Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2754z ostatnich 7 dni
7954z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zapytanie ofertowe - termomodernizacja budynków

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe - termomodernizacja budynków

Data zamieszczenia: 2017-12-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: P.H.U. BARYŁKA JACEK SIERADZKI
ul. Krakowska 36D
27-600 Sandomierz
telefon: 509566165
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Sandomierz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Termomodernizacja budynków będących własnością przedsiębiorstwa P.H.U. Baryłka znajdujących się przy ulicy Krakowskiej 36d w Sandomierzu – zakup urządzeń oraz prace modernizacyjne W RAMACH PROJEKTU „Wzrost efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie P.H.U. Baryłka Jacek Sieradzki”

Termin składania ofert

do dnia 04-01-2018

 

Numer ogłoszenia

1077069

 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
2. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę,
2) Oświadczenie - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę,
3) Zaparafowany Projekt umowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
4) Wykaz robót -wzór - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę,
5) Wykaz osób - wzór - załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę,
6) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy.
4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty.
5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. W przypadku składania dokumentów w językach obcych wymagane jest ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie powinno zostać podpisane przez osobę dokonującą tłumaczenia. Zamawiający nie wymaga dokonywania tłumaczeń przysięgłych.
6. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów oraz spięta w sposób trwały.
7. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Koperta powinna być opieczętowana pieczęcią firmową, zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz nazwę i adres Zamawiającego, tj.:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Baryłka Jacek Sieradzki
Ul Krakowska 36d
27-600 Sandomierz
Ponadto koperta powinna być opatrzona napisem:
Termomodernizację energetyczną budynków będących własnością przedsiębiorstwa P.H.U. Baryłka znajdujących się przy ulicy Krakowskiej 36d w Sandomierzu – zakup urządzeń oraz prace modernizacyjne
Oferty nadsyłane pocztą powinny zawierać informację na kopercie: nie otwierać przed 04.01.2018 godz. 10.00

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Sieradzki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509566165

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – prace ociepleniowe zgodnie z przedmiarem będącym załącznikiem do zapytania
Budynek Hotelu
- docieplenie przegrody ściana facjatek styropianem EPS 80-036Fasada gr. 14 cm – 7,27 m2
- ocieplenie dachu wełną mineralną URSA DF 35 gr oraz wykonanie obróbek blacharskich i orynnowaniem dachu -blacha powlekana
- docieplenie ścian zew. Styropianem gr. 6 cm,wyprawa silikatowa – 5= 406,29
-Docieplenie stropu zew. Płyta warstwowa z papy EPS 100-038 gr 8 cm – 41,9 m2
-wymiana na okna aluminiowe system ciepły OF2 – 8,4 m2
-wymiana na drzwi aluminiowe system ciepłyOF3 – 2,1 m2
- wymiana na okna aluminiowe system ciepły OF4 – 2,1 m2
-wymiana na okna aluminiowe system ciepły OF1 – 5,5 M2
- wymiana na drzwi aluminiowe system ciepły OF 1,7 m2
Budynek Stacji Paliw
- docieplenie przegrody ściana facjatek styropianem EPS 80-036Fasada gr. 14 cm – 0,77m2
- docieplenie ścian zew. Styropianem gr. 11 cm wyprawa silikatowa= 173,69
- ocieplenie dachu wełną mineralną URSA DF 35 gr 20 cm wraz wykonaniem obróbek blacharskich i orynnowaniem- blacha powlekana – 185,63 m2
- wymiana na drzwi aluminiowe system ciepły OF 2,84
- wymiana okien dachowych system ciepły OF2 – 5,96 m2
Zadanie 2 Instalacja C.O. i CWU
Instalacja CWU
Budynek Hotelu
-instalacja pomp ciepła o mocy nie mniejszej niż 10,72kw
-wymiana wewnętrznej instalacji c.o.
- wymiana orurowania 1 kpl.
- montaż zasobników 300l 1 kpl
- montaż pieca kondensacyjnego
Budynek Stacji diagnostyki
-montaż instalacji 2 pomp ciepła o mocy 0,96 kw Pompy ciepła instalowane przy punktach poboru wody z zintegrowanymi zasobnikami
- orurowanie 1 kpl
Budynek Stacji paliw
- Montaż 2 pomp ciepła do CWU przy punktach poboru wody o łącznej mocy 0,71 KW; zasobnik zintegrowany z pompą
- montaż pieca kondensacyjnego 1 kpl.
Zadanie 3. Montaż instalacji fotowoltaicznej
-montaż 145 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 36,2 kW
-montaż instalacji odgromowej dla instalacji fotowoltaicznej,
-wykonanie instalacji ochrony od porażeń oraz ochronę przeciwprzepięciową.
Zadanie 4.Wymiana oświetlenia żarowego na led - 574 szt
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na zadania od nr 1 do nr 2. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie ilość zadań lub na wszystkie zadania.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: sandomierski Miejscowość: Sandomierz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków (hotel, stacja paliw, stacja diagnostyki) montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana oświetlenia, niezbędnej do realizacji projektu pn. „Wzrost efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie P.H.U.  BARYŁKA Jacek Sieradzki ” w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.2 „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Umowa o dofinansowanie Projektu nr: RPSW.03.02.00-26-0043/16-00.

Przedmiot zamówienia

Zadanie 1 – prace ociepleniowe zgodnie z przedmiarem będącym załącznikiem do zapytania
Budynek Hotelu
- docieplenie przegrody ściana facjatek styropianem EPS 80-036Fasada gr. 14 cm – 7,27 m2
- ocieplenie dachu wełną mineralną URSA DF 35 gr oraz wykonanie obróbek blacharskich i orynnowaniem dachu -blacha powlekana
- docieplenie ścian zew. Styropianem gr. 6 cm,wyprawa silikatowa – 5= 406,29
-Docieplenie stropu zew. Płyta warstwowa z papy EPS 100-038 gr 8 cm – 41,9 m2
-wymiana na okna aluminiowe system ciepły OF2 – 8,4 m2
-wymiana na drzwi aluminiowe system ciepłyOF3 – 2,1 m2
- wymiana na okna aluminiowe system ciepły OF4 – 2,1 m2
-wymiana na okna aluminiowe system ciepły OF1 – 5,5 M2
- wymiana na drzwi aluminiowe system ciepły OF 1,7 m2
Budynek Stacji Paliw
- docieplenie przegrody ściana facjatek styropianem EPS 80-036Fasada gr. 14 cm – 0,77m2
- docieplenie ścian zew. Styropianem gr. 11 cm wyprawa silikatowa= 173,69
- ocieplenie dachu wełną mineralną URSA DF 35 gr 20 cm wraz wykonaniem obróbek blacharskich i orynnowaniem- blacha powlekana – 185,63 m2
- wymiana na drzwi aluminiowe system ciepły OF 2,84
- wymiana okien dachowych system ciepły OF2 – 5,96 m2
Zadanie 2 Instalacja C.O. i CWU
Instalacja CWU
Budynek Hotelu
-instalacja pomp ciepła o mocy nie mniejszej niż 10,72kw
-wymiana wewnętrznej instalacji c.o.
- wymiana orurowania 1 kpl.
- montaż zasobników 300l 1 kpl
- montaż pieca kondensacyjnego
Budynek Stacji diagnostyki
-montaż instalacji 2 pomp ciepła o mocy 0,96 kw Pompy ciepła instalowane przy punktach poboru wody z zintegrowanymi zasobnikami
- orurowanie 1 kpl
Budynek Stacji paliw
- Montaż 2 pomp ciepła do CWU przy punktach poboru wody o łącznej mocy 0,71 KW; zasobnik zintegrowany z pompą
- montaż pieca kondensacyjnego 1 kpl.
Zadanie 3. Montaż instalacji fotowoltaicznej
-montaż 145 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 36,2 kW
-montaż instalacji odgromowej dla instalacji fotowoltaicznej,
-wykonanie instalacji ochrony od porażeń oraz ochronę przeciwprzepięciową.
Zadanie 4.Wymiana oświetlenia żarowego na led - 574 szt
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na zadania od nr 1 do nr 2. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie ilość zadań lub na wszystkie zadania.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45321000-3 Izolacje cieplne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45321000-6 Roboty izolacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
42511000-1 Instalacja pomp ciepła
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno– kanalizacyjne i sanitarne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: prace muszą być wykonane w terminie najpóźniej do dnia 10.06.2018 r.

 

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymogi:
a) posiadają uprawnienia, wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
b) dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z zał. nr 2

Wiedza i doświadczenie

Warunki dotyczące Wykonawcy składającego ofertę na zadanie nr 1 zamówienia.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, tj. robotę budowlaną polegającą na dociepleniu. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna: wyżej opisane roboty o wartości co najmniej 200.000 zł brutto.
Warunki dotyczące Wykonawcy składającego ofertę na zadanie nr 2 zamówienia.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako Wykonawca, co najmniej jednego zadania polegającego na przebudowie wewnętrznej instalacji c.o. oraz montażu instalacji pomp ciepła powietrze/woda dla obiektu o powierzchni użytkowej minimum 100 m2.
Warunki dotyczące Wykonawcy składającego ofertę na zadanie nr 3 zamówienia.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) z należytą starannością jako Wykonawca, co najmniej jednego zadania polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kW
Warunki dotyczące Wykonawcy składającego ofertę na zadanie nr 4 zamówienia.
Inwestor nie określa tutaj warunków w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej

Warunki zmiany umowy

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określa projekt umowy.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

3. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz ofertowy wzór - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę,
2) Oświadczenie - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę,
3) Zaparafowany Projekt umowy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
4) Wykaz robót -wzór - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę,
5) Wykaz osób - wzór - załącznik nr 6 do zapytania ofertowego – wypełniony przez Wykonawcę,
6) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy.
7) Dokument rejestrowy firmy t.j wpis do CEiDG lub wypis z KRS

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1) Cena ofertowa jest ceną ryczałtową określoną za przedmiot zamówienia, wyszczególniony i zsumowany w Formularzu ofertowym (wzór – zał. Nr 1).
2) Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania oraz obejmować wszelkie koszty realizacji tej części przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca.
3) Ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszym zapytaniu warunki oraz uzyska największą liczbę punktów (C) wyliczoną zgodnie z pkt. 5.3 zapytania dla każdego zadania oddzielnie
2) Zamawiający dokona obliczeń ilości punktów wg poniższych wzorów z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
3) Zamawiający wyznaczył następujące kryterium i jego znaczenie:

Kryterium nr 1 - Cena oferty brutto C – waga 70%.
Termin gwarancji – waga kryterium 20%
Zabezpieczenie umowy – waga 10%

Kryterium „Cena oferty” (C)o wadze – 70 %
Kryterium nr 1 – Cena oferty brutto – będzie określona proporcjonalnie wg wzoru:

najniższa cena brutto z badanych ofert
C = ---------------------------------------------------------- x 70 pkt
cena brutto oferty badanej

W ramach kryterium „termin gwarancji” (wskaźnik oznaczony jako „G”) – oferta może uzyskać
maksymalnie 20 pkt. W kryterium okres gwarancji (G) zostanie zastosowana następująca punktacja: Oferowany termin gwarancji, przy założeniu wymagania zaoferowania minimum 24 miesięcy okresu gwarancji:
a) do 36 miesięcy - 0 pkt.
b) od 37 miesięcy do 48 miesięcy – 10 pkt.
c) od 49 miesięcy do 60 miesięcy - 20 pkt.
Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiące.
Brak wskazania w ofercie w formularzu ofertowym okresu gwarancji będzie równoznaczne z zaoferowaniem 36 miesięcy.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert w kryterium „termin gwarancji” zostanie policzony okres 60 miesięcy.
W ramach kryterium „zabezpieczenie umowy” (wskaźnik oznaczony jako „Z”) – oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt. W kryterium gwarancji bankowej oferent deklaruje gotowość zabezpieczenia należytego wykonania zadań oraz należyte wywiązanie się z zobowiązań wynikających z okresu gwarancyjnego. W kryterium „zabezpieczenie umowy” zostanie zastosowana następująca punktacja:

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktów interesów zamówienie nie może być udzielone przez Zamawiającego podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) Pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) Pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć oświadczenie o niepozostawianiu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków opisanych powyżej – zgodnie z zał. nr 2

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

P.H.U.  BARYŁKA JACEK SIERADZKI

Adres

Krakowska 36D

27-600 Sandomierz

świętokrzyskie , sandomierski

Numer telefonu

509566165

NIP

8641539547

Tytuł projektu

Wzrost efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie P.H.U.  BARYŁKA Jacek Sieradzki

Numer projektu

RPSW.03.02.00-26-0043/16-00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.