Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2754z ostatnich 7 dni
7954z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - roboty budowlane i prace konserwatorskie: 1. Prace restauratorskie -...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - roboty budowlane i prace konserwatorskie: 1. Prace restauratorskie - remont więźby, docieplenie sklepienia, izolacja pozioma, tynki renowacyjne, roboty posadzkowe, malowanie wnętrza; 2. Prace konserwatorskie - konserwacja zabytków ruchomych

Data zamieszczenia: 2017-12-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA
ul. Łańcuchów 65
21-020 Milejów
telefon: +48698525786
Województwo: lubelskie
Miasto: Łańcuchów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-05 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Roboty budowlane i prace konserwatorskie związane z realizacją projektu „Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego w kościele pw. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie”

Termin składania ofert

do dnia 05-01-2018

 

Numer ogłoszenia

1076364

 

Status rozstrzygnięcia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Parafia Katolicka pw. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie - Łańcuchów 65, 21-020 Milejów.
2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do terminu określonego w zapytaniu ofertowym, na wskazany adres. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ks. Tomasz Konstanciuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

698 525 786

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Prace restauratorskie - remont więźby, docieplenie sklepienia, izolacja pozioma, tynki renowacyjne, roboty posadzkowe, malowanie wnętrza;
2. Prace konserwatorskie - konserwacja zabytków ruchomych;
3. Modernizacja - Instalacja CCTV;
4. Modernizacja - Instalacje ppoż;
5. Modernizacja - usprawnienia dla osób niepełnosprawnych (pętla indukcyjna).

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: łęczyński Miejscowość: Łańcuchów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie wykonania robót budowlanych i prac konserwatorskich w kościele pw. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Prace restauratorskie - remont więźby, docieplenie sklepienia, izolacja pozioma, tynki renowacyjne, roboty posadzkowe, malowanie wnętrza;
2. Prace konserwatorskie - konserwacja zabytków ruchomych;
3. Modernizacja - Instalacja CCTV;
4. Modernizacja - Instalacje ppoż;
5. Modernizacja - usprawnienia dla osób niepełnosprawnych (pętla indukcyjna).

Kod CPV

45212360-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
92522100-7 - Usługi ochrony obiektów historycznych
92522200-8 - Usługi ochrony budynków historycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia – 31.07.2018 r.

 

Wiedza i doświadczenie

Przedłożenie Wykazu robót budowlanych potwierdzającego wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch zadań obejmujących wykonanie robót budowlanych wraz z pracami konserwatorskimi w zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn.zm.) o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto każda (dla zadań rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 500 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień publikacji zapytania ofertowego), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane należycie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Przedłożenie Imiennego wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia, którymi dysponuje wykonawca zawierającego co najmniej:
1. kierownika budowy - osobę posiadającą odpowiednie dla przedmiotu zamówienia uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków;
2. kierownika prac konserwatorskich - dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki, posiadającego co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika prac konserwatorskich.

Dodatkowe warunki

1. Przedłożenie:
1.1. Oświadczenia, że wykonawca zapoznał się z Regulaminem udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w Parafii Katolickiej pw. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie, i uznaje jego zapisy za wiążące go.
1.2. Oświadczenia o spełnianiu warunków.
1.3. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, a jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
1.4. Oświadczenia o braku powiązania z zamawiającym osobowo lub kapitałowo w rozumieniu art. 9 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności w Parafii Katolickiej pw. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie.
2. Wniesienie wadium.

Warunki zmiany umowy

1. Przewiduje się następujące rodzaje i warunki zmiany postanowień umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie zamawiającego w granicach udokumentowanego interesu zamawiającego,
2) zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku gdy zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunków eksploatacji bądź gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe, a także w przypadku pojawienia się na rynku technologii nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy - w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniałych okoliczności, pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia,
3) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy - na inne materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe lub cechy użytkowe, pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia,
4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciągiem (raportem) z zapisów danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,
c) przerwy lub przerw w dostawie prądu lub wody - o okres występowania przerwy lub przerw w dostawie prądu lub wody, trwających ponad 7 dni,
d) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów trwających ponad 14 dni,
e) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie - o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
f) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót - o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,
g) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
h) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań - o okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy wymagających wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy,
5) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę.
6) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku jego likwidacji, upadłości lub wystąpienia innej okoliczności uniemożliwiającej podwykonawcy branie udziału w realizacji przedmiotu umowy - na innego podwykonawcę, który spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub na Wykonawcę, jeżeli samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7) zmiana osób, wymienionych w § 8 ust. 5, w przypadku ich śmierci, długotrwałej choroby, rozwiązania umowy lub w wyniku wystąpienia innej okoliczności uniemożliwiającej branie udziału w realizacji przedmiotu umowy, na inne osoby posiadające uprawnienia i doświadczenie w stopniu nie mniejszym niż osoby, wymienione w § 8 ust. 5.
2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić także jeśli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w pkt 6.5.2. ppkt 22) lit. b) - e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie i dokumenty wymagane w pkt Warunki udziału w postępowaniu.
2. Formularz ofertowy.
3. Pełnomocnictwo (umowa spółki) do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku składania oferty wspólnej.
4. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba nie uprawniona do reprezentowania wykonawcy (zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferowana cena – 60 %.
1.1. W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena
-------------------------------- × 100 pkt × waga kryterium
Cena badanej oferty

2. Okres gwarancji - 10 %
2.1. W powyższym kryterium oceniana będzie ilość pełnych miesięcy przez jaką wykonawca obejmie prace konserwatorskie i roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Ilość miesięcy z badanej oferty
----------------------------------------------- × 100 pkt × waga kryterium
Największa ilość miesięcy

2.2. Minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować wykonawca to 60 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 60 m-cy, zostanie odrzucona.
2.3. W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 120 miesięcy do wzoru zostanie podstawiony okres 120 miesięcy.

3. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 30 %
3.1. W powyższym kryterium oceniana będzie ilość robót budowlanych wykonanych w zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn.zm.) o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto każda robota (dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) w których, osoba wskazana jako kierownik budowy w Imiennym wykazie osób pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który wykaże największą ilość robót, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Ilość robót budowlanych z badanej oferty
--------------------------------------------------------------- × 100 pkt × waga kryterium
Największa ilość robót budowlanych

3.2. W przypadku wykazania przez wykonawcę więcej niż 5 robót budowlanych w zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn.zm.) o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto każda robota (dla robót rozliczanych w innych walutach niż PLN równowartość co najmniej 1 000 000 PLN brutto wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia umów) w których, osoba wskazana jako kierownik budowy w Imiennym wykazie osób pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót do wzoru zostanie podstawione 5 robót budowlanych.

Wykluczenia

Wykonawcy, którzy nie spełnią wymaganych warunków, w tym warunku braku powiązania z zamawiającym osobowo lub kapitałowo zostaną wykluczeni z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚW. JANA CHRZCICIELA

Adres

21-020 Łańcuchów

lubelskie , łęczyński

Numer telefonu

+48698525786

Fax

N/D

NIP

7132339414

Tytuł projektu

Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Łańcuchowie

Numer projektu

RPLU.07.01.00-06-0140/16-00

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.