r o godz 11.15”
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
8. Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6, doręcza się Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. "Rozbudowa w części wewnętrznego dziedzińca, o pomieszczenia dla Inkubatora Avatara 3D i Fabryki Ruchu. Przebudowa oraz remont istniejących pomieszczeń sanitarnych i dydaktycznych" w niezbędnym zakresie funkcjonalnym w systemie "zaprojektuj i wybuduj" wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realizacją wykonywanych robót budowlanych.”
2. Inwestycja, o której mowa w ust. 1 polega na:
a) Opracowaniu, w granicach projektowanej inwestycji, szczegółowej inwentaryzacji do celów projektowych w zakresie budowlanym, instalacyjnym, a w szczególności sanitarnym i elektrycznym wraz z dokumentacją projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami związanymi z budownictwem, projektowaniem, przy jednoczesnym zastosowaniu praw i przepisów wymienionych w "Programie Funkcjonalno-Użytkowym" oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających projektowanie i realizację (wykonawstwo) robót budowlanych.
b) Opracowaniu dokumentacji projektowej na postawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) zawartych w załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego.
c) ·Wykonaniu zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, nowych, projektowanych pomieszczeń wraz ze wszystkimi instalacjami elektrycznymi i wentylacji mechanicznej oraz instalacji sanitarnej i elektrycznej w pomieszczeniach sanitarnych podlegających przebudowie a także instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej w istniejących pomieszczeniach bez wentylacji.
d) ·Nadzór autorski nad realizacją całej Inwestycji.
e) ·Opracowanie dokumentacji projektowej powykonawczej.
f) ·Odbiór końcowy - spisanie przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego oraz uzyskanie prawomocnego i bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie nowego obiektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty został w załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego, w tym w szczególności w załączonych do niego:
a) Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ,
b) Aktualnej mapie do celów projektowych będącej załącznikiem do PFU.

3. Charakterystyczne parametry wielkościowe przedmiotowego obiektu ulegną zmianie w wyniku planowanej przebudowy, rozbudowy i remontu budynku, poniżej Zamawiający przekazuje zestawienie powierzchni projektowanej:
Powierzchnia działki: bez zmian
Powierzchnia zabudowy budynku: bez zmian
Powierzchnia użytkowa: 2 799,71 m2 pow. istn. (w tym przebudowywanej) + 222,38 m2 pow. nowoprojektowanej = 3022,09 m2
Piwnice: 261,14 m2
Parter: 1 537, 53 m2 (w tym przebudowa części patio na 2 nowe pomieszczenia użytkowe)
Piętro: 1 001,04 m2 pow. istn. + 222,38 m2 pow. nowoprojektowanej = 1 223,42 m2
Powierzchnia całkowita: 3 834,16 m2
Kubatura budynku ok. 13 698 m3

4. Nazwa i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45421100-5 (instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów)
45432000-4 (kładzenie i wykładanie podłóg i ścian)
45442000-7 (nakładanie powierzchni kryjących)
45310000-3 (roboty instalacyjne elektryczne)
45330000-9 (roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne)

5. W przypadku, gdyby Wykonawca chciał zapoznać się z terenem budowy powinien zawiadomić Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem.

6. Okres gwarancji na wykonane wszystkie roboty budowlane i zamontowane urządzenia wynosi minimum 36 miesięcy a maksimum 60 miesięcy, zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna się w dniu następnym po dniu, w którym nastąpił odbiór końcowy robót.

7. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w Zapytaniu ofertowym opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Natomiast tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i innych systemów referencji technicznych, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowych po końcowej ocenie złożonych w ramach niniejszego zapytania ofert

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa, gen. Zajączka 7, 01-518

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem Inwestycji, o której mowa w ust.1 jest rozbudowa i przebudowa wnętrza istniejącego obiektu tj. Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Generała Zajączka 7, Warszawa, w tym:
a) zabudowa części patio przez następujące sale (rozbudowa):
• Inkubator Avatara 3D
• Fabryka Ruchu
• Studio Filmowe
• Fabryka Obrazu
b) ponadto w zakres przedsięwzięcia wchodzą inne prace budowlane, o charakterze przebudowy, rozbudowy i remontu, wynikające z konieczności dostosowania budynku do obowiązujących norm i przepisów, w szczególności Prawa Budowlanego oraz warunków technicznych, w tym m.in.:
c) przebudowa toalet i pozostałych pom. sanitarnych,
d) dostosowanie budynku do wymagań zapewnienia dostępu dla niepełnosprawnych,
e) dostosowanie budynku do wymagań p. poż.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu:
„Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Nowych Technik Filmowych. Innowacyjna oferta edukacji kulturalnej”.
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), osi Priorytetowej RPO WM V Gospodarka przyjazna środowisku, działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe.

1. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz.1579).
2. Wszystkie informacje nt. postępowania, pytania, odpowiedzi i zmiany Zapytania ofertowego znajdują się na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/list/
(https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).
3. Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę Zamawiający ma obowiązek udostępnienia wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia , z wyjątkiem części stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W przetargu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Ze względu na fakt, że Zamawiający dopuścił przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie lub droga elektroniczną fakt ich otrzymania.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynęła do Zamawiającego później niż 3 dni przed terminem składania ofert. W takim przypadku Zamawiający jest zwolniony z udzielenia odpowiedzi.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej na której było zamieszczone Zapytanie ofertowe.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść Zapytania ofertowego i jeżeli ze względu na zakres zmian niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach przedłuży termin na złożenie ofert. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej na której było zamieszczone Zapytanie ofertowe.
6. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami.
7. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami dotyczących Zapytania ofertowego, Zamawiający uprawnia: Pana Grzegorza Stawickiego,, e-mail: grzegorzstawicki@szkolafilmowa.pl
8. Osoba wymieniona w ust. 7 jest upoważniona do udostępnienia do wglądu dokumentacji z przetargu na pisemny wniosek Wykonawcy, nie wcześniej jednak niż po otwarciu ofert.
9. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Zastrzeżenie nazwy Wykonawcy i ceny oferty jest niedozwolone i jako takie będzie uznane przez Zamawiającego za nieskuteczne.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się maksymalnie na 30 września 2018r. (w tym uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie)

Załączniki do Zapytania ofertowego

• Załącznik Nr 1 - Formularz oferty,
• Za łącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu,
• Załącznik nr 2a - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
• Załącznik nr 3- Wykaz doświadczenia,
• Załącznik nr 4 – Wykaz osób,
• Załącznik Nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami,
• Załącznik Nr 6 - Projekt umowy.

Postanowienia umowy i czynności przed podpisaniem umowy

1. Szczegółowe warunki zawarte są w projekcie umowy – Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia odpowiadają solidarnie za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy i uzgodni z Zamawiającym:
1) Harmonogram rzeczowo-finansowy umożliwiający dotrzymanie terminu zakończenia robót. Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie przewidywał wykonywanie robót w okresach, w których nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne w obiekcie. Terminy te poda Zamawiający wybranemu Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Harmonogram może być aktualizowany w celu dostosowania terminów wykonywania robót do przerw w zajęciach dydaktycznych, gdyby w trakcie wykonywania Umowy terminy te uległy zmianie. Harmonogram rzeczowo-finansowy po jego podpisaniu będzie stanowił Załącznik nr 4 do Umowy;
2) Kosztorys ofertowy będący podstawą obliczenia ceny oferty Wykonawcy. Kosztorys po potwierdzeniu jego zgodności przez Zamawiającego z warunkami Zapytania ofertowego będzie stanowił Załącznik nr 3 do Umowy.
5. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w złotych.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa tego warunku

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca przystępujący do niniejszego Zapytania ofertowego musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku wraz z robotami wykończeniowymi o wartości co najmniej 1 000 000,00 złotych brutto.
- oraz musi złożyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przedstawionych dokumentach Wykonawca przedstawi informacje na temat miejsca, zakresu, wartości i terminu wykonania robót.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa tego warunku

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca przystępujący do niniejszego Zapytania ofertowego musi wykazać, że dysponuje:

Projektantami 2 osoby tj.
• osobą posiadającą prawo do pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; wskazana osoba powinna się wykazać doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 2 projektów architektonicznych budowlanych lub wykonawczych budowy lub przebudowy budynków użyteczności publicznej o pow. użytkowej co najmniej 2000 m2 każdy.;
• osobą posiadającą prawo do pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; wskazana osoba powinna się wykazać doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 2 projektów konstrukcyjnych budowlanych lub wykonawczych budowy lub przebudowy budynków użyteczności publicznej o pow. użytkowej co najmniej 2000 m2 każdy.


Kierownikiem robót budowlanych tj. osobą posiadającą prawo do pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; wskazana osoba powinna się wykazać doświadczeniem w kierowaniu co najmniej 2 inwestycjami obejmującymi budowę lub przebudowę budynków użyteczności publicznej o pow. użytkowej co najmniej 2000 m2 każdy.

Wraz z ofertą Wykonawca przedstawi opis doświadczenia osób proponowanych do pełnienia ww. funkcji wraz z informacją o rodzaju i zakresie jej uprawnień.

Prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w Polsce mają osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2017 poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2017 poz. 1332 ze zm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) oraz ustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2014 poz. 1946).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca przystępujący do niniejszego Zapytania ofertowego musi wykazać, że znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia - że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 złotych.

W ofercie Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem przetargu na wymaganą wartość.

Dodatkowe warunki

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie - warunki opisane w rozdziałach "Wiedza i doświadczenie", "Osoby zdolne do wykonania zamówienia" i "Sytuacja ekonomiczna i finansowa" Zapytania ofertowego wykonawcy ci mogą spełnić łącznie.

Wykonawca nie może korzystać z potencjału innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.
2) oświadczenie o braku konfliktu interesów, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 2a do Zapytania ofertowego.
3) oświadczenia i dokumenty potwierdzające w sposób szczegółowy spełnienie określonych przez Zamawiającego warunków.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy oraz określa warunki takiej zmiany, dotyczy to takich zmian jak:
1) zmiany osób wskazanych w ofercie do pełnienia funkcji projektanta i kierownika budowy, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, w przypadku: choroby lub innych zdarzeń losowych lub nie wywiązywania się przez nich z obowiązków, pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniały wymagania dla tych osób określone w Zapytaniu ofertowym;
2) dostosowania PFU do zasad wiedzy technicznej w zakresie niezbędnym do wykonania lub należytego wykonania Umowy; w przypadku konieczności zmiany pozwolenia na budowę Wykonawca przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne do wystąpienia o jego zmianę;
3) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
5) zmiany w warunkach finansowania Umowy przez Zamawiającego lub jego darczyńców, w szczególności umowy o dofinansowanie projektu , o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy;
6) zmian formalno-organizacyjnych Stron;
7) wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia niezależnego od Stron Umowy uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.
8) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,
9) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie,
10) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców,
11) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie.
2. W przypadku dokonania zmiany Umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 7, 8, 9 i 11 Umowy, podstawę do obliczenia zmian będą stanowić projekt zamienny lub rysunki zamienne oraz po zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorys zamienny opracowany przez Wykonawcę na podstawie cen jednostkowych zawartych w Kosztorysie ofertowym Wykonawcy. A jeżeli brak z Kosztorysie ofertowym odpowiadających robotom cen jednostkowych, przez interpolację cen jednostkowych robót podobnych albo, gdy i to jest niemożliwe dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia Kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD, a gdy tam ich nie ma INTERCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych lub udokumentowane rozeznanie rynku, gdy brak niezbędnych cen z SEKOCENBUD lub INTERCENBUD.
3. W przypadku, gdy dokonanie zmian, o których mowa w ust.1 będzie miało wpływ na termin wykonania Umowy termin ten może ulec zmianie o uzasadniony technicznie i organizacyjnie czas wykonania robót lub odpowiednio usunięcia przeszkody ich wykonania.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:
1) treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego;
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
3) oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej;
4) oferta powinna być złożona zgodnie z Zał nr 1 do Zapytania ofertowego;
5) oferta powinna być sporządzona w jęz polskim, napisana na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem;
6) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty,
7) do oferty należy dołączyć dokumentację, z której będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z KRS, aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG, aktualny statut spółki, inne. Wymagane dokumenty winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
8) jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa w pkt 7, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie, dotyczy także wykonawców składających ofertę wspólnie;
9) oferta powinna być spięta w sposób trwały, a wszystkie strony oferty zaleca się ponumerować i parafować;
10) ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać;

2. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i jako „część tajna oferty”. Oferta złożona bez podziału na części jest ofertą jawną.
4. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu mogą złożyć łącznie w przypadku ustanowienia pełnomocnika i załączenia pełnomocnictwa do oferty.

5. Pełnomocnictwo może dotyczyć reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

6. Wykonawca wraz z ofertą przedłoży następujące dokumenty i oświadczenia:
1) formularz oferty, zgodnie z Zał nr 1 do Zapytania ofertowego,
2) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z zał nr 2 do Zapytania ofertowego,
3) oświadczenie o braku konfliktu interesów, zgodnie z zał nr 2a do Zapytania ofertowego,
4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;
5) pełnomocnictwo do reprezentacji wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli dotyczy;
6) oświadczenia, wykazy i dokumenty wymienione w rozdziałach "Wiedza i doświadczenie", "Osoby zdolne do wykonania zamówienia" i "Sytuacja ekonomiczna i finansowa" Zapytania ofertowego,
7. Dokumenty, oświadczenia, wykazy powinny być złożone w formie oryginału, z wyjątkiem dokumentów o których mowa w rozdziałach "Wiedza i doświadczenie", "Osoby zdolne do wykonania zamówienia" i "Sytuacja ekonomiczna i finansowa" Zapytania ofertowego, które można złożyć w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pełnomocnictwa składane są w oryginale.
8. Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcom termin na uzupełnienie oświadczeń i wykazów, dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2 -6 .
9. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wyjaśnienie złożonych oświadczeń, wykazów lub dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2- 6.
10. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie złożyli lub w przypadku wezwania do uzupełnienia, nie uzupełnili oświadczeń, wykazów lub dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2-6.
11. Wszystkie dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Zamówienia uzupełniające

1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, gwarancjach lub poręczeniach bankowych lub ubezpieczeniowych, a za zgodą Zamawiającego również w poręczeniach bankowych, wekslach z poręczeniem wekslowym banku oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4. Gwarancje lub poręczenia na zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinny być wystawiona z zastrzeżeniem, że są nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.
5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca kwotę zabezpieczenia wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wartości.
7. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jakiego Zamawiający żąda od Wykonawcy zamówienia ustala się w stosunku procentowym do ceny ofertowej w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie.
8. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostanie kwota 30% wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ustalonego zgodnie z ust. 7.
9. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie. Zamawiający zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając sobie kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) oferta została złożona po wyznaczonym w Zapytaniu ofertowym terminie,
2) treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
7) wykonawca nie jest związany ofertą;
8) wykonawca nie wyraził zgody w terminie określonym przez Zamawiającego na poprawienie innej omyłki w ofercie polegającej na niezgodności oferty ze Zapytaniem ofertowym, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty;
9) zawiera błędy w obliczeniu ceny.

2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert złożonych przez wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych na podstawie następujących kryteriów oceny:
Najkorzystniejsza oferta = C+G
C - cena oferty – waga 90%
C = (Cnaj : Co) x 90 gdzie: C – liczba punktów przyznana badanej ofercie, Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert, Co – cena podana przez Wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany;
G - wydłużenie oczekiwanego okresu gwarancji – waga 10 %.
Punktacja za to kryterium będzie przyznawana według poniższych danych: - gwarancji na wykonane wszystkie roboty budowlane 36 miesięcy - 0 pkt - gwarancji na wykonane wszystkie roboty budowlane 48 miesięcy – 5 pkt - gwarancji na wykonane wszystkie roboty budowlane 60 miesięcy – 10 pkt.
Okres gwarancji na wykonane wszystkie roboty budowlane wynosi minimum 36 miesięcy a maksimum 60 miesięcy. Uwaga: w przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty długości okresu gwarancji lub wskaże okres krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres 36 miesięcy i przyzna 0 punktów. W przypadku wskazania okresu dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający przyjmie do oceny oferty okres 60 miesięcy i przyzna 10 punktów.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz błędy rachunkowe w obliczeniu ceny, a także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom z wyjątkiem przypadków określonych we wzorze umowy- Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego. Formę wynagrodzenia Wykonawcy ustala się jako ryczałt.

2. Cenę oferty należy podać brutto wraz z należnym podatkiem VAT.

3. Zamawiający, w przypadku stwierdzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę, w celu ustalenia czy cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień i dowodów dotyczących obliczenia ceny elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Wykluczenia

1. Postępowanie unieważnia się w przypadku, gdy:
1) wszystkich wykonawców wykluczono z udziału w postępowaniu;
2) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy;
6) nie zostały przyznane Zamawiającemu środki lub środki w pełnej wysokości na wykonanie zamówienia.
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający informuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Informacja będzie zawierać uzasadnienie unieważnienia postępowania.
3. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, przesyła się w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia unieważnienia postępowania.
4. Z tytułu unieważnienia postępowania, Wykonawcom nie przysługują roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

1. Wykluczenie Wykonawcy następuje obligatoryjnie w następujących sytuacjach :
1) niespełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazania braku podstaw wykluczenia;
2) otwarcia likwidacji lub ogłoszenie upadłości Wykonawcy, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3) zaległości z uiszczaniem przez Wykonawcę podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4) złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik postępowania;

2. Ponadto w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem ( w tym przypadku Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA EDUKACJI I SZTUKI FILMOWEJ MACIEJA ŚLESICKIEGO I BOGUSŁAWA LINDY LATERNA MAGICA

Adres

gen. Józefa Zajączka 7

01-518 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228390050

Fax

228390050

NIP

1231013888

Tytuł projektu

„Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Nowych Technik Filmowych. Innowacyjna oferta edukacji kulturalnej”

Numer projektu

RPMA.05.03.00-14-5941/16-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.