Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
3236z ostatnich 7 dni
8356z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU: - wymiana częściowa stolarki okiennej w ilości około 1470 m2,...

Przedmiot:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU: - wymiana częściowa stolarki okiennej w ilości około 1470 m2, - wymiana częściowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w ilości około 43,7m2, - docieplenie ścian fundamentowych styropianem o podwyższonej odporności na wilgoć...

Data zamieszczenia: 2017-12-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Łuków
ul. Piłsudskiego 17
21400 , Łuków
www.lukow.pl
info@um.lukow.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Łuków
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 2
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-08 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ŁUKOWIE
Numer referencyjny: ZP.271.6.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie” zakwalifikowanego do dofinansowania ze środków europejskich ( ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zakresu rzeczowego stanowiącego roboty budowlane w budynku szkoły podstawowej stanowiącym czynny obiekt, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne. Obiekt, dla którego przewidziano wykonanie prac termomodernizacyjnych składa się z połączonych ze sobą 6 budynków o łącznej powierzchni całkowitej 10 432,9 m2 i kubaturze około 45 811 m3. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie głównych prac budowlanych termomodernizacyjnych zakwalifikowanych do dofinansowania wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi oraz wykonanie prac budowlanych będących niekwalifikowanymi do dofinansowania. W ramach zakresu robót kwalifikowanych do dofinansowania należy wykonać prace termomodernizacyjne polegające m.in. na: - wymianie częściowej stolarki okiennej w ilości około 1470 m2, - wymianie częściowej stolarki drzwiowej zewnętrznej w ilości około 43,7m2, - dociepleniu ścian fundamentowych styropianem o podwyższonej odporności na wilgoć z zastosowaniem technologii lekkiej – mokrej, w ilości około 580 m2,  dociepleniu ścian zewnętrznych styropianem grafitowym w ilości około 4340 m2 w systemie ETICS z wykonaniem zewnętrznej wyprawy z cienkowarstwowego tynku silikonowego w kolorystyce założonej w projekcie budowlanym ( W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a zapisem niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy przyjąć tynk silikonowy ), - dociepleniu stropodachów wentylowanych w ilości około 3066 m2 poprzez wdmuchiwanie granulatu z wełny mineralnej (gęstość nasypowa 50-70 kg/m3), - dociepleniu stropodachów pełnych w ilości około 1086 m2 poprzez izolację styropianem i styropapą wraz z wykonaniem pokrycia papą termozgrzewalną, - dociepleniu stropów nad przejazdami styropianem grafitowym w ilości około 368 m2 w systemie ETICS z wykonaniem zewnętrznej wyprawy z cienkowarstwowego tynku akrylowego,  wykonaniu przesłon okien z żaluzji fasadowych na sali gimnastycznej w ilości około 182 m2, - wykonaniu mikroinstalacji odnawialnego źródła energii tj. urządzenia fotowoltaicznego o zainstalowanej mocy 39,44 kW (instalacja 3 - fazowa) z lokalizacją na dachu budynku sali gimnastycznej oraz dokonaniu wszelkich niezbędnych formalności na potrzeby uruchomienia i przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej, w tym dokonania zgłoszenia do PGE wg obowiązującego wzoru, - demontażu istniejących grzejników żeliwnych centralnego ogrzewania oraz montażu grzejników stalowych płytowych w ilości 332 szt. wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi, - montażu podpionowych automatycznych zaworów wodnych odcinających w ilości 710 szt, - wymianie izolacji termicznej rur centralnego ogrzewania w ilości 2037mb; - demontażu istniejących opraw oświetleniowych w ilości 1232 szt; - wykonaniu wypustów oświetleniowych na sufitach oraz montaż opraw energooszczędnych ze źródłem LED w ilości 572 szt. i 361 opraw świetlówkowych o zwiększonym strumieniu świecenia, - wykonaniu wszelkich niezbędnych robót towarzyszących dla głównych robót termomodernizacyjnych w tym robót rozbiórkowych i demontażowych, wykonaniu okładzin elewacyjnych, obróbek blacharskich, osłon pasa rynnowego (gzymsu) stropodachów. W ramach zakresu robót niekwalifikowanych do dofinansowania należy wykonać prace budowlane polegające m.in. na: - wykonaniu robót rozbiórkowych istniejących zewnętrznych nawierzchni betonowych oraz z płyt betonowych, - wykonaniu nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej betonowej w ilości około 1818 m2, - wykonaniu opaski ścian zewnętrznych z kostki brukowej betonowej o szer. 50cm w ilości około 176 m2, - przebudowie istniejących zewnętrznych schodów, podestów, rampy oraz budowę podjazdu inwalidzkiego o nawierzchni z kostki brukowej, - wymianie ścianek aluminiowych z drzwiami wewnętrznymi dwóch holi wejściowych na ścianki z drzwiami rozsuwanymi dostosowanymi dla potrzeb osób niepełnosprawnych i dla osób niedowidzących, - montażu drzwi dymoszczelnych wewnętrznych, - wykonaniu przebudowy układów pomiarowych dla szkoły i krytej pływalni przyległej do budynku wraz z wykonaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu, - wykonaniu instalacji odgromowej obiektu wraz z otokiem, - malowaniu i poszpachlowaniu nierówności na sufitach w ilości około 6375 m2 w pomieszczeniach, dla których przewidziano wymianę opraw na energooszczędne, - wykonaniu instalacji hydrantowej. Zamawiający wymaga od oferenta dostosowania się do warunków wykonywania robót budowlanych na obiekcie czynnym tj. takim, który w trakcie realizacji robót w znacznej mierze będzie użytkowany na cele dydaktyczne. Wykonawca robót winien dostosować się do panujących warunków obiektu użytkowanego na potrzeby dydaktyczne w danym okresie szkolnym. Tym samym realizacja robót winna być prowadzona w oparciu o uzgodniony harmonogram realizacji prac z zarządcą obiektu. Dla usprawnienia procesu budowlanego i zharmonizowania jego działań z czynnym użytkowaniem obiektu, zamawiający zakłada realizację głównych robót w okresie: 1) styczeń – czerwiec 2018 r. obejmujący m.in.: - docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną (blok F), - docieplenie stropodachów granulatem wdmuchiwanym (blok A, B, C, D, E), - wykonanie instalacji fotowoltaicznej, - wymiana stolarki okiennej (blok B, C, E, F), - docieplenie ścian fundamentowych (blok B, C, E, F), - docieplenie ścian zewnętrznych (blok B, E, F), - wymiana opraw oświetleniowych oraz wykonanie niezbędnej inst. elektrycznej, malowanie sufitów (blok B, E, F), - wymiana grzejników (blok B, C, D, E, F). 2) lipiec – październik 2018 r. obejmujący m.in.: - wymianę stolarki okiennej (blok A, D), - docieplenie ścian (blok A), - docieplenie stropów nad przejazdami, - docieplenie ścian fundamentowych (blok A, D), - wymiana opraw oświetleniowych oraz wykonanie niezbędnej inst. elektrycznej, malowanie sufitów (blok A, C, D), - wymiana grzejników (blok A), - wykonanie nawierzchni zewnętrznej z kostki, - wykonanie podjazdów, pochylni itp. - montaż drzwi zewnętrznych, - montaż drzwi wewnętrznych, - wykonanie instalacji hydrantowej, - izolacja rurociągów c.o. - wykonanie układu pomiarowego. Ze względu na wskazane w opinii przyrodniczej siedliska ptaków, wskazane jest aby prace demontażowe elementów okładzin ściennych z blach oraz drewna odbywały się poza okresem lęgowym. Okładziny elewacyjne z blach fałdowych oraz stolarkę aluminiową i PCV jak również wewnętrzne kraty stalowe i żeliwne grzejniki należy po ostrożnym zdemontowaniu przekazać (zwrócić) zarządcy obiektu poprzez złożenie we wskazane miejsce. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej, pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazania te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, że minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej specyfikacji nie miały na celu ograniczenia zasad uczciwej konkurencji a jedynie podyktowane były wykonaniem stosownych obliczeń. Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały równoważne od innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów określonych w dokumentacji projektowej. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego. W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownego oświadczenia, które jest częścią formularza ofertowego i potwierdzającego, że proponowane materiały równoważne nie są gorsze od materiałów podanych w projekcie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia została zawarty w Tomie III SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy zawartym w Tomie II SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45214210-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45421132-8
45321000-3
45310000-3
45300000-0
45331100-7
45233250-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4029878,48
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1.O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: a) jednego zamówienia polegającego na wykonaniu prac termomodernizacyjnych obejmujących wymianę opraw oświetleniowych grzejników, stolarki okiennej o wartości brutto co najmniej 1 200 000,- PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy PLN). b) Jednego zamówienia polegającego na wykonaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej o wartości brutto co najmniej 180 000,- PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy PLN) lub wykonaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej o zainstalowanej mocy minimum 25 kW. c) Jednego zamówienia polegającego na wykonaniu ocieplenia (docieplenia) ścian zewnętrznych izolacją termiczną w technologii ETICS lub określonych jako BSO lub w technologii lekkiej – mokrej lub w ilości zaizolowanej powierzchni przegród zewnętrznych wynoszącej co najmniej 3500 m2 o wartości brutto co najmniej 700 000,- PLN (słownie: siedemset tysięcy PLN). 2. O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący: a) przynajmniej - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy nad realizacją zamierzenia zgodnie z wymogami art. 22 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane(t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1409 1332, 1529). Wskazana osoba do pełnienia funkcji kierownika budowy winna: - posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Doświadczenie kierownika budowy – osoba posiadająca co najmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy, w tym doświadczenie w pełnieniu w ciągu ostatnich 5 lat funkcji Kierownika budowy na zakończonej realizacji robót termomodernizacyjnych jednego obiektu budowlanego lub grupy obiektów stanowiących nieoderwalną całość (kompleks, zespół budynków) w ramach, których wykonana została izolacja termiczna przegród zewnętrznych budynków, wymiana (montaż) stolarki otworowej, lub o wartości wykonanych robót termomodernizacyjnych o wartości min. 2 000 000 zł. ( słownie: dwa miliony złotych). b) przynajmniej – jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót konstrukcyjno – budowlanych – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanych nadane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1409 1332, 1529), Doświadczenie kierownika robót konstrukcyjno - budowlanych – osoba posiadająca co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności j.w. c) przynajmniej – jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nadane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1409 1332, 1529), Doświadczenie kierownika robót sanitarnych – osoba posiadająca co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności j.w. d) przynajmniej – jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nadane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1409 1332, 1529), Doświadczenie kierownika robót elektrycznych – osoba posiadająca co najmniej 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności j.w. e) przynajmniej – jedną osobą, która będzie sprawować nadzór przyrodniczy ornitologiczny. Osoba sprawująca nadzór przyrodniczy winna posiadać: wykształcenie wyższe o kierunku biologia lub ochrona środowiska lub pokrewne i doświadczenie, polegające na sprawowaniu co najmniej jednego nadzoru przyrodniczego, rozumianego jako kontrola nad sposobem i terminem realizacji działań związanych z ochroną siedlisk ptaków i nietoperzy oraz ich zabezpieczenia, postępowaniem przeciwdziałającym i zapobiegającym ewentualnemu zniszczeniu siedlisk oraz gatunków ptaków i nietoperzy w oparciu o opinię (ekspertyzę) przyrodnicza dotyczącą występowania ptaków i nietoperzy w Szkole Podstawowej Nr 5.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane , z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 2.1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIESZOWIE Nr 84 9206 1048 7103 0300 2000 0160; z dopiskiem: Wadium na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Łukowie 2.2. poręczeniach bankowych; 2.3. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 2.4. gwarancjach bankowych; 2.5. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.6. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359, 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089, 1475). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 4. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 18.2.1. rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 7. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 p.z.p. 9. Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji 30,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa we wszystkich przypadkach określonych w art. 144 Pzp,. 2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia robót, co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku: a) wystąpienia wad Dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian w Dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na Termin wykonywania robót, b) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, f) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, g) niemożności wykonywania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, lub poprzez przedłużenie Terminu zakończenia robót w przypadku: a) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, b) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności: - pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, d) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, f) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami, g) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy, 4. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji. 5. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane, Wykonawca może: a) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; b) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie; c) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie; d) zrezygnować z Podwykonawstwa. 6. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. 8. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego, b) zmian wynikających zatrudnienia osób o których mowa w pkt. 2.7. c) danych teleadresowych, d) danych rejestrowych,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.