Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
3236z ostatnich 7 dni
8356z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Likwidacja barier architektonicznych w budynku: - rozebranie chodników z płyt betonowych,...

Przedmiot:

Likwidacja barier architektonicznych w budynku: - rozebranie chodników z płyt betonowych, ilość: 37,5 m2; - rozebranie okładzin schodowych z płytek na zaprawie cementowej, ilość: 6,848 m2; - okładzina schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych...

Data zamieszczenia: 2017-12-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Smętowo Graniczne
ul. Dworcowa 10
83230 , Smętowo Graniczne
telefon - 585 619 033
faks - 585 619 520
bip.smetowograniczne.pl
zamowienia@smetowograniczne.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Smętowo Graniczne
Wadium: Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert; • dla pierwszej części zamówienia w wysokości 300,0 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) • dla drugiej części zamówienia w wysokości 1500,0 zł ( jeden tysiąc pięćse
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-11 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Smętowie Granicznym.
Numer referencyjny: ZP-271.12.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, które przewiduje się w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania ” z podziałem na trzy części (etapy): Część pierwsza: „Podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody, WC dla osób niepełnosprawnych (I piętro) Podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody: W ramach etapu I zostanie wykonane zadanie w następującym podstawowym zakresie: - rozebranie chodników z płyt betonowych, ilość: 37,5 m2; - rozebranie okładzin schodowych z płytek na zaprawie cementowej, ilość: 6,848 m2; - okładzina schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych, mrozoodpornych, ilość: 4,838 m2; - podbudowa betonowa z dylatacją, grubość po zagęszczeniu 12 cm, ilość: 6,78 m2; - licowanie płytkami klinkierowymi ścian podjazdu, ilość: 5,722 m2; - posadzka podjazdu z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych, mrozoodpornych, ilość: 7,41 m2; - balustrada ze stali nierdzewnej, ilość: 11,1 m; - nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej, ilość: 29,98 m2 WC dla osób niepełnosprawnych (I piętro): - roboty rozbiórkowe i demontażowe; - posadzki antypoślizgowe z płytek kamionkowych, ilość: 4,72 m2; - okładzina ścian glazurą, ilość: 16,04 m2; - biały montaż; -montaż urządzeń (uchwyty dla osób niepełnosprawnych); - roboty wykończeniowe; Część druga: „Stolarka drzwiowa” W ramach części drugiej zostanie wykonane zadanie w następującym podstawowym zakresie: - wykonanie i montażu drzwi wewnętrznych z profilu PVC, kolor biały, wymiary: 104x205 [cm] w ilości: 29 szt; - wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych z profilu PVC, kolor biały, wymiary: 114x205 [cm] w ilości: 7 szt; - drzwi wewnętrzne ALU o odporności ogniowej EI 120, kolor biały, wymiary: 190x220 [cm] w ilości: 1 szt; - drzwi zewnętrzne ALU, kolor ciemny brąz, wymiary: 210x180 [cm] w ilości: 1 szt; - roboty wykończeniowe. Część trzecia: „Posadzki’ W ramach części trzeciej zostanie wykonane zadanie w następującym podstawowym zakresie: - przygotowanie podłoża; - warstwy wyrównujące - posadzki z wykładziny TARKETT - 556,65 m2; - wykładzina stopni i podstopni z wykładziny TARKETT - 13,67 m2

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45210000-2
45000000-8
45111000-8
45400000-1
45421000-4
45000000-7
45400000-1
45450000-6
45111300-1
45111220-6
45410000-4
45430000-0
45440000-3
45233222-1
45420000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  7   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ – na zasadach określonych w sekcji 7 SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Składający ofertę Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert; • dla pierwszej części zamówienia w wysokości 300,0 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) • dla drugiej części zamówienia w wysokości 1500,0 zł ( jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 ) • dla trzeciej części zamówienia w wysokości 1000,0 (jeden tysiąc złotych 00/100 ) 9.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014 poz. 1804 ze zm.) 9.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: (rachunek) Gminy Smętowo Graniczne, ul. Dworcowa 10: Bank Spółdzielczy w Smętowie Granicznym nr: 35 8343 0008 0000 0244 2000 0006 z tytułem przelewu „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania ” Część zamówienia……… Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.4 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 8.5 Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 8.5.1 gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 8.5.2 okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 8.6 Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 8.6.1 poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 8.6.2 poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp (w tym art. 144 ust. 1) wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego uniemożliwiających bądź utrudniających prowadzenie robót, termin ten może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności, 2) wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku kiedy prace objęte niniejszą umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, 3) wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy z powodu zaistnienia „siły wyższej". Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, itp., 4) zmiany osób lub/i podmiotów innych niż strony, uczestniczących w realizacji zadania, a wymienionych w umowie, przy czym: a) zmiana Podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót, b) jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę, c) w przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 9) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), 10) zmiany zapisów umowy prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści umowy, 11) zmiany zapisów umowy w razie powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego pisemnie. 4. Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w formie aneksu w sytuacji wystąpienia: 1) robót zamiennych, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji, 2) zmiany przewidzianej w dokumentacji technologii, 5. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej" i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z tego powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, mając na względzie wyżej wymienione zapisy, w tym w szczególności definicję siły wyższej, o której mowa w ust. 2 pkt 4. 6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. Nie stanowią natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy PZP zmiany związane z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-11, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: Podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody, WC dla osób niepełnosprawnych (I piętro)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody: W ramach etapu I zostanie wykonane zadanie w następującym podstawowym zakresie: - rozebranie chodników z płyt betonowych, ilość: 37,5 m2; - rozebranie okładzin schodowych z płytek na zaprawie cementowej, ilość: 6,848 m2; - okładzina schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych, mrozoodpornych, ilość: 4,838 m2; - podbudowa betonowa z dylatacją, grubość po zagęszczeniu 12 cm, ilość: 6,78 m2; - licowanie płytkami klinkierowymi ścian podjazdu, ilość: 5,722 m2; - posadzka podjazdu z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych, mrozoodpornych, ilość: 7,41 m2; - balustrada ze stali nierdzewnej, ilość: 11,1 m; - nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej, ilość: 29,98 m2 WC dla osób niepełnosprawnych (I piętro): - roboty rozbiórkowe i demontażowe; - posadzki antypoślizgowe z płytek kamionkowych, ilość: 4,72 m2; - okładzina ścian glazurą, ilość: 16,04 m2; - biały montaż; -montaż urządzeń (uchwyty dla osób niepełnosprawnych); - roboty wykończeniowe;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: „Stolarka drzwiowa”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach części drugiej zostanie wykonane zadanie w następującym podstawowym zakresie: - wykonanie i montażu drzwi wewnętrznych z profilu PVC, kolor biały, wymiary: 104x205 [cm] w ilości: 29 szt; - wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych z profilu PVC, kolor biały, wymiary: 114x205 [cm] w ilości: 7 szt; - drzwi wewnętrzne ALU o odporności ogniowej EI 120, kolor biały, wymiary: 190x220 [cm] w ilości: 1 szt; - drzwi zewnętrzne ALU, kolor ciemny brąz, wymiary: 210x180 [cm] w ilości: 1 szt; - roboty wykończeniowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45421000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: „Posadzki’
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach części trzeciej zostanie wykonane zadanie w następującym podstawowym zakresie: - przygotowanie podłoża; - warstwy wyrównujące - posadzki z wykładziny TARKETT - 556,65 m2; - wykładzina stopni i podstopni z wykładziny TARKETT - 13,67 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.