Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2705z ostatnich 7 dni
7826z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego: 1) remont elewacji wraz z...

Przedmiot:

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego: 1) remont elewacji wraz z dociepleniem oraz wymianą stolarki zewnętrznej, 2) remont dachu wraz z wymianą konstrukcji i wykonaniem izolacji cieplnej, 3) remont piwnic oraz klatki schodowej

Data zamieszczenia: 2017-12-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zasobu Komunalnego
Św. Elżbiety 3
, Wrocław
telefon - 071 7778400
faks - 071 7777506
bip.zzk.wroc.pl
zp@zzk.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-09 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Mierniczej 15 we Wrocławiu.
Numer referencyjny: ZZK-WP/3400/273/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac obejmuje m.in.: Część 1 – realizowana na podstawie pfu: 1) wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej zamiennej wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę na remont lokali mieszkalnych nr 15, 16, 19 i 20, 2) remont lokali mieszkalnych nr 15, 16, 19 i 20 (numeracja wg inwentaryzacji) - na podstawie dokumentacji projektowej zamiennej – w obecnych strukturach, bez przebudowy i powiększania, 3) wykonanie i przekazanie dokumentacji na przebudowę przyłącza wodociągowego wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową do budynku z uzyskaniem decyzji i zgody uprawnionych organów administracji, 4) przebudowa przyłącza wodociągowego wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową do budynku na podstawie wykonanej dokumentacji, 5) uzyskanie od MPWiK SA protokołu odbioru wykonania przyłącza wodociągowego do budynku, 6) prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych na obszarze wykonywanych robót ziemnych w ramach umowy zawartej z uprawnionym archeologiem - w przypadku odkrycia podczas wykonywania robót zabytków archeologicznych. Część 2 – realizowana na podstawie istniejącej dokumentacji projektowej oraz decyzji pozwolenia na budowę nr 1078/2017 i nr 582/2017: 1) remont elewacji wraz z dociepleniem oraz wymianą stolarki zewnętrznej, 2) remont dachu wraz z wymianą konstrukcji i wykonaniem izolacji cieplnej, 3) remont piwnic oraz klatki schodowej, 4) remont i przebudowa lokali mieszkalnych, 5) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, 6) remont instalacji elektrycznych, 7) remont i przebudowa instalacji wod-kan, 8) remont instalacji gazowej wewnętrznej, 9) dostosowanie budynku do aktualnych przepisów p.poż., 10) prace na zewnątrz budynku obejmujące roboty rozbiórkowe, wykonanie chodnika i opaski wokół budynku, 11) wykonanie oświetlenia wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Miernicza, Komuny Paryskiej, K. Pułaskiego i R. Traugutta, 12) wykonanie przeglądu budowlanego 5 – letniego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane po zakończeniu robót budowlanych, 13) wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku, 14) wykonanie 72 godzinnej próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania na ciepło po uruchomieniu przez FORTUM dostawy ciepła z sieci miejskiej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45200000-9
45300000-0
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem niniejszego postępowania, w wysokości do 15 % wartości zamówienia podstawowego. 2. Zamówienie, o którym mowa powyżej może dotyczyć całego zakresu zamówienia podstawowego i będzie udzielone na zasadach określonych w umowie podstawowej w nieruchomościach objętych zarządem Zamawiającego, po przeprowadzeniu negocjacji z zastrzeżeniem, że wartość robót zostanie ustalona na podstawie przyjętych w umowie podstawowej cen jednostkowych (w części rozliczanej kosztorysem) lub składników cenotwórczych (w części rozliczenia ryczałtowego). Dopuszcza się jedynie zmianę stawki roboczogodziny (pozostałe składniki cenotwórcze nie ulegną zmianie) lub cen jednostkowych po upływie 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o max 5 %, a po upływie 24 miesięcy o max 10%.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu umowy: do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym, w tym wykonanie i przekazanie uzgodnionej dokumentacji projektowej oraz STWiORB wraz z ostatecznymi decyzjami pozwolenia na budowę - w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca ma wykazać, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie budynku obejmujące swym zakresem roboty ogólnobudowlane i instalacyjne (sanitarne i elektryczne) o wartości nie mniejszej niż 800 000 zł każda. 2) w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej branże: budowlaną, sanitarną i elektryczną (co najmniej projekt budowlany, projekt wykonawczy i specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) dla budowy, remontu lub przebudowy obiektu kubaturowego o powierzchni użytkowej budynku nie mniejszej niż 400 m2 każdy, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, remont lub przebudowę obiektu kubaturowego. Przez obiekt kubaturowy należy rozumieć wielorodzinne budynki mieszkalne i / lub mieszkalno – usługowe, o co najmniej trzech kondygnacjach nadziemnych, którym można przypisać parametr objętości wyrażony w metrach sześciennych (oprócz budowli i obiektów małej architektury). 3) dysponuje co najmniej 4 (czterema) osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń o specjalnościach: a) 1 osoba - konstrukcyjno – budowlanej, b) 1 osoba – architektonicznej, c) 1 osoba - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) 1 osoba - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające projektowanie w powyższych specjalnościach, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). 4) dysponuje co najmniej 3 (trzema) osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnościach: a) 1 osoba - konstrukcyjno - budowlanej. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy, b) 1 osoba - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót, c) 1 osoba - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót, lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w powyższych specjalnościach, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, 2) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów, określających, czy usługi te zostały wykonane należycie, 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu zakończenia prac o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia prac, udokumentowane zapisami w Dzienniku budowy i w związku z tym zmiany sposobu fakturowania, w następujących sytuacjach: 1) gdy wystąpi konieczność wykonania innych prac (nieobjętych niniejszą umową), niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, a które wstrzymają lub opóźnią realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 2) gdy Wykonawca, z winy najemców lokali lub Zamawiającego, nie będzie miał dostępu do lokali mieszkalnych, części budynku lub wnętrza podwórzowego - w zakresie, w jakim okoliczności będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 3) zagrożenia dotrzymania terminu zakończenia robót, jeżeli zagrożenie będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. W szczególności, gdy będzie wynikało z konieczności zmian w dokumentacji projektowej - w zakresie, w jakim okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót lub wykwaterowania najemców z lokali, 4) jeżeli, dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy, wystąpi konieczność uzyskania dodatkowych (niezbędnych) decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., o ile za opóźnienia odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa – w przypadku, gdy opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym niezbędne decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 7) braku dostępu do części nieruchomości lub wnętrza podwórzowego , który uniemożliwi wykonanie prac objętych umową (z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego), o ile nie wynika to z winy Wykonawcy, 8) gdy wystąpią szczególnie niekorzystne warunki atmosferyczne, trwające co najmniej 5 dni, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych - jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Za szczególnie niekorzystne warunki uznaje się opady powyżej 0,40 cm wody na godzinę lub zamarznięty grunt, co uniemożliwi roboty ziemne, 9) gdy wystąpią zmiany terminu dostawy ciepła do centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, spowodowane przez dostawcę ciepła, 10) gdy wystąpią siły wyższe, które uniemożliwią wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przy czy za „siłę wyższą” uważa się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu. Wystąpieniu, której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy. A w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć, oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. 2. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. Termin realizacji umowy, w tym przypadku może zostać wydłużony maksymalnie o okres proporcjonalny do zwiększenia wartości umowy. 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu fakturowania określonego w § 6 ust. 1 umowy w przypadkach leżących po stronie Zamawiającego, a związanych z zasadami rozliczeń finansowych i zmianami finansowymi w budżecie Zamawiającego. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy i sposobu fakturowania, zmianie ulegnie także harmonogram rzeczowo – terminowo – finansowy. 4. Zamawiający przewiduje zmiany sposobu fakturowania w przypadku zmiany terminu dostawy ciepła do centralnego ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, spowodowanej przez dostawcę ciepła. W takim przypadku Zamawiający dokona odbioru wykonanych prac zgodnie z zasadami określonymi w § 4 niniejszej umowy i wypłaci Wykonawcy 99 % należnego wynagrodzenia, a 1 % wynagrodzenia Wykonawca otrzyma po wykonaniu 72 godzinnej próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania na ciepło (po uruchomieniu przez FORTUM dostawy ciepła z sieci miejskiej). 5. Każdy przypadek wystąpienia okoliczności mających wpływ na terminowość wykonania robót powinien zostać zgłoszony pisemnie Zamawiającemu, nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu wystąpienia tego rodzaju okoliczności. Brak zgłoszenia i potwierdzenia wyłącza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiającego o zmianę terminu realizacji robót. 6. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, z zastrzeżeniem zmiany, o której mowa w § 12 ust. 3. 7. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy postanowień umowy, w stosunku do treści oferty zmiany dotyczące: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 2) danych teleadresowych lub rejestrowych Stron umowy, 3) osób realizujących przedmiot umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.