Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
3236z ostatnich 7 dni
8356z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci wod-kan

Przedmiot:

Budowa sieci wod-kan

Data zamieszczenia: 2017-12-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach
08-110 Siedlce
ul. Leśna 8
tel. /25/ 640-28-00
fax. /25/ 643-65-93
e-mail: sekretariat@pwik.siedlce.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Siedlce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-11 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

                                                      OGŁOSZENIE O PRZETARGU

                                                       ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

 

          Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach ul. Leśna 8 ogłasza przetarg    nieograniczony  na budowę sieci wod-kan. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień  PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie: www.pwik.siedlce.pl 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie składa się z 2 części, każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub obie .

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

Część I - Budowa sieci  wod-kan w rejonie ul. Magazynowej (bazy) w Siedlcach

  Zakres  robót:

  - sieć wodociągowa DN160 mm z rur PE100 SDR17 PN10 o długości około 211mb

    oraz DN 90mm z rur jw. o długości ok. 7mb do wykonania metodą wykopu otwartego,

  - sieć kanalizacji sanitarnej DN200mm z rur PVC SN8 ( jednorodnych) o długości około 204mb

    oraz DN160 mm z rur jw. o długości około 3mb do wykonania metodą wykopu otwartego,

 - wykonanie odtworzenia nawierzchni i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego zgodnie z

   projektem i decyzjami właścicieli terenu.

  Uwaga !

  Dopuszcza się wykonanie sieci wodociągowej metodą bezwykopową-przewiertu sterowanego

  przy zastosowaniu rur wodociągowych dostosowanych do wykonywania przewiertów

  horyzontalnych bez użycia rury osłonowej.

 

 Część II  - Budowa sieci wodociągowej w ul. Siedleckiej w Żelkowie kolonii gm. Siedlce

   Zakres  robót:

   - sieć wodociągowa DN225 mm z rur PE100-RC SDR17 PN10 o długości około 826mb

     do wykonania metodą bezwykopową, w tym w rurze przewiertowej 26mb.

   - sieć wodociągowa DN90 mm z rur PE100 SDR17 PN10 o długości ok. 14mb

     do wykonania metodą wykopu otwartego,

   - wykonanie odtworzenia nawierzchni i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego

      zgodnie z projektem i decyzjami właścicieli terenu.

   Uwaga !

Z uwagi na trwający okres rękojmi na roboty budowlane związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 803 na tym zadaniu, obligatoryjnie należy dostosować się do warunków zawartych w piśmie Wykonawcy robót drogowych tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o. o ul. Gdańska 69A;07-100 Węgrów (znak PRDM/DT/33/2017 z dn. 03.02.2017).

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA    

Termin wykonania Części I    -  30.06.2018r.    

Termin wykonania Części II   -  30.06.2018r. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,  spełniający  następujące warunki dotyczące:

-posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy  

 prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-posiadania  wiedzy i doświadczenia; 

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

-sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie wymaganych dokumentów:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2)

2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. (Na żądanie zamawiającego po otwarciu ofert)

3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. (Na żądanie zamawiającego po otwarciu ofert)

4.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone:

 a) dla Części I wystarczy wykazać:  max 2 sieci wodociągowe o łącznej dł. min 500m i max 2 sieci kanalizacyjne o łącznej długości 500m

b) dla Części II wystarczy wykazać: max 2 sieci wodociągowe o łącznej dł. min 500m

5.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

6.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

7.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów

8. Oświadczenie stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia branży sanitarnej.

9. Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 200 000 zł.

10. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania(zał. nr 2)

 

Wadium nie jest wymagane  

 

Kryteria oceny ofert -    Cena ryczałtowa netto   -   100%

 

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert

 

Oferty należy składać - w terminie do 11.01.2018r. do godz.10:00 w sekretariacie PWiK Siedlce

ul. Leśna 8.

Otwarcie ofert nastąpi – 11.01.2018r. o godzinie 10:15 w sali  konferencyjnej w siedzibie Spółki.

  

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.