Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2754z ostatnich 7 dni
7954z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA CEMENTU PORTLANDZKIEGO CEM II BM-V-LL 32,5R ORAZ CEM I 42,5 W WORKACH ORAZ CEMENT...

Przedmiot:

DOSTAWA CEMENTU PORTLANDZKIEGO CEM II BM-V-LL 32,5R ORAZ CEM I 42,5 W WORKACH ORAZ CEMENT LUZEM CEM III A - 32,5 N-LH

Data zamieszczenia: 2017-12-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Zespół Obrotu Artykułami Budowlanymi
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
Email: aneta.zwolinska@kghm.com
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

DOSTAWA CEMENTU PORTLANDZKIEGO CEM II BM-V-LL 32,5R ORAZ CEM I 42,5 W WORKACH ORAZ CEMENT LUZEM CEM III A - 32,5 N-LH

Opis postępowania 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cementu portlandzkiego CEM II BM-V-LL 32,5R oraz CEM I 42,5 w workach oraz cement luzem CEM III A - 32,5 N-LH zgodnie z wykazem części znajdującym się w Formularzu w SWZ. Podane ilości są szacunkowe i służą do porównania ofert, nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Organizatora postępowania (KGHM Polska Miedź S.A.) i Zamawiającego (Mercus Logistyka Sp. z o.o.).

2. Ogólne warunki zamówień dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych na rzecz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., określone są w Załączniku do Ogłoszenia.

3. Do oferty należy dołączyć: certyfikat potwierdzający normy PN-EN 197-1:2012 oraz PN-B-19707:2013 oraz wykaz 5 zamówień w okresie ostatnich 3 lat potwierdzających doświadczenie w zakresie podobnych dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

7. Oferty należy składać elektronicznie do dnia określonego w Ogłoszeniu. Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać na adres: KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej- Curie 54 A, 59-301 Lubin, w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: „Załączniki do Oferty w sprawie zamówienia niepublicznego nr JGBZ/MERCUS/B1/17/45577 - Dostawa cementu portlandzkiego CEM II BM-V-LL 32,5R oraz CEM I 42,5 w workach oraz cement luzem CEM III A - 32,5 N-LH – Skierować do Departamentu Zakupów, Operator postępowania: Aneta Zwolińska, Nie otwierać przed dniem 12.01.2018 r. godz. 10:00 Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy.

8. Termin zadawania pytań: w terminie nie później niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert.

9. Termin udzielenia odpowiedzi: w terminie nie później niż 2 dni robocze przed terminem składania ofert.

10. Do oceny zostaną dopuszczone oferty spełniające wszystkie wymagania Ogłoszenia.

11. Ocena ofert zostanie przeprowadzona poprzez analizę ceny ryczałtowej.

12. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu i wszystkich załącznikach do Ogłoszenia.

13. Cena musi być podana w walucie PLN.

14. Ocenie podlegać będzie cena ryczałtowa netto oferty. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

16. Zamawiający wymaga wniesienie wadium.

17. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18. Miejsce realizacji zamówienia: magazyny w Polkowicach, Lubinie, Głogowie, Legnicy. Dostawy zgodnie z terminem na zamówieniu- do 3 dni roboczych.

19. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia zakończenia postępowania do 31.01.2019 r.

20. Gwarancja: minimum 12 miesięcy gwarancji liczonej od daty pobrania przez użytkownika, lecz nie dłużej niż 15 miesięcy od daty dostawy do Odbiorcy.

21. Termin obowiązywania cen: na czas realizacji zamówienia.

22. Nie wyrażamy zgody na dostawy cementu przez przysypownie.

23. Nie wyrażamy zgody na przekazanie zlecenia do podwykonawców.
 
Grupa asortymentowa F1101 - Cement
Czy umowa ramowa? Nie

Informacje szczegółowe

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2018-01-12 10:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2018-01-09 10:00
Wymagany termin związania z ofertą (liczba dni) 45
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część Ogłoszenia.

2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak
zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,

- wykaz wykonanych dostaw.

- certyfikat potwierdzający normy PN-EN 197-1:2012 oraz PN-B-19707:2013
 
Postanowienia umowy/ zlecenia Zgodnie z Projektem Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.