Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
3236z ostatnich 7 dni
8356z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe: termomodernizacja i remont hal produkcyjno – montażowych

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe: termomodernizacja i remont hal produkcyjno – montażowych

Data zamieszczenia: 2017-12-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: STAL-BUD WIESŁAW NASTAJ
ul. Fabryczna 6
22-100 Chełm
telefon: 82 5631265
Fax: 82 5631265
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

zakup materiałów i robót budowlanych – termomodernizacja i remont hal produkcyjno – montażowych

Termin składania ofert

do dnia 10-01-2018

 

Numer ogłoszenia

1076950

 

Status rozstrzygnięcia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1) w formie skanu podpisanej i opieczętowanej i datowanej oferty
pocztą elektroniczną na adres e-mail: stal-bud-nastaj@o2.pl
lub
2) w formie papierowej oryginalną, podpisaną i opieczętowaną ofertę z nadaną datą przekazać
listem poleconym / przesyłką kurierską, na adres:
STAL-BUD Wiesław Nastaj, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm
(za datę złożenia oferty uznaje się wówczas datę potwierdzonego przez STAL-BUD Wiesław Nastaj odbioru listu/przesyłki w terminie wyznaczonym na składanie ofert
– oferty wysłane w terminie ale bez potwierdzonego odbioru listu/przesyłki nie będą rozpatrywane)
lub
3) w formie papierowej oryginalną, podpisaną , opieczętowaną i datowaną ofertę złożyć osobiście w biurze firmy pod adresem: STAL-BUD Wiesław Nastaj, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm
(opcja dostępna tylko w dni powszednie w godzinach 7:00 – 15:00)

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wiesław Nastaj

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

508 168 304

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

ZAKRES ZAPYTANIA OBEJMUJE zakup materiałów i robót budowlanych – termomodernizacja i remont hal produkcyjno – montażowych – szczegóły w dalszej części zapytania oraz załącznikach

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Chełm Miejscowość: Chełm

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

realizacja projektu inwestycyjnego " Udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja oferty jako rezultat wdrożenia wyników prac B+R w STAL-BUD Wiesław Nastaj ", w ramach Działania 3.7 RPO WL na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

ZAKRES ZAPYTANIA OBEJMUJE zakup materiałów i robót budowlanych – termomodernizacja i remont hal produkcyjno – montażowych (numeracja zgodna z numeracją przedmiaru inwestorskiego):
1) INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2) KOTŁOWNIA NA PELLET
3) POMPA CIEPŁA
4) INSTALACJA WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ
5) nie dotyczy
6) nie dotyczy
7) nie dotyczy
8) nie dotyczy
9) nie dotyczy
10) nie dotyczy
11) nie dotyczy
12) nie dotyczy
13) nie dotyczy
14) nie dotyczy
15) WYMIANA OKIEN ELEWACJA PÓŁNOCNA
16) WYMIANA OKIEN ELEWACJA POŁUDNIOWA
17 WYMIANA OKIEN ELEWACJA ZACHODNIA I
18) WYMIANA OKIEN ELEWACJA ZACHODNIA II
19) WYMIANA OKIEN ELEWACJA WSCHODNIA I
20) DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PŁYTAMI WARSTWOWYMI Z RDZENIEM POLIURETANOWYM
21) DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH WEŁNĄ MINERALNNĄ W OSŁONIE Z BLACH FAŁDOWYCH
22) DOCIEPLENIE STROPODACHU Z PŁYT WARSTWOWYCH Z RDZENIEM POLIURETANOWYM
23) ROBZBIÓRKA CZĘŚCI ŚCIANY NOŚNEJ WEWNĘTRZNEJ - PODCIĄG I SŁUPY STALOWE
24) BRAMY - WROTA GARAŻOWE
25) nie dotyczy
26) nie dotyczy
27) nie dotyczy
28) nie dotyczy
Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną oraz wykonalnym pozwoleniem na budowę 21/17, wydanym 31.01.2017 przez Prezydenta Miasta Chełm, sygn. GPA.6740.7.2017

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE
zgodnie z projektem budowlanym (możliwość przesłania przez e-mail na życzenie oferenta) i przedmiarem robót kosztorysu inwestorskiego (załącznik do zapytania)
Minimalna wymagana gwarancja na oferowane roboty i materiały: 24 m-cy od protokolarnego odbioru

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

realizacja prac I kw. 2018 – III kw. 2019

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi wykazać się doświadczeniem w zakresie realizacji prac budowlanych – wymagane minimum to 2 realizacje o wartości min. 50 tys. zł, przeprowadzone w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert

Dodatkowe warunki

1) Oferta złożona na kompletnie i prawidłowo wypełnionym formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – pytający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert wypełnionych nieprawidłowo lub zawierających niekompletne informacje bez wzywania oferenta do naniesienia poprawek
2) nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych
3) wymagany termin ważności ofert: do 28.02.2018
4) Oferent powołujący się na rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w zapytaniu, zobowiązany jest potwierdzić w ofercie, iż oferowane przez niego materiały/roboty spełniają wszystkie wymagania określone w zapytaniu.
5) Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, norm, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, norm i jakości.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Użyte nazwy są jedynie przykładem.
6) Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną w celu dokładnego określenia zakresu robót, powierzchni urządzeń i warunków technologicznych panujących w urządzeniach podczas eksploatacji oraz zapoznania się na placu budowy z panującymi tam regionalnymi, miejscowymi i okresowymi warunkami, a szczególnie odnośnie przestrzeni koniecznych dla urządzeń placu budowy, miejsc składania i miejsc pracy, z możliwością dojazdu, z przyłączaniem do sieci wodnej i elektrycznej, z pomieszczeniami mieszkalnymi itp., tak samo jak i z możliwymi utrudnieniami wynikającymi z zakładowych interesów firmy STAL-BUD Wiesław Nastaj.
Uzgodnienia terminu wizyty należy dokonać z wytypowanym do kontaktów przedstawicielem Organizatora Postępowania. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Oferent.
7) Jakiekolwiek prace wykonywane przez Oferenta w okresie realizacji zadania remontowego bezwzględnie nie mogą utrudniać lub zakłócać pracy firmy STAL-BUD Wiesław Nastaj. Szczególnie należy mieć na uwadze różne procesy transportowe i załadunkowe, oraz inne lokalne uwarunkowania.

Warunki zmiany umowy

wymagane podpisanie umowy na dostawę urządzenia – zmiana postanowień umowy jedynie w formie aneksu za zgodą obu stron
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1. terminu wykonania zlecenia – w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w postaci np. warunków pogodowych, uniemożliwiających prowadzenie prac i utrzymujących się powyżej 7 dni
2. wynikającym ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów o podatkach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz ofertowy na szablonie dołączonym do zapytania
2) kosztorys ofertowy – zawierający tabelę elementów scalonych, zawierającą ceny netto i brutto poszczególnych rodzajów prac, zgodnie z klasyfikacją przedmiaru inwestorskiego
3) dokumenty potwierdzające zrealizowanie przez oferenta robót budowlanych o wartości min. 50 tys. zł, przeprowadzonych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
4) Aktualny odpis z KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z płaceniem podatków, opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7) Dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia działalności gospodarczej Oferenta od odpowiedzialności cywilnej.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

patrz załącznik - zapytanie ofertowe

Wykluczenia

Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty, które pozostają z STAL-BUD Wiesław Nastaj w relacji powiązania osobowego lub kapitałowego.
Ocena wystąpienia powiązań osobowych lub kapitałowych prowadzona jest na podstawie orzecznictwa oraz praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej, odwołujących się do treści zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STAL-BUD WIESŁAW NASTAJ

Adres

Fabryczna 6

22-100 Chełm

lubelskie , Chełm

Numer telefonu

82 5631265

Fax

82 5631265

NIP

5631118191

Tytuł projektu

Udoskonalenie procesu produkcyjnego oraz dywersyfikacja oferty jako rezultat wdrożenia wyników prac B+R w STAL-BUD Wiesław Nastaj

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0007/17-00

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.