Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2705z ostatnich 7 dni
7826z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulicy: a) frezowanie warstwy ścieralnej, rozebranie belek podporęczowych,...

Przedmiot:

Przebudowa ulicy: a) frezowanie warstwy ścieralnej, rozebranie belek podporęczowych, nadbetonu ułożonego na prefabrykowanych dźwigarach, na chodnikach, b) wymiana izolacji na powierzchni rozebranego nadbetonu...

Data zamieszczenia: 2017-12-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Dzierżoniów
Rynek 1
58-200, Dzierżoniów
telefon - +48746450800
faks - +48746450801
www.bip.um.dzierzoniow.pl
josak@um.dzierzoniow.pl, przetargi@um.dzierzoniow.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Dzierżoniów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-09 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych, w ramach zadań inwestycyjnych p.n.: „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) na moście w ciągu tej ulicy oraz na odcinku od ronda do ul. Wierzbowej w m. Dzierżoniów” oraz „Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów”
Numer referencyjny: ZIP.271.151.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w ramach zadań inwestycyjnych p.n.: „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) na moście w ciągu tej ulicy oraz na odcinku od ronda do ul. Wierzbowej w m. Dzierżoniów” oraz „Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane dotyczące w szczególności: 2.1) na zadaniu: „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) na moście w ciągu tej ulicy oraz na odcinku od ronda do ul. Wierzbowej w m. Dzierżoniów” I. Remontu nawierzchni mostu jednoprzęsłowego wyposażonego w jezdnię szer. 14 m oraz obustronne chodniki szer. 3,23m i 3,19m usytuowanego nad rzeka Piławą w ciągu ul. Bat. Chłopskich w zakresie: a) frezowania warstwy ścieralnej, rozebrania belek podporęczowych, nadbetonu ułożonego na prefabrykowanych dźwigarach, na chodnikach, b) wymiany izolacji na powierzchni rozebranego nadbetonu, wykonanie nowego nadebetonu na chodnikach wraz z regulacją kamiennych krawężników i wymianą zniszczonych, c) wykonania nowych gzymsów (belek podporęczowych), d) wykonania nowej warstwy ścieralnej na jezdni wraz z montażem dylatacji elastycznych, e) wykonania izolacjo-nawierzchni na chodnikach i naprawy bocznych powierzchni dźwigarów, f) wymiany ochronnych balustrad na nowe, g) wykonania nowych płyt chodnikowych (chodników). II. Przebudowy odcinka ul. Bat. Chłopskich od ronda (na wysokości wpustów w11 i w12) do ul. Wierzbowej w zakresie: a) robót rozbiórkowych przebudowywanych nawierzchni i terenów zielonych, b) wykonania nowej konstrukcji jezdni, dojazdów, zjazdów, ścieżki rowerowej i chodników. Warstwę podbudowy tłuczniowej należy wykonać z kruszywa 0/63 mm, kategoria ruchu KR4, na odcinku od ul. Wierzbowej w kierunku projektowanego ronda przewidywane jest podniesienie niwelety w zakresie 0- 10 cm, c) wykonania nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej z kostki betonowej, d) wymiany betonowych krawężników, obrzeży na nowe oraz montaż nowych krawężników kamiennych, e) wykonanie nowych wpustów deszczowych w nowej lokalizacji ze studniami rewizyjnymi i przykanalikami, (wpięcie wpustu w6 do istniejącej kanalizacji deszczowej DN800 należy wykonać za pomocą połączenia siodłowego), f) montażu w obszarze prowadzonych prac nowych pierścieni odciążających wraz z płytami nastudziennymi na studniach kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z wymianą włazów na nowe żeliwne, g) wymiany słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami i dobudową nowych słupów, h) montażu dodatkowych rur ochronnych, i) ułożenia na powierzchni jezdni warstwy ścieralnej z masy SMA 0/11 gr. 5.cm, j) wykonania nowego oznakowania pionowego oraz poziomego w technologii grubowarstwowej, k) dostosowania dojść i dojazdów do nowej niwelety chodnika i ścieżek pieszo-rowerowych, l) uporządkowania i odtworzenia i wykonania nowych terenów zielonych 2.2) Korekty geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w zakresie: a) robót rozbiórkowych przebudowywanych nawierzchni i terenów zielonych, b) przełożenia kolidujących sieci w tym gazociągu i sieci teletechnicznej oraz usunięcia kolidujących drzew. Wykonawca w swojej kalkulacji winien skalkulować wykonanie przyłącza gazowego ujętego w PZT długości 14 m o średnicy De 63 mm, c) wykonania nowej konstrukcji jezdni, ronda, dojazdów, zjazdów, ścieżki rowerowej i chodników. Warstwę podbudowy tłuczniowej należy wykonać z kruszywa 0/63 mm, kategoria ruchu KR4, na odcinku od ul. Wierzbowej w kierunku projektowanego ronda przewidywane jest podniesienie niwelety w zakresie 0- 10 cm, d) wykonania poszerzeń na łukach i pierścienia przejazdowego oraz zatoki autobusowej z kostki kamiennej 15/17, e) wykonania wysp rozdzielających, f) wykonania nawierzchni chodników i ścieżki rowerowej z kostki betonowej, g) wykonania wyspy środkowej ronda z gruntu wraz z obsadzeniem niską roślinnością, h) wymiany betonowych krawężników, obrzeży na nowe oraz montaż nowych krawężników kamiennych, i) wykonania nowych wpustów deszczowych w nowej lokalizacji ze studniami rewizyjnymi i przykanalikami, w tym wykonanie studni Sd3 o średnicy 1000 mm (bez studni Sd5), j) montażu w obszarze prowadzonych prac nowych pierścieni odciążających wraz z płytami nastudziennymi na studniach kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z wymianą włazów na nowe żeliwne, k) wymiany słupów oświetlenia drogowego wraz z oprawami i dobudową nowych słupów, l) montażu nowej szafki oświetlenia ulicznego, m) montażu dodatkowych rur ochronnych, n) ułożenia na powierzchni jezdni warstwy ścieralnej z masy SMA 0/11 gr. 5.cm, o) wykonania nowego oznakowania pionowego oraz poziomego w technologii grubowarstwowej, p) dostosowania dojść i dojazdów do nowej niwelety chodnika i ścieżek pieszo-rowerowych, q) zamontowania elementów małej architektury, odtworzenia i wykonania nowych terenów zielonych oraz montażu nowej balustrady wzdłuż muru oporowego rzeki. 3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną z zapewnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowy zakres robót określają: 1) Projekt budowlany „Korekty geometrii skrzyżowania ul. Bat. Chłopskich z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo”, 2) Projekt budowlany „Remontu nawierzchni mostu drogowego usytuowanego nad rzeką Piławą w ciągu ul. Bat. Chłopskich (droga wojewódzka nr 384)”, 3) Projekt docelowej – stałej organizacji ruch, 4) Projekt czasowej organizacji ruchu, 5) Projekt wykonawczy „Korekty geometrii skrzyżowania ul. Bat. Chłopskich z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo”, 6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych „Remontu nawierzchni mostu drogowego usytuowanego nad rzeką Piławą w ciągu ul. Bat. Chłopskich (droga wojewódzka nr 384)”, 7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych „Korekty geometrii skrzyżowania ul. bat. Chłopskich z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo” Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zakresu robót wskazanych w dokumentacji projektowej, w tym projektach budowlanych i wykonawczych, który jest określony w formie opisu technicznego lub na rysunkach lub równocześnie w opisie i na rysunkach. Zarówno opis techniczny jak i rysunki (część graficzna) projektu są równoważne i opisują przedmiot zamówienia. 4. Wykonawca, oprócz obowiązków wynikających z pkt. 1-3 zobowiązuje się do: 1) protokolarnego przejęcia terenu budowy, jego zabezpieczenia i należytego utrzymania, 2) zapewnienia dojść i dojazdów do posesji zlokalizowanych w obrębie inwestycji, 3) organizacji zaplecza budowy oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla pracowników i miejsca składowania materiałów, 4) wystąpienia do gestorów sieci o protokolarne przekazanie urządzeń na czas prowadzenia robót, a po zakończeniu prac protokolarne przekazanie ich właścicielom, 5) zapewnienia dostawy niezbędnych mediów do realizacji robót i opłatę za ich dostawę, 6) czyszczenia na bieżąco nawierzchni przyległych dróg w przypadku nawożenia błota z terenu budowy na kołach maszyn, samochodów i innych urządzeń technicznych, 7) uporządkowania terenu budowy i terenu przyległego po zakończeniu robót, 8) wywozu materiału i gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów - odległość 12 km, i udokumentowania wywozu i złożenia na składowisku odpadów, 9) obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót budowlanych, jak i do wykonania pomiaru geodezyjnego powykonawczego dostarczonego również w formie elektronicznej na płycie CD (skan sekcji mapy rozdzielczej 300DPJ w formacie TIF), 10) ochrony punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich zniszczenia lub konieczności ich przeniesienia zlecenia uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie lub założenie nowych, 11) poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją, nadzorem i wypełnieniem wszystkich zobowiązań wynikających z uzyskanych decyzji, uzgodnień i opinii oraz warunków przyłączenia, 12) wykonania badań i pomiarów w czasie wykonywania robót budowlanych oraz badań odbiorowych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 13) przedłożenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy dokumentów wynikających ze specyfikacji i istotnych warunków zamówienia, 14) dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia kierownika budowy o przeszkoleniu w zakresie BHP na stanowisku pracy pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia w terminie 15 dni od daty przekazania placu budowy, 15) wykonania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 16) przekazania Zamawiającemu oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierowników robót: w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych (oświetlenie drogowe) oraz instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń kanalizacyjnych (kan. deszczowa) w dniu przekazania placu budowy, 17) uczestnictwa kierownika budowy i kierownika robót w cotygodniowych radach budowy, na których m.in. będzie kontrolowane stosowanie wymogów związanych z ochroną środowiska i BHP, 18) wprowadzenia i utrzymania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wprowadzenia stałej organizacji ruchu, 19) wywozu masy bitumicznej z rozbiórki wraz z poniesieniem kosztów transportu i utylizacji na składowisko dla tego typu odpadów, 20) przekazania Zamawiającemu (po oczyszczeniu) materiałów pochodzących z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania np. kamienna kostka granitowa wraz z jej transportem i załadunkiem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10 km, 21) przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy na roboty budowlane oświadczenia, że zatrudnieni pracownicy, o których mowa w §2 ust.1 świadczą pracę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy art.22 §1. 5. Zamawiający wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy, do dnia odbioru końcowego, osoby które będą świadczyły pracę u Wykonawcy lub podwykonawcy, w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późniejszymi zmianami), zwane dalej pracownikiem lub pracownikami zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia organizacja i realizacja robót budowlanych - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej - wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy, kierowników robót. 5.1 Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy oświadczenia, że zatrudnieni pracownicy, o których mowa w §2 ust.1 umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) świadczą pracę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeksu pracy. 5.2. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa j/w (ust. 2 projektu umowy - załącznik nr 8 do SIWZ), poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia. Tym samym Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia 5.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 2 umowy (załącznik nr 8 do SIWZ), Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 1 pkt.1 lit „h” umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 2 umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). Wysokość kary z tego tytułu będzie stanowiła jednokrotną wysokość kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określona w § 11 ust. 1 pkt.1 lit „h” (załącznik nr 8 do SIWZ). 6. W przypadku, gdy w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza przy wykonywaniu robót budowlanych wykorzystanie technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych pod warunkiem, że ich parametry techniczne i funkcjonalne będą nie gorsze niż określone w powyższych dokumentach. Oferowane materiały i urządzenia równoważne muszą zagwarantować realizację robót w zgodzie z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z innymi materiałami i urządzeniami równoważnymi, a za ofertę równoważną Zamawiający uzna przyjęcie parametrów technicznych pod warunkiem, że materiały i urządzenia oferowane przez Wykonawcę, jako równoważne spełnią wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający informuje, że podane w projektach budowlanych konkretne propozycje materiałów i urządzeń mają na celu wyłącznie określenie standardu wykonania lub przyjętego rozwiązania i mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi nie powodującymi zmiany i ilości i jakości wyspecyfikowanych urządzeń i materiałów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, ale na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania na etapie składania ofert, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231400-9
45231300-8
45221100-3
45111000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
8      

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zmawiający nie precyzuje wymagań, co do tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zmawiający nie precyzuje wymagań, co do tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, gdy wykaże, że: 1.2.1. posiada doświadczenie w zakresie: a) budowy, przebudowy dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego lub mas mineralno-asfaltowej SMA, wykazanie minimum 2 takich robót o powierzchni minimum 4 600 m2 każda, b) budowy, przebudowy dróg, chodników parkingów o nawierzchni z kostki betonowej wykazanie minimum 2 takich robót o powierzchni minimum 2 500 m2 każda, c) budowy, przebudowy oświetlenia ulicznego; wykazanie minimum 2 takich robót na odcinku długości minimum 160 m każda, Warunek określony w poszczególnych literach musi być spełniony przez wykonawcę samodzielnie lub przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawca) samodzielnie. Natomiast w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia samodzielnie jeden z tych podmiotów. 2. 1.2.2. dysponuje osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach: a) drogowej, b) mostowej, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych. W/w osoby powinny posiadać uprawnienia budowalne zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych ustawowych uprawnień zawodowych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, poz. 394, ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt. V.1.2. SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja” została określona w pkt. VI SIWZ w dokumentach dotyczących dysponowania zasobami innego podmiotu. 4. W przypadku, gdy wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, jest zobowiązany do wypełnienia i załączenia do oferty oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do SIWZ - dotyczącym podmiotu, na którym polega wykonawca. 5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły “spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt. VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca warunki określone w niniejszym postępowaniu spełnił.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wyłącznie na wezwanie Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpis od rejestru lub ewidencji. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w pkt. VA.1.2.a) SIWZ składają dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem (wystawionym odpowiednio nie później niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – patrz wyżej) zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty sporządzone w języku obcym mają być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.1. 5.Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy. 6.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy. Oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu są: Dokumenty dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Wykaz w załączniku nr 6 do SIWZ, dotyczący posiadanego doświadczenia w zakresie robót określonych w pkt. V.1.2.1. SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat, miejsc wykonania i pomiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wykaz w załączniku nr 7 do SIWZ dotyczący osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wymienionych w pkt. V.1.2.2 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz złożenie oświadczenia, że osoby, które zostały skierowane do realizacji zamówienia publicznego posiadają wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - poprzez wypełnienie i podpisanie załącznika nr 7 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Załącznik nr 1 do SIWZ – prawidłowo wypełniony i podpisany formularz „Oferta Wykonawcy”, 2. Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w niniejszej SIWZ. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania nie zakłócił konkurencji. 3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów wówczas zobowiązany jest złożyć: 1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu zawartym we wzorze znajdującym się w załączniku nr 2 do SIWZ lit. A i B , 2) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu udostępniającego zasoby - dokument wypełniony i podpisany przez osobę/osoby upełnomocnione do reprezentowania podmiotu udostępniającego swoje zasoby - załącznik nr 4 do SIWZ. Zamiast niniejszego formularza można przedstawić inne dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami będzie gwarantował rzeczywisty dostęp do ich zasobów, określające w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Jeżeli Wykonawca ma zamiar korzystać z podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się, składa oświadczenie zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ lit. C, o tym, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz składa wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik- w oryginale lub notarialnie potwierdzoną kopię za zgodność z oryginałem. 6. Jeżeli wybór oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Przedłużenie okresu gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Możliwość wprowadzenia zmian umowy: a) W zakresie terminu i wynagrodzenia: - w przypadku błędów lub braków projektowych (z winy projektanta lub nie) jest konieczna zmiana dotychczasowych rozwiązań projektowych warunkujących wykonanie zamówienia podstawowego, aby obiekt mógł spełniać swoje przeznaczenie. Zakres zmian będzie wynikał z wprowadzonych rozwiązań projektowych. Powyższe pozwoli na zmianę wynagrodzenia (zwiększenie lub zmniejszenie) dotychczasowemu Wykonawcy i wydłużenie terminu zakończenia zadania. b) W zakresie terminu: 1) z powodu działania okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewiedzieć się w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. Wystąpienie tych okoliczności, o których mowa wyżej i ich udokumentowanie przez Wykonawcę umożliwi wydłużenie terminu realizacji zamówienia. Termin będzie wydłużony o czas niezbędny na naprawienie szkody. 2) z powodu działań osób trzecich, w tym działań właścicieli sieci, mających wpływ na zwiększenie zakresu prac Wykonawcy. Powyższe pozwala na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz wydłużenie terminu wykonania zadania. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminu lub wynagrodzenia Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego i uzyskać jego zgodę. Strony z powodów, jakie mogą wpływać na zmianę terminu wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego. W przypadku wystąpienia z wnioskiem Wykonawcy w sprawie zlecenia części robót w ramach podwykonawstwa, gdy nie były one określone w Jego ofercie, w tym zakresie wymagana jest zgoda Zamawiającego zgodnie z zapisami projektu umowy. Wprowadzenie podwykonawcy nie ma wpływu na zmianę terminu i wynagrodzenia wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.