Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
3236z ostatnich 7 dni
8356z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja oświetlenia ulicznego - przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i...

Przedmiot:

Konserwacja oświetlenia ulicznego - przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej, czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych, kontrola i konserwacja złącz kablowych w latarniach

Data zamieszczenia: 2017-12-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Tłuszcz
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz
tel. 29 757 34 42, fax: 29 777 52 52
Województwo: mazowieckie
Miasto: Tłuszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2017-12-28 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Tłuszcz

2. Tryb udzielenia zamówienia:
Ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty 30000 euro w postępowaniu nie mają
zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej p.z.p. - podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 p.z.p.
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Tłuszcz
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) przegląd i konserwacja aparatury łączeniowej i sterowniczej,
b) czyszczenie i konserwacja tablic sterowniczych i rozdzielczych,
c) kontrola i konserwacja złącz kablowych w latarniach,
d) wymiana bezpieczników,
e) czyszczenie opraw i kloszy,
f) wymiana i naprawa elementów opraw,
g) wymiana uszkodzonych źródeł światła,
h) regulacja świecenia wszystkich obwodów oświetlenia ulicznego w ustalonych godzinach,
o ile Zamawiający nie postanowi inaczej,
i) regulacja położenia źródeł światła względem kloszy,
j) konserwacja konstrukcji wsporczych, słupów oświetlenia wydzielonego, wysięgników,
przewieszek,
k) regulacja zwisów przewodów oświetlenia ulicznego,
l) prostowanie słupów oświetlenia wydzielonego,
m) uzupełnianie i konserwacja zamknięć skrzynek, wnęk, itp.,
n) malowanie konstrukcji stalowych, szafek, wnęk, wysięgników uzupełnienie opisów,
o) wycinka gałęzi zasłaniających oprawy oświetleniowe,
p) podcinanie gałęzi pod liniami oświetlenia ulicznego,
q) lokalizacja i naprawa uszkodzonych kabli zasilających obwody oświetlenia,
r) wymiana uszkodzonych zasileń punktów sterowania oświetleniem ulicznym podwieszonym
pod liniami napowietrznymi n.n.,
s) współpraca z Zamawiającym w celu usprawnienia funkcjonowania oświetlenia poprzez
wykorzystywanie nowych, energooszczędnych i efektywnych urządzeń technicznych, lamp,
zegarów, przekaźników zmierzchowych, wyłączników, itp.,
t) utylizacja na własny koszt zdemontowanych urządzeń oświetlenia oraz źródeł światła zgodnie
z obowiązującymi przepisami w zależności od klasyfikacji odpadów,
u) zabezpieczenie na własny koszt części i materiałów niezbędnych do wykonywania czynności
z zakresu konserwacji,
v) bieżące odbieranie reklamacji i zgłoszeń awarii od Zamawiającego,
w) pisemne przekazywanie Zamawiającemu informacji o likwidacji zgłoszonych usterek,
x) sprawdzanie działania urządzeń sterowania,
y) sprawdzanie stanu technicznego,
z) wymiana uszkodzonych źródeł światła, opraw, wysięgników, dławików, kondensatorów,
bezpieczników, drzwiczek wnęk latarni, zabezpieczenie antykorozyjne opraw, wysięgników
i latarni, wymiana uszkodzonego osprzętu kablowego i przewodowego obwodów
oświetleniowych,
aa) sprawdzanie stanu technicznego tablic oświetleniowych i przekaźnikowo – sterowniczych,
połączeń prądowych i działań urządzeń sterowania, wymiany uszkodzonych elementów
(przekaźniki zmierzchowe, łączniki, bezpieczniki, zegary sterujące, itp.), regulacje i naprawy
urządzeń sterowania, naprawy osłon i zamknięć rozdzielnic oświetleniowych n.n.,
bb) sprawdzanie stanu osłon i zamocowania urządzeń oświetlenia,
cc) likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych (np. wypadek drogowy,
wichura, akty wandalizmu, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany,
pochylony lub rozbity słup, złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, opadnięcie
przewodów , itp.),
dd) współpraca z właściwym Zakładem Energetycznym w zakresie prawidłowości pracy układów
pomiarowych,
ee) montaż i demontaż ozdób świątecznych,
ff) pozostałe czynności konserwacyjne i naprawy zapewniające poprawę pracy urządzeń
oświetlenia ulicznego nieobjęte umową.
Wykaz obiektów – instalacji oświetlenia ulicznego objętych konserwacją stanowi załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami z zachowaniem
szczególnej staranności, rzetelności, profesjonalizmu przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy
i doświadczenia.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia zawodowe do wykonania niniejszej
umowy oraz wszelkie prawem określone uprawnienia zezwolenia, pozwolenia i dokumenty.
2) Ponadto, przedmiot zamówienia obejmuje także:
a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami
z zachowaniem szczególnej staranności, rzetelności, profesjonalizmu przy wykorzystaniu
posiadanej wiedzy i doświadczenia,
b) Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia zawodowe do wykonania
niniejszej umowy oraz wszelkie prawem określone uprawnienia zezwolenia, pozwolenia
i dokumenty.
3) Materiały, urządzenia niezbędne do realizacji zleconych prac Wykonawca zapewnia na własny
koszt.
Materiały zużyte i pochodzące z demontażu Wykonawca wywiezie na własny koszt zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn.
zm.).
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1) udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
b)posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje) usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
Przez usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
Zamawiający rozumie wykonanie, co najmniej 1 usługi polegającej na ciągłej (przez okres co
najmniej 1 roku) konserwacji oświetlenia ulicznego. Wykazana usługa musi być na kwotę nie
mniejszą niż 60 000,00 PLN brutto.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia:
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
a) jednym pojazdem wyposażonym w podnośnik koszowy, niezbędny do wykonania
zamówienia oraz oświadczy, że pojazd jest ubezpieczony, sprawny technicznie i posiada
aktualne badanie techniczne dopuszczenia do ruchu.
b) jednym samochodem dostawczym oraz oświadczy, że pojazd jest ubezpieczony, sprawny
technicznie i posiada aktualne badanie techniczne dopuszczenia do ruchu.
Wykonawca wykaże 2 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
Wykonawca oświadczy, że: osoby wykonujące przedmiot zamówienia posiadają:
- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E), zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie
szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 PLN.
2) Warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione zgodnie z opisanym sposobem
dokonywania oceny spełniania warunków, jako spełnione/nie spełnione na podstawie
zaświadczeń, oświadczeń i dokumentów opisanych i wymaganych w ust. 5 zapytania,
będących załącznikami do oferty Wykonawcy.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie, że Wykonawcy zapoznali się z zapytaniem ofertowym, w tym opisem
przedmiotu zapytania ofertowego i projektem umowy i nie wnoszą do niego zastrzeżeń
- załącznik nr 6;
3) oświadczenie, że Wykonawcy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub
czynności stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego,
- załącznik nr 6;
4) oświadczenie, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania
zamówienia - załącznik nr 6;
5) oświadczenie, że Wykonawcy dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia - załącznik nr 6;
6) oświadczenie, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia - załącznik nr 6;
7) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz informacjami na temat ich funkcji, kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
wykazał, że dysponuje minimum dwiema osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -
załącznik nr 3;
8) wykaz usług, które Wykonawca wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonuje) usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
Przez usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia Zamawiający rozumie wykonanie, co najmniej 1 usługi polegającej na ciągłej
(przez okres co najmniej 1 roku) konserwacji oświetlenia ulicznego. Wykazana usługa musi
być na kwotę nie mniejszą niż 60 000,00 PLN brutto - załącznik nr 4;
9) wykaz pojazdów – załącznik nr 5. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował:
a) jednym pojazdem wyposażonym w podnośnik koszowy, niezbędny do wykonania
zamówienia oraz oświadczy, że pojazd jest ubezpieczony, sprawny technicznie i posiada
aktualne badanie techniczne dopuszczenia do ruchu.
b) jednym samochodem dostawczym oraz oświadczy, że pojazd jest ubezpieczony, sprawny
technicznie i posiada aktualne badanie techniczne dopuszczenia do ruchu.
Dodatkowo (poza dokumentami wymienionymi wyżej) do oferty należy dołączyć:
1) ofertę wykonawcy – załącznik nr 1 (złożony w oryginale);
2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) – należy załączyć na piśmie w formie oryginału lub
w formie notarialnie poświadczonej kopii
Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem (podpisem czytelnym lub podpisem nieczytelnym z imienną pieczątką) przez osoby
upoważnione (za wyjątkiem pełnomocnictwa, które należy załączyć na piśmie w formie oryginału lub
w formie notarialnie poświadczonej kopii).
7. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Wykonawca określa cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie
formularza ofertowego, podając wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto;
2) Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z realizacją zamówienia;
3) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych;
4) Warunki płatności: Płatność dokonywana będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy sukcesywnie w oparciu o wystawioną fakturę VAT wraz z dołączonym wykazem
wykonanych prac, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za dzień
płatności strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. W przypadku
opóźnienia w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe od należnej kwoty za
każdy dzień opóźnienia;
5) Przewiduje się możliwość zwaloryzowania wynagrodzenia brutto w razie ustawowej zmiany stawki
VAT.
8. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryterium wyboru ofert jest: cena /C/ - 100 % (waga kryterium)
1) Kryterium temu zostaje przypisana maksymalna liczba 100 punktów. Ilość punktów
poszczególnym wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.
Pozostałe oferty - ilość punktów wyliczona wg wzoru :
Ci = cena najniższa x 100 pkt
cena oferty badanej
i - numer oferty badanej
Ci - liczba punktów za kryterium „cena” (oferty badanej)
Cena oferty – cena brutto z formularza oferty.
2) W celu wyboru najkorzystniejszej oferty komisja będzie się posługiwała następującym
wzorem:
Woi = Ci x 100 %
gdzie:
Woi - wskaźnik oceny oferty badanej
Ci - liczba punktów za kryterium „cena” oferty badanej
100 % - waga kryterium ceny
7. Termin wykonania zamówienia:
Do 31 grudnia 2018 r.
8. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę wykonawcy wraz z załącznikami prosimy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miejskiego w Tłuszczu do dnia 28.12.2017 do godz. 14:00 lub przesłać pocztą na adres
zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2017 r. do godz. 14:00. Liczy się data
wpływu oferty.
Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej według poniższego wzoru:
Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
„Konserwacja oświetlenia ulicznego w Gminie Tłuszcz, NIE OTWIERAĆ PRZED
TERMINEM: 28.12.2017 do godz. 14:00 ”
Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana dodatkowo nazwą i adresem wraz
z numerami telefonów i faksów Wykonawcy. Ma to zapewniać możliwość zwrotu oferty Wykonawcy
w stanie nienaruszonym w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.