Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
3236z ostatnich 7 dni
8356z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe na usługę wykonania prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkowym...

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkowym budynku starej plebanii

Data zamieszczenia: 2017-12-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA W KRACZKOWEJ
Kraczkowa 216
37-124 Kraczkowa
telefon: (17) 226-67-00
Fax: (17) 226-67-00
Województwo: podkarpackie
Miasto: Kraczkowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-12 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu na usługę wykonania prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkowym budynku starej plebanii w m. Kraczkowa

Termin składania ofert

do dnia 12-01-2018

 

Numer ogłoszenia

1077059

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty:
a) Wypełniony formularz oferty Wykonawcy z kosztorysem ofertowym dla każdego zakresu /branży/ prac oddzielnie.
b) Dokumenty określone w pkt. 6 zapytania ofertowego.
2. Postać oferty:
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, zgodnie z wymogami niniejszego ogłoszenia w sposób czytelny oraz podpisana i opieczętowana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisami osób uprawnionych. Podpisami i pieczątkami osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz pieczątką firmową muszą być również opatrzone wszystkie dołączone do oferty dokumenty. Każdy Wykonawca może w niniejszym zamówieniu złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być informacja z ilu kolejnych ponumerowanych stron składa się oferta.
4. Opakowanie i oznaczenie oferty. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie.
Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i posiadać oznaczenie: „Oferta - Remont, przebudowa, rozbudowa budynku starej plebanii w m. Kraczkowa na potrzeby obiektu towarzyszącego usługom sakralnym kościoła – Etap III”, a ponadto powinna być opatrzona nazwą, dokładnym adresem oferenta i opieczętowana pieczątką firmową.
5. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub pocztą) - decyduje data i godzina wpłynięcia:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Kraczkowej, Kraczkowa 216, 37-124 Kraczkowa, w Kancelarii Parafialnej w terminie do dnia 12.01.2018 r. do godziny 12.00.
6. Dla ofert przesłanych pocztą lub pocztą kurierską liczy się data i godzina ich fizycznego dostarczenia do siedziby Zamawiający.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert.
8. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
9. Oferent nie może wycofać lub wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofert.
10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
12. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec w ofercie, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez Zamawiającego i oferentów wymagają formy pisemnej.
Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego
14. Każdy Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapytania ofertowego.
15. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie zamieści treść wyjaśnień na stornie internetowej: www.kraczkowa.przemyska.pl („Zamówienia” w zakładce „Parafia”).
16. Jeżeli prośba o wyjaśnienie wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień.
17. Zamawiający nie zamierza zwoływać wykonawców.
18. Otwarcie ofert przez komisję d.s. wyłonienia wykonawcy nastąpi w dniu 12.01.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego: Kraczkowa 216, 37-124 Kraczkowa,
19. Oferty złożone po terminie nie zostaną otwarte i zostaną zwrócone oferentom.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mieczysław Bizior - proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Kraczkowej, e-mail: parafiakraczkowa@wp.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tel. 17 226 67 00 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 19.00 – 21.00)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Kraczkowej zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn.: „Remont, przebudowa, rozbudowa budynku starej plebanii w m. Kraczkowa na potrzeby obiektu towarzyszącego usługom sakralnym kościoła – Etap III”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt. „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku starej plebanii w m. Kraczkowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zamówienie o wartości powyżej 50.000 zł (netto) prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiącymi Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót/prac:
- Roboty budowlane (remont zabytkowej części plebani, nowoprojektowana klatka schodowa),
- Prace w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych (wodociągowa, kanalizacyjna),
- Prace w zakresie wewnętrznych instalacji c.o.,
- Prace w zakresie wewnętrznych instalacji gazu,
- Prace w zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznej i oddymiania,
- Prace w zakresie w zakresie Instalacji SSWiN oraz oświetlenia zewnętrznego
- Zagospodarowanie terenu (drogi, chodniki, zieleń, mała architektura).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących działań określonych w przedmiarze robót (załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o zamówieniu, dokumentacja techniczna (pełna wersja wraz z ekspertyzą mykologiczno-budowlaną) przedmiar robót dostępne są do pobrania na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Kraczkowej: www.kraczkowa.przemyska.pl (www.kraczkowa.przemyska.pl/remonty - „Zamówienia” w zakładce „Parafia”).

Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na warunkach jak we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zamówienia w przypadku: gdy najniższa oferta przekracza wartość środków finansowych, które zamawiający przeznaczył na finansowanie projektu.

Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich uczestników postępowania poprzez ogłoszenie na stronie internetowej:
a) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Kraczkowej - www.kraczkowa.przemyska.pl/remonty („Zamówienia” w zakładce „Parafia”).
b) Baza Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: leżajski Miejscowość: Kraczkowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji zamówienia jest przeprowadzeniem prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkowym budynku starej plebanii w m. Kraczkowa w ramach zadania pn. :„Remont, przebudowa, rozbudowa budynku starej plebanii w m. Kraczkowa na potrzeby obiektu towarzyszącego usługom sakralnym kościoła – Etap III”.

Zadanie stanowi element realizowanego projektu pt. „Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku starej plebanii w m. Kraczkowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Obiekt został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa podkarpackiego pod numerem rejestru A – 904 (rejestr prowadzony jest przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu) decyzją z dnia 24.09.2012 r.

Przedmiotowy projekt posiada wszystkie niezbędne decyzje /uzgodnienia związane z realizacją robót budowlanych tj.: pozwolenie na budowę - decyzja nr 98/14 znak pisma AB-II.6740.18.2014 z dnia 13.03.2014 r. wydana przez Starostę Łańcuckiego w zakresie remontu, przebudowy, rozbudowy budynku starej plebani na potrzeby towarzyszące usługom sakralnym kościoła oraz rozbiórkę przyłącza gazowego.

Zmawiający ponadto informuje, iż w ramach wcześniejszych prac (etap I, etap II) dotyczących remontu, przebudowy, rozbudowy budynku starej plebanii w m. Kraczkowa na potrzeby obiektu towarzyszącego usługom sakralnym kościoła wykonano:

A) Prace remontowo-konserwatorskie - Etap I.
- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- Roboty odkrywkowe i ziemne,
- Podbicie istniejących fundamentów,
- Wykonie izolacji istniejących fundamentów,
- Wykonanie prac dotyczących drenażu,
- Wykonanie instalacji burzowej.
Realizacja rzeczowa: 07.08.2014 r. – 16-12.2014 r.

B) Prace remontowo-konserwatorskie - Etap II.
- Roboty rozbiórkowe,
- Budowa stropu nad parterem,
- Roboty murowe i kominowe,
- Budowa nowego dachu nad częścią istniejącą wraz z pokryciem,
- Montaż okien dachowych,
Realizacja rzeczowa: 05.09.2015 r. – 31-12-2015 r.

Szczegółowy zakres wykonanych prac w ramach etapu I i etapu II znajduje się w przedmiarze robót stanowiących załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót/prac:
- Roboty budowlane (remont zabytkowej części plebani, nowoprojektowana klatka schodowa),
- Prace w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych (wodociągowa, kanalizacyjna),
- Prace w zakresie wewnętrznych instalacji c.o.,
- Prace w zakresie wewnętrznych instalacji gazu,
- Prace w zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznej i oddymiania,
- Prace w zakresie w zakresie Instalacji SSWiN oraz oświetlenia zewnętrznego
- Zagospodarowanie terenu (drogi, chodniki, zieleń, mała architektura).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących działań określonych w przedmiarze robót (załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkowym budynku starej plebanii w m. Kraczkowa w ramach zadania pn. :„Remont, przebudowa, rozbudowa budynku starej plebanii w m. Kraczkowa na potrzeby obiektu towarzyszącego usługom sakralnym kościoła – Etap III”.

Kody CPV: 45453000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45223500-1, 45321000-3, 45324000-4, 45430000-0, 45442100-8, 45421100-5, 45421152-4, 45262100-2, 45262522-6, 45261100-5, 45231300-8, 45331100-7, 45333000-0, 45232410-9, 45233222-1, 45233222-1, 45112710-5, 31625200-5, 31625300-6, 45311200-2, 45312200-9, 45316100-6.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót/prac:
- Roboty budowlane (remont zabytkowej części plebani, nowoprojektowana klatka schodowa),
- Prace w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych (wodociągowa, kanalizacyjna),
- Prace w zakresie wewnętrznych instalacji c.o.,
- Prace w zakresie wewnętrznych instalacji gazu,
- Prace w zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznej i oddymiania,
- Prace w zakresie w zakresie Instalacji SSWiN oraz oświetlenia zewnętrznego
- Zagospodarowanie terenu (drogi, chodniki, zieleń, mała architektura).

Oferta musi być złożona na cały zakres prac, Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących działań określonych w przedmiarze robót (załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania).

Uwaga: Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót nazw materiałów, urządzeń lub producentów. Nazwy materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji technicznej nie należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych. Wykonawca, który na etapie realizacji usługi wykonania prac remontowo-konserwatorskich powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Warunek: Warunki w zakresie technologii - dopuszcza się stosowanie technik konserwatorskich zatwierdzonych przez służby konserwatorskie.

Zamawiający wymaga minimum 60- miesięcznego okresu gwarancji.

Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych - niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.

Kod CPV

45453000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty remontowe i renowacyjne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45223500-1, 45321000-3, 45324000-4, 45430000-0, 45442100-8, 45421100-5, 45421152-4, 45262100-2, 45262522-6, 45261100-5, 45231300-8, 45331100-7, 45333000-0, 45232410-9, 45233222-1, 45233222-1, 45112710-5, 31625200-5, 31625300-6, 45311200-2, 45312200-9, 45316100-6.

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie do dnia 15 października 2018 r.
2. Płatność nastąpi na podstawie wystawionych faktur, płatnych w terminie do 14 dni licząc od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.
3. Faktury częściowe mogą być wystawione za wykonanie poszczególnych części zadania, potwierdzonego protokołem odbioru przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.
4. Faktura za ostatnią część zamówienia jest również fakturą końcową, która musi być potwierdzona końcowym protokołem odbioru robót przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, Konserwatora Zabytków i przedstawiciela Zamawiającego.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- min. jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto, polegającą na wykonaniu robót budowlanych, przy obiektach wpisanych do Rejestru Zabytków.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) min. jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto, polegającą na wykonaniu robót budowlanych, przy obiektach wpisanych do Rejestru Zabytków.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Ubezpieczenie: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu.
2. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, polecać Wykonawcy na piśmie:
a) Wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót (po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności),
b) Wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, jeżeli nie stanowią istotnej zmiany zatwierdzonego projektu.
3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń, o których mowa powyżej, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia robót dodatkowych.
4. eżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych ww. postanowieniami, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostaną określone w kosztorysie ofertowym – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w czasie, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
5. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 4 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia robót dodatkowych/zamiennych przed rozpoczęciem tych robót.
6. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w sytuacji, gdy:
a) wystąpią wady lub braki dokumentacji projektowej, lub innych dokumentów budowy o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy,
b) proponowane przez Wykonawcę zmiany będą miały wpływ na przyspieszenie ukończenia robót, zmniejszenie kosztów, poprawę sprawności lub wartości robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku,
c) wystąpią warunki pogodowe uniemożliwiające realizację robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
d) wystąpi zmiana obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych,
e) wystąpi zmiana osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy i osób nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego,
f) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT.
7. Wprowadzone zmiany, za zgodą obu stron mogą skutkować również odpowiednio zmianą terminu realizacji umowy oraz zmianą wynagrodzenia wykonawcy.
8. Strona wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykonawca przedłoży ofertę (załącznik nr 2) na wykonanie robót objętych zamówieniem z podaniem ceny oraz terminu wykonania na całość robót oraz z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane (zgodnie ze specyfikacją określoną w przedmiarze robót). Załącznikiem do oferty powinny być kosztorysy ofertowe.

Na potwierdzenie spełniania warunków wymaganych w niniejszym zamówieniu każdy Wykonawca złoży następujące dokumenty stanowiące załączniki do oferty (wzór formularza oferty w załączeniu):
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wskazujące sposób reprezentowania oraz osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta (wystawione przez organ wydający nie wcześniej niż 3 miesiące przed wyznaczonym terminem składania ofert) oraz oświadczenie, że na dzień złożenia oferty wykonawca nie jest w trakcie postępowania upadłościowego, lub w trakcie likwidacji.
Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej, przy podpisaniu umowy należy złożyć umowę spółki cywilnej.
2. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego (referencje, protokół zdawczo-odbiorczy) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie (załącznik nr 3).

Zamówienia uzupełniające

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia, polecać Wykonawcy na piśmie:
a) Wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a nie wyszczególnionych w przedmiarach robót (po uprzednim sporządzeniu protokołu konieczności),
b) Wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, jeżeli nie stanowią istotnej zmiany zatwierdzonego projektu.
2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń, o których mowa powyżej, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości wynagrodzenia robót dodatkowych.
3. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych ww. postanowieniami, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostaną określone w kosztorysie ofertowym – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” w czasie, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.
4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 4 oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia robót dodatkowych/zamiennych przed rozpoczęciem tych robót.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w sytuacji, gdy:
a) wystąpią wady lub braki dokumentacji projektowej, lub innych dokumentów budowy o ile Zamawiający zobowiązany był do przekazania takich dokumentów Wykonawcy,
b) proponowane przez Wykonawcę zmiany będą miały wpływ na przyspieszenie ukończenia robót, zmniejszenie kosztów, poprawę sprawności lub wartości robót lub w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku,
c) wystąpią warunki pogodowe uniemożliwiające realizację robót, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
d) wystąpi zmiana obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych,
e) wystąpi zmiana osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy i osób nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego,
f) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT.
6. Wprowadzone zmiany, za zgodą obu stron mogą skutkować również odpowiednio zmianą terminu realizacji umowy oraz zmianą wynagrodzenia wykonawcy.
7. Strona wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Cenę oferty należy określić w oparciu o zakres robót określony w załącznikach do niniejszego ogłoszenia (dokumentacja techniczna, przedmiary robót) zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Cenę należy podać cyfrowo i słownie w wysokości netto i brutto w PLN (z podatkiem od towarów usług VAT). Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe określenie podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Walutą, w jakiej będą prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą jest PLN.
6. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert wraz z przyporządkowanymi wagami, wyrażonymi w %:
cena brutto oferty – 100%,
7. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów, wyliczonych w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.).

Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej x waga (%)

8. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania cen ofert, według powyższego wzoru zostanie przyjęta podana w ofertach cena brutto za realizację przedmiotu Zamówienia.
9. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą końcową liczbę punktów. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA W KRACZKOWEJ

Adres

37-124 Kraczkowa

podkarpackie , łańcucki

Numer telefonu

(17) 226-67-00

Fax

(17) 226-67-00

NIP

8151509556

Tytuł projektu

Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku starej plebanii w m. Kraczkowa

Numer projektu

RPPK.04.04.00-18-0108/16-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.