Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
3236z ostatnich 7 dni
8356z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowa termomodernizacja oraz wymiana instalacji elektrycznej na energooszczędną w...

Przedmiot:

Kompleksowa termomodernizacja oraz wymiana instalacji elektrycznej na energooszczędną w budynkach

Data zamieszczenia: 2017-12-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Powiatu w Olkuszu
ul. Mickiewicza 2
32300 , Olkusz
telefon - 032 6430414, 6476670
faks - 326 430 490
www.sp.olkusz.pl
przetargi@sp.olkusz.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Olkusz
Wadium: Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 140.000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przed upływem terminu składania ofert przelewem na ra
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-05 10:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Kompleksowa termomodernizacja oraz wymiana instalacji elektrycznej na energooszczędną w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Olkuskiego” – postępowanie II.
Numer referencyjny: OZP.272.58.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na "Kompleksowej termomodernizacji oraz wymianie instalacji elektrycznej na energooszczędną w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Olkuskiego." Podczas wykonywania przedmiotu zamówienia będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: a) odbiory robót ulegających zakryciu; b) odbiór końcowy robót. Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych oraz zastosowaniu energii odnawialnej, które wpłyną na obniżenie aktualnej ilości zużywanej energii cieplnej i mocy cieplnej obiektów, obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz na redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza. Zostaną przeprowadzone prace usprawniające i podnoszące efektywność systemu cieplnego, modernizacja oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Przy określaniu szczegółowego zakresu prac dotyczących termomodernizacji obiektów kierowano się wnioskami Audytu, przepisami oraz wytycznymi opisanymi w kartach technicznych wybranych systemów służących wykonaniu zaplanowanych prac. Projekt realizowany będzie w następujących obiektach: • I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu, ul Polna 8, • Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu, ul. Francesco Nullo 32, • Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu, ul. Legionów Polskich 1, 1. Termomodernizacja budynków I LO Zakres prac w tym działaniu obejmuje: - ocieplenie stropodachu pełnego i nad salą gimnastyczną oraz dobudówką styropianem gr 25 cm oraz wełną mineralną, 2057,1 m2, - wymianę starej stolarki okiennej na o U=0,9 [W/m2K], 17 sztuk, - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem l=0,037,gr 16 cm, 2352 m2, - wymianę starej stolarki drzwiowej na o U = 1,3 [W/m2K], 11 sztuk, - ocieplenie ścian przy gruncie styropianem o gr.10 cm, 586 m2, - renowacja krat oraz schodów stalowych z jednostronną poręczą. 2. Budowa instalacji fotowoltaicznej w obiekcie I LO Działanie obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp. System będzie wymagał montażu łącznie 40 sztuk paneli o mocy 250 Wp każdy, które zostaną umiejscowione na dachu budynku A, zamontowane w kierunku południowym. System będzie współpracował z 1 inwerterem o mocy 9 kW. Działanie obejmuje również montaż niezbędnych urządzeń dodatkowych takich jak rozdzielnica, układ pomiarowy, automatyka sterująca oraz wykonanie niezbędnego okablowania i połączeń międzymodułowych oraz konstrukcji wsporczej. Inwerter, rozdzielnica, tablica sterownicza oraz tablica licznikowa zainstalowane zostaną do ściany w pomieszczeniu znajdującym się na poziomie piwnic budynku liceum. Instalacja odgromowa i instalacja przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej zostaną wykonane zgodnie z projektem budowlanym termomodernizacji obiektu. 3. Modernizacja instalacji c.o. w obiekcie I LO Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmuje swym zakresem rzeczowym wymianę pionów, grzejników wraz z zaworami regulacyjnymi grzejnikowymi i podpionowymi oraz regulację hydrauliczną instalacji dostosowującą jej pracę do stanu po termomodernizacji. Wielkość grzejników została dobrana do nowych parametrów, po termomodernizacji tj. 55/45oC. Wykonane zostanie również zaizolowanie cieplne części instalacji izolacją właściwą dla danego odcinka przewodu, wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie armatury zabezpieczającej. Zaplanowano wykonanie 159 punktów grzewczych. W ramach zadania planuje się również poniesienie zamontowanie indywidualnych liczników ciepła dla C.O. w postaci instalacji przetworników przepływu Qnom=0,6m3/h z dostosowanym przelicznikiem przepływu dla instalacji instalację przetworników przepływu Qmax=20m3/h z dostosowanym przelicznikiem przepływu dla instalacji co. 4. Modernizacja oświetlenia w obiekcie I LO W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji oświetlenia stwierdzono, że do oświetlenia wewnętrznego budynku wykorzystano 543 oprawy świetlówkowe, 120 opraw z żarówką tradycyjną oraz 8 opraw metahalogenowych. Projektuje się wykonanie modernizacji oświetlenia na zasadzie wymiany istniejących opraw oświetleniowych na nowe oprawy energooszczędne LED. Starano się zaprojektować wymianę w stosunku jeden do jeden pod względem ilości opraw w pomieszczeniu, tak, aby jak najmniej ingerować w istniejącą instalację. W przypadku gdy przy takiej wymianie natężenie oświetlenia było zbyt niskie i nie spełniało obowiązujących norm, zdecydowano się na zwiększenie ilości opraw w pomieszczeniu lub całkowite przeprojektowanie oświetlenia dla takiego pomieszczenia. Podobnie w przypadku zbyt dużego natężenia oświetlenia, zmniejszono ilość opraw w pomieszczeniu, tak by natężenie oświetlenia odpowiadało obecnym normom. Do oświetlenia ciągów komunikacyjnych, sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych, socjalnych, itp. użyto opraw LED o stopniu ochrony minimum IP44, natomiast w pomieszczeniach narażonych na zwiększone zawilgocenie, tj. w toaletach, łazienkach, kuchniach zostały użyte oprawy LED o zwiększonym stopniu ochrony IP65. Zaplanowano wykonanie 835 opraw. 5. Termomodernizacja budynków ZS nr3 - Ocieplenie stropodachu (cz.starszej) budynku granulatem wełny mineralnej gr 25 cm, 1360,9m2, - Wymiana stolarki drzwiowej na o Umin=1,3 [W/m2K], 6 szt, - Termorenowacja dachu części nowszej styropianem laminowanym papą o gr 25 cm, 1030,2 m2, - Wymiana starej stolarki okiennej na o Umin = 0,9 [W/m2K], 18 szt, - Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr. 17 cm, 3 998m2, - Ocieplenie ścian przy gruncie styropianem o gr. 10 cm, 606 m2. - Remont schodów, murków i daszków, renowacja krat i balustrad, wymiana zadaszenia i konserwacja słupków, remont murku - elewacja H, remont murku - elewacja L Ponadto, zaprojektowano demontaż płyt z azbestu, znajdującego się na fragmencie elewacji przy sali gimnastycznej. Wykonawca prac dokona zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu przed rozpoczęciem prac. Zgłoszenie zawierać będzie wszystkie informację wymagane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 05.08.2010 (Dz.U. z 2010r., Nr 162, poz. 1089) w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Właściciel obiektu zgłosi prace do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. 6. Budowa instalacji fotowoltaicznej w obiekcie ZS nr3 Działanie obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,50 kWp. System będzie wymagał montażu łącznie 70 sztuk paneli o mocy 250 Wp każdy, które zostaną umiejscowione na dachu części A i C. System będzie współpracował z 1 inwerterem o mocy 10 kW i 1 inwerterem o mocy 6 kW. Działanie obejmuje również montaż niezbędnych urządzeń dodatkowych takich jak rozdzielnica, układ pomiarowy, automatyka sterująca oraz wykonanie niezbędnego okablowania i polączeń międzymodułowych oraz konstrukcji wsporczej. Inwerter, rozdzielnica, tablica sterownicza oraz tablica licznikowa zainstalowane zostaną do ściany w pomieszczeniu znajdującym się na poziomie piwnic budynku. Instalacja odgromowa i instalacja przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej zostaną wykonane zgodnie z projektem budowlanym termomodernizacji obiektu. 7. Modernizacja instalacji c.o. w obiekcie ZS nr3 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmuje swym zakresem rzeczowym wymianę pionów, grzejników wraz z zaworami regulacyjnymi grzejnikowymi i podpionowymi oraz regulację hydrauliczna instalacji dostosowującą jej pracę do stanu po termomodernizacji. Wielkość grzejników została dobrana do nowych parametrów, po termomodernizacji tj. 55/45oC. Wykonane zostanie również zaizolowanie cieplne części instalacji izolacją właściwą dla danego odcinka przewodu, wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie armatury zabezpieczającej. Ilość punktów grzewczych - 214. W ramach zadania planuje się również montaż indywidualnych liczników ciepła dla C.O. w postaci instalacji 4 przetworników przepływu Qnom=0,6m3/ h z dostosowanym przelicznikiem przepływu dla instalacji przetworników przepływu Qmax=18m3/h z dostosowanym przelicznikiem przepływu dla instalacji co. 8. Modernizacja oświetlenia w ZS nr3 W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji oświetlenia stwierdzono, że do oświetlenia wewnętrznego budynku wykorzystano 387 opraw świetlówkowych oraz 237 opraw z żarówką tradycyjną. Projektuje się wykonanie modernizacji oświetlenia na zasadzie wymiany istniejących opraw oświetleniowych na nowe oprawy energooszczędne LED. Starano się zaprojektować wymianę w stosunku jeden do jeden pod względem ilości opraw w pomieszczeniu, tak aby jak najmniej ingerować w istniejącą instalację. W przypadku gdy przy takiej wymianie natężenie oświetlenia było zbyt niskie i nie spełniało obowiązujących norm, zdecydowano się na zwiększenie ilości opraw w pomieszczeniu lub całkowite przeprojektowanie oświetlenia dla takiego pomieszczenia. Podobnie w przypadku zbyt dużego natężenia oświetlenia, zmniejszono ilość opraw w pomieszczeniu, tak by natężenie oświetlenia odpowiadało obecnym normom. Do oświetlenia ciągów komunikacyjnych, sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych, socjalnych, itp. użyto opraw LED o stopniu ochrony minimum IP44, natomiast w pomieszczeniach narażonych na zwiększone zawilgocenie, tj. w toaletach, łazienkach zostały użyte oprawy LED o zwiększonym stopniu ochrony IP65. 9. Termomodernizacja budynków ZS nr 4 Zakres prac w tym działaniu obejmuje: - ocieplenie ścian - metoda lekka mokra - przy użyciu styropianu, jako materiału izolacyjnego ułożonego szczelnie, wraz z wykonaniem korytowania wokół budynków, osuszeniem ścian ław fundamentowych i wykonaniem hydrotermo-izolacji, izolacja termiczna ścian zewnętrznych styropianem o gr. 17 cm, 1 942 m2, - ocieplenie ścian przy gruncie styropianem o gr. 10 cm, - ocieplenie stropodachów styropianem i wełną mineralną gr. 25 cm, 1 569,75 m2, - wymiana pozostałej „starej” stolarki okiennej na o U=0,9 [W/m2K], 2 szt., - wymiana stolarki drzwiowej na o U = 1,3 [W/m2K], 5 szt - remont schodów, renowację krat i balustrad 10. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ZS nr4 Działanie obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,50 kWp. System będzie wymagał montażu łącznie 50 sztuk paneli o mocy 250 Wp każdy, które zostaną umiejscowione na dachu części A. System będzie współpracował z 1 inwerterem o mocy 9 kW i 1 inwerterem o mocy 3 kW. Działanie obejmuje również montaż niezbędnych urządzeń dodatkowych takich jak rozdzielnica, układ pomiarowy, automatyka sterująca oraz wykonanie niezbędnego okablowania i polączeń międzymodułowych. Inwerter, rozdzielnica, tablica sterownicza oraz tablica licznikowa zainstalowane zostaną do ściany w pomieszczeniu znajdującym się na poziomie parteru budynku. Instalacja odgromowa i instalacja przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej zostaną wykonane zgodnie z projektem budowlanym termomodernizacji obiektu. 11. Modernizacja instalacji c.o. w obiekcie ZS nr4 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmuje swym zakresem rzeczowym wymianę pionów, grzejników wraz z zaworami regulacyjnymi grzejnikowymi i podpionowymi oraz regulację hydrauliczna instalacji dostosowującą jej pracę do stanu po termomodernizacji. Wielkość grzejników została dobrana do nowych parametrów, po termomodernizacji tj. 55/45oC. Wykonane zostanie również zaizolowanie cieplne części instalacji izolacją właściwą dla danego odcinka przewodu, wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie armatury zabezpieczającej. Ilość punktów grzewczych - 151. W ramach zadania planuje się również montaż indywidualnych liczników ciepła dla c.o. w postaci instalacji 14 przetworników przepływu Qnom=0,6m3/ h z dostosowanym przelicznikiem przepływu dla instalacji przetworników przepływu Qmax=12m3/h z dostosowanym przelicznikiem przepływu dla instalacji c.o. 12. Modernizacja oświetlenia w ZS nr4 W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji oświetlenia stwierdzono, że do oświetlenia wewnętrznego budynku wykorzystano 345 opraw świetlówkowych, 45 opraw z żarówką tradycyjną, 11 opraw halogenowych oraz 8 opraw metahalogenowych. Projektuje się wykonanie modernizacji oświetlenia na zasadzie wymiany istniejących opraw oświetleniowych na nowe oprawy energooszczędne LED. Starano się zaprojektować wymianę w stosunku jeden do jeden pod względem ilości opraw w pomieszczeniu, tak aby jak najmniej ingerować w istniejącą instalację. W przypadku gdy przy takiej wymianie natężenie oświetlenia było zbyt niskie i nie spełniało obowiązujących norm, zdecydowano się na zwiększenie ilości opraw w pomieszczeniu lub całkowite przeprojektowanie oświetlenia dla takiego pomieszczenia. Podobnie w przypadku zbyt dużego natężenia oświetlenia, zmniejszono ilość opraw w pomieszczeniu, tak by natężenie oświetlenia odpowiadało obecnym normom. Do oświetlenia ciągów komunikacyjnych, sal lekcyjnych, pomieszczeń biurowych, socjalnych, itp. użyto opraw LED o stopniu ochrony minimum IP44, natomiast w pomieszczeniach narażonych na zwiększone zawilgocenie, tj. w toaletach zostały użyte oprawy LED o zwiększonym stopniu ochrony IP65. Zasilanie opraw przewidziano za pomocą istniejącego oprzewodowania. W przypadku gdy ilość opraw w pomieszczeniu uległa zmianie bądź istniejący przewód uległ uszkodzeniu, połączenia należy wykonać przewodami typu YDY 3x1,5mm2. Przewód układać pod tynkiem. W sali gimnastycznej przewody prowadzić w listwach kablowych. Zaplanowano instalację 490 opraw. UWAGA! Z uwagi na fakt, że budynki są obiektami czynnymi wszystkie prace wewnętrzne należy wykonywać w uzgodnieniu z Dyrektorami szkół. Prace na salach gimnastycznych, aulach oraz korytarzach należy wykonywać w dni wolne od nauki w szkołach. W czasie prowadzenia zajęć lekcyjnych te pomieszczenia muszą być udostępnione dla użytkowników budynku oraz zabezpieczone w taki sposób aby gwarantowało to bezpieczeństwo ludzi. Obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia robót „głośnych” typu: wyburzenia, przekucia, wykucia, wiercenia, cięcie, stukanie itp. w trakcie zajęć lekcyjnych, egzaminów oraz matur. Jeżeli dokumentacja projektowa, przedmiary robót lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, audyty energetyczne wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów /produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Inspektora Nadzoru, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nierównoważności”. Warunki realizacji robót. Warunki realizacji robót określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Podczas prowadzenia robót należy zapewnić bezpieczny dostęp do budynku szkoły. Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, odpowiednio wygrodzić, oznakować oraz zabezpieczyć obszar, na którym prowadzone są roboty. W/w roboty należy wykonać zgodnie z „dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót” (zał. nr 9 do SIWZ), audyty energetyczne (zał. Nr 10 do SIWZ), oraz przedmiarem robót (zał. nr 8 do SIWZ) – który stanowi materiał informacyjny celem ułatwienia kalkulacji ceny ofertowej. Wykonawca po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym ma możliwość dokonania wizji lokalnej na terenie budynków oraz weryfikacji zgodności dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym poprzez szczegółową analizę w/w dokumentów. Wynagrodzenie ryczałtowe ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, a także ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zawierać będzie koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty umowy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji powykonawczej, oraz wszelkie inne usługi własne i obce niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami prawa, Polskimi Normami lub Normami Europejskimi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji. Nie wyszczególnienie jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Zastosowane materiały muszą mieć odpowiednie aprobaty techniczne lub atesty. Wykonawca zabezpieczy instalacje, urządzenia i obiekty na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót oraz zapewni dozór mienia na własny koszt. Wykonawca ustali we własnym zakresie, miejsce wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki ( w tym azbest, papa, styropian itp.) i koszty z tym związane uwzględni w ofercie. Za wykonany w całości przedmiot zamówienia obowiązuje rozliczenie ryczałtowe. Oferta będzie zawierała wszystkie koszty mogące powstać w czasie realizacji zamówienia z podsumowaniem wartości brutto całego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki bhp i p.poż na terenie wykonywanych robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przestrzeganie przepisów prawnych wynikających m.in. z następujących ustaw: a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska; b) ustawy z dnia 14.12.2013 r. o odpadach. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy płatne będzie w trzech częściach, których wysokość wraz ze szczegółowym wykazem prac określa harmonogram rzeczowo-finansowy zaakceptowany przez Zamawiającego. Przed zawarciem umowy Wykonawca doręczy harmonogram rzeczowo-finansowy Zamawiającemu sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy. Odbioru przedmiotu umowy dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcę o wykonaniu całości przedmiotu umowy. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane na okres min. 5 lat. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres min. 5 lat. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na realizowaną przez siebie część zamówienia na okres nie krótszy niż okres gwarancji udzielony Zamawiającemu przez Wykonawcę zamówienia. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonane roboty budowlane sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ oraz dokumenty gwarancyjne podwykonawców lub dalszych podwykonawców sporządzone według ww. wzoru (załącznik nr 11 do SIWZ). Wykonawca w czasie od zawarcia umowy do przekazania placu budowy jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy na czas obowiązywania umowy oraz na kwotę odpowiadającą wartości umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy kosztorys zawierający rozbicie ceny ofertowej na poszczególne pozycje kosztotwórcze przedmiotu umowy. Kosztorys powinien odpowiadać swoją szczegółowością, co najmniej szczegółowości przedmiaru robót. Kosztorys podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Powyższy kosztorys będzie miał charakter informacyjny i pomocniczy dla potrzeb rozliczeń w przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, które będą wykonywać następujące czynności o charakterze robót fizycznych – zgodnie z dokumentacją projektową tj. roboty: ziemne, izolacyjne, dekarskie, montażowe stolarki drzwiowej oraz okiennej, tynkarskie, ciesielskie, ślusarskie, malarskie, brukarskie, instalacyjne. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, listę pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 45410000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45321000-3
45421000-4
09331200-0
45331100-7
45311000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-03-29

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W ramach potencjału osobowego – Zamawiający wymaga w szczególności: - dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej; - dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca składa OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zawarte w załączniku nr 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - tj. zamawiający wymaga: - wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. obejmującej remont, budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację lub odbudowę obiektu kubaturowego (lub obiektów kubaturowych) o wartości minimum 6.000.000,00 PLN brutto. Uwaga: Zamawiający w ramach warunku doświadczenia wymaga wykonania 1 roboty budowlanej o wartości 6.000.000,00 PLN brutto (na jednym lub wielu obiektach kubaturowych). Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca składa OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zawarte w załączniku nr 2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ (przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeśli dotyczy). a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 2.Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Ponadto: a) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przed zawarciem umowy kosztorys zawierający rozbicie ceny ofertowej na poszczególne pozycje kosztotwórcze przedmiotu umowy. Kosztorys powinien odpowiadać swoją szczegółowością, co najmniej szczegółowości przedmiaru robót, b) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, listę pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 140.000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przed upływem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy nr konta 48 1020 2528 0000 0102 0453 1083 z dopiskiem: TERMOMODERNIZACJA. 3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. Zaleca się dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium: kopia przelewu w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu. 5. W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych, oryginał wadium należy złożyć bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów złożonych w ofercie). 6. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z punktem 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca w takim wypadku wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ww. ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Ponadto zgodnie z art. 46 ust. 5 ww. ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Długość okresu rękojmi oraz gwarancji 20,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu jej realizacji w związku z: a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub aktualizacji rozwiązań projektowych ze względu na postęp technologiczny, b) brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn obiektywnych, c) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, co zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, d) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, e) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, f) wystąpieniem braku na rynku materiałów lub urządzeń, które mogłyby być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ, a których termin dostawy jest dłuższy niż założony przy sporządzaniu oferty. g) koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2. Zmiana terminu realizacji umowy w sytuacjach określonych w pkt. 3 ulega przedłużeniu o czas: a) niezbędny do wprowadzenia zmian w dokumentacji, b) przerw w wykonaniu realizacji umowy na skutek przyczyn wskazanych w pkt. 3 lit. od b) do f), potwierdzonych w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, c) niezbędny do zakończenia wykonywania przez Wykonawcę robót dodatkowych, o których mowa w pkt. 3 lit. g). 3. Z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może wystąpić pisemnie do Zamawiającego niezwłocznie po ustaleniu zakresu koniecznego przedłużenia terminu. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie, w tym wskazanie faktycznych okoliczności lub zdarzeń oraz precyzyjne wyliczenie okresu koniecznego do przedłużenia terminu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-05, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się: a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, b) osobiście, c) za pośrednictwem posłańca, d) faksu, e) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - porozumiewanie się w formie poczty elektronicznej na adres: przetargi@sp.olkusz.pl oraz faksem na nr 32 647 66 41. 2. Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie przesłanie dołączonego do wiadomości zeskanowanego pisma podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego. 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający oświadcza, że nie planuje zwołania zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są: Brygida Stopa, Tomasz Barzycki
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.