Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
3236z ostatnich 7 dni
8356z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego - elewacji obiektu, stolarki okiennej

Przedmiot:

Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego - elewacji obiektu, stolarki okiennej

Data zamieszczenia: 2017-12-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Ozorków
ul. Wigury 1
95035 , Ozorków
telefon - 042 7103100, 7103142
faks - 427 103 101
www.ozorkow.bip.net.pl
sekretariat@umozorkow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Ozorków
Wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: Część 1 – 15 000,00 zł Część 2 - 20 000,00 zł Wpłacona przez Wykonawcę kwota wadium winna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizja bankową za przelew kwoty wadium na
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-08 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlȍsserów w Ozorkowie - etap I
Numer referencyjny: WE.042.22.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część 1 – BUDYNEK MOTARNI – ul. Listopadowa 6 (Dz. 60/1 obręb 5). Forma ochrony konserwatorskiej - wpis do rejestru zabytków A/500/167 z dnia 04.08.1967. Zakres rzeczowy Części 1: 1. Wykonanie pełnego opracowania konserwatorskiego, opartego na badaniach archiwalnych, ikonograficznych i ekspertyzach konserwatorskich (stratygrafie i badania fizyko-chemiczne) elewacji obiektu, stolarki okiennej, identyfikujące pierwotne materiały, technologie i kolorystykę wypraw tynkarskich, w oparciu o które, zostanie odtworzona pierwotna technologia wykonania i kolorystyka elewacji oraz stolarki okiennej obiektu. Podstawą prac powinien być program prac konserwatorskich zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 2. Przywrócenie oryginalnej kolorystyki elewacji , przy czym, z uwagi na fakt istotnych przekształceń dokonanych w latach 70. XX wieku, jeśli badania nie dadzą oczekiwanych wyników, dopuszcza się w zakresie kolorystyki stylizację nawiązującą do palety barwnej stosowanej w obiektach klasycystycznych z początku XIX wieku. 3. Należy uzupełnić ubytki w tynkach, uzupełnić istniejący detal architektoniczny lub/i wykonać nowy wg istniejących wzorów lub ikonografii; w szczególności należy przywrócić wnęki między istniejącymi otworami na parterze. 4. Zaprojektowanie i wykonanie wschodniej elewacji szczytowej na poziomie pierwszego piętra w nawiązaniu do fasady zachodniej. 5. Zaprojektowanie i wykonanie uzupełnienia gzymsu międzykondygnacyjnego na elewacjach od strony podwórza. 6. Zaprojektowanie i wykonanie izolacji poziomej i pionowej murów cokołowych oraz fundamentowych obiektu przy zastosowaniu dostępnych technologii i materiałów stosowanych w obiektach zabytkowych. 7. Wykonanie konserwacji zachowanej oryginalnej stolarki okiennej. Okna należy oczyścić z warstw zniszczonej farby, uzupełnić ubytki w drewnie (flekowanie) i pomalować. Elementy zniszczone, można wymienić na nowe w tym samym gatunku drewna. Naprawić i zamontować ponownie okucia. Demontaż należy poprzedzić wykonaniem odkrywek pierwotnych warstw malarskich w celu zidentyfikowania pierwotnej kolorystyki i powłok malarskich. Jeśli nie uda się ustalić oryginalnej barwy należy zastosować kolor typowy dla epoki klasycyzmu, w uzgodnieniu z WKZ. 8. Wymiana drzwi stalowych od strony podwórza na nowe dostosowane do estetyki budynku. 9. Usunięcie wtórnych krat w oknach i drzwiach - w szczególności w otworach lokali usługowych w elewacji frontowej oraz krat z prętów zbrojeniowych osadzonych w parterze skrzydła bocznego. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa, dopuszcza się zastosowanie szkła antywłamaniowego. 10. Zlikwidowanie (ukryć pod tynkiem) wszelkich instalacji umieszczonych na elewacjach i we wnętrzach budynku naruszających ich estetykę i kolidujące z pracami konserwatorskimi, utrudniającymi właściwe utrzymanie budynku. 11. Ujednolicenie reklam i szyldów umieszczanych na budynku według jednorodnej dokumentacji przygotowanej w uzgodnieniu z WKZ. W szczególności należy usunąć podświetlany kaseton na wschodniej elewacji bocznej. 12. Wymiana wsporników do mocowania flag na stylizowane. 13. Wymiana opraw oświetleniowych nad wejściami na stylizowane. 14. Wykonanie napraw i otynkowania kominów. Ewentualne kominki wentylacyjne należy projektować jako blaszane lub ceramiczne - materiał i kolor dostosowany do nowego pokrycia dachowego. 15. Dopuszcza się jedną antenę radiowo-telewizyjną dla całego budynku – zaleca się jej usytuowanie w sąsiedztwie komina (kalenicy). Zakaz instalacji anten telewizji satelitarnej od strony ulicy Listopadowej. 16. Wykonanie ekspertyzy i opracowanie dokumentacji naprawy i/lub wymiany elementów konstrukcyjnych więźby dachowej i wykonanie niezbędnych robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji. 17. Zaprojektowanie i wykonanie wymiany pokrycia dachowego. Zaleca się stosować dachówkę ceramiczną, lub blachę płaską układaną na rąbek stojący, w naturalnym kolorze szarym, lub zielonym zbliżonym do patynowanej miedzi. Zaleca się stosowanie blachy tytanowo-cynkowej. Bezwzględnie zakazuje się stosowania blachodachówki lub blachy trapezowej. 18. Zaprojektowanie i wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Zaleca się stosowanie blachy tytanowo-cynkowej. Kolorystyka ww. elementów powinna być ujednolicona z kolorem pokrycia dachowego. Zaleca się podłączenie rur spustowych wprost do kanalizacji deszczowej. 19. zaprojektowanie i wymiana tabliczki informującej o zabytkowym statusie obiektu na zgodną z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Część 2 - PARK MIEJSKI. - ETAP I – obejmujący część północną (ca 1ha), z górką, placem zabaw i strefą rekreacji czynnej Zakres rzeczowy Części 2: 1. zaprojektowanie i wykonanie alejek parkowych pieszych ( ścieżek parkowych pieszych ) głównych o szerokości 3, 0 m i bocznych o szerokości 2,0 m - z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 20 cm 2. zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm bezfazowej lub z barwionego betonu lub o nawierzchni bitumicznej; wzdłuż rzeki Bzury oraz ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m od ulicy Listopadowej do mostku na rzece Bzurze łączącego obie strony parku, o nawierzchni jak wyżej. 3. zagospodarowane górki – pozostałości murów przędzalni Karola Schlössera (tzw. „Fabryka przy Rynku”). Miejsce to należy objąć ochroną archeologiczną oraz zabezpieczyć przed działaniem wandali i dalszą destrukcją, z możliwością przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych w kolejnym etapie, po wykonaniu badań archeologicznych. Nadsypać istniejącą górkę saneczkową do czasu przeprowadzenia badań archeologicznych. 4. zaprojektowanie i wykonanie nowego mostku łączącego dwie strony parku. Zamawiający dopuszcza możliwość ew. remontu mostku, z przeprowadzeniem działań podnoszących jego estetykę (np. oblicowanie drewnem dolnej części konstrukcji wymiana barierek na drewniane, zmiana nawierzchni, alternatywnie wymiana balustrad na stylizowane, oczyszczenie i pomalowanie dolnej części konstrukcji). 5. uporządkowanie i pielęgnację wszystkich drzew, w tym drzew stanowiących pomniki przyrody oraz rekultywacja zieleni, rekultywacja trawników i zieleni niskiej, wizualne odgrodzenie (osłonięcia) terenu starych prywatnych murów i działek od parku poprzez nasadzenia zieleni maskującej od strony zapleczy podwórek przy ul. Listopadowej, 6. zaprojektowanie i budowa strefy rekreacji czynnej, oświetlenia głównych alejek połączonego z monitoringiem głównego ciągu pieszego ( opis szczegółowy urządzeń rekreacyjnych i sportowych oraz urządzeń placu zabaw oraz małej architektury w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ), 7. zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia parku połączonego z monitoringiem wybranych stref, ewentualnie iluminacja wybranych drzew stanowiących pomniki przyrody ( opis szczegółowy w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ) Na przedmiot zamówienia (Część 1 i Część 2) składają się następujące zakresy rzeczowe : Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 W ramach Zadania nr 1 „zaprojektuj” – należy opracować dokumentację budowlaną ( projekt budowlany i wykonawczy) i uzyskać w imieniu Zamawiającego wymagane decyzje, tzn. pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. W ramach Zadania nr 2 „wybuduj” – należy wykonać roboty budowlane i montażowe na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz, gdy będzie to konieczne, uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

II.5) Główny kod CPV: 45220000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
71300000-1
45112710-5
45311000-0
45400000-1
45453000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, potwierdzające : dla Części 1 - co najmniej 2 roboty budowlane tożsame z przedmiotem zamówienia wykonane na budynkach wpisanych do rejestru zabytków o wartości robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda z robót. dla Części 2 co najmniej 2 roboty budowlane tożsame z przedmiotem zamówienia tj. polegające na wykonaniu zagospodarowania terenu zieleni o wartości robót nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto każda z robót. Przez jedno zamówienie (robotę) rozumie się robotę będącą przedmiotem jednostkowej, odrębnej umowy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Ocena spełnia / nie spełnia
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 6 do SIWZ b) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu z zastosowaniem - załącznika nr 5 do SIWZ • dla Części 1 - co najmniej 2 roboty budowlane tożsame z przedmiotem zamówienia wykonane na budynkach wpisanych do rejestru zabytków o wartości robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda z robót. • dla Części 2 co najmniej 2 roboty budowlane tożsame z przedmiotem zamówienia tj. polegające na wykonaniu zagospodarowania terenu zieleni o wartości robót nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto każda z robót.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 roku poz. 184, 1618 i 1634). Ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia - załącznik nr 4 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: Część 1 – 15 000,00 zł Część 2 - 20 000,00 zł Wpłacona przez Wykonawcę kwota wadium winna również uwzględniać ewentualne koszty związane z prowizja bankową za przelew kwoty wadium na konto Zamawiającego. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonym w punkcie X.1. niniejszej SIWZ – dotyczy również wadium składanego w formie pieniężnej. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust. 4a i 5 Ustawy. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno być w formie oryginału złożone (oddzielnie od oferty) zamkniętej kopercie z dopiskiem – wadium: Szlakiem architektury włókienniczej - Rewitalizacja kompleksu parkowo-pałacowego Schlȍsserów w Ozorkowie – etap I część …… 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 36 8786 0001 0000 1528 2001 0161 z adnotacją określającą postępowanie, do którego jest wnoszone. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnienia postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, który w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę uznanej jako najkorzystniejszej. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko¬nania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 14. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą określony w specyfikacji zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana za odrzuconą. 15. W przypadku przedłużenia okresu związania ofertą, zgoda wykonawcy na jego przedłużenie jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji na roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór umowy załącznik nr 8 i 9 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający wymaga złożenia (przed podpisaniem umowy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach: a. Pieniądzu-płatne przelewem na konto podane poniżej. b. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c. Gwarancjach bankowych. d. Gwarancjach ubezpieczeniowych. e. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ozorkowie 36 8786 0001 0000 1528 2001 0161 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innych formach niż pieniężna, o których mowa w pkt 2 lit. b. – e. w oryginale, w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Ozorkowie, ul. Wigury 1, II piętro, sekretariat. 5. Zabezpieczenie należy wnieść na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 8 i 9 do SIWZ. 6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik Nr 8 i 9 do SIWZ.

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1) Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji zamówienia określonego w umowie w § 2 ze względu na: a) brak możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych (o czas, w którym - na skutek tych zdarzeń - nie było możliwe wykonanie umowy i na który - w ich wyniku - jej wykonanie zostało przerwane) lub b) działanie siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (o czas niezbędny do wykonania zamówienia) lub c) wstrzymanie prac projektowych i budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę (o czas, w którym – na skutek tych zdarzeń – nie było możliwe wykonanie umowy i na który – w ich wyniku – jej wykonanie zostało przerwane 2. W przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej w ust. 1 - termin umowny ulegnie przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy, jednak nie dłuższy niż czas trwania przeszkody. 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów, Wykonawca winien poinformować Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych. 5. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, a2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, a3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; b) zostały spełnione łącznie następujące warunki: b1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: c1) na podstawie postanowień umownych, c2) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c3) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; d) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 6; e) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 6. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu; 2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy, d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 lit. c). 7. Zamawiający dopuszcza zaistnienie innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. 8. W szczególności zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania robót lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych. 9. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zaakceptowane przez obie strony.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 
Część nr: 1 Nazwa: BUDYNEK MOTARNI
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:ul. Listopadowa 6 (Dz. 60/1 obręb 5). Forma ochrony konserwatorskiej - wpis do rejestru zabytków A/500/167 z dnia 04.08.1967. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o: 1. Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 10 do SIWZ 2. Rysunki elewacji załączniki nr 13 do SIWZ 3. Wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi (pismo WUOZ.A.5142.26.2015.AWJ/AG z dnia 20 stycznia 2015 roku obejmujące pałac Schlὄsserów, budynek Motarni, budynek mieszkalny przy ul. Listopadowej 6d i Park Miejski oraz wymagane przy pracach ziemnych badania archeologiczne w formie nadzoru archeologicznego- załącznik nr 11 SIWZ Zakres rzeczowy Części 1: 1. Wykonanie pełnego opracowania konserwatorskiego, opartego na badaniach archiwalnych, ikonograficznych i ekspertyzach konserwatorskich (stratygrafie i badania fizyko-chemiczne) elewacji obiektu, stolarki okiennej, identyfikujące pierwotne materiały, technologie i kolorystykę wypraw tynkarskich, w oparciu o które, zostanie odtworzona pierwotna technologia wykonania i kolorystyka elewacji oraz stolarki okiennej obiektu. Podstawą prac powinien być program prac konserwatorskich zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 2. Przywrócenie oryginalnej kolorystyki elewacji , przy czym, z uwagi na fakt istotnych przekształceń dokonanych w latach 70. XX wieku, jeśli badania nie dadzą oczekiwanych wyników, dopuszcza się w zakresie kolorystyki stylizację nawiązującą do palety barwnej stosowanej w obiektach klasycystycznych z początku XIX wieku. 3. Należy uzupełnić ubytki w tynkach, uzupełnić istniejący detal architektoniczny lub/i wykonać nowy wg istniejących wzorów lub ikonografii; w szczególności należy przywrócić wnęki między istniejącymi otworami na parterze. 4. Zaprojektowanie i wykonanie wschodniej elewacji szczytowej na poziomie pierwszego piętra w nawiązaniu do fasady zachodniej. 5. Zaprojektowanie i wykonanie uzupełnienia gzymsu międzykondygnacyjnego na elewacjach od strony podwórza. 6. Zaprojektowanie i wykonanie izolacji poziomej i pionowej murów cokołowych oraz fundamentowych obiektu przy zastosowaniu dostępnych technologii i materiałów stosowanych w obiektach zabytkowych. 7. Wykonanie konserwacji zachowanej oryginalnej stolarki okiennej. Okna należy oczyścić z warstw zniszczonej farby, uzupełnić ubytki w drewnie (flekowanie) i pomalować. Elementy zniszczone, można wymienić na nowe w tym samym gatunku drewna. Naprawić i zamontować ponownie okucia. Demontaż należy poprzedzić wykonaniem odkrywek pierwotnych warstw malarskich w celu zidentyfikowania pierwotnej kolorystyki i powłok malarskich. Jeśli nie uda się ustalić oryginalnej barwy należy zastosować kolor typowy dla epoki klasycyzmu, w uzgodnieniu z WKZ. 8. Wymiana drzwi stalowych od strony podwórza na nowe dostosowane do estetyki budynku. 9. Usunięcie wtórnych krat w oknach i drzwiach - w szczególności w otworach lokali usługowych w elewacji frontowej oraz krat z prętów zbrojeniowych osadzonych w parterze skrzydła bocznego. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa, dopuszcza się zastosowanie szkła antywłamaniowego. 10. Zlikwidowanie (ukryć pod tynkiem) wszelkich instalacji umieszczonych na elewacjach i we wnętrzach budynku naruszających ich estetykę i kolidujące z pracami konserwatorskimi, utrudniającymi właściwe utrzymanie budynku. 11. Ujednolicenie reklam i szyldów umieszczanych na budynku według jednorodnej dokumentacji przygotowanej w uzgodnieniu z WKZ. W szczególności należy usunąć podświetlany kaseton na wschodniej elewacji bocznej. 12. Wymiana wsporników do mocowania flag na stylizowane. 13. Wymiana opraw oświetleniowych nad wejściami na stylizowane. 14. Wykonanie napraw i otynkowania kominów. Ewentualne kominki wentylacyjne należy projektować jako blaszane lub ceramiczne - materiał i kolor dostosowany do nowego pokrycia dachowego. 15. Dopuszcza się jedną antenę radiowo-telewizyjną dla całego budynku – zaleca się jej usytuowanie w sąsiedztwie komina (kalenicy). Zakaz instalacji anten telewizji satelitarnej od strony ulicy Listopadowej. 16. Wykonanie ekspertyzy i opracowanie dokumentacji naprawy i/lub wymiany elementów konstrukcyjnych więźby dachowej i wykonanie niezbędnych robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji. 17. Zaprojektowanie i wykonanie wymiany pokrycia dachowego. Zaleca się stosować dachówkę ceramiczną, lub blachę płaską układaną na rąbek stojący, w naturalnym kolorze szarym, lub zielonym zbliżonym do patynowanej miedzi. Zaleca się stosowanie blachy tytanowo-cynkowej. Bezwzględnie zakazuje się stosowania blachodachówki lub blachy trapezowej. 18. Zaprojektowanie i wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Zaleca się stosowanie blachy tytanowo-cynkowej. Kolorystyka ww. elementów powinna być ujednolicona z kolorem pokrycia dachowego. Zaleca się podłączenie rur spustowych wprost do kanalizacji deszczowej. 19. zaprojektowanie i wymiana tabliczki informującej o zabytkowym statusie obiektu na zgodną z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na przedmiot zamówienia (Część 1 i Część 2) składają się następujące zakresy rzeczowe : Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 W ramach Zadania nr 1 „zaprojektuj” – należy opracować dokumentację budowlaną ( projekt budowlany i wykonawczy) i uzyskać w imieniu Zamawiającego wymagane decyzje, tzn. pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. W ramach Zadania nr 2 „wybuduj” – należy wykonać roboty budowlane i montażowe na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz, gdy będzie to konieczne, uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45220000-5, 71000000-8, 71300000-1, 45112710-5, 45311000-0, 45400000-1, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji na roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: Część 2 - PARK MIEJSKI. - ETAP I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:obejmujący część północną (ca 1ha), z górką, placem zabaw i strefą rekreacji czynnej działka nr 61/3, 61/4, 58/1, 58/2, 62/1, 62/2, 39/1 obręb 5 Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o: 1. Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 10 do SIWZ, 2. Wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi (pismo WUOZ.A.5142.26.2015.AWJ/AG z dnia 20 stycznia 2015 roku obejmujące pałac Schlὄsserów, budynek Motarni, budynek mieszkalny przy ul. Listopadowej 6d i Park Miejski oraz wymagane przy pracach ziemnych badania archeologiczne w formie nadzoru archeologicznego - załącznik nr 11 do SIWZ, 3. Warunkami na przebudowę (budowę nowego) mostku - kładki na rzece Bzurze - pismo Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi nr I-Łd/6216/1835/1515/2016 z dnia 13 lipca 2016 roku - załącznik nr 12 do SIWZ, 4. Plan Parku - załącznik nr 14 do SIWZ, 5. Inwentaryzacji drzewostanu - załącznik nr 15 do SIWZ, 6. Uchwały o pomnikach przyrody - załącznik nr 15 do SIWZ, Zakres rzeczowy Części 2: 1. zaprojektowanie i wykonanie alejek parkowych pieszych ( ścieżek parkowych pieszych ) głównych o szerokości 3, 0 m i bocznych o szerokości 2,0 m - z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 20 cm 2. zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm bezfazowej lub z barwionego betonu lub o nawierzchni bitumicznej; wzdłuż rzeki Bzury oraz ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3,0 m od ulicy Listopadowej do mostku na rzece Bzurze łączącego obie strony parku, o nawierzchni jak wyżej. 3. zagospodarowane górki – pozostałości murów przędzalni Karola Schlössera (tzw. „Fabryka przy Rynku”). Miejsce to należy objąć ochroną archeologiczną oraz zabezpieczyć przed działaniem wandali i dalszą destrukcją, z możliwością przeprowadzenia działań rewitalizacyjnych w kolejnym etapie, po wykonaniu badań archeologicznych. Nadsypać istniejącą górkę saneczkową do czasu przeprowadzenia badań archeologicznych. 4. zaprojektowanie i wykonanie nowego mostku łączącego dwie strony parku. Zamawiający dopuszcza możliwość ew. remontu mostku, z przeprowadzeniem działań podnoszących jego estetykę (np. oblicowanie drewnem dolnej części konstrukcji wymiana barierek na drewniane, zmiana nawierzchni, alternatywnie wymiana balustrad na stylizowane, oczyszczenie i pomalowanie dolnej części konstrukcji). 5. uporządkowanie i pielęgnację wszystkich drzew, w tym drzew stanowiących pomniki przyrody oraz rekultywacja zieleni, rekultywacja trawników i zieleni niskiej, wizualne odgrodzenie (osłonięcia) terenu starych prywatnych murów i działek od parku poprzez nasadzenia zieleni maskującej od strony zapleczy podwórek przy ul. Listopadowej, 6. zaprojektowanie i budowa strefy rekreacji czynnej, oświetlenia głównych alejek połączonego z monitoringiem głównego ciągu pieszego ( opis szczegółowy urządzeń rekreacyjnych i sportowych oraz urządzeń placu zabaw oraz małej architektury w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ), 7. zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia parku połączonego z monitoringiem wybranych stref, ewentualnie iluminacja wybranych drzew stanowiących pomniki przyrody ( opis szczegółowy w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ) Na przedmiot zamówienia (Część 1 i Część 2) składają się następujące zakresy rzeczowe : Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 W ramach Zadania nr 1 „zaprojektuj” – należy opracować dokumentację budowlaną ( projekt budowlany i wykonawczy) i uzyskać w imieniu Zamawiającego wymagane decyzje, tzn. pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. W ramach Zadania nr 2 „wybuduj” – należy wykonać roboty budowlane i montażowe na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz, gdy będzie to konieczne, uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45220000-5, 71000000-8, 71300000-1, 45112710-5, 45311000-0, 45400000-1, 45453000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji na roboty budowlane 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.