Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2754z ostatnich 7 dni
7954z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,44 kWp wraz całą infrastrukturą...

Przedmiot:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,44 kWp wraz całą infrastrukturą towarzyszącą

Data zamieszczenia: 2017-12-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
ul. Rynek 20
33350 , Piwniczna-Zdrój
telefon - 0-18 4464043
faks - 0-18 4464186
www.piwniczna.pl
epolakiewicza@umig.piwniczna.sacz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Piwniczna-Zdrój
Wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium; 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: kwota wadium: 3.000,00zł ( słownie; trzy tysiące złotych 00/100) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formi
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-11 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,44 kWp wraz całą infrastrukturą towarzyszącą przeznaczoną do zasilania budynku i urządzeń oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój" nr POIS.02.03.00-00-039/16”
Numer referencyjny: ZP.271.56.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,44 kWp wraz całą infrastrukturą towarzyszącą prze-znaczoną do zasilania budynku i urządzeń oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój" nr POIS.02.03.00-00-039/16 2.1. Określenie przedmiotu zamówienia Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,44 kWp wraz całą infrastrukturą towarzyszącą przezna-czoną do zasilania budynku i urządzeń oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój" nr POIS.02.03.00-00-039/16 2.2. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,44 kWp wraz całą infra-strukturą towarzyszącą przeznaczoną do zasilania budynku i urządzeń oczyszczalni ścieków w ramach projektu zgodnie z dokumentacja techniczną instalacji fotowoltaicznej opracowanej przez STUDIO ZOOM, Paweł Gu-mulak ul. Bolesława Chrobrego 8, 33-350 Piwniczna Zdrój Przedmiotowa Instalacja fotowoltaiczna będzie składa się z następujących elementów: •136 szt. modułów fotowoltaicznych wykonanych w technologii polegającej na pasywacji tylnej ściany ogniwa i pozwalającej osiągnąć większy uzysk energetyczny z tej samej powierzchni modułu (1 m2). •1 szt. falownika trójfazowego, beztransformatorowego o mocy AC do 40 kW włącznie - dla modułów fotowol-taicznych przekształcających energię prądu stałego na energię prądu zmiennego o parametrach dostosowanych do sieci, do której falownik przekazuje nadmiar wyprodukowanej energii. Falownik będzie zamocowany na zewnątrz na konstrukcji nośnej przeznaczonej pod moduły PV. •Jednopodporowej konstrukcji systemu mocowania dla modułów fotowoltaicznych posadowionych na gruncie. Moduły PV będą montowane zgodnie z jej nachyleniem pod kątem 35°, przy azymucie południowym 32°. Azymut montażu wynika z równoległego posadowienia konstrukcji względem granicy działki. Konstrukcja •Skrzynki przyłączeniowej RPV i systemu zabezpieczeń elektroenergetycznych od strony AC (przeciwporaże-niowe, przeciążeniowe i zwarciowe, przeciwprzepięciowe). •Okablowania i systemu połączeń. Instalacja odgromowa i system zdalnego monitoringu jest opcjonalny nie stanowi przedmiotu zamówienia. Brak tych systemów nie powoduje nieprawidłowości w pracy instalacji. Instalacja gruntowa jest uziemiona i będzie chroniona ogranicznikami przepięć wbudowanymi w falownik i w skrzynkę AC przy falowniku. Parametry instalacji muszą być tak jak z zaprojektowanymi - takie same lub lepsze. Moduły zgodnie z założeniem muszą wykorzystywać technologię. polegającą na pasywacji tylnej ściany ogniwa i pozwalającą osiągnąć większy uzysk energetyczny z tej samej powierzchni modułu (1 m2 2.3 Montaż projektowanych urządzeń i elementów instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta wybranych elementów, zgodnie z Polską Normą. Wszystkie urządzenia i elementy instalacji fotowoltaicznej muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów i posiadać atesty oraz certyfikaty bezpieczeństwa. 2.4. Wykonawca przy wycenie robót powinien uwzględnić koszt zapewnienia płynności ruchu i organizacji pracy Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Piwnicznej-Zdroju oraz Wykonawcy robót realizującego zadanie dot. rozbudowy oczyszczalni ścieków w Piwnicznej-Zdroju, tak aby w sposób minimalny ograniczyć utrudnienia w ruchu i wykonywania w/w prac. 2.5. W przypadku, wskazania w opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku do oferty, w projekcie znaku towa-rowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi służy to jedynie celom identyfikacyjnym. Nazwy stanowią jedynie precyzyjne określenie klasy oraz parametrów technicznych produktów wymaganych przez Zamawiającego i mają charakter wyłącznie przykładowy. W myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość składania w tym zakresie ofert jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry określone w opisie. Przez produkt rów-noważny Zamawiający rozumie produkt, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do zapropo-nowanego produktu czy urządzenia oraz zgodny z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia oraz produkt, odpowiadający zastosowanym rozwiązaniom technologicznym. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne, muszą posiadać stosowne wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak, aby Zamawiający mógł sprawdzić, czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga udowodnienia przez Wykonawcę tego faktu, a w szczególności złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających, że te materiały lub urządzenia są równoważne 2.6.Wszystkie oferowane materiały muszą być , wolne od wad fizycznych i prawnych, wolne od praw osób trze-cich oraz nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 2.7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram robót przed podpisaniem umowy 2.8. Wykonawca zobowiązany jest przygotować komplet dokumentów do OSD (operator systemu dystrybucyj-nego (energii elektrycznej) 2.9.Wszystkie oferowane materiały muszą być , wolne od wad fizycznych i prawnych, wolne od praw osób trze-cich oraz nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 2.10 Do obsługi ze względu na specyficzny charakter zamówienia Zamawiający nie przewiduje zatrudnienie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej. 2.11. kod CPV KOD CPV 09332000-5 Instalacje słoneczne 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznej 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

II.5) Główny kod CPV: 09332000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
09331200-0
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45223000-6
45315300-1
45311200-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-05-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-05-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeśli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert oraz przedstawi dokument/y potwierdzający/e, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 100 000,00 zł. W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje przedstawione w dokumentach załączonych do oferty.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) doświadczenie zawodowe Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. b) potencjał techniczny: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie c) kadra techniczna: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
B.1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli od-rębne prze pisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wyklu-czenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
C. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty – zgodnie z Dz. V pkt. 1 pkt.2 SIWZ D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej o należy złożyć następujące dokumenty - D.1.) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - na potwierdzenie spełnienia warunku wskazanego w Dz. V ppkt 3.SIWZ D.2) dokument/y potwierdzający/e, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na potwierdzenie spełnienia warunku wskazanego w Dz. V ppkt 3 SIWZ Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. D,1 i D.2 zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy– Prawo zamówień publicznych,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A. Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowania oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania : Wykonawcy winni przedłożyć z ofertą następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - Załącznik nr 1 do SIWZ 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zwane dalej- oświadczeniem - stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia –załącznik nr 2 a) w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wy-pełnienie pozostałych, nie wymaganych Działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty. 3. oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy ). 4.pełnomocnictwo ( jeżeli dotyczy). 5.zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art.22a ust.2 ustawy Prawo zamówień Publicznych) – jeżeli dotyczy - dołączamy do oferty 6.Inne dokumenty zgodnie z SIWZ 7. W terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art.86 ust.5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015r poz. 184,z póż.zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe należy złożyć wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. E. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce za-mieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: E.1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa ; 1) w pkt B.1), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce za-mieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; E.2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa E. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt. E.1 E.3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzie-lenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. F. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: F.1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. F.2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie – należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. F.3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem F.4 Wykonawcy o których mowa w pkt. F.1) składają wspólnie ofertę przy czym a) oświadczenia lub dokumenty wskazane w Dz.VI pkt.C I D powinny zostać złożone w taki sposób aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy spełniają łącznie ( tzn. dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie , w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu) b) oświadczenia lub dokumenty wskazane w Dz.VI.pkt. A pkt.2 w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania i Dz.VI pkt. B składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. F.5 W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie, przed przystąpienie do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, przedłużona zostanie umowa regulująca współpracę wykonawców wystę-pujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium; 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: kwota wadium: 3.000,00zł ( słownie; trzy tysiące złotych 00/100) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Piwnicznej-Zdroju, nr: 62 8813 0004 2001 0000 7100 0001, z adnotacją wadium – „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,44 kWp wraz całą infrastrukturą towarzyszącą przeznaczoną do zasilania budynku i urządzeń oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój" nr POIS.02.03.00-00-039/16” 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz.978 i 1240) w terminie do 11.01.2018r. Sposób przekazania: oryginał dołączony do oferty; 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym; 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego; 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę; 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie; 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specy-fikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela; 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium, Wyko-nawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu; 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza; 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium nie-zwłocznie po zawarciu umowy; 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych , oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności, zgodnie z art. 144 Prawo Zamówień Publicznych. 2. W związku z brzmieniem art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany niniejszej umowy: 1) w zakresie przedmiotu zamówienia, w razie zaistnienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili podpisania umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, 2) w zakresie terminu realizacji umowy : a) jeżeli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w tym jeżeli pojawiły się okoliczności. których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych, b) jeżeli wystąpiły opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez inne organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisów, c) jeżeli w toku realizacji umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a bez wykonania których prawidłowa realizacja przedmiotu umowy jest niemożliwa Luc co najmniej utrudniona, d) w przypadku wystąpienia nagłych, nieprzewidzianych warunków atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, w szczególności: - klęski żywiołowe; -warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, prze prowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej -20ºC, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, -niewypały i niewybuchy; - wykopaliska archeologiczne; - odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.); - odmienne od przyjętych w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) e)zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy f) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego wynikające z Prawa Budowlanego g) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia tych kolizji, 2) przypadku wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością prowadzenia prac w szczególności: a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na Teren Budowy spowodowa-ny awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych; b) protesty mieszkańców; c) przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody; d) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 3) w następstwie wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; c) niewykonanie przez Zamawiającego robót budowlanych lub dostaw, bez realizacji których Wykonawca nie może w sposób należyty wykonywać przedmiotu umowy, z przekroczeniem terminów wskazanych przez Zamawiającego dla wykonania tych robót lub dostaw; d) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji umowy. 4) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu dostawy, 5) w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia w zawiązku ze zmianą stawki podatku VAT w zakresie przedmiotu zamówienia. 6) Zmiany terminu wykonania umowy będące następstwem działania organów administracji w szczególności: a) Odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, b) Konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy, c) Koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup spo-łecznych lub zawodowo nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. 7) Wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione dla usprawnienia procesu bu-dowlanego – bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 8) Wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli nie odstępują w istotny sposób od zatwierdzonego projektu- bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 9) Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a w szczególności w sytuacji gdy: a) Zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy b) Jeżeli nowe rozwiązanie techniczne/technologiczne będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowania dokumentacji projektowej 3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym para-grafie, może nastąpić tylko i wyłącznie o okres niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonania przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,44 kWp wraz całą infrastrukturą towarzyszącą przeznaczoną do zasilania budynku i urządzeń oczyszczalni ścieków w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój" nr POIS.02.03.00-00-039/16”Wykluczenie wykonawcy następuje w sytuacjach określonych w pkt.III.2) ogłoszenia z uwzględnieniem art.24 ust.7 i 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej Zamówienie nie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.