Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
3236z ostatnich 7 dni
8356z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja obiektu szkolnego: – docieplenie ścian zewnętrznych + wyprawa...

Przedmiot:

Termomodernizacja obiektu szkolnego: – docieplenie ścian zewnętrznych + wyprawa elewacyjna wraz z kolorystyką, – docieplenie stropodachów, - wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, - wymiana pokrycia dachów

Data zamieszczenia: 2017-12-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Biała
ul. Rynek 10
48210 , Biała
telefon - 77 4388542, 4388540
faks - 774 387 679
www.bip.biala.gmina.pl
zp@biala.gmina.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Biała
Wadium: 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych00/100), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następującyc
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-05 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia”.
Numer referencyjny: GKZP.271.2.20.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych, ogólnobudowlanych i instalacyjnych zgodnie z: SIWZ, dokumentacją projektową, audytem energetycznym, specyfikacją oświetlenia a także warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. Zakres ten obejmuje między innymi: 1) Branża budowlana: – docieplenie ścian zewnętrznych + wyprawa elewacyjna wraz z kolorystyką, – docieplenie stropodachów, - wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, - wymiana pokrycia dachów, – wymiana stolarki okiennej, – montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników, wymiana przeszkleń z luksferów na okna PCV, remont opaski wokół budynku, montaż nawietrzników, – wykonanie badania kamerą termowizyjną potwierdzającego osiągnięcie zakładanych parametrów technicznych izolacyjności termicznej przegród budowlanych. 2) Branża instalacji c.o.: – demontaż zaworów grzejnikowych, – montaż zaworów termostatycznych, – wykonanie prób szczelności instalacji c.o. 3) Branża instalacji elektrycznej: – wymiana instalacji odgromowej, – demontaż źródeł światła, - kompleksowy montaż wewnętrznego oświetlenia LED,

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111100-9
45111220-6
45421100-5
45320000-6
45321000-3
45261410-1
45442100-8
45312310-3
45331100-7
45311000-0
45312311-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień powtarzających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do 20% wartości szacunkowej zamówienia na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego. Zakres prac powtarzających może obejmować w szczególności budowlane roboty termomodernizacyjne wraz z robotami towarzyszącymi, polegające na zwiększeniu ilości ścian elewacyjnych przeznaczonych do docieplenia, wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej, remontwew. instalacji c.o.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonanie wymiany oświetlenia wraz ze sterowaniem musi zostać wykonane w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej, na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż: a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych (PLN)) , Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0–1, tj.: nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy zawarte w Załączniku A do formularza oferty oraz przedłożone na wezwanie Zamawiającego aktualne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, że: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, b) osobą posiadającą uprawnienia SEP kat. D i E do 1 kV. Zamawiający nie dopuszcza, aby powyższe funkcje pełniła jedna osoba, a tym samym Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika budowy oraz osoby posiadającej uprawnienia SEP kat. D i E do 1 kV. Zamawiający dopuszcza osoby posiadające uprawnienia budowlane zgodne z wymogami określonymi przepisami prawa w kraju, w którym ta osoba uzyskała uprawnienia. Zamawiający wymaga, od kierownika budowy porozumiewania się na budowie w języku polskim oraz ich obecności na budowie codziennie w dni robocze w wymiarze co najmniej 4 godzin dziennie. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. c) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał należycie co najmniej dwie roboty, których przedmiotem było zrealizowanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynków, obejmujących zakresem między innymi roboty elewacyjne, montaż parapetów oraz wykonywanie izolacji termicznej, o łącznej wartości wykazanych robót wynoszącej nie mniej niż 1 000.000,00 zł. brutto oraz łącznej powierzchni ocieplenia ścian zewnętrznych nie mniejszej niż 7 000 m2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie i nadzorowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego w Załączniku B do Formularza oferty), c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, powierzchni, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego w Załączniku C do Formularza oferty),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz oferty z załącznikami, b) dowód wniesienia wadium, c) pełnomocnictwo (o ile dotyczy). d) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.VI.1.2)b) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. e) Dokumenty, o których mowa w pkt. V.1.2) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych00/100), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, ztym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.: Dz. U. 2016 poz. 359, z późn. zm.). 3) Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Białej, konto nr 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003, z dopiskiem: wadium „Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia”. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina). 5) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja i rękojmia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 1. zmiany w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 2. zmiany, w tym zmiany istotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego tj.: a) zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek wystąpienia podczas realizacji prac na zewnątrz budynku , w tym przy wykonywaniu elewacji, szczególnych warunków atmosferycznych tj.: ulewnych deszczy lub opadów śniegu przez 5 kolejnych dni roboczych rozumianych jako opady deszczu potwierdzonych przez Wykonawcę poprzez przedłożenie stanowiska stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz potwierdzony wpisem do dziennik budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru, b) zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu podziemnych sieci, instalacji, obiektów, urządzeń, warstw, podkładów i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem, usunięciem lub zasięgnięciem opinii właściwych organów, podmiotów lub ekspertów, c) zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek wystąpienia kolizji prowadzonych robót z instalacjami, obiektami, urządzeniami, nawierzchniami lub warstwami wymagającymi zabezpieczenia usunięcia lub zasięgnięciem opinii właściwych organów, podmiotów lub ekspertów, d) zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek odkrycia na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym lub historycznym, których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwi wykonywanie robót budowlanych w okresie powyżej 30 dni, a który to fakt i okoliczności potwierdzi Wykonawca, e) zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, mających wpływ na realizację robót, f) zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp i § 1 ust. 8, g) zmiana terminu wykonania zamówienia umowy wskutek konieczności wykonania robót zamiennych, h) zmiana terminu wykonania zamówienia wskutek zawieszenia/wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, i) zmiana terminu wykonania wywołana wystąpieniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych robót budowlanych. Siła wyższa, o której mowa to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego i jego Podwykonawców problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych robót budowlanych. Strony za okoliczności siły wyższej uznają np.: ogłoszone stany klęski żywiołowej, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego atak terrorystyczny i itp., j) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót pod warunkiem, iż nie spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: - dostępnością na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń pozwalających na zmniejszenie kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, - dostępnością innych technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót, zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, - zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, - brakiem na rynku dostępnych materiałów oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami spełniającymi wymagania określone w SIWZ, k) zmiana postanowień umowy wskutek niezależnych od stron zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy, m. in. kierownika budowy, kierownika robót, przedstawicieli Stron upoważnionych do stałego kontaktu; zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były wymagane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, l) zmiana sposobu lub zakresu realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawców: - rezygnacja z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcy,za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących Podwykonawców określonych w niniejszej umowie, m) zmiany podmiotów, na zasobach których opierał się Wykonawca wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; n) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z: - koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, - zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu zamówienia, korzystnych z punktu widzenia Zamawiającego przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, - zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, o) zmiany postanowień umowy związane ze: - zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji umowy, - zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony umowy i osób reprezentujących Strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,choroby, wypadków losowych), - zmiany numerów rachunku bankowego Wykonawcy wskazanego w niniejszej umowie, - wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej umowy, - zmiany w KRS, wpisie do CEIDG w trakcie realizacji zamówienia dotyczące Wykonawcy. p) zmiany postanowień umowy korzystne dla Zamawiającego, a polegające m. in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia, obniżenie wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego, q) zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana postanowień umowy Wykonawcy wskutek zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji projektowej do zmiany przepisów , które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-05, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.