Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
142z dziś
2896z ostatnich 7 dni
7216z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa artykułów instalacyjno-sanitarno-grzewczych

Przedmiot:

Dostawa artykułów instalacyjno-sanitarno-grzewczych

Data zamieszczenia: 2017-12-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
ul. Rzgowska 281
93338 , Łódź
telefon - 42 271 17 52; 271 17 53
faks - 42 271 17 50
www.iczmp.edu.pl
zamowienia@iczmp.edu.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/150/2017 - Dostawa artykułów instalacyjno-sanitarno-grzewczych dla Instytutu "CZMP"
Numer referencyjny: ZP/150/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów instalacyjno-sanitarno-grzewczych dla Instytutu "CZMP".

II.5) Główny kod CPV: 44400000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44411000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12      

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wykonawca składa niniejsze oświadczenie w formie Oświadczenia Wykonawcy. 2. 1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.2. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1, nie jest wymagane, jeżeli w postępowaniu na daną część lub części zamówienia, na którą lub które Wykonawca złożył ofertę, została złożona jedna oferta. 2.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2.1, niezależnie od ilości złożonych w postępowaniu ofert, może zostać złożone wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie sytuacji Wykonawcy w toku postępowania. Obowiązek natychmiastowej aktualizacji oświadczenia, w przypadku zmiany sytuacji Wykonawcy, po złożeniu oferty, leży po stronie Wykonawcy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 95,00
Termin dostawy zapotrzebowania częściowego 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art.144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach: 1.zmiany numeru katalogowego lub nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów; 2.niewykorzystania ilości w okresie trwania umowy – Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu obowiązywania umowy; 3.zmiany sposobu konfekcjonowania, (w wyniku niniejszej zmiany Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny jednostkowej opakowania, która zostanie wyliczona z proporcji); 4.w przypadku przejściowego braku asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy, przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, po cenie nie wyższej niż cena jednostkowa zaoferowana w ofercie; 5.zmiany przedmiotowej / produkt zamienny jeśli wystąpi trwały brak produktu, przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, po cenie nie wyższej niż cena jednostkowa zaoferowana w ofercie; 6.w przypadku wyczerpania ilości asortymentu z danego pakietu/pozycji (wskazanego/wskazanej w formularzu cenowym), dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zwiększeniu ilości wyczerpanego asortymentu przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości asortymentu z innego pakietu/pozycji, przy zachowaniu zaoferowanych w postępowaniu cen. Zmiana taka nie może spowodować zwiększenia kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy. 7.zmiany organizacyjnej Instytutu CZMP istotnej dla realizacji niniejszej umowy; 8.zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej; 9.zmiany adresu siedziby firmy, zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy; 10.w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich; 11.zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku terminu obowiązywania umowy dłuższego niż 12 miesięcy w przypadku zmiany: 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, w zakresie określonym w § 2 ust. 1.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Syfon umywalkowy sitko metalowe - 400 szt. 2.Wpust syfonu umywalkowego - 400 szt. 3.Śruba syfonu umywalkowego - 100 kpl. 4.Śruba syfonu zlewozmywakowego - 100 kpl. 5.Zawór kątowy 1/2 x 1/2 do WC - 100 szt. 6.Wężyk elastyczny 1/2 x 1/2 50 cm. - 100 szt. 7.Wężyk elastyczny 1/2 x 3/8 50 cm. - 100 szt. 8.Zawór napełn. dolnopłuka 1/2'' - 250 szt. 9.Zawór napełn. dolnopłuka 3/8'' - 100 szt. 10.Podciągacz dolnopłuka - 50 szt. 11.Zawór przelotowy 1/2 (WW) - 100 szt. 12.Zawór czerpalny 1/2'' ze złączką na wąż - 10 szt. 13.Zawór kątowy kulowy 1/2 x 3/4 - 10 szt. 14.Zawór przelotowy 1/2 (NW) - 40 szt. 15.Pokrętło baterii - 200 szt. 16.Głowica suwakowa baterii 1/2 - 200 szt. 17.Głowica zaworu przelotowego 1/2'' - 60 szt. 18.Głowica zaworu przelotowego 3/4'' - 40 szt. 19.Wąż do baterii z wyciąganą wylewką - 40 szt. 20.Wężyk elastyczny do baterii 3/8 x M10 dł. 50 cm. - 40 szt. 21.Kolano 1/2'' oc. - 50 szt. 22.Kolano 1/2'' oc. nyplowe - 50 szt. 23.Korek 1/2'' oc. - 150 szt. 24.Mufka 1/2'' oc. - 50 szt. 25.Trójnik 1/2'' oc. - 40 szt. 26.Nypel 1/2'' oc. - 40 szt. 27.Śrubunek 1/2'' grzejnik. wzmocn. - 50 szt. 28.Przedłużka 1/2'' mosiężna 1, 2, 3 cm. - 70 szt. 29.Kolano 3/4'' oc. - 150 szt. 30.Kolano 3/4'' oc. nyplowe - 30 szt. 31.Korek 3/4'' oc. - 25 szt. 32.Mufka 3/4'' oc. - 25 szt. 33.Trójnik 3/4'' oc. - 20 szt. 34.Nypel 3/4'' oc. - 25 szt. 35.Redukcja 3/4 x 1/2'' oc. - 25 szt. 36.Śrubunek 3/4'' most. prosty - 30 szt. 37.Uszczelka 1/2'' zimna woda - 500 szt. 38.Uszczelka 3/4'' pod konik (gumowa) - 500 szt. 39.Uszczelka 3/4'' pod głowicę baterii - 150 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44400000-4, 44411000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 95,00
Termin dostawy zapotrzebowania częściowego 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Oring wylewki baterii - 200 szt. 2.Pierścień wylewki baterii - 150 szt. 3.Wąż natryskowy 120-150 cm. - 250 szt. 4.Słuchawka natryskowa - 150 szt. 5.Śruba mocująca do WC - 100 kpl. 6.Śruba mocująca do umywalki M8x140 kołek fi 12 - 70 kpl. 7.Śruba mocująca do umywalki M10x140 kołek fi 14 - 70 kpl. 8.Wylewka baterii ''C'' 150-160 mm. - 50 szt. 9.Wylewka baterii ''S'' 150-160 mm. - 50 szt. 10.Wylewka baterii ''C'' 200-250 mm. - 50 szt. 11.Wylewka baterii ''S'' 200-250 mm. - 50 szt. 12.Zawór kątowy 1/2'' x 3/8'' - 60 szt. 13.Zawór kątowy 1/2'' x 3/4'' - 20 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44400000-4, 44411000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 95,00
Termin dostawy zapotrzebowania częściowego 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Silikon sanitarny biały 280-310 ml. - 40 szt. 2.Silikon sanitarny bezbarwny 280-310 ml. - 10 szt. 3.Silikon poliuretan. TYTAN PU-50 (kiełbaski) 600 ml. - 20 szt. 4.Taśma teflonowa 12mm x 10 mb. - 200 szt. 5.Konopie - 5 kg. 6.Pasta do smarowania konopii 300-360 g. - 5 op.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44400000-4, 44411000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 95,00
Termin dostawy zapotrzebowania częściowego 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Kolano PCV lub PP fi 50 kąty różne - 150 szt. 2.Rury PCV lub PP fi 50 dł. 0,5 mb. - 20 szt. 3.Rury PCV lub PP fi 50 dł. 1 mb. - 20 szt. 4.Trójnik PCV lub PP fi 50 (kąty 45 i 67) - 30 szt. 5.Zaślepka (korek) PCV lub PP fi 50 mm. - 20 szt. 6.Kolana PCV lub PP fi 32 kąty różne - 150 szt. 7.Rury PCV lub PP fi 32 dł. 0,5 mb. - 40 szt. 8.Rury PCV lub PP fi 32 dł. 1 mb. - 40 szt. 9.Trójnik PCV lub PP fi 32 (kąty 45 i 67) - 40 szt. 10.Zaślepka (korek) PCV lub PP fi 32 mm. - 20 szt. 11.Nasuwka PCV lub PP fi 50 mm. - 20 szt. 12.Rura odpł. harmonij. 110 do WC - 70 szt. 13.Traper PCV lub PP fi 50 mm. - 30 szt. 14.Traper PCV lub PP fi 110 mm. - 30 szt. 15.Kolano PCV lub PP fi 110 kąty różne - 100 szt. 16.Trójnik PCV lub PP fi 110 (kąty 45 i 67) - 40 szt. 17.Rura PCV lub PP fi 110 dł. 0,5 mb. - 40 szt. 18.Rura PCV lub PP fi 110 dł. 2 mb. - 20 szt. 19.Rura PCV lub PP fi 110 dł. 1 mb. - 30 szt. 20.Zaślepka PCV lub PP fi 110 mm. - 20 szt. 21.Nasuwka PCV lub PP fi 110 mm. - 50 szt. 22.Opaska naprawcza fi 15 mm typu DSK - 5 szt. 23.Opaska naprawcza fi 20 mm typu DSK - 5 szt. 24.Opaska naprawcza fi 25 mm typu DSK - 5 szt. 25.Opaska naprawcza fi 32 mm typu DSK - 5 szt. 26.Tarcza do cięcia metalu fi 125 mm - 50 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44400000-4, 44411000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 95,00
Termin dostawy zapotrzebowania częściowego 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 5 Nazwa: Pakiet nr 5
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Kompakt uniwersalny kompletny z deską - 40 szt. 2.Deska sedesowa do kompaktu - 50 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44400000-4, 44411000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 95,00
Termin dostawy zapotrzebowania częściowego 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 6 Nazwa: Pakiet nr 6
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Umywalka bez otworu 50, 60 - 50 szt. 2.Zlewozmywak 2-komorowy - 10 szt. 3.Umywalka z otworem 50 - 25 szt. 4.Brodzik 80 met. Kompl. + syfon + podstawa styropianowa - 20 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44400000-4, 44411000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 95,00
Termin dostawy zapotrzebowania częściowego 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 7 Nazwa: Pakiet nr 7
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.Bateria łokciowa ścienna - 40 szt. 2.Bateria łokciowa sztorcowa - 40 szt. 3.Redukcja PCV lub PP fi 50x50x40x32 - 40 szt. 4.Bateria umywalkowa ścienna zwykła na pokrętła - 15 szt. 5.Bateria umywalkowa sztorcowa zwykła na pokrętła - 20 szt. 6.Bateria zlewozmywakowa ścienna zwykła na pokrętła - 10 szt. 7.Bateria zlewozmywakowa sztorcowa zwykła na pokrętła - 10 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44400000-4, 44411000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 95,00
Termin dostawy zapotrzebowania częściowego 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.