Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2705z ostatnich 7 dni
7826z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pokrycia dachowego budynku

Przedmiot:

Remont pokrycia dachowego budynku

Data zamieszczenia: 2017-12-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: AMW REWITA Sp. z o.o.
ul. św. J. Odrowąża 15
03-310, Warszawa
telefon - 22 2709550
faks - 22 2702143
www.rewita.pl
zp@rewita.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-12 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pokrycia dachowego budynku nr 62 „Kuchnia i stołówka” oraz budynku nr 63 „Szczupak” na terenie Oddziału Rewita Rogowo
Numer referencyjny: RWT/ORGW/272-PZP/12/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót pokrycia dachowego budynku nr 62 „Kuchnia i stołówka”, oraz budynku nr 63 „Szczupak” w Oddziale Rewita Rogowo, woj. zachodniopomorskie, gm. Trzebiatów. 2.Szczegółowy zakres prac do wykonania określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót która stanowi załącznik nr 1 i 1a do SIWZ., oraz pomocniczo kosztorys zerowy który stanowi załącznik nr 2 i 2a do SIWZ. 3.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 4.Materiały, które będą użyte do wykonania robót, muszą spełniać wymagania zmawiającego określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 5.Po stronie Wykonawcy jest wykonanie na swój koszt utylizacji odpadów powstałych w wyniku robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), Wykonawca jest wytwórcą odpadów budowlanych, a pozostałe materiały np. z rozbiórki nie podlegające utylizacji zgodnie z w/w ustawą Zamawiający pozostawia do dyspozycji Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45400000-1
35310000-3
45122200-0
90511000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 40
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Część I - Maksymalny możliwy termin realizacji pełnego przedmiotu zamówienia to 40 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca może wskazać krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia względem terminu granicznego wskazanego powyżej - szczegóły w Rozdziale dotyczącym kryterium oceny ofert Część II - Maksymalny możliwy termin realizacji pełnego przedmiotu zamówienia to 40 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca może wskazać krótszy termin wykonania przedmiotu zamówienia względem terminu granicznego wskazanego powyżej - szczegóły w Rozdziale dotyczącym kryterium oceny ofert
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień składania ofert następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.; 2) zaświadczenie włosowego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu , lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat rat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu , lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat rat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) oświadczenia o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) wykaz robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości brutto, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami takimi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywny charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenia Wykonawcy. Wykonawca w wykazie musi wskazać co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie dachów, w tym co najmniej jedną o wartości nie mniejszej niż wartość złożonej oferty brutto ( w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, wykonawcy mogą wypełniać warunek łącznie) – załącznik nr 6 do SIWZ. 6) wykaz osób – Wykonawca wskaże osobę skierowaną do realizacji zamówienia, odpowiedzialną za kierowanie robotami, posiadającą ważne uprawienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 80,00
Termin realizacji zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W przypadku zawarcia Umowy po przeprowadzeniu postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Umowy: a) zastąpienia osób wskazanych w ofercie innymi osobami o takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ w przypadku wystąpienia okoliczności trwale uniemożliwiającej wykonywanie Umowy przez o Wykonawcę za pomocą osób wskazanych w Ofercie Wykonawcy; b) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku: i. opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, konieczności ograniczenia Przedmiotu Umowy, w szczególności jego zakresu, ilości, pominięcia poszczególnych Robót Budowlanych lub ich elementów, zmiany kolejności realizacji Robót Budowlanych, jeżeli nie mają lub będą miały wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy; ii. wystąpienia opóźnienia z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, tj. zawieszenie (wstrzymanie) wykonywania Robót Budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wystąpienie Siły Wyższej, klęski żywiołowej, opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy; iii. wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie Robót Budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0oC, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi itp.; iv. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy; v. zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania Umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków; vi. wystąpienia okoliczności umożliwiających wcześniejsze zakończenie inwestycji (na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego); vii. udzielenie Wykonawcy zamówień dodatkowych; c) a także w przypadku zaistnienia jednej z niżej wymienionych okoliczności: i. zmian wynikających z Siły Wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. ii. zmiany przepisów, na podstawie których ustala się stawkę podatku VAT; iii. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; iv. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; v. w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa istotna dla realizacji Przedmiotu Umowy, w takim przypadku nastąpi zmiana Umowy dostosowująca go do zmienionych przepisów pod warunkiem zachowania zasad korzystnych dla Zamawiającego i uwzględniająca jego interes ekonomiczny mając na uwadze koszty realizacji Przedmiotu Umowy; vi. wystąpią omyłki pisarskie lub rachunkowe; vii. nastąpi zmiana formy organizacyjnej Wykonawcy (przekształcenie itp.); viii. nastąpi zmiana rachunku bankowego; ix. nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa; x. inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w Przedmiot Umowy. 2. Zmiana treści Umowy na podstawie ust. 1 lit c) pkt ii., iii., iv. powyżej jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy Umowa została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, Wykonawca wykaże, że zmiany wskazane w ust. 1 lit c) pkt iii., iv. będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz przekaże Zamawiającemu szczegółową informację o tych kosztach przy zawieraniu Umowy. 3. W przypadku zawarcia Umowy po przeprowadzeniu postępowania na podstawie regulaminu wewnętrznego Zamawiającego, Strony są uprawnione do dokonywania w Umowie wszelkich uzgodnionych wspólnie zmian. 4. Wszelkie zmiany, o których mowa w ustępach powyżej wchodzą w życie pod warunkiem zawarcia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-12, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: CZĘŚĆ 1 - REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU NR 62 „KUCHNIA I STOŁÓWKA”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego w tym wykonanie prac dekarskich budynku nr 62 „ Kuchnia i stołówka” . Opis przedmiotu zamówienia: Remont pokrycia dachowego poprzez: • przygotowanie powierzchni dachu do wykonania napraw dekarskich związanych z usunięciem pęcherzy, ubytków i pęknięć na istniejącym pokryciu dachowym. • wykonanie napraw dekarskich związanych z usunięciem pęcherzy, przecieków, ubytków i pęknięć. • usunięcie starego opierzenia z kominów, wyrzutni wentylacyjnych oraz muru ogniowego. • wykonanie nowego opierzenia kominów i wyrzutni wentylacyjnych oraz muru ogniowego. • wykonanie niezbędnych prac tynkarskich w obrębie kominów i muru ogniowego. • usunięcie starej obróbki przyściennej. • wykonanie nowej obróbki przyściennej. • obróbka blaszana kalenicy nad częścią kuchenną.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45400000-1, 45310000-3, 45111200-0, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 80,00
Termin realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: CZĘŚĆ II - REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU NR BUDYNEK NR 63 „SZCZUPAK”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest remont pokrycia dachowego w tym wykonanie prac dekarskich budynku nr 63 „Szczupak” (nad częścią: świetlica i pomieszczenie sanitarne). Opis przedmiotu zamówienia: Remont pokrycia dachowego poprzez: • rozbiórkę pokrycia dachowego składającego się z papy termozgrzewalnej. • usunięcie deskowania połaci dachowej. • usunięcie uszkodzonych elementów więźby dachowej. • uzupełnienie usuniętych elementów więźby dachowej z jednoczesnym zwiększeniem ilości krokwi. • wykonanie nowej połaci dachowej z desek. • wykonanie nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną. • przeprowadzenie niezbędnych prace tynkarskich. • wykonanie nowych obróbek blaszanych murów ogniowych oraz opierzeń komina wentylacyjnego. • demontaż starych rynien i rur spustowych. • montaż nowych rur spustowych oraz rynien.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45400000-1, 45310000-3, 45111200-0, 90511000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Łączna cena ofertowa brutto 80,00
Termin realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.