Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2754z ostatnich 7 dni
7954z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - termomodernizacja hali produkcyjno biurowej z częścią biurową - etap I

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - termomodernizacja hali produkcyjno biurowej z częścią biurową - etap I

Data zamieszczenia: 2017-12-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MOTO-GAMA" MIROSŁAW KAZULA
ul. Juliusza Słowackiego 32
23-204 Kraśnik
telefon: 81 826 14 37
Fax: 81 826 14 43
Województwo: lubelskie
Miasto: Kraśnik
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-10 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe numer 1. Termomodernizacja hali produkcyjno biurowej z częścią biurową etap I.

Termin składania ofert

do dnia 10-01-2018

 

Numer ogłoszenia

1076876

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, listownie, w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem poczty email.
Oferty w formie papierowej powinny być składane na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby firmy) tj.: Przedsiębiorstwo Handlowe MOTO-GAMA MIROSŁAW KAZULA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10A, 23-210 KRAŚNIK
Oferty w formie elektronicznej powinny zawierać skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego załącznik nr 4, oświadczenie załącznik nr 5, powinny być składane za pośrednictwem poczty e-mail na adres : moto.gama@interia.eu ( liczy się data wpływu na adres poczty e-mail).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Malinowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

693 190 362

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Modernizacja instalacji CO polegająca na wymianie nagrzewnic gazowych na nowe nagrzewnice wodne, montaż nagrzewnic wodnych wraz z instalacją i automatyką.
2. Instalacja i zabudowa nowego źródła w postaci kotła gazowego o mocy modułowej min. 47-142 kw + pompa ciepła powietrze-woda na potrzeby hali prdukcyjno magazynowej.
3. Modernizacja wentylacji poprzez zastosowanie instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: kraśnicki Miejscowość: Kraśnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych, w ramach projektu „Termomodernizacja hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową” w ramach umowy z LAWP nr RPLU.05.01.00-06-0044/17-00, w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz z zapisami umieszczonymi w umowie dofinansowanie projektu (nr RPLU.05.01.00-06-0044/17-00)

Przedmiot zamówienia

Modernizacja instalacji CO polegająca na wymianie nagrzewnic gazowych na nowe nagrzewnice wodne, montaż nagrzewnic wodnych wraz z instalacją i automatyką. Instalacja i zabudowa nowego źródła w postaci kotła gazowego o mocy modułowej min. 47-142 kw + pompa ciepła powietrze-woda na potrzeby hali prdukcyjno magazynowej. Modernizacja wentylacji poprzez zastosowanie instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
1. Przedmiot zamówienia wykonany powinien być zgodnie z obmiarem robót- załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.
2. Prace obejmują roboty budowlane oraz instalacyjne wraz z wymianą elementów.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót z materiałów własnych.
4. W przypadku gdy w obmiarze użyto nazw własnych urządzeń czy innych parametrów technicznych zamawiający dopuszcza, że składający ofertę może zaproponować inne rozwiązania techniczne o równoważnych parametrach.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. Oferty częściowe, wariantowe będą odrzucone z przyczyn formalnych.
6. Dokumentacja dotycząca projektu jest dostępna w siedzibie firmy Zamawiającego lub jest możliwość wysłania dokumentów projektowych drogą elektroniczną na prośbę oferenta.
7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia minimalnej gwarancji na okres 24 miesięcy od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert i kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
8. Zamawiający dopuszcza realizacje przedmiotu zamówienia przez podwykonawców.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 10 tygodni od daty podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Pytania i wyjaśnienia

 

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia poprzez zapewnienie właściwego, uprawnionego i wykwalifikowanego personelu do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wiedza i doświadczenie

Oferenci składający oferty zobligowani są do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu robót budowlanych objętych niniejszym zapytaniem ofertowym. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia spełniony będzie jeśli oferent wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie które w swoim rodzaju i wartości zawierało: Modernizacja instalacji CO polegająca na wymianie nagrzewnic gazowych na nowe nagrzewnice wodne, montaż nagrzewnic wodnych wraz z instalacją i automatyką i/lub instalacja i zabudowa nowego źródła w postaci kotła gazowego o mocy modułowej min. 47-142 kw + pompa ciepła powietrze-woda i/lub modernizacja wentylacji poprzez zastosowanie instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła o wartości nie mniejszej niż 160 000,00 zł (słownie sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z podaniem daty, przedmiotu zamówienia, wartości zamówienia oraz z dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie zamówienia w postaci protokołu odbioru. Ocena tego kryterium zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia i jej nie spełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Informacja o spełnianiu kryterium wiedzy i doświadczenia znajdować się będzie w formularzu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy musi umożliwić wykonanie przedmiotu zamówienia z materiałów własnych.

Dodatkowe warunki

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemna lub elektroniczną e-mailem na adres: moto.gama@interia.eu
2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z oferentami.

Termin związania ofertą
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od zakończenia terminu do składania ofert.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Termin podpisania umowy
Umowa o wykonanie robót powinna być zawarta w nieprzekraczalnym terminie 3 tygodni od momentu ogłoszenia wyników niniejszego postępowania; Zobowiązanie do podpisania umowy oraz do wykonania prac znajduje się załączniku 4 - Formularz oferty.

Zobowiązanie do prawidłowego wykonania prac
Zabezpieczeniem prawidłowego wykonania prac będzie zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów zamawiającego w postaci kar, korekt, zmniejszenia dofinansowania lub innych sankcji finansowych, których przyczyną było nieprawidłowe wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zapytania. Zobowiązanie to znajduje się w załączniku 4 - Formularz oferty.

Zamawiający przewiduje wpłatę wadium w pieniądzu.
Warunkiem złożenia oferty jest wpłata przez Oferenta wadium w wysokości 10 000,00 PLN ( słownie: dziesięć tysięcy) na rachunek bankowy zamawiającego w banku : Bank Pekao S.A. o numerze : 13124058331111000056010433
z dopiskiem na przelewie „Wadium w postępowaniu Zapytanie ofertowe numer 1. Termomodernizacja hali produkcyjno biurowej z częścią biurową etap I. ”
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, najpóźniej ostatniego dnia uprawniającego do składania ofert. Zamawiający zaleca, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
b) zawarcie umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana lub w przypadku unieważnienia postępowania.
Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Oferenta, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zwróci wadium na ten sam rachunek bankowy Oferenta z którego je otrzymał.

Wykonawca zobowiązuję się do gotowości podjęcia napraw gwarancyjnych lub reakcji serwisowej w ciągu nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować krótszy okres, co będzie uwzględnione podczas oceny i badania ofert i kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Zamawiający przewiduje płatność w terminie 180 dni od daty wskazanej w protokole odbioru ostatecznego.
Koszty udziału w postępowaniu i przygotowania oferty ponosi wykonawca składający ofertę.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Warunkiem zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim.
Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia
Kompletna oferta winna się składać z:
- Formularza ofertowego sporządzonego zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym Załącznik 4. do Zapytania ofertowego wraz z załącznikami
- Kosztorysu ofertowego sporządzonego zgodnie z obmiarem robót stanowiącym Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3. do zapytania ofertowego;
- Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 5. do Zapytania ofertowego;
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w krajowym rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.
Oferta w formie papierowej powinna być składana w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zapytanie ofertowe numer 1. Termomodernizacja hali produkcyjno biurowej z częścią biurową etap I.”
Oferta w formie elektronicznej powinna zawierać skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego załącznik nr 4, oświadczenie załącznik nr 5, przesłana elektronicznie na adres poczty e-mail : moto.gama@interia.eu zatytułowany : „Zapytanie ofertowe numer 1. Termomodernizacja hali produkcyjno biurowej z częścią biurową etap I.”.
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres co najmniej 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany adres mailowy.
Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie
Wykonawca zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10.000,00 zł
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści danego zapytania ofertowego.
W przypadku wątpliwości dopuszcza się kontakt z oferentem.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1) Cena oferty to cena netto.
2) Podatek VAT zostanie ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria punktowe (maksymalna łączna ocena: 100 pkt.): cena łączna pozycji 1,2,3 netto(wartość max 70 pkt), termin realizacji (wartość max.10. pkt), okres gwarancji (wartość max 10pkt), zdolność serwisowa ( wartość max.10.pkt) . Końcowa punktacja Oferenta stanowić będzie sumę punktów z kryteriów: Cena netto w PLN + Termin realizacji + okres gwarancji+ zdolność serwisowa;

Cena netto w PLN:
waga: 70% (70 pkt.)
Przez kryterium „Cena netto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena netto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

KC = (Cn/Co)*70%*100
gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto w PLN”

Termin realizacji zamówienia- waga: 10 pkt
W kryterium termin realizacji zamówienia poszczególne oferty otrzymają następującą liczbę punktów
10 pkt: od 6 tygodni do 8 tygodni włącznie od daty podpisania umowy
0 pkt: powyżej 8 tygodni do 10 tygodni włącznie od daty podpisania umowy

Gwarancja- waga: 10 pkt
W kryterium okres gwarancji poszczególne oferty otrzymają następującą liczbę punktów:
10 pkt : powyżej 59 miesięcy od podpisania ostatecznego odbioru robót
5 pkt : powyżej 24 do 59 miesięcy włącznie od podpisania ostatecznego odbioru robót
0 pkt : powyżej 12 do 24 miesięcy włącznie od podpisania ostatecznego odbioru robót

Czas gotowości podjęcia napraw gwarancyjnych lub reakcji serwisowej- waga: 10 pkt
W kryterium gotowości podjęcia napraw gwarancyjnych lub reakcji serwisowej poszczególne oferty otrzymają następującą liczbę punktów:
10 pkt – za gotowości podjęcia napraw gwarancyjnych lub reakcji serwisowej w czasie od 0 do 12 godzin włącznie od momentu zgłoszenia;
5 pkt - za gotowości podjęcia napraw gwarancyjnych lub reakcji serwisowej w czasie powyżej 12 godzin do 24 godzin włącznie od momentu zgłoszenia
0 pkt - za gotowości podjęcia napraw gwarancyjnych lub reakcji serwisowej w czasie powyżej 24godzin do 48 godzin włacznie od zgłoszenia

Wykluczenia

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne nie mogą być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności
na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2.posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "MOTO-GAMA" MIROSŁAW KAZULA

Adres

Juliusza Słowackiego 32

23-204 Kraśnik

lubelskie , kraśnicki

Numer telefonu

81 826 14 37

Fax

81 826 14 43

NIP

7151008411

Tytuł projektu

Termomodernizacja hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową

Numer projektu

RPLU.05.01.00-06-0044/17-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.