Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2754z ostatnich 7 dni
7954z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego - wykopy liniowe, układanie kabli, montaż słupów...

Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego - wykopy liniowe, układanie kabli, montaż słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych, montaż skrzynek rozdzielczych

Data zamieszczenia: 2017-12-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miękinia
ul. Kościuszki 41
55-330 , Miękinia
telefon - 71 735 92 28
faks - 71 733 64 00
www.bip.miekinia.pl
urzad@miekinia.pl, zampub@miekinia.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Miękinia
Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium, w wysokości: dla części A 2 500,00 złotych, dla części B 1 500,00 złotych, dla części C 1 000,00 złotych, dla części D 2 000,00 złotych, dla części E 3 800,00 złotych, dla części F 2 000,00 złotych.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-11 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miękinia w 2018 r.
Numer referencyjny: : KRO.ZP.271.31.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miękinia Zamówienie zostało podzielone na sześć części (zadania): A. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gałów”, B. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żurawiniec”, C. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głoska”, D. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krępice”, E. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezina”, F. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozów”, 2. W zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia wchodzą roboty budowlane następujących branż: 1) elektroenergetycznej: a) wykopy liniowe, b) roboty kablowe ( układanie kabli, montaż słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych, montaż skrzynek rozdzielczych) 3. Opis przedmiotu zamówienia: Część A: Gałów – ul. Sportowa, Olimpijska i Piękna do skrzyżowania z ul. Olimpijską Zakres rzeczowy : - długość linii kablowej 1361m, liczba opraw 29 szt. o max mocy wynoszącej 30W zamontowanych na 29 szt. słupach aluminiowych. Część B: Żurawiniec – ul. Kasztanowa (część) i ul. Spacerowa do skrzyżowania z ul. Słoneczną Zakres rzeczowy : - długość linii kablowej 942m, liczba opraw 21 szt. o max mocy wynoszącej 30W zamontowanych na 21 szt. słupach aluminiowych. Część C: Głoska – ul. Średzka Zakres rzeczowy : - długość linii kablowej 439m, liczba opraw 8 szt. o max mocy wynoszącej 30W i 3 szt. o max. mocy wynoszącej 75W zamontowanych na 11 szt. słupach aluminiowych. Część D: Krępice – ul. Nowa i Wróblowicka Zakres rzeczowy : - długość linii kablowej 1011m, liczba opraw 22 szt. o max mocy wynoszącej 30W zamontowanych na 22 szt. słupach aluminiowych. Część E: Brzezina – ul. Willowa, Topolowa, Prosta i Polna do skrzyżowania z ul. Markową Zakres rzeczowy : - długość linii kablowej 1979m, liczba opraw 43 szt. o max mocy wynoszącej 30W zamontowanych na 43 szt. słupach aluminiowych. Część F: Mrozów – ul. Odrzańska, Kwiatowa, Parkowa, Kościuszki i Chabrowa Zakres rzeczowy : - długość linii kablowej 1153m, liczba opraw 26 szt. o max mocy wynoszącej 30W zamontowanych na 26 szt. słupach aluminiowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część II SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45310000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231400-9
45316110-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Przedmiotem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp będą roboty tożsame z robotami wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia. 2. Zakres podobnych robót dla części A: Gałów – Piękna i część ul. Wierzbowej – L2 Zakres rzeczowy : - długość linii kablowej 999 m, liczba opraw 22 szt. o max mocy wynoszącej 30W zamontowanych na 22 szt. słupach aluminiowych; 3. Zakres podobnych robót dla części B: Żurawiniec – ul. Parkowa – L1 i L2 Zakres rzeczowy : - długość linii kablowej 482m, liczba opraw 11 szt. o max mocy wynoszącej 30W zamontowanych na 11 szt. słupach aluminiowych; 4. Zakres podobnych robót dla części C: Miękinia, Gałów i Pisarzowice Zakres rzeczowy : - budowa doświetlenia przejść dla pieszych oprawami typu LED w ilości 20szt. zamontowanych na słupach aluminiowych w ilości 20szt. 5. Zakres podobnych robót dla części D: Krępice – ul. Krótka, Jesionowa i Mrozowska – L5 Zakres rzeczowy : - długość linii kablowej 537m, liczba opraw 7 szt. o max mocy wynoszącej 30W i 5 szt. o max. mocy wynoszącej 60W zamontowanych na 12 szt. słupach aluminiowych; 6. Zakres podobnych robót dla części E: Brzezina – ul. Willowa, Kręta, Chrobrego, Sportowa i Wiśniowa – L7, L8, L9 Zakres rzeczowy : - długość linii kablowej 1157m, liczba opraw 26 szt. o max mocy wynoszącej 30W zamontowanych na 26 szt. słupach aluminiowych; 7. Zakres podobnych robót dla części F: Miękinia – ul. Sportowa i Świerkowa Zakres rzeczowy : - długość linii kablowej 740m, liczba opraw 17 szt. o max mocy wynoszącej 60W zamontowanych na 17 szt. słupach aluminiowych. 8. Zamówienia będą mogły zostać udzielone jeżeli: 1) zostaną udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 2) zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, 3) zamówienia zostaną udzielone po dokonaniu negocjacji z wykonawcą na podstawie odrębnie zawartej umowy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający uzna, że wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykaże, że: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, której przedmiotem była: budowa/przebudowa/modernizacja/remont kablowej linii oświetleniowej lub budowa kablowej linii NN. o wartości każdej z robót minimum: dla części A - 200 000,00 zł brutto ( dwieście tysięcy złotych) dla części B – 140 000,00 zł brutto ( sto czterdzieści tysięcy złotych ) dla części C – 90 000,00 zł brutto (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ) dla części D – 150 000,00 zł brutto ( sto pięćdziesiąt tysięcy złotych ) dla części E – 300 000,00 zł brutto ( trzysta tysięcy złotych ) dla części F – 170 000,00 zł brutto ( sto siedemdziesiąt tysięcy złotych ) b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla części A, B, C, D, E, F: - Wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz poda informację o podstawie do dysponowania tymi osobami: Kierownik Budowy posiadający: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Oświadczenie wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 tj. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 IDW). 2) Oświadczenie wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp tj. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 IDW). 3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów dotyczących czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 IDW). 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 IDW).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium, w wysokości: dla części A 2 500,00 złotych, dla części B 1 500,00 złotych, dla części C 1 000,00 złotych, dla części D 2 000,00 złotych, dla części E 3 800,00 złotych, dla części F 2 000,00 złotych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1, Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 2.1. zmiany dopuszczone przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 2.1.1. zmiany terminu realizacji zadania w przypadku: a) konieczności zlecenia robót dodatkowych, w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych; b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; d) gdy organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie, a w przypadku zarządzających mediami w terminie 2 miesięcy; e) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady itd.; f) natrafienia przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio niezinwentaryzowane uniemożliwiające planowe wykonanie robót; g) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudową dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg; 2.1.2. zmian osobowych w przypadku: a) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 4 umowy, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca, c) powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczególności gdy posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 2.1.3. zmiany wysokości wynagrodzenia i pozostałych zmian: a) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); b) w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu; c) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, w tym zmiany procentowej wysokości płatności faktury częściowej w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia nie wynikającej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy; d) wprowadzenia robót dodatkowych; e) zmiana wartości zobowiązania przy rozliczeniu różnic obmiarowych, robót dodatkowych, robót zamiennych; f) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji; g) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. h) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu Zamówienia; 2.2 zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2.3. zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 2.4. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 2.1., b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 2.5. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 2a.; 2.6. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2.7. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 2 pkt 2.4. 2. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 2-2a podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 3. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 2-2a obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gałów - częśc A
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miękinia w miejscowości Gałów. 2. W zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia wchodzą roboty budowlane następujących branż: 1) elektroenergetycznej: a) wykopy liniowe, b) roboty kablowe ( układanie kabli, montaż słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych, montaż skrzynek rozdzielczych) 3. Opis przedmiotu zamówienia: Część A: Gałów – ul. Sportowa, Olimpijska i Piękna do skrzyżowania z ul. Olimpijską Zakres rzeczowy : - długość linii kablowej 1361m, liczba opraw 29 szt. o max mocy wynoszącej 30W zamontowanych na 29 szt. słupach aluminiowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45310000-3, 45231400-9, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Żurawiniec - część B
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miękinia w miejscowości Żurawiniec. 2. W zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia wchodzą roboty budowlane następujących branż: 1) elektroenergetycznej: a) wykopy liniowe, b) roboty kablowe ( układanie kabli, montaż słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych, montaż skrzynek rozdzielczych) 3. Opis przedmiotu zamówienia: Część B: Żurawiniec – ul. Kasztanowa (część) i ul. Spacerowa do skrzyżowania z ul. Słoneczną Zakres rzeczowy : - długość linii kablowej 942m, liczba opraw 21 szt. o max mocy wynoszącej 30W zamontowanych na 21 szt. słupach aluminiowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45310000-3, 45231400-9, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Głoska - część C
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miękinia w miejscowości Głoska. 2. W zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia wchodzą roboty budowlane następujących branż: 1) elektroenergetycznej: a) wykopy liniowe, b) roboty kablowe ( układanie kabli, montaż słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych, montaż skrzynek rozdzielczych) 3. Opis przedmiotu zamówienia: Część C: Głoska – ul. Średzka Zakres rzeczowy : - długość linii kablowej 439m, liczba opraw 8 szt. o max mocy wynoszącej 30W i 3 szt. o max. mocy wynoszącej 75W zamontowanych na 11 szt. słupach aluminiowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45310000-3, 45231400-9, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krępice - część D
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miękinia w miejscowości Krępice. 2. W zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia wchodzą roboty budowlane następujących branż: 1) elektroenergetycznej: a) wykopy liniowe, b) roboty kablowe ( układanie kabli, montaż słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych, montaż skrzynek rozdzielczych) 3. Opis przedmiotu zamówienia: Część D: Krępice – ul. Nowa i Wróblowicka Zakres rzeczowy : - długość linii kablowej 1011m, liczba opraw 22 szt. o max mocy wynoszącej 30W zamontowanych na 22 szt. słupach aluminiowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45310000-3, 45231400-9, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 5 Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezina - część E
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miękinia w miejscowości Brzezina. 2. W zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia wchodzą roboty budowlane następujących branż: 1) elektroenergetycznej: a) wykopy liniowe, b) roboty kablowe ( układanie kabli, montaż słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych, montaż skrzynek rozdzielczych) 3. Opis przedmiotu zamówienia: Część E: Brzezina – ul. Willowa, Topolowa, Prosta i Polna do skrzyżowania z ul. Markową Zakres rzeczowy : - długość linii kablowej 1979m, liczba opraw 43 szt. o max mocy wynoszącej 30W zamontowanych na 43 szt. słupach aluminiowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45310000-3, 45231400-9, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 6 Nazwa: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrozów - część F
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miękinia w miejscowości Mrozów. 2. W zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia wchodzą roboty budowlane następujących branż: 1) elektroenergetycznej: a) wykopy liniowe, b) roboty kablowe ( układanie kabli, montaż słupów oświetleniowych, montaż opraw oświetleniowych, montaż skrzynek rozdzielczych) 3. Opis przedmiotu zamówienia: Część F: Mrozów – ul. Odrzańska, Kwiatowa, Parkowa, Kościuszki i Chabrowa Zakres rzeczowy : - długość linii kablowej 1153m, liczba opraw 26 szt. o max mocy wynoszącej 30W zamontowanych na 26 szt. słupach aluminiowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45310000-3, 45231400-9, 45316110-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.