Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2754z ostatnich 7 dni
7954z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie terenu: a) budowa ścieżek żwirowych pieszych i pieszo-rowerowych, b)...

Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu: a) budowa ścieżek żwirowych pieszych i pieszo-rowerowych, b) remont ścieżki żwirowej c) wykonanie dwóch fragmentów ścieżki z ciągu pieszego...

Data zamieszczenia: 2017-12-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50231 , Wrocław
telefon - 071 3286611/12
faks - 071 3286611/12
www.zzm.wroc.pl
sekretariat@zzm.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 1Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 11 400,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych i 00/100). Szczegółowe posowienia w zakresie wadium zawiera SIWZ Rozdział XII.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-05 11:45:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zagospodarowanie terenu Wzgórza Gajowickiego między ulicą Kruczą a aleją gen. Józefa Hallera we Wrocławiu - Etap II” – WBO 2016, Projekt nr 402”
Numer referencyjny: ZP/PN/68/2017/DPIR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu Wzgórza Gajowickiego, położonego na działkach: 2/34, 2/52, AM-18, Obręb Grabiszyn, między aleją gen. Józefa Hallera i ul. Kruczą we Wrocławiu. W ramach zamówienia realizowany będzie ETAP A, przedstawiony w dokumentacji projektowej pt. „Zagospodarowanie Terenu Wzgórza Gajowickiego między ulica Kruczą a Hallera we Wrocławiu”, autorstwa AP Szczepaniak Sp. z o.o., Sp. komandytowa. 2. Wykonanie przedmiotu zamówienia polega na: a) budowie ścieżek żwirowych pieszych i pieszo-rowerowych, b) remoncie ścieżki żwirowej na działce 2/52 na odcinku 70m od strony ul. Kruczej, c) wykonaniu dwóch fragmentów ścieżki z ciągu pieszego istniejącego, w celu połączenia z drogami po stronie wschodniej opracowania znajdującymi się na działce 2/17 i 43/1, d) budowie oświetlenia terenu wraz z podziemną instalacja kablową, e) wyposażeniu projektowanego terenu w elementy malej architektury takie jak: kosze na śmieci, ławki z oparciem, ławka młodzieżowa, tablica informacyjna, f) wyposażeniu istniejącej siłowni terenowej w dodatkowe urządzenia do ćwiczeń, g) uzupełnieniu ubytków ziemnych w skarpach Wzgórza, h) wykonaniu korytek odwodnieniowych, i) zieleń – rekultywacji istniejącego i wykonanie nowych trawników dywanowych j) remoncie istniejących schodów terenowych wraz balustradami, k) przestawieniu w nową lokalizację koszy na śmieci i ławek parkowych, l) demontażu, wywozie i utylizacji istniejących zdewastowanych ławek parkowych, m) demontażu, wywozie i utylizacji pozostałości nieczynnych słupów oświetleniowych, n) usunięciu/utylizacji starych krawężników, 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) Prace przygotowawcze: - opracowanie harmonogramu rzeczowo-terminowego prac budowlanych; - ogrodzenie terenu budowy, wygrodzenie stref niebezpiecznych oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych; - organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza oraz placu budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzenie wody; - przygotowanie terenu – wykonanie pomiarów, zabezpieczenie drzew i krzewów na okres wykonywania robót; obsługa geodezyjna; - prace rozbiórkowe, załadunek, wywiezienie, utylizacja gruzu, zdewastowanych ławek parkowych, starych koszy na śmieci, krawężników, pozostałości nieczynnych słupów oświetleniowych, - prace ziemne: zdjęcie i zabezpieczenie do późniejszego wykorzystania warstwy ziemi urodzajnej, korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; b) wykonanie nawierzchni: - ciągi komunikacyjne i placyki pod ławkami o nawierzchni żwirowej utwardzonej o następującym układzie warstw: pospółce CBR ≥ 25% zagęszczonej mechanicznie (gr. 15 cm), podbudowie z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0 -31,5 mm i gr. 25 cm, warstwa wierzchnia z kruszywa granitowego o uziarnieniu 0 – 8 mm o gr. 5 cm (kolor popielaty, jasno-szary), - ciągi pieszo-rowerowe o nawierzchni żwirowej utwardzonej o następującym układzie warstw: pospółce CBR ≥ 25% zagęszczonej mechanicznie (gr. 15 cm), podbudowie z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0 -31,5 mm i gr. 25 cm, warstwa wierzchnia z kruszywa granitowego o uziarnieniu 0 – 8 mm o gr. 5 cm (kolor popielaty, jasno-szary), - obrzeże betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II - korytka odwodnieniowe z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej w kolorze szarym, - wykonanie i przekazanie do weryfikacji oraz zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego operatu geodezyjnego z tyczenia, - wykonanie i przekazanie do weryfikacji oraz zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego operatu geodezyjnego z korytowania. c) instalacja elektryczna: - demontaż istniejących słupów lamp oświetleniowych przeznaczonych do likwidacji, - kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie, nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, układanie kabli, zasypanie rowów dla kabli wykonywanych mechanicznie w gruncie, - montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, - słup oświetlenia typu parkowego o wys. 4,5 m, materiał korpusu – odlew aluminium, materiał klosza – poliwęglan, kolor identyczny z lampami wykonanymi w terenie w poprzednim etapie, - badanie linii kablowej, badania i pomiary instalacji uziemiającej, sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. d) dostawa i montaż urządzeń: - urządzenie siłowni terenowej typu „rowerek” o wymiarach 1960 x 1496 x 2000 mm, wykonane ze stali cynkowanej ogniowej i malowanej proszkowo, - urządzenie siłowni terenowej typu koło „Tai Chi” małe i duże o wymiarach 1362 x 1080 x 2000 mm, wykonane ze stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, - elementy wyposażenia terenu: ławki parkowe tradycyjne z oparciem do wkopania, o konstrukcji nośnej metalowej, malowane powłoką antykorozyjną, o gładkiej powierzchni w kolorze ciemnoszarym. Elementy siedziska i oparcia drewniane impregnowane w kolorze naturalnego drewna, z fundamentem betonowym, - elementy wyposażenia: ławki młodzieżowe ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo, kolor ciemnoszary, z fundamentem betonowym, - element wyposażenia terenu: koszy na śmieci o pojemności 75 l wykonane z rury stalowej, z daszkiem i pojemnikiem z blachy, wyposażonych w zamek uwalniający/blokujący wyciągnięcie wiadra w całości ocynkowane, kolor ciemnoszary, z fundamentem betonowym, - element wyposażenia terenu: tablica informacyjna o konstrukcji z rur stalowych, blachy o wymiarach 500x700 mm mocowanej za pomocą uszu stalowych, w całości ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo (kolor zielony), z fundamentami betonowymi, - zaprojektowanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej opisującej przedmiotowe założenie zieleni (opracowanie treści, formy graficznej oraz projektu tablicy informacyjnej zawierającej historię obiektu, zakres przeprowadzonych działań oraz regulamin użytkowania dla terenu objętego opracowaniem, w uzgodnieniu z Zamawiającym i Liderem projektu WBO) - projekt tablic wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Treść tablicy należy opracować na podstawie dokumentacji projektowej, - wykonanie i umieszczenie na ogrodzeniu budowy informacji, iż niniejszy projekt realizowany jest z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, na podstawie wytycznych przekazanych przez Zamawiającego, - przestawienie w nową lokalizację istniejących ławek parkowych, koszy na śmieci, e) architektura: - rozbiórka elementów konstrukcji betonowych – istniejące biegi schodów terenowych, - schody terenowe z bloków betonowych na podbudowie z chudego betonu o minimalnej gr. 15 cm (z wykonaniem podbudowy) w kolorze szarym, - balustrady schodowe stalowe, malowane, f) prace w zakresie zieleni: - rekultywacja istniejącego trawnika, - wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem oraz ręczna pielęgnacja wynosząca 1 rok.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz przesłankami art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, a jego całkowita wartość została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie będzie udzielone w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i jego możliwości finansowych po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą a dodatkowo zgodnie z postanowieniami art. 66) - 68) ustawy Pzp - z uwagi na wartość przewidywanych zamówień uzupełniających tj. sumarycznie przekraczających równowartość kwoty 30 tys. euro.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż - nie niższą niż 600 000,00 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia: - osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co potwierdza zaświadczenie wydane przez tę izbę. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami w wymaganej specjalności, - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, co potwierdza zaświadczenie wydane przez tę izbę. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia musi posiadać co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami w wymaganej specjalności, b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na zagospodarowaniu terenu zieleni w tym: budowie nawierzchni, oświetlenia parkowego oraz montażu elementów małej architektury i wyposażenia - o wartości minimum 300 000 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona – do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni - aktualnych na dzień złożenia poniższych oświadczeń lub dokumentów: a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Informację z Krajowego Rejestru Karnego należy złożyć w stosunku do Wykonawcy, urzędującego członka / członków jego organu zarządzającego, urzędującego członka / członków jego organu nadzorczego, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, a także w stosunku do prokurenta lub prokurentów. b) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; c) Oświadczenia zawartego w Załączniku nr 2 do SIWZ tj.: - oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona – do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni - aktualnych na dzień złożenia poniższych oświadczeń lub dokumentów: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej chodzi o następujące dokumenty: a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w dziale VII pkt 2 ppkt 2) SIWZ, b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt 1 lit.a), Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Należy podać uzasadnienie braku możliwości złożenia ww. dokumentów. 2) W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, chodzi o następujące dokumenty: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania, podmiotu na rzecz którego roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ), b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowalnymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 5 do SIWZ), c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy (Załącznik nr 5.1 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona – do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni - aktualnych na dzień złożenia poniższych oświadczeń lub dokumentów: W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, chodzi o następujące dokumenty: a) Zestawienie zaproponowanych przez Wykonawcę urządzeń równoważnych (Załącznik nr 7 do SIWZ) w zakresie dopuszczonej równoważności wskazanej w Rozdziale III pkt 9 SIWZ i urządzeń tj. Siłowni terenowej takie jak: urządzenie typu „rowerek”, urządzenia typu „Tai Chi”, ławka parkowa z oparciem, ławka młodzieżowa, kosz na śmieci, tablica informacyjna, lampa oświetleniowa, b) Karty techniczne oferowanych urządzeń tj. Siłowni terenowej takie jak: urządzenie typu „rowerek”, urządzenia typu „Tai Chi”, ławka parkowa z oparciem, ławka młodzieżowa, kosz na śmieci, tablica informacyjna, lampa oświetleniowa, c) Certyfikaty/poświadczenia zgodności z normami PN-EN 16630:2015-06 - w przypadku urządzeń siłowni terenowej, d) Koncepcję zagospodarowania terenu w przypadku wskazanym w pkt 10 Rozdział III SIWZ - aby Zamawiający mógł ocenić równoważność tych produktów.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli ww. wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę ww. dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane - o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 11 400,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych i 00/100). Szczegółowe posowienia w zakresie wadium zawiera SIWZ Rozdział XII.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy. Za skutki wprowadzenia zmiany dotyczącej zmiany terminu oraz jej zakres - uznaje się przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności, w szczególności z uwagi na: a) przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów, od których uzależnione jest wykonanie przedmiotu umowy, pod warunkiem, że przerwa nastąpiła z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy (zmiana o czas przerwy), b) wystąpienie siły wyższej - o czas wynikający z działania siły wyższej oraz w terminie uzgodnionym z tego powodu z Zamawiającym, c) wstrzymanie wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (zmiana o czas wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego), d) zmianę sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy z uzasadnionych okoliczności (zmiana w zakresie zaistniałych okoliczności); 2) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Za skutki wprowadzenia zmiany dotyczącej zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy oraz jej zakres - uznaje się w szczególności: - zmiany w zakresie elementów przedmiotu umowy, przez które rozumie się m.in. zmiany zakresu czynności do wykonania, zmianę urządzeń określonych w dokumentacji projektowej, zmianę elementu zagospodarowania terenu (terenu inwestycji), zmianę zaplecza budowy, zmianę wygrodzenia terenu budowy, ustalenie nowej drogi dojazdu do placu budowy - i przełożenie tych zmian na przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności, - zmiany wynikające z zakresu dotychczasowych decyzji, uzgodnień, dokumentacji na podstawie której realizowana jest umowa - i przełożenie tych zmian na przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności; 3) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w zakresie zgodnym z przepisami ustawy Pzp i bez zmiany jego pierwotnej wysokości oraz z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia w danym czasie; 4) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, na które Strony nie mają wpływu. Za skutki wprowadzenia zmiany wynikającej z siły wyższej oraz jej zakres - uznaje się w szczególności: - zmianę sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy z uwagi na skutki zaistniałej siły wyższej, - zmianę terminu realizacji umowy tj. przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałej siły wyższej; 5) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, wynikającego z dokonanych formalnie zmian; 6) zmiany osób o których mowa w § 8 umowy, są możliwe jedynie o ile osoby te spełniają warunki/wymagania stawiane im w postępowaniu, w którym dokonano wyboru Wykonawcy oraz wymagania/uprawnienia określone przepisami prawa dla danych specjalizacji; 7) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcy lub zmiany podwykonawcy, wynikającej z okoliczności leżących po stronie podwykonawcy, w szczególności na skutek braku należytej realizacji powierzonej podwykonawcy do realizacji części przedmiotu umowy, jego likwidacji, upadłości, zamknięcia działalności przez podwykonawcę lub obiektywnego braku możliwości realizacji przedmiotu zamówienia siłami własnymi przez Wykonawcę. Za skutki wprowadzenia zmiany dotyczącej zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcy lub zmiany podwykonawcy, jej zakres - uznaje się w szczególności: przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałej zmiany; 8) innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – o czas trwania tych przyczyn. 2. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Warunkiem rozpatrzenia wniosku Wykonawcy o wprowadzenie zmian do umowy jest złożenie u Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pisemnego wniosku o wprowadzenie zmiany do umowy wraz z opisem propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem zmian oraz załączoną kopią dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności, które wpłynęły na konieczność wprowadzenia zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-05, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.