Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
3236z ostatnich 7 dni
8356z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa drogi z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby...

Przedmiot:

Rozbudowa drogi z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego

Data zamieszczenia: 2017-12-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zawadzkie
Dębowa 13
47-120 , Zawadzkie
telefon - 77 462 31 00
faks - 77 462 31 75; 462 31 76
www.bip.zawadzkie.pl
umig@zawadzkie.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Zawadzkie
Wadium: 1) Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych i 00/100). 2) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniężnej – na konto Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem – Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi publicznej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego
Numer referencyjny: KI.271.1.9.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych, usług i dostaw w celu wykonania rozbudowy drogi publicznej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego . Inwestycja obejmuje oprócz prac projektowych roboty budowlane polegające na: 1) przebudowie nawierzchni odcinka ulicy Dworcowej; 2) budowie wyspy rozdzielającej ruch; 3) budowie zatoki autobusowej dla min. 2 autobusów; 4) budowie chodników; 5) budowie stanowiska postojowego dla rowerzystów; 6) budowie miejsc postojowych wraz z odwodnieniem, oświetleniem i zielenią; 7) budowie zjazdu indywidualnego. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 1. wykonanie następujących opracowań: a) opracowania przedprojektowe: - opracowania geodezyjne – mapa do celów projektowych z danymi ewidencyjnymi i wypisem z rejestru gruntów, - dokumentacja geotechniczna – opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zakresem określonym w punkcie 1.6.3. Programu funkcjonalno-użytkowego, b) ewentualne materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, zwaną dalej „decyzją środowiskową” (w tym również raport oddziaływania przedsięwzięcia – w razie konieczności), tj.: - karta informacyjna – przygotowana zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – opracowany zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), c) dokumentacja projektowa – opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), obejmująca: - projekt budowlany – sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.) obejmującego branżę drogową, wodno-kanalizacyjną, elektryczną, - operat wodno-prawny – w razie konieczności – opracowany godnie z wymaganiami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.), - projekty wykonawcze dla poszczególnych branż – opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), - projekt czasowej i stałej organizacji ruchu – opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), - przedmiary robót – opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). d) dokumentacja do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (w razie konieczności) – opracowana zgodnie z zakresem określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). Do zadań Wykonawcy na etapie wykonywania dokumentacji projektowej należy ponadto: 1) uzyskanie zapewnień dostawy mediów oraz niezbędnych warunków przyłączenia do sieci oraz warunków przebudowy istniejącego uzbrojenia (w razie konieczności); 2) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem (pozytywnych) uzgodnień, odstępstw od warunków technicznych, sprawdzeń, decyzji, opinii oraz pozwoleń, w tym pozwolenie wodno-prawne – w razie konieczności, decyzja środowiskowa lub postanowienie o odmowie jej wydania – w razie konieczności, uzgodnienie i zatwierdzenie czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z wszystkimi kosztami ich uzyskania; 3) przekazywanie Zamawiającemu kopii uzyskanych dokumentów wymienionych w pkt. 2 w terminie umożliwiającym ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego; 4) uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z inwestycją – w razie konieczności; 5) wykonanie starannej inwentaryzacji istniejących elementów zagospodarowania terenu pasa robót oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie; 6) sporządzenie innych, niewymienionych wyżej opracowań, których wykonanie będzie niezbędne dla uzyskania decyzji organów administracji państwowej, samorządowej lub innych jednostek branżowo uzgadniających opracowanie – z punktu widzenia kompletności przedmiotu umowy lub jej części składowej; 7) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę lub/i decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę materiały; 8) zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę; 9) na wniosek Zamawiającego – wyjaśnianie w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań projektowych oraz rozważenie możliwości zastosowania zamiennych materiałów/technologii robót; 10) uwzględnienie w ofercie i pokrycie wszystkich kosztów wynikających z warunków nałożonych przez gestorów sieci i urządzeń zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją i inne instytucje wydające warunki wykonania inwestycji wraz z kosztami ich wydania. Wykonawca dostarczy dla Zamawiającego opracowania objęte zakresem zamówienia w ilości (korekta do zapisów punktu 1.6.5. pf-u): 1) opracowania przedprojektowe, w tym: a) opracowania geodezyjne - 1 egz. b) dokumentacja geotechniczna - 1 egz. 2) materiały do uzyskania decyzji środowiskowej (w razie konieczności) - 1 egz. 3) materiały do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (w razie konieczności) - 1 egz. 4) dokumentacja projektowa, składająca się z: a) projektu budowlanego- 3 egz. b) dokumentacji do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę (w razie konieczności) - 3 egz. c) operatu wodno-prawnego - 3 egz. d) projektów wykonawczych dla poszczególnych branż - 3 egz. e) przedmiarów robót dla branż jw. - 3 egz. 5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla branż jw. - 3 egz. Powyższe ilości egzemplarzy nie uwzględniają ilości opracowań niezbędnych do: - uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji itp. w tym decyzji środowiskowej, pozwolenia wodno-prawnego, pozwolenia budowlanego lub/i decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, - w przypadku mapy do celów projektowych – ilości niezbędnej do projektowania. Zamawiający dodatkowo wymaga, aby: 1) do pierwszego egzemplarza PB (egz. Inwestora) dołączyć: a) oryginały dokumentów formalno-prawnych wraz z ewentualnymi opieczętowanymi załącznikami graficznymi do nich, b) zaświadczenia z Izby (dla projektanta i sprawdzającego) wydrukowane z bazy elektronicznej Izby opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym i wygenerowane przed datą opracowania PB bądź tzw. tradycyjne „papierowe” kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz kopie uprawnień, 2) do drugiego egzemplarza PB (egz. Starostwa) dołączyć: a) kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 1 lit. a), b) zaświadczenia z Izby (dla projektanta i sprawdzającego) wydrukowane z bazy elektronicznej Izby opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym i wygenerowane przed datą opracowania PB bądź tzw. tradycyjne „papierowe” kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz kopie uprawnień, 3) każdy rysunek, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowań projektowych muszą być opatrzone metryką jednego formatu z logo Wykonawcy; 4) projekty wykonawcze (dla każdej branży osobny) przygotować należy w teczkach formatu A4, zawierających opis, komplet niezbędnych uzgodnień dotyczących danej branży, zestawienia podstawowych materiałów wraz z charakterystyką techniczną oraz luźno poskładane rysunki, 5) dokumentację projektową, specyfikacje techniczne przekazać w osobno opakowanych kompletach z przyklejoną stroną tytułową o treści opisanej w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.) i zawierających spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet. Dodatkowo każde z niżej wymienionych opracowań winno być przygotowane i przekazane Zamawiającemu na nośniku elektronicznym w 2 egz. z odpowiednimi opisami: 1) mapa do celów projektowych oraz dodatkowo mapa z projektem zagospodarowania terenu – w formacie PDF oraz w formacie DWG umożliwiającym edycję w programie AUTOCAD lub w innym kompatybilnym programie; 2) dokumentacja geotechniczna – w formacie PDF; 3) projekt budowlany ze zbiorem dokumentów formalno-prawnych (z wyjątkiem załączników graficznych do uzyskanych warunków i uzgodnień) – w formacie PDF; 4) projekt wykonawczy wszystkich branż – w formacie PDF; 5) operat wodno-prawny (jeśli będzie konieczny) – w formacie PDF; 6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż – w formacie PDF; 7) przedmiar robót wszystkich branż – w formacie PDF i ATH, Każdy dokument lub uzgodnienie wielostronicowe należy skanować do jednego pliku. Wszystkie pliki przygotowane w formacie PDF winny posiadać możliwość wyszukiwania tekstu, w tym zaznaczania i kopiowania. Opis poszczególnych folderów/plików na nośniku elektronicznym musi jednoznacznie określać, co dany folder/plik zawiera. Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z przekazaną wersją oryginalną (papierową). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy przekazaniu opracowań składających się na przedmiot zamówienia złożył pisemne oświadczenie, że została wykonana przy pomocy legalnego oprogramowania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność: 1) za jakość zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonania opracowań składających się na przedmiot zamówienia; 2) za należytą staranność przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia; 3) za wady i błędy w opracowaniach projektowych, a szczególności za błędy wynikające z niewłaściwie wykonanej inwentaryzacji stanu istniejącego wszelkich naziemnych obiektów, urządzeń budowlanych, inżynierskich, urządzeń infrastruktury oraz błędy wynikające z niewłaściwie wykonanej inwentaryzacji i inwentaryzacji zieleni, bądź pominięcia tychże elementów w opracowanej dokumentacji projektowej. Wraz z opracowaną dokumentacją projektową Wykonawca musi złożyć pisemne oświadczenie wszystkich projektantów i sprawdzających, że przedłożona dokumentacja projektowa jest kompletna i wykonana zgodnie z zapisami SIWZ i pf-u, umową łączącą strony, pisemnymi uzgodnieniami, obowiązującymi przepisami prawa oraz że na podstawie przedmiotowej dokumentacji możliwe jest zrealizowanie inwestycji, której dotyczy. 2. realizację pełnego zakresu robót budowlanych, usług i dostaw niezbędnych dla realizacji rozbudowy drogi publicznej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem z wydzieleniem zatok autobusowych i miejsc postojowych na potrzeby utworzenia centrum przesiadkowego zgodnie z ww. dokumentacją wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie (w razie konieczności) Do zadań Wykonawcy na etapie wykonywania robót budowlanych należą czynności związane z: 1) kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną oraz zmianami w ewidencji w tym podział i wydzielenie gruntu pod obiekty. W inwentaryzacji powykonawczej należy też ująć zmianę użytkowania gruntów z budowlanych na drogowe jeżeli będzie to wynikać ze zgody na realizację inwestycji drogowej. Format i zawartość plików zawierających pomiary powykonawcze w postaci wektorowej. Format plików to .DWG lub DXF. Do plików ma być dołączona informacja o zastosowanym układzie współrzędnych. Zamieszczone na mapach obrysy obiektów winny być rozdzielone wg branż na warstwy i opisane zgodnie z instrukcją techniczną K-1 dot. map zasadniczych; 2) organizacją, zagospodarowaniem i likwidacją placu budowy; 3) sporządzeniem inwentaryzacji fotograficznej terenu, polegającej w szczególności na uwidocznieniu stanu placu budowy przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku danych CD w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy; 4) sporządzeniem projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu oraz wprowadzenie jej i poinformowanie na piśmie w odpowiednim terminie właściwych służb o jej wprowadzeniu; 5) zajęciem pasa drogowego i pokrycie kosztów z tym związanych – w razie konieczności; 6) zapewnieniem dojazdu i dojścia do posesji w czasie prowadzonych robót; 7) sporządzeniem planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu; 8) zebraniem odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady – w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, pnie, korzenie, karpiny itp. należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazać przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów; 9) wykonaniem wymaganych prawem badań, prób, pomiarów i odbiorów z udziałem wymaganych instytucji państwowych i Zamawiającego, a przy pracach z zakresu budowy kanalizacji deszczowej wykonanie kamerowania wybudowanej sieci; 10) remontem i naprawą zniszczonej w trakcie robót lub ruchu sprzętu nawierzchni w ulicach i chodnikach sąsiadujących z inwestycją; 11) wykonaniem wycinki drzew, które należy pociąć na odcinki o dł.120 cm, uformować w stosy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Uwzględnić w ofercie roboty związane z karczowaniem pni drzew. Wykonawca jest zobowiązany przygotować protokół brakarski ściętego drewna; 12) wykonaniem nasadzeń zastępczych (w razie konieczności); 13) wykonaniem dokumentacji powykonawczej; 14) uporządkowaniem terenu budowy po zakończeniu robót; 15) uporządkowaniem terenu przylegającego do placu budowy, który został naruszony wskutek prowadzonych robót; 16) wykonaniem regulacji wszystkich elementów obcych takich jak: studzienki telekomunikacyjne, studzienki kanalizacji deszczowej i sanitarnej, skrzynki wodociągowe i gazowe; 3. pełnienie nadzoru autorskiego – zakres nadzoru autorskiego, do którego zobowiązany jest Wykonawca, obejmuje czynności określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz w szczególności: 1) wyjaśnianie wątpliwości i udzielanie wyjaśnień dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej podczas realizacji robót w terminie dostosowanym do potrzeb budowy; 2) udzielanie odpowiedzi na zapytania Zamawiającego; 3) określanie zakresu wprowadzanych zmian (istotna/nieistotna zmiana w zatwierdzonym projekcie budowlanym), 4) wykonywanie rysunków zamiennych, szkiców itp.; 5) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie uwzględnienia wprowadzanych do dokumentacji zmian w trakcie realizacji robót; 6) doradzaniu w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy. Ponadto: 1) czynności nadzoru autorskiego sprawowanego przez Wykonawcę muszą być realizowane na bieżąco wg potrzeb na budowie – termin realizacji ww. obowiązków zostanie każdorazowo wyznaczony przez Zamawiającego; 2) nadzór autorski w formie „pobytu Projektanta na budowie” (bądź w siedzibie którejkolwiek ze Stron) obejmuje: - przyjazd przedstawiciela Wykonawcy na miejsce spotkania i konieczność jego ewentualnego zakwaterowania (delegacji); - przygotowanie materiałów (dokumentacji) do wizyty Wykonawcy w spotkaniach na budowie, w siedzibie Stron, na postawie informacji zawartej w wezwaniu Zamawiającego; - uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w formie rady budowy; - dokonanie wpisów do dziennika budowy dotyczących m.in. wprowadzenia zmian do dokumentacji jako nieistotnych od zatwierdzonego projektu, zaleceń technologicznych, technicznych itp.; - przygotowanie dokumentacji zamiennej lub dodatkowej w ramach nieistotnych zmian, będących wynikiem ustaleń na spotkaniach i naradach; - załatwianie spraw lub rozwiązywanie problemów związanych z nadzorem w siedzibie Wykonawcy. UWAGA! 1. Termin „pobyt Projektanta na budowie” to realizacja usługi niezależnie od czasu trwania czynności, liczby obecnych osób zaangażowanych w rozwiązanie problemów wskazanych w wezwaniu Zamawiającego i poruszanych w ramach spotkania, narady etc. czy obecności na budowie. 2. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie. 3. W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, wykonawca może również zastosować produkt równoważny o parametrach nie gorszych. 4. Przy szacowaniu kosztów wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót/dostaw/usług i ich ilości określone w programie funkcjonalno-użytkowym (pf-u) mogą ulec zmianie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 5. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o warunki zawarte w programie funkcjonalno-użytkowym (pf-u) oraz SIWZ. 6. Zamawiający dopuszcza równolegle wykonywanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej z prowadzeniem robót budowlanych, o ile przepisy na to pozwalają. 7. Zamówienie jest dofinansowane z środków Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 3.1.1 – Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych, w ramach projektu Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim (Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020). 8. Wykonawca zobowiązany będzie, na wniosek Zamawiającego, do niezwłocznego przedłożenia wszelkich informacji dotyczących realizacji przedmiotowego zamówienia, które Zamawiający zobowiązany będzie przekazać Instytucji Zarządzającej Programem. W szczególności Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia informacji o wysokościach kosztów przyjętych w ofercie, zaliczonych przez Instytucję Zarządzającą jako koszty „niekwalifikowane”. Szczegółowy zakres robót został określony w Programie funkcjonalno-użytkowym oraz przedmiarze robót, który stanowi dokument pomocniczy przy sporządzaniu wyceny ofertowej.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233252-0
45233222-1
45233000-9
45111000-8
45111200-0
34922100-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-09-07

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się tylko Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się tylko Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełnienia niniejszego warunku. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń a następnie dokumentów, o których mowa w pkt. 5.4. SIWZ.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się tylko Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się tylko Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełnienia niniejszego warunku. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń a następnie dokumentów, o których mowa w pkt. 5.4. SIWZ.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się tylko Wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym wykaże, że: 1) wiedza i doświadczenie: Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał (zakończył) przynajmniej 1 robotę budowlaną polegającą na rozbudowie, przebudowie lub budowie drogi o łącznej wartości (w ramach jednej umowy), nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto. 2) osoby zdolne do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz wykaże, że dysponuje: a) do opracowania dokumentacji projektowej - minimum po dwie osoby zdolne do wykonania zamówienia, które będą pełnić funkcję Projektanta i Sprawdzającego, posiadające uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie ustawy Prawa budowlanego lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. Ww. osoby muszą wykazać się doświadczeniem w zakresie wykonania co najmniej jednej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej rozbudowę, przebudowę lub budowę drogi. b) do realizacji robót budowlanych - przedmiotowymi robotami musi kierować Kierownik budowy posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej wydane na podstawie ustawy Prawa budowlanego lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. Ponadto robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych musi kierować Kierownik robót posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie ustawy Prawa budowlanego lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia czynności związane z: 1) obsługą maszyn budowlanych, w szczególności walców, wibratorów, rozściełaczy, układarek do kostki brukowej (dotyczy zarówno operatorów jaki i pomocników); 2) wykonywaniem robót drogowych, brukarskich, rozbiórkowych, pomocniczych (w tym ręczne rozścielanie masy bitumicznej, układanie kostki) oraz prac wykończeniowych, były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, a na żądanie Zamawiającego okaże umowy o pracę. Zamawiający może odstąpić od tego wymogu, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie zostały spełnione przesłanki do zatrudnienia tych osób na podstawie stosunku pracy wynikających z kodeksu pracy. 3) potencjał techniczny Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada potencjał techniczny zapewniający prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że dysponuje co najmniej: koparką jednonaczyniową kołową o poj. łyżki 0,60 m3 – 1 szt, spycharką gąsienicową o mocy min. 74kW – 1 szt, równiarką samojezdną o mocy min. 74kW – 1 szt, frezarką drogową o szerokości frezowania min. 1,0 m – 1 szt, walcem wibracyjnym samojezdnym min. 10 t – 1 szt., walcem statycznym samojezdnym min. 15 t – 1 szt., samochodem samowyładowczym o ładowności min. 7,5 t – 1 szt., rozściełaczem do mas mineralno-asfaltowym o szerokości roboczej min. 4,50 m – 1 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń a następnie dokumentów, o których mowa w pkt. 5.4. SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także oświadczenie zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3a do SIWZ, dotyczące tych podmiotów, jak również przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 5.2. ust. 4 ppkt. 1-6 SIWZ;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu zawierającego świadczenie robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał (zakończył) przynajmniej 1 robotę budowlaną polegającą na rozbudowie, przebudowie lub budowie drogi o łącznej wartości (w ramach jednej umowy), nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ; b) wykazu sprzętu określającego dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym tj. dysponowanie co najmniej. koparką jednonaczyniową kołową o poj. łyżki 0,60 m3 – 1 szt, spycharką gąsienicową o mocy min. 74kW – 1 szt, równiarką samojezdną o mocy min. 74kW – 1 szt, frezarką drogową o szerokości frezowania min. 1,0 m – 1 szt, walcem wibracyjnym samojezdnym min. 10 t – 1 szt., walcem statycznym samojezdnym min. 15 t – 1 szt., samochodem samowyładowczym o ładowności min. 7,5 t – 1 szt., rozściełaczem do mas mineralno-asfaltowym o szerokości roboczej min. 4,50 m – 1 szt.; Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ. c) Wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w tym przynajmniej : - do opracowania dokumentacji projektowej - minimum po dwie osoby zdolne do wykonania zamówienia, które będą pełnić funkcję Projektanta i Sprawdzającego, posiadające uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie ustawy Prawa budowlanego lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. Ww. osoby muszą wykazać się doświadczeniem w zakresie wykonania co najmniej jednej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej rozbudowę, przebudowę lub budowę drogi. - do realizacji robót budowlanych - przedmiotowymi robotami musi kierować Kierownik budowy posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej wydane na podstawie ustawy Prawa budowlanego lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. Ponadto robotami instalacyjnymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych musi kierować Kierownik robót posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie ustawy Prawa budowlanego lub równoważne wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia czynności związane z: - obsługą maszyn budowlanych, w szczególności walców, wibratorów, rozściełaczy, układarek do kostki brukowej (dotyczy zarówno operatorów jaki i pomocników); - wykonywaniem robót drogowych, brukarskich, rozbiórkowych, pomocniczych (w tym ręczne rozścielanie masy bitumicznej, układanie kostki) oraz prac wykończeniowych, były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, a na żądanie Zamawiającego okaże umowy o pracę lub dokumenty z których wynika płatność składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Zamawiający może odstąpić od tego wymogu, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie zostały spełnione przesłanki do zatrudnienia tych osób na podstawie stosunku pracy wynikających z kodeksu pracy. Wykonawca przedkłada stosowne dokumenty z uwzględnieniem przepisów związanych z ochroną danych osobowych. Dopuszcza się wskazywania w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, składa także oświadczenie zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 3a do SIWZ, dotyczące tych podmiotów, jak również przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 5.2. ust. 4 ppkt. 1-6 SIWZ;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy przedłożyć oświadczenie według załącznika 3a do SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5.4. pkt 4 j SIWZ składa odpowiednio: a) w odniesieniu do ust. 5.4. pkt 4 lit. a – informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) w odniesieniu do ust. 5.4. pkt 4 lit. b – c – dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5.4. pkt 4 lit. a-c SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te muszą zostać wystawione z zachowaniem terminów wskazanych dla dokumentów wymienionych w ust. 5.4. pkt 5 SIWZ. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 5.4. pkt 5 lit. b tiret 1 SIWZ, składa ten dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty wymienione w niniejszym ustępie muszą zostać wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców. Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przez Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa w SIWZ Wykonawcy winni składać w następującej formie: a) oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców – składane są w oryginale; b) pozostałe dokumenty, o których mowa SIWZ – składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 5.4. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w ust. 5.4 SIWZ jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. W przypadku, przedstawienia Zamawiającemu dokumentów w innym języku niż język polski, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. Zamawiający zastrzega, że w zgodzie z treścią art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza powierzenie całości/części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) Oferta winna być zabezpieczona wadium w kwocie 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych i 00/100). 2) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniężnej – na konto Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem – Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem Nr 51 8909 0006 2000 0000 0299 0006 z adnotacją – Wadium przetargowe Rozbudowa drogi publicznej nr 105607 O ulicy Dworcowej w Zawadzkiem realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj (…) b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, d) gwarancjach bankowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty ,o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). Wadium wymienione w lit. b-e w formie nienaruszonego oryginału należy zdeponować w kasie u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 12.01.2018 r. do godz. 10:00. 3) Oferty bez wniesionego wadium zostaną odrzucone. 4) Zwrot wadium Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z zapisami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
1) Oferty w zamkniętych kopertach wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w niniejszej specyfikacji należy złożyć w pokoju 101 Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem – do dnia 12.01.2018 r. godz.10:00. 2) Oferty wysyłane pocztą, należy nadać z takim wyprzedzeniem, na ryzyko Wykonawcy, aby zostały doręczone przez pocztę najpóźniej w terminie określonym wyżej. 3) Oferty złożone po w/w terminie – bez otwierania zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.01.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju 201. 5) Przy otwarciu ofert mogą być obecni Wykonawcy i inne osoby. Na wniosek Wykonawcy nieobecnego przy otwarciu ofert Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 6 i 7. 6) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 7) Podczas otwarcia ofert zostanie podana nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, oferowana cena netto i brutto, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji a także warunki płatności zawarte w ofercie.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.