Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2754z ostatnich 7 dni
7954z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa oczyszczalni ścieków - zwiększenie jej przepustowości Qśrd z 192 m3/d do 523...

Przedmiot:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków - zwiększenie jej przepustowości Qśrd z 192 m3/d do 523 m3/d wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2017-12-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Starogard Gdański
ul. Sikorskiego 9
83200 , Starogard Gdański
telefon - (058) 562 50 67
faks - (058) 562 46 41
www.ugstarogard.pl
starogardgd@ug.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Starogard Gdański
Wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium na zakres wyszczególniony w § 3. pkt. 1.1. - wymagane wadium wynosi 29 000 zł., na zakres wyszczególniony w § 3. pkt. 1.2. - wymagane wadium wynosi 31 000 zł., na zakres wyszczególniony w § 3. pkt. 1.3. - wymagane wad
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-10 10:15:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3 części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie. Celem rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jabłowie jest zwiększenie jej przepustowości Qśrd z 192 m3/d do 523 m3/d. Część 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokocin : W zakresie jest realizacja robót, budowy sieci k.s. wg projektu budowlanego, którego opracowanie obejmuje budowę systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin, Sucumin i Rokocin. Natomiast niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie tylko części zaprojektowanego systemu kanalizacji sanitarnej , obejmującej fragment zwartej zabudowy miejscowości Rokocin opisanej w projekcie jako zlewnie nr 5, 6, 8 i 9. Część 3. Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Rokocin , Koteże, Dąbrówka, Jabłowo w trybie zaprojektuj i wybuduj.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45230000-8
45100000-8
45231000-5
45232000-2
45233000-9
45113000-2
45111000-8
45100000-8
45220000-5
45200000-9
45300000-0
45400000-1
45110000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-16
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-01-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że :  posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej  Składając ofertę na wykonanie części zmówienia na zakres wyszczególniony w § 3. pkt. 1.1. – 600 000,00zł. Składając ofertę na wykonanie części zmówienia na zakres wyszczególniony w § 3. pkt. 1.2. – 700 000,00zł. Składając ofertę na wykonanie części zmówienia na zakres wyszczególniony w § 3. pkt. 1.3. – 500 000,00zł.  posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości minimum; 2 000 000 złotych w przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia. Natomiast składając ofertę na wykonanie części zmówienia na zakres wyszczególniony w § 3. pkt. 1.1. – o wartości minimum 700 000,00zł. Składając ofertę na wykonanie części zmówienia na zakres wyszczególniony w § 3. pkt. 1.2. – o wartości minimum 800 000,00zł. Składając ofertę na wykonanie części zmówienia na zakres wyszczególniony w § 3. pkt. 1.3. – o wartości minimum 500 000,00zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zdolności technicznej, Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że składając ofertę na wykonanie części zmówienia na zakres wyszczególniony w § 3. pkt. 1.1.;- okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 2 roboty budowlane obejmujące budowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości min Qśrd 180 m3/d każda. Składając ofertę na wykonanie części zmówienia na zakres wyszczególniony w § 3. pkt. 1.2.- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył budowę jednej kanalizacji sanitarnej o długości min 4 km. Składając ofertę na wykonanie części zmówienia na zakres wyszczególniony w § 3. pkt. 1.3. - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył budowę jednej kanalizacji sanitarnej o długości min 4 km oraz wykaże się sporządzeniem projektu budowlanego budowy lub rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości min. 2 km. W sytuacji składania oferty na dwie lub wszystkie części zamówienia wykonawca ma wykazać spełnienie wymaganego warunku odrębnie dla każdej części. Dopuszcza się wykazanie spełnienie warunków sumując wskaźniki wymaganej minimalnej długości sieci k. s. podanej odrębnie dla każdej części zamówienia. W przypadku składania oferty razem na część 2 i 3 zamówienia można wykazać się wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej budowę jednej kanalizacji sanitarnej o długości min 8 km oraz sporządzeniem projektu budowlanego budowy lub rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości min. 2 km. 2. Zdolności zawodowej, Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: dysponować będzie niżej wymienionymi osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: dwoma osobami Projektantów – branży sanitarnej – posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ( wymóg dotyczy realizacji zakresu wyszczególnionego w § 3. pkt. 1.3.) dwoma osobami Projektantów – branży energetycznej – posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, ( wymóg dotyczy realizacji zakresu wyszczególnionego w § 3. pkt. 1.3.) jedną osobą na stanowisku - Kierownik budowy, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; posiadającą co najmniej 5 -letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu inwestycjami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie na co najmniej jednym zadaniu porównywalnym z przedmiotem zamówienia tj. obejmującym budowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości min Qśrd 180 m3/d lub (uznawanych przez zamawiającego jako porównywalne z przedmiotem zamówienia) budową podziemnych żelbetowych zbiorników na ciecz o kubaturze minimum 500m3 - ( wymóg dotyczy realizacji zakresu wyszczególnionego w § 3. pkt. 1.1. w przypadku składania oferty częściowej) ; lub posiadającą co najmniej 5 -letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu inwestycjami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy, w tym doświadczenie na co najmniej jednym zadaniu porównywalnym z przedmiotem zamówienia tj. budowę kanalizacji sanitarnej o długości min. 4 km, ( wymóg dotyczy realizacji zakresu wyszczególnionego w § 3. pkt. 1.2 i 1.3 w przypadku składania oferty częściowej).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2. Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zamawiający nie wymaga złożenia informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. 3. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.( wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) 4. Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie wyznaczonym na składanie ofert składa: 1.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1, 1.2. Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.-załącznik nr 2 1.3. Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 1.4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy i przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1)i 8) Ustawy PZP. 1.5. Wykonawca, który bierze udział samodzielnie lecz powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia, że nie istnieją wobec nich podstawy wykluczenia, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu- załącznik nr 3 1.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów-załącznik nr 2 1.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw Wykluczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium na zakres wyszczególniony w § 3. pkt. 1.1. - wymagane wadium wynosi 29 000 zł., na zakres wyszczególniony w § 3. pkt. 1.2. - wymagane wadium wynosi 31 000 zł., na zakres wyszczególniony w § 3. pkt. 1.3. - wymagane wadium wynosi 20 000 zł. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w sposób stosowny do jego formy. Wadium może być wniesione w:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) 2. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na rachunek banku Bank Spółdzielczy Starogard Gdański konto nr 35834000010004684820000005, z tytułem przelewu „wadium - przetarg: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Rokocin, Koteże.” Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy składać w oryginale. Zaleca się złożenie oryginału dokumentu wadialnego w kasie w siedzibie Zamawiającego w Starogardzie Gd. ul. Sikorskiego 9 (kasa - otwarta w godzinach pn,wt,czw.7.15-14.00, śr 7.15-15.30, pt. od 7.15 -13.00) i wpięcie kopii z potwierdzeniem złożenia do oferty. Nie jest wskazane trwałe wpinanie oryginału dokumentu wadialnego do oferty w przypadku woli jego zwrócenia w sytuacjach określonych Ustawą. 3. Wadium w zakresie zabezpieczenia zawarcia umowy musi uwzględniać wszystkie okoliczności jego zatrzymania przez zamawiającego, wymienione w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy i zabezpieczać ofertę przez cały okres związania nią tj. 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od upływu terminu składania ofert. Oferty wykonawców, którzy nie wnieśli wadium odpowiadającego powyższym wymaganiom odrzuca się. 4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: a) w przypadku opóźnienia zamawiającego w przekazaniu placu budowy, b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku takiej zmiany, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty (przedstawić niezbędne uprawnienia do kierowania/nadzorowania robotami). Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. c) w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia, e) zawieszenia robót przez Zamawiającego, f) w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, o ile zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów wykonawcy, g) opóźnień zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych, h) przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, i) działania sił natury, zdarzeń losowych, niekorzystne warunki atmosferyczne(np. niskich temperatur poniżej norm dla wykonywania tych robót). j) zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, k) w przypadku wykonywania zamówień dodatkowych, których realizacja ma wpływ na termin wykonania zamówienia podstawowego - o czas ich realizacji, 2. Wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: a) zmiana stawki urzędowej podatku VAT, b) rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy – o wartość niewykonanych robót, 3. Inne zmiany: a) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: b) powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, c) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na etapie realizacji robót. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. d) w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót wskazanych w harmonogramie, e) w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, f) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 lub 145 ustawy Pzp. 4. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian – na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, b) uzasadnienie zmian. c) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-10, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1. Część 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie. Celem rozbudowy oczyszczalni ścieków w Jabłowie jest zwiększenie jej przepustowości Qśrd z 192 m3/d do 523 m3/d. W zakresie prac do wykonania jest: 1. wymiana istniejącego zestawu do oczyszczania wstępnego zlokalizowanego w istniejącym budynku technologicznym polegające na wymianie i zamontowaniu;  sita z płukaniem skratek,  separatora piasku z płuczką i grawitacyjnym odwodnieniem,  dwóch podnośników śrubowych,  dwóch kontenerów na piasek i skratki, 2. budowę ciągu technologicznego, w skład którego wchodzi zbiornik 4 komorowy wyposażony w:  system dekantacji ścieku oczyszczonego i osadu nadmiernego, ruszty napowietrzające,  zasuwy odcinające, rurociągi między obiektowe, a) budowę budynku technologicznego (o powierzchni użytkowej 93,5m3) z instalacją dmuchaw napowietrzających i wytłaczających wraz z instalacją zaworów elektromagnetycznych wpiętych w system sterowania z ;  instalacją wod-kan w zaprojektowanym budynku technologicznym oczyszczalni,  instalacją wodociągową od miejsca włączenia z istniejącej instalacji,  instalacją energetyczną, zasilania , sterowania i AKPIA. b) Budowę zbiornika stabilizacji tlenowej i zagęszczenia osadu (KSTO) o kubaturze 981,52 m3 wraz z wyposażeniem w;  ruszt napowietrzający,  instalację powietrza, c) Instalację dmuchawy napowietrzającej KSTO w budynku technologicznym. d) Z zamówienia wyłącza się dostawę i montaż dodatkowej workownicy do odwadniania osadu ( w istniejącym budynku technologiczno-socjalnym, która jest wskazana w projekcie budowlanym. Urządzenie zastąpione będzie instalacją do higienizacji osadu. wg odrębnego zamówienia i etapu realizacji). e) Instalację systemu zasilania i sterowania pracą oczyszczalni (w istniejącym budynku technologiczno-socjalnym), f) Rozbudowę budynku technologicznego w związku z potrzebą wykonania; nowych kanałów instalacyjnych, montażu urządzeń do napowietrzania ścieków i dekantacji wraz z niezbędnymi instalacjami oraz dodatkowych pomieszczeń gospodarczych i wiaty na odwodniony osad, g) Wykorzystanie istniejącego zbiornika osadu na zbiornik retencyjny wód deszczowych, h) Przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej na terenie działki oczyszczalni; i) Wymiany rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych pomiędzy stacją zlewczą, a istniejącym budynkiem z Ø 63 PE na 110 PE, j) Dostosowanie układu zasilania do poboru zwiększonej mocy, k) Wymianę wewnętrznej linii zasilającej od stacji transformatorowej do budynku technologicznego, l) Remontu istniejącego wylotu wraz z umocnieniem brzegów rzeki Pliszki, m) Instalację systemu zasilania i sterowania pracą oczyszczalni. 3. Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków. Szczegółowy zakres robót dotyczących rozbudowy oczyszczalni i montażu urządzeń opisany jest w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ i przedmiarze robót stanowiących materiał pomocniczy i załączniki nr 10 a). do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45220000-5, 45100000-8, 45230000-8, 45300000-0, 45400000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokocin.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.2. Część 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokocin : W zakresie jest realizacja robót, budowy sieci k.s. wg projektu budowlanego, którego opracowanie obejmuje budowę systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sumin, Sucumin i Rokocin. Natomiast niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie tylko części zaprojektowanego systemu kanalizacji sanitarnej , obejmującej fragment zwartej zabudowy miejscowości Rokocin opisanej w projekcie jako zlewnie nr 5, 6, 8 i 9. Zakres robót do wykonania: a) Branża sanitarna:  Zlewnia nr 5 , obejmuje wykonanie;  kanału z rur z rur DN200 - 2543,38m  kanału z rur z rur DN250 - 397,00m  przewiertu DN 315mm,  przewiertu DN,  Studni rewizyjnych DN1000,  Studni rewizyjne DN 1200,  Studni rewizyjnych DN 1500,  Studni rewizyjnych PP 600,  Przyłącza wodociągowego Dn32 kpl 1,  Przyłączy k. s. z rur PVC DN160 odcinków o łącznej długości - 478,88m,  studni rewizyjnych DN 425,  Zlewnia nr 6 , obejmuje wykonanie;  kanału z rur z rur DN200 - 98,99m  rurociągu z rur PEHD fi 90 - 52,65 m  Studni rewizyjnych DN1000,  Studni rewizyjnych PP 600,  Studni rozprężnej PE z filtrem węglowym -1 szt.  Tłoczni T.6/1 - 1 kpl.  Przyłącza wodociągowego Dn32 / kpl 1.  Przyłączy k. s. z rur PCV DN 160 odcinków o łącznej długości - 32,80m  Zlewnia nr 8 ,obejmuje wykonanie;  kanału z rur z rur DN200 - 304,32m  rurociągu PEHD fi 110 - 116,34m  Studni rewizyjnych DN1000 ,  Studnie rewizyjnych DN1200 ,  Studnie rewizyjnych PP 600 ,  Studni rozprężnej PE z filtrem węglowym -1 szt  Tłoczni T8/1 - 1 kpl.  Przyłącza wodociągowego Dn32 37,72 m/ kpl 1.  Przyłącza k. s. z rury PCV DN 160 odcinków o łącznej długości - 74,65 m  Zlewnia nr 9 , obejmuje wykonanie;  kanału z rur z rur DN200 – 714,13m  rurociągu z rur PEHD fi 110 - 462,70m  przewiertu DN 315mm ,  przewiertu DN 400mm ,  Studni rewizyjnych DN1000 ,  Studni rewizyjnych DN 1200,  Studni rewizyjnych DN 1500,  Studni rewizyjnych PP 600 ,  Studni rozprężnej PE z filtrem węglowym -1 szt  Tłoczni T9/1 - 1 kpl.  Przyłącza wodociągowe Dn32 - kpl 1.  Przyłączy k. s. z rur PVC DN160 odcinków o łącznej długości – 124,66m,  studni rewizyjnych DN 600, b) Branża elektryczna:  instalacja zasilania, oświetlenia i AKP oraz ułożenie uziomów dla tłoczni: 3 kpl. Wszystkie przepompownie musza być wyposażone w system komunikacji GSM i GPRS tj. m.in. powiadamiania o stanie awaryjnym. c) roboty pozostałe  wykonanie odtworzenia istniejących nawierzchni drogowych po robotach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna/projekt budowlany załączony do SIWZ- załącznik nr 9, i Specyfika Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Wyszczególnienie- opis uszczegóławiający zakresu robót realizacji zamówionego etapu budowy k.s. w Rokocinie -Załącznik nr 16. Przedmiar robót stanowiących materiał pomocniczy i załączniki nr 10 b). do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45113000-2, 45231000-5, 45232000-2, 45233000-9, 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Rokocin , Koteże, Dąbrówka, Jabłowo w trybie zaprojektuj i wybuduj.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego w trybie zaprojektuj i wybuduj polegającego na: a) wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej (zwanej dalej „Dokumentacją projektową”) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, obejmującej :  budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Rokocin wraz z przeprojektowaniem (o ile będzie konieczne,) zaprojektowanego wg posiadanej dokumentacji odcinka rurociągu tłocznego powiązanego z nowoprojektowanym odcinkiem sieci.  budowę sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Koteże wraz z przepompownią/tłocznią ścieków w Dąbrówce i odcinkiem kanalizacji grawitacyjnej (sieć i przyłącza) w osiedlu Północnym w Dąbrówce oraz na przylegającym terenie zabudowy mieszkaniowej w Koteżach.  projekt wymiany urządzeń 1 szt. istniejącej przepompowni ścieków w Koteżach i 2 szt. przepompowni w Jabłowie.  budowę rurociąg tłocznego na trasie osiedle Północne w Dąbrówce do istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w Jabłowie. b) realizacja budowy inwestycji zgodnie z (zamówionym do wykonania) projektem, oraz wykonanie tłoczni T5/1 -1 kpl. i odcinka sieci kanalizacji tłocznej dł. ok. 150m na dz. nr 110, (wg. projektu istniejącego- w zakresie usytuowania), które wymagają sprawdzenia doboru charakterystyki technicznej i będą podlegały ewentualnemu przeprojektowaniu w zakresie średnicy oraz w zakresie doboru charakterystyki technicznej pomp w tłoczni T5-1, o których mowa w pkt 1.3.1. a) pierwszy tiret. Wykonanie instalacji zasilania instalacja zasilania, oświetlenia i AKP oraz ułożenie uziomów dla tłoczni. c) wyposażone w system komunikacji GPRS i GSM tj. m.in. powiadamiania o stanie awaryjnym w/w przepompowni T5/1 i przepompowni w Koteżach. 1.3.2. Założenia do projektowania: Zgodnie z załączoną koncepcją projektową -załącznik nr 12 do SIWZ, zakłada się: a) zaprojektowanie ok. 8,164 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej z przyłączami i ok. 0,122 km przyłączy oraz 1 kompletną przepompownię ścieków w tym:  około 1416 m kanalizacji tłocznej na terenie wsi Rokocin o przepustowości minimum - Qśrd >150m3/d.  Przeprojektowanie (po przeliczeniu i sprawdzeniu doboru średnicy dobranego wg odrębnego opracowania, rurociągu fi 125 mm lub większej) tłocznego odcinka o długości 150m. Na trasie od tłoczni T5/1 do miejsca zmiany przebiegu rurociągu tłocznego zaprojektowanego w dz. nr 110 w Rokocinie i dalej wg programu funkcjonalnego  około 650 m kanalizacji tłocznej na terenie wsi Koteże i o przepustowości minimum Qśrd > 270m3/d,  około 4660 m kanalizacji tłocznej na terenie wsi Dąbrówka –Jabłowo o przepustowości minimum Qsrd > 288m3/d oraz około 1438m odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przyłączy dla potrzeb posesji w oś. Północnym w Dąbrówce i potrzeb (7 posesji) w m. Koteże.  budowę przepompowni/tłoczni ścieków na terenie wsi oś. Północnego w Dąbrówce o przepustowości minimum Qśrd > 290m3/d, na dz. nr 259/23. b) Zaprojektowanie wymiany urządzeń w istniejących przepompowniach ścieków w celu zwiększenia ich przepustowości w tym:  dwie szt. w Jabłowie (zwiększenie przepustowości jednej przepompowni do min Qśrd > 400m3/d, drugiej do min Qśrd > 550m3/d )  1 szt. w Koteżach -zwiększenie przepustowości do min Qśrd > 270m3/d c) Projektowaną rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej należy poprowadzić głównie w pasach w dróg gminnych. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami dopuszcza się prowadzenie sieci terenami przyległymi do pasów drogowych. Zakłada się prowadzenie w/w infrastruktury po terenach działek oznaczonych geodezyjnie .  obręb Rokocin na odcinku od działki dz. nr 110 do istn. sieci na dz. nr 119/4 za pośrednictwem dz. nr . nr 110, 109/40, 109/34, 116, 246/4, 118/30, 119/2, 118/1 , 118/62, 118/59, 118/60, 118/61, 118/2, 119/4, 155/11, 155/51, 155/12.  obręb Koteże dz. nr 246 ,172, 176/4,168, 243/4, 242/5, 242/4, 20,.  obręb Dąbrówka dz. nr 259/23, 28, 415/4, 415/3, 414/4, 414/3, 414/1, 31/3, 240/8, 240/9, 37, 38/1, 44, 45/1, 45/2, 55/1, 56/1,54, 72/3, 73/6 , 259/2, 259/3, 259/32 ,259/34, 259/38, 419.  obręb Janowo dz. nr 240/10.  obręb Jabłowo dz. nr 6/1, 6/3, 5/2, 6/2, 7/4, 9, 16/7, 16/12, 5/1, 17, 20/61, 21/2. Informacje dodatkowe: • Przedstawione trasy i wymienione działki stanowią orientacyjny kierunek przebiegu sieci uzgodniony wstępnie z właścicielami gruntów. • Zamawiający posiada koncepcję przebiegu planowanych do zaprojektowania tras rurociągów. • Zamawiający posiada na w/w zakres prac projektowych aktualną prawomocną decyzję środowiskową. 1.3.3. Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji technicznej i budowy sieci kanalizacyjnej. a) Przedmiot zamówienia obejmuje zarówno prace projektowe, budowlane (w tym m.in. instalacyjne elektryczne, wodno-kanalizacyjne, drogowe, ogólnobudowlane nadzór autorski oraz inne prace niezbędne dla poprawnego zrealizowania przedmiotu zamówienia. b) Wykonawca ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność za poprawne zrealizowanie przedmiotu zamówienia od momentu podpisania umowy do upływu okresu gwarancji za przedmiot zamówienia. c) Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego przed wszystkimi instytucjami opiniującymi, uzgadniającymi oraz wydającymi decyzje w związku z realizacją umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. d) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:  zabezpieczy obsługę geodezyjną, geologiczną i geotechniczną;  wykona wszystkie pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy potrzebne do prawidłowego opracowania dokumentacji technicznej;  uzyska wszystkie zgody (w tym na zajęcie nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych umożliwiające Zamawiającemu podpisanie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane), warunki techniczne zasilania w energię elektryczna, warunki techniczne dot. wod-kan z GZUK w Jabłowie, opinie, zezwolenia, decyzje i uzgodnienia niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i zrealizowania inwestycji oraz wymagane do uzyskania decyzji administracyjnej będącej pozwoleniem na budowę, np.: decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. e) Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w 5 egzemplarzach składających się z następujących elementów;  część opisowa,  część rysunkowa,  informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia,  kosztorys inwestorski,  przedmiar robót,  specyfikacja wykonania i odbioru robót,  cała kompletna dokumentacja powinna być wykonana w wersji drukowanej oraz w formie elektronicznej (Word, Exel, pdf) na nośniku CD-R. f) W ramach zamówienia opracowania dokumentacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy uzyskania:  wszelkich niezbędnych uzgodnień, zgód i pozwoleń na realizację inwestycji,  wypisów z rejestru gruntów , ustalających właścicieli gruntów.  Wykonania map d/c projektowych  zaopiniowania i uzgodnienia projektu z właściwymi organami,  uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia. d) Dokumentacja musi być opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762 wraz z późniejszymi zmianami) I specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zamawiający posiada na w/w zakres prawomocną decyzję środowiskową – załącznik nr 15. 1.3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w części zaprojektuj i wybuduj) stanowi; a) Program Funkcjonalno-Użytkowy - załącznik nr 11 do SIWZ b) projekt koncepcyjny przebiegu i zakresu planowanych do zaprojektowania tras rurociągów - załącznik nr 13 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45100000-8, 45110000-1, 45111000-8, 45113000-2, 45230000-8, 45231000-5, 71320000-7, 45233000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.