Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
3236z ostatnich 7 dni
8356z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Przedmiot:

Konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Data zamieszczenia: 2017-12-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Stanisławów
ul. Rynek 32
05-304 Stanisławów
tel./fax: 25 757 58 58/25 757 58 57
Województwo: mazowieckie
Miasto: Stanisławów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-28 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 1.  

Gmina Stanisławów

ul. Rynek 32

05-304 Stanisławów

tel./fax 25 757 58 58/25 757 58 57, REGON 711582434, NIP 822-214-71-56

zaprasza do złożenia oferty na:

„Konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stanisławów w 2018 i 2019 roku” 

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postepowanie jest prowadzone w trybie: zaproszenia do złożenia oferty, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, o której mowa w art.4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

 1. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

     3.1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadaniem jest objęty teren gminy Stanisławów, tj. gmina jest w 100% zwodociągowana – długość sieci wodociągowej wynosi około 175 km, natomiast sieć kanalizacji sanitarnej znajduje się
w miejscowościach: Stanisławów,  Mały Stanisławów, Retków i Prądzewo-Kopaczewo - długość sieci około 24,2  km.

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu bieżącej konserwacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zapewnienia ciągłego dostarczania wody o parametrach odpowiadających wodzie zdatnej do picia w stanie surowym do wszystkich odbiorców z urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stanisławów oraz w celu odprowadzania ścieków, w szczególności:

 • usuwaniu zgłoszonych awarii wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy, w tym płukanie sieci wodociągowej po każdej awarii i zamknięciu sieci poprzez otwarcie hydrantów końcowych,
 • uzupełnianiu tabliczek informacyjnych oraz malowaniu hydrantów, uzupełnianiu brakujących pokryw i nasad hydrantowych.

4. Termin wykonania zamówienia:

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych     warunków:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie później niż na dzień składania ofert wykażą, że spełniają warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
 • dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy – załącznik nr 2 do niniejszego postępowania,
 • wykaz, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonali co najmniej 2 usługi o podobnym charakterze – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia,
 • wykaz niezbędnych do wykonania narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca – Wykonawca musi wykazać posiadanie 1 koparki, 1 pompy do wody oraz 1 samochodu do czyszczenia kanalizacji typu WUKO – załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

jak w pkt 5.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, faksem                                     nr 25 757 58 57 lub e-mailem: urzad.gminy@stanislawow.pl

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną.

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami                                   jest p. Tadeusz Pyrzanowski tel.  25 757 58 56 w godzinach pracy urzędu tj. pon. 9.00 – 17.00,
wt.- pt.: 8.00 – 16.00

8. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie dotyczy

9. Termin związania ofertą:

30 dni

10. Opis sposobu przygotowywania ofert:

Ofertę (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia) należy przygotować w języku polskim, pismem komputerowym lub nieścieralnym atramentem i podpisać przez upoważnionego przedstawiciela firmy oraz złożyć ją w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem i zaadresować na adres:  Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów „Oferta na Konserwację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Stanisławów w 2018 i 2019 roku. Nie otwierać przed: 28.12.2017 r. godz. 10.15”

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 30 – sekretariat w terminie do dnia 28.12.2017 r. do godziny 10.00

Otwarcie ofert nastąpi: 28.12.2017 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów

12. Opis sposobu obliczenia ceny:

Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych. Cenę należy podać w kwocie netto, brutto

i wyszczególnić stawkę i wartość podatku VAT.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Przy ostatecznym wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Cena – 100%

Kryterium cena

Waga kryterium – 100%

Maksymalna liczba punktów do przyznania – 100 punktów

                                              

najniższa cena spośród złożonych ofert

Ilość uzyskanych punktów =  ----------------------------------------------------- x 100

                                                               cena oferty badanej

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • unieważnienia zaproszenia do złożenia ofert bez podania przyczyn,
 • wyjaśnienia treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości,
 • uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić,
 • poprawienia omyłek rachunkowych,
 • odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie,
 • odrzucenia ofert niezgodnych z treścią zaproszenia,
 • wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem ofertyw przypadku potwierdzenia tego faktu bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia:

Nie dotyczy

17.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

wzór umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.