Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2705z ostatnich 7 dni
7826z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Kompleksowy remont elewacji wraz z dociepleniem budynków Spółdzielni

Przedmiot:

Kompleksowy remont elewacji wraz z dociepleniem budynków Spółdzielni

Data zamieszczenia: 2017-12-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rybnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Wyzwolenia 35
44-201 Rybnik
tel. 32 43 27 300
e-mail: przetargi@rsm.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rybnik
Wadium: 8 zadań
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-04 08:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowy remont elewacji wraz z dociepleniem budynków RSM z podziałem na zadania”.

Znak postępowania: 3/PN/2017

Zadanie 1- kompleksowy remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Floriańskiej 9

Zadanie 2- kompleksowy remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Floriańskiej 11

Zadanie 3- kompleksowy remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Wawelskiej 17

Zadanie 4- kompleksowy remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Wawelskiej 27

Zadanie 5 - kompleksowy remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy

ul. Orzepowickiej 22

Zadanie 6 - kompleksowy remont elewacji wraz z dociepleniem oraz unieszkodliwieniem płyt zawierających azbest – budynek przy ul. Dąbrówki 5

Zadanie 7 - kompleksowy remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Chabrowej 8

Zadanie 8 - kompleksowy remont elewacji wraz z dociepleniem oraz unieszkodliwieniem płyt zawierających azbest – budynek przy ul. Chabrowej 24

Szczegółowy zakres prac precyzuje dokumentacja stanowiąca integralna część Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. Zamawiająca zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na budynkach.

4.1 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:

Zamawiająca dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Maksymalna liczba części, na które Wykonawca może złożyć ofert – 8

5. Termin wykonania zamówienia maksymalnie do 30.09.2018r

6. Informacja na temat wadium:

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Zadanie nr 1 .- (Floriańska 9) - 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł)

Zadanie nr 2 - (Floriańska 11) - 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł)

Zadanie nr 3 - (Wawelska 17) - 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł)

Zadanie nr 4 - (Wawelska 27) - 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy zł)

Zadanie nr 5 - (Orzepowicka 22) - 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł)

Zadanie nr 6 - (Dąbrówki 5) - 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł)

Zadanie nr 7 - (Chabrowa 8) - 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł)

Zadanie nr 8 - (Chabrowa 24) - 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł)

Wadium musi być wniesione w pieniądzu. Wpłata wadium na koncie Zamawiającej musi być zaksięgowana przed terminem składania ofert. Kopie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 • posiadania wiedzy i doświadczenia;

 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 • sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiająca dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale V SIWZ, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia można wykluczyć:

 • wykonawców, którzy wyrządzili szkodę na rzecz Spółdzielni, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

 • wykonawców, z którymi zamawiająca rozwiązała albo wypowiedziała umowę w sprawie zamówienia, albo odstąpiła od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie, wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

 • nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

 • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

 • nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

 • wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu;

 • wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • formularz ofertowy wg załącznika nr 1;

 • aktualny odpis z KRS ważny 1 miesiąc od daty wystawienia lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ważne 3 miesiące od daty wystawienia (możliwy wydruk z internetu);

 • zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłatą składek (nie starsze niż 3 miesiące);

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające o nie zaleganiu z opłacaniem podatków (nie starsze niż 3 miesiące);

 • wypełniony załącznik nr 2

 • wykaz prac wg załącznika nr 3;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg załącznika nr 4 ;

 • referencje do wykazu prac;

 • promesa gwarancyjna systemodawcy

 • zapewnienie producenta o terminowości dostaw na budowę

 • oświadczenie producenta o zawartości środków grzybobójczych i algobójczych w oferowanym systemie

 • aktualny certyfikat/licencja autoryzacji wykonawcy uznana przez producenta / dystrybutora dla oferowanego systemu

 • uprawnienia kierownika budowy wraz z przynależnością do Izby

 • potwierdzenie posiadania uprawnień - koncesje, zezwolenia lub licencje odnośnie prac przy materiałach azbestowych oraz transportu takich materiałów, zgodne z prawem (dla zadania 6,8);

 • umowę z zarządzającym składowiskiem, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest na składowisko, (dla zadania 6,8);

 • dowód wpłaty wadium;

 • dowód opłaty za materiały przetargowe;

 • polisę OC wraz z potwierdzeniem opłaty za polisę;

 • parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5

 • oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej – załącznik nr 6

 • informacja o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7

Ponadto do oferty należy dołączyć:

 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
  z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

 • kosztorys uproszczony + zestawianie robocizny, materiału i sprzętu wg opisu w rozdziale XII

9. Materiały przetargowe:

Materiały przetargowe zawierające SIWZ, należy wykupić w siedzibie Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kasie. Po wykupieniu materiałów należy zgłosić się z dowodem wpłaty do Działu Technicznego (I piętro pok. nr 20).

W przypadku opłacenia należności przelewem, na konto PKO BP Rybnik

nr 24102024720000690200184309, potwierdzenie należy przesłać na adres: przetargi@rsm.pl.

Po zaksięgowaniu kwoty w RSM, zostanie przesłany kod dostępu do materiałów na stronie internetowej: www.rsm.pl

Koszt materiałów: 150 zł brutto

10. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie: 4.01.2018r, do godz. 8:00, w siedzibie Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Wyzwolenia 35, 44 - 201 Rybnik, w biurze podawczym (parter) . W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającej.

11. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.01.2018r, o godz. 9.oo w siedzibie Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sali nr 25, II piętro.

Zamawiająca zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.