Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
184z dziś
2938z ostatnich 7 dni
7259z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane w budynku w tym: - wykonanie izolacji ścian...

Przedmiot:

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane w budynku w tym: - wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic oraz posadzek w obrębie podpiwniczenia - przebudowa i remont wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej...

Data zamieszczenia: 2017-12-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum - Zamek w Łańcucie
ul. Zamkowa 1
37-100 , Łańcut
telefon - 017 2252008 do 10
faks - 172 252 012
www.zamek-lancut.pl
przetargi@zamek-lancut.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Łańcut
Wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu;
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-12 12:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane w budynku Zamku w ramach przedsięwzięcia "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum-Zamku w Łańcucie (OR- KA II, III, IV, VII)”
Numer referencyjny: S-ZP-203/16/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Projekt dofinansowany w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Numer umowy: POIS.08.01-00-00-1088/16-00 Teren realizacji inwestycji objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską na podstawie decyzji o wpisie do rejestru : A-1023 z dnia 27.08.1979r oraz uznany za pomnik historii na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 25 sierpnia 2005r Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu robót: a) Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych –oraz prac konserwatorkich w obrębie części podpiwniczonej budynku Zamku, w tym: - wykonanie izolacji ścian fundamentowych piwnic Zamku oraz posadzek w obrębie podpiwniczenia oraz wzmocnień istniejącej struktury obiektu - przebudowa i remont wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w piwnicach - modernizacja istniejącej wewnętrznej sieci hydrantów oraz wykonanie instalacji wentylacji w części pomieszczeń na poziomie piwnic - przebudowa wewnętrznej instalacji c.o. na poziomie piwnic - wymiana stolarki okiennej w piwnicach - rekonstrukcja pomieszczeń na poziomie piwnic (Łaźnie Rzymskie) b)Dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej , w tym wyposażenie obiektu w aktywne systemy ochrony przeciwpożarowej w tym wyposażenie obiektu w aktywne systemy ochrony przeciwpożarowej usuwania dymu ( system oddymiania) c) Remont konserwatorski dziedzińca gospodarczego i dziedzińca wewnętrznego wraz z wykonaniem drenażu A. Szczegółowy zakres robót w podziale na poszczególne branże obejmuje: Architektura i prace konserwatorskie 1. Roboty przygotowawcze 2. Piwnice 2.1 . Roboty ogólnobudowlane (wykonanie schodów betonowych- piwnice, zamurowanie otworów, zabetonowanie otworów w ścianach, stropach, uzupełnienie tynku i pomalowanie zamurowanych/zabetonowanych miejsc 2.2. Rekonstrukcje pomieszczeń od nr 034 do nr 040 (wraz z klatką schodową prowadząca do nich)– elementy wyposażenia do rekonstrukcji konserwacji uwzględnione w opisie architektury ( pkt. 5.10). 3. Dziedziniec główny (wewnętrzny), gospodarczy, wejście główne: 3.1. Rozbiórki – demontaż pergoli na dziedzińcu wewnętrznym, likwidacja wycieraczki przed wejściem głównym wraz z podbudową 3.2. Roboty ogólnobudowlane Konstrukcja schodów prowadzących do części podpiwniczonej ( Łaźnie Rzymskie), okładzina schodów z płyt kamiennych, płyta żelbetowa, posadzka z płytek 10x10 cm na płycie, kraty na studzienkach przyokiennych, pokrywy studzienek ze szkła bezpiecznego, izolacja termiczna studzienek, demontaż pergoli. 3.3 Elementy małej architektury i wyposażenia: Dostawa i montaż elementów: zadaszenie żaglowe, stojaki na rowery, ławki, donice, śmietniczki, oznaczenia miejsc postojowych 4.Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej w piwnicach – wg zestawienia. Zakres robót obejmuje całość stolarki okiennej w obrębie piwnic, drzwi techniczne przy klatce schodowej , drzwi do szybu windowego rekonstruowane na drewniane , w klasie odporności EI30 ( pom. 033). 5. Prace konserwatorskie Zakres prac opisany jest w zestawieniu tabelarycznym – należy uwzględnić pomieszczenia o numerach :od 034 do 040, wraz z klatką schodową prowadzącą do nich. Szczegółowe założenia dla rozwiązań konserwacji wnętrz poziomu piwnic przedstawiono w programach konserwatorskich. Prace konstrukcyjne i izolacyjne: 6.1. Izolacje pionowe zewnętrzne 6.2. Izolacje poziome ścian fundamentowych Izolacje poziome i pionowe murów uwzględniającałość części podpiwniczonej 7. Prace instalacyjne – elektryczne (w tym: Wpoż., RG, RGK, RG1, T4): 7.1 Trasy kablowe 7.2. Kable, przewody 7.4 Osprzęt instalacyjny: gniazda, wypusty, łączniki- piwnica –Łaźnie 7.5. Oświetlenie- piwnica- Łaźnie 7.6 Instalacja uziemiająca 7.7 Pomiary 7.8 Oświetlenie Zamku : obwód zasilany z rozdzielnicy ROZ/3, obwód zasilany z rozdzielnicy ROZ/4, obwód zasilany z rozdzielnicy ROZ/5, obwód zasilany z rozdzielnicy ROZ/6. Uwaga :W obecnym etapie uwzględnione są instalacje siły i oświetlenia piwnic gospodarczych Łaźni oraz instalacje związane z iluminacją obiektu – tylko w zakresie instalacji znajdującej się pod ziemią. . Oświetlenie iluminacyjne należy wykonać w całości tylko w odniesieniu do instalacji prowadzonych w gruncie- strona wschodnia i zachodnia Zamku, zgodnie z załączonymi rysunkami. Pod wypusty na ściany Zamku pozostawiamy zamaskowane przy ścianach – znajdujące się w kostce brukowej lub trawie – hermetyczne puszki łączeniowe. Obecny etap nie obejmuje wykonania iluminacji zabudowanej na ścianach dachu Zamku. Oświetlenie zabudowane na ścianach i dachu Zamku realizowane będzie w kolejnym etapie przy pracach remontowo-konserwatorskich elewacji. Prace przygotowawcze i ziemne: wytyczenie trasy wewnątrz oraz zewnątrz w porozumieniu z konserwatorem zabytków, dokonanie odkrywek na skrzyżowaniu istniejącego uzbrojenia, wykonanie wykopów zgodnie z zatwierdzonym projektem ( zalecane ręczne wykonywanie wykopów), wykonywanie podsypek pod instalacje. 8. Prace instalacyjne- teletechniczne: -instalacja oddymiająca, w tym centralka SSP z nawiązaniem do istniejącej centralki wraz z oddymianiem 4 klatek schodowych. 9. Prace instalacyjne-sanitarne: 9.1. Przyłącze wody hydrantowej 9.2 Drenaż opaskowy na dziedzińcach 9.3. Instalacje wewnętrzne w obrębie Łaźni Rzymskich i piwnic gospodarczych 9.4. Instalacja hydrantowa – częściowa, w obrębie piwnic i klatki schodowej. 9.5. Węzeł wodomierzowy 9.6. Wewnętrzna kanalizacja sanitarna 9.7. Wentylacja mechaniczna 9.8. Instalacja c.o. Zakres robót sanitarnych obejmuje w szczególności wykonanie n/w robót: wytyczenie trasy, dokonanie odkrywek na skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem, wykonanie wykopów zgodnie z zatwierdzonym projektem ( zalecane ręczne wykonywanie wykopów, ) wykonywanie podsypek pod instalacje rurowe , prawidłowe zagęszczenie podsypek, zasypek i gruntu nad instalacjami rurowym, stałe wykonywanie dokumentacji fotograficznej zakresu robót, prawidłowe zabezpieczenie wykopów. Wykonanie drenażu odwadniającego z rur PVC perforowanych w otulinie z geowłókniny w obsypce ze żwiru sortowanego- na dziedzińcu wewnętrznym i gospodarczym. 10. Prace drogowe na dziedzińcu wewnętrznym i gospodarczym: 10.1. Roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe i oczyszczenie terenu 10.2. Roboty w zakresie fundamentowania dróg : roboty ziemne, podbudowa, nawierzchnia 10.3. Urządzenia drogowe- obrzeże stalowe 10.4. Plantowanie terenu po robotach 2.1. Przed złożeniem oferty zaleca się oferentowi dokonanie wizji lokalnej na obiekcie oraz uzyskanie we własnym zakresie niezbędnych informacji w celu przygotowania kompletnej oferty i zawarcia umowy na wykonanie robót. Zakres robót precyzuje : - projekt budowlany, dokumentacja projektowa z programem prac konserwatorskich Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – z uwzględnieniem najszerszego zakresu ujętego w którymkolwiek z wymienionych dokumentów. Załączony przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego. Przedmiot umowy opisuje dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia przedstawiają jedynie skalę roboty budowlanej i mają pomóc oferentowi w oszacowaniu kosztów zadania. 2.2 Z uwagi na prowadzenie robót w czynnym obiekcie zabytkowym , Wykonawca zobowiązany jest do: • urządzenia placu budowy w sposób nie kolidujący z obiektami użytkowanymi • odpowiedniej organizacji robót nie zakłócającej funkcjonowania obiektów • zabezpieczenia miejsca odkrycia przedmiotów mogących mieć charakter zabytkowy oraz powiadomienie o tym fakcie: Inżyniera kontraktu, Inspektora nadzoru i Zamawiającego • Pochodzące z demontażu materiały , w porozumieniu z Zamawiającym Wykonawca usunie z terenu budowy na własny koszt. • W przypadku spowodowania szkód w trakcie wykonywania robót –Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego usunięcia. Z uwagi na prowadzenie robót w czynnych obiektach zabytkowych (dla zwiedzających) Wykonawca zobowiązany jest do : • odpowiedniej organizacji robót nie zakłócającej funkcjonowania obiektów • zapewnienia warunków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. i poż. • pełnego zabezpieczenia przed skutkami robót wyposażenia pomieszczeń przy akceptacji Zamawiającego oraz zabytkowych elementów elewacji. • wszystkie prowadzone prace ulegające zakryciu należy udokumentować opisowo i fotograficznie • wszystkie prace ziemne prowadzone wokół i w obrębie Zamku winny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym. • nad wykonywanymi pracami remontowo-konserwatorskimi wymagany jest nadzór konserwatorski . W Łaźniach Rzymskich Wykonawca będzie mógł wykonywać pracę w godzinach pracy Działu Wnętrz. Dojście do placu budowy z Dziedzińca Wewnętrznego poprzez pomieszczenie socjalne na parterze ( po wykonaniu przejścia w ściance działowej) bezpośrednio przez klatkę schodową prowadząca do Łaźni Rzymskich. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania stałego zabezpieczenia drzwi wyjściowych na Korytarz Północny - w celu oddzielenia placu budowy od reszty obiektu. 2.3 Ochrona istniejącego drzewostanu • Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniami znajdujące się drzewa i krzewy na placu budowy lub w jej pobliżu – zgodnie z art. 75 Ustawy-Prawo Ochrony Środowiska, w szczególności: • Jeżeli na placu budowy lub w jego pobliżu znajdują się drzewa i krzewy należy je we właściwy sposób zabezpieczyć przed uszkodzeniami. W zależności od wielkości i wieku drzew zabezpieczenia są następujące: a) przy drzewach dojrzałych o normalnej budowie koron oraz przy krzewach teren należy ogrodzić na powierzchni równej rzutowi koron. b) przy drzewach wąskich ( kolumnowych) powierzchnia grodzona powinna objąć obszar o średnicy równej 2-krotnej średnicy koron drzew. c) jeżeli nie możliwe jest zastosowanie w/w zabezpieczeń należy stosować osłony przy pniowe z desek, maty słomianej bądź juty. Osłony te powinny obejmować cały pień wokół i mieć wysokość co najmniej 150 cm.. Dolna cześć osłon powinna opierać się na podłożu. Oszalowanie należy opasać drutem lub taśmą co 40-60 cm ( min. 3 razy). • Prace konieczne do wykonania w obrębie rzutów koron drzew należy wykonać ręcznie, wykluczone jest także składowanie materiałów budowlanych w obrębie rzutów koron drzew. W obrębie rzutów koron drzew nie wolno poruszać się ciężkim sprzętem budowlanym 2.4 Dojazd do placu budowy: • Dowóz materiałów na plac budowy od strony Kościuszki. Rozładunek i składowanie materiałów w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. • Po alejkach obowiązuje zakaz przemieszczania się sprzętem ciężkim • W wyjątkowych przypadkach ( brak możliwości zastosowania innego. sprzętu) istnieje możliwość wjazdu alejkami po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego i uzyskaniu jego zgody. • Należy stosować sprzęt jak najmniej niszczący alejki oraz chronić maksymalnie zabytkowy drzewostan parkowy. • Ze względu na zabytkowy charakter obiektu i specyfikę terenu należy zachować bezwzględną czystość na placu budowy, w czasie transportu materiałów na alejkach zachować szczególną ostrożność ze względu na turystów zwiedzających obiekty Zespołu Pałacowo-Parkowego W czasie realizacji robót zarówno Park jak i obiekty wchodzące w skład Zespołu Pałacowo- Parkowego będą czynne dla zwiedzających. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien opracować : • Harmonogram Finansowo-Rzeczowy • projekt zagospodarowania placu budowy, składający się z części opisowej i graficznej • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( plan bioz) • projekt organizacji budowy

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
92312000-1
45212350-4
45400000-1
45300000-0
45320000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-06-15

II.9) Informacje dodatkowe: zgłoszenie Wykonawcy o zakończeniu wszystkich robót złożone wraz z kompletem dokumentów do odbioru: 15.05.2019 - Zakończenie realizacji umowy (odbiór robót): 15.06.2019
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej w przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000,00 (jeden milion złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia: a) wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, konserwacji, rewitalizacji zabytkowego obiektu o wartości robót minimum 500 000,00 zł brutto, a roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, oraz - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej o wartości robót minimum 250 000,00 brutto zł oraz - co najmniej jedną robotę polegającą na konserwacji lub rewitalizacji zabytkowego wnętrza o wartości minimum 500 000,00 brutto zł WAŻNE:  ( za konserwację i rewitalizację zabytkowego wnętrza Zamawiający uzna w szczególności prace przy robotach wykończeniowych -tynkach, polichromii, stolarce, posadzkach, stiukach, gzymsach itp.  Zamawiający nie uzna: prac przy obrazach, ołtarzach, meblach i innym wyposażeniu zabytkowego wnętrza.) b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: • dysponowanie co najmniej jedną osobą koordynującą i nadzorującą pod względem konserwatorskim prace zespołów konserwatorskich, która posiada wykształcenie wyższe w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki, oraz, która posiada minimum 10 letni staż pracy przy obiektach zabytkowych w w/w zakresie i 5-letni staż pracy na stanowisku kierownika zespołu. c) wykaże dysponowanie osobami które posiadają tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja dzieł sztuki o specjalności dotyczącej: • konserwacji tynków i technik opartych na klejach syntetycznych, który posiada wykształcenie wyższe lub równoważne w tej specjalności umożliwiające wykonywanie tych robót oraz, który posiada min. 5-letni staż pracy przy obiektach zabytkowych w w/w zakresie, • konserwacji kamienia(kafle, wątki kamienne i okładziny proste), który posiada wykształcenie wyższe w tej specjalności umożliwiające wykonywanie tych robót oraz, który posiada min. 10-letni staż pracy przy obiektach zabytkowych w w/w zakresie oraz min. 5 lat na stanowisku kierownika robót konserwatorskich, • konserwacji malarstwa ściennego, który posiada wykształcenie wyższe w tej specjalności umożliwiające wykonywanie tych robót oraz, który posiada min. 10-letni staż pracy przy obiektach zabytkowych w w/w zakresie oraz min. 5 lat na stanowisku kierownika robót konserwatorskich, - 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika budowy/robót w branży ogólnobudowlanej, posiadającą wykształcenie wyższe uprawnienia budowlane bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która dodatkowo posiada minimum 5-letni staż pracy na stanowisku kierownika robót o specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz która posiada minimum 10 letni staż pracy przy obiektach zabytkowych oraz - 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika robót w branży elektrycznej, posiadającą wykształcenie wyższe uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) która dodatkowo posiada minimum 5-letni staż pracy na stanowisku kierownika robót o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz - 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze kierownika robót w branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2016 r., poz. 65), lub zamierzającymi świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 2014r. poz. 1946) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która dodatkowo posiada co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierownika robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 pzp, przekaże Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1, składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej 5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, 3) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w Rozdziale VII ust. 1 pkt 4) SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość: 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: bankowy Zamawiającego: 95 1240 2643 1111 0000 3778 1587– z adnotacją wadium w przetargu nr S-ZP-203/13/2017, 4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego. Przelew powinien więc być dokonany w takim terminie, aby Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z banku, w którym posiada rachunek, że do upływu terminu składania ofert kwota wadium wpłynęła na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 5. Potwierdzeniem wniesienia wadium w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5 jest oryginalny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela, bank, poręczyciela – dokument powinien zostać umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego bezproblemowe wyjęcie celem dokonania zwrotu. 6. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści oznaczenie Wykonawcy, oznaczenie postępowania oraz zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela, w okresie związania ofertą, do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego wpłaty wadium w przypadkach określonych a art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp. Brak w treści gwarancji przesłanek lub odniesienia się do ustawy Pzp w zakresie tych przesłanek spowoduje odrzucenie oferty na skutek okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 7b ustawy Pzp. 7. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Pozostałe postanowienia dotyczące wadium, w tym zasad jego zatrzymania i zwrotu określa ustawa Pzp, w szczególności art. 46

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 25,00
Doświadczenie osoby przewidzianej do realizacji w charakterze kierownika budowy/robót 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty dotyczących terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotu zamówienia na niżej określonych zasadach: 1) Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy: a) Gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową, a ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) wymagać będzie więcej niż 2 tygodnie, b) Wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożność prowadzenia prac budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 14 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu (poza miesiącami zimowymi), które zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST) uniemożliwiają prowadzenie robót, c) Wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (np. decyzja pozwolenia na budowę/zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian), d) Wstrzymania robót na okres dłuższy niż 2 tygodnie spowodowany wykryciem np. niewybuchów, niewypałów, szczątków ludzkich, wykopalisk archeologicznych, pozostałości budowli podziemnych, e) Wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 3 tygodnie, f) Wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej, g) Zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych, gospodarczych w trakcie trwania realizacji inwestycji wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowym jest wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową. h) Konieczności zmiany harmonogramu robót. 2) Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminów płatności faktur końcowych w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających warunkujących wykonanie umowy na zamówienie podstawowe i w celu zapłacenia faktury w roku budżetowym, w którym umowa jest realizowana. 3) Dopuszcza się za zgodą Projektanta zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów oraz możliwość zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót budowlanych. 4) Jeżeli zaistnieje możliwość wykonania robót objętych niniejszą umową w terminach krótszych niż wynikające z umowy oraz z harmonogramu prac, Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu prac w sposób przewidujący skrócenie całości robót lub poszczególnych etapów robót, ale tylko po uprzedniej zgodzie na zabezpieczenie środków finansowych w ramach roku budżetowego. 5) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób Kierownika budowy i Kierowników robót na wniosek Wykonawcy. Jeżeli zajdzie konieczność wprowadzenia takiej zmiany Zamawiający żąda dokumentów kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robót, z których jednoznacznie musi wynikać, że osoba ta spełnia warunki udziału jakie były określone dla tego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6) Poza przypadkami określonymi powyżej, istotne zmiany postanowień zawartej umowy będą mogły nastąpić w razie zaistnienia, po zawarciu umowy: a) przypadku siły wyższej, b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym również zmiany stawki podatku VAT. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy. 1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, że: a) Zamienne materiały i urządzenia będą miały lepsze parametry techniczne, bez pogorszenia warunków eksploatacyjnych, b) Zmiany te spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych materiałów i urządzeń, c) Wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji. Przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, zostały wycofane z produkcji. d) Wykonanie elementów jednostkowych - indywidualnych proponowane przez Wykonawcę będzie zapewniać wyższą trwałość i lepsze warunki eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych. O konieczności wykonania robót zamiennych zamawiający pisemnie powiadamia wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporządza kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiającego strony dokonają zmiany umowy. 2) Kosztorys zamienny oparty będzie na następujących założeniach: a/ ceny czynników produkcji (Rg, M, S, K , Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez Wykonawcę. b/ w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o pozycje z kosztorysu ofertowego brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów Sekocenbud (jako średnie dla województwa podkarpackiego) za okres ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 3) Roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie zamawiającego. 4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie robót zamiennych będzie stanowiło dla wykonawcy podstawę o wystąpienie z żądaniem przedłużenia terminu realizacji robót. Liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona z zamawiającym inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zamówieniem robót zamiennych”. 4. Pozostałe zmiany. 1) Zmiana sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy lub dokonywanie płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu. 2) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania pełnego zakresu robót, w sytuacji której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałej z winy Zamawiającego ani Wykonawcy, maksymalnie do wysokości 20% wartości umowy bez żadnych negatywnych skutków prawnych i finansowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone i termin realizacji skrócony, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6. Zmiany w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią: 1) Zmiany danych związanych z obsługą organizacyjno-administracyjną np. zmiana kont bankowych, procedur związanych z uregulowaniem płatności wobec Podwykonawców, 2) Zmiany osób wskazanych w umowie do kontaktów między Stronami, 3) Udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach PZP.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-12, godzina: 12:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.