Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
3236z ostatnich 7 dni
8356z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego: a/ roboty ziemne b/ roboty fundamentowe c/...

Przedmiot:

Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego: a/ roboty ziemne b/ roboty fundamentowe c/ roboty żelbetowe d/ ściany zewnętrzne, wewnętrzne e/ dach f/ stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa g/ stolarka wewnętrzna

Data zamieszczenia: 2017-12-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
58309 , Wałbrzych
telefon - 746 489 742
faks - 746 489 746
bip.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: - 75 000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) DATĄ UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO. Konto bankowe: Bank zachodni WBK S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-11 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
Numer referencyjny: Zp/95/PN-79/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamawiający wymaga wykonania zadania w dwóch etapach: I etap w okresie marzec - listopad 2018 r II etap w okresie marzec - wrzesień 2019 r Etap I Roboty branży ogólnobudowlanej: 1. roboty rozbiórkowe zgodnie z Projektem Budowlanym i Wykonawczym 2. roboty stanu surowego zamkniętego w tym: a/ roboty ziemne b/ roboty fundamentowe c/ roboty żelbetowe d/ ściany zewnętrzne, wewnętrzne e/ dach f/ stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa g/ stolarka wewnętrzna h/ elewacja 3. roboty wykończeniowe a/ podłoża i posadzki w pomieszczeniach na parterze: ciągi komunikacyjne, WC dla niepełnosprawnych, rejestracja, zaplecze rejestracji, wiatrołap, szyb windowy b/ tynki i okładziny na parterze: ciągi komunikacyjne, WC dla niepełnosprawnych, rejestracja, zaplecze rejestracji, wiatrołap, szyb windowy c/ sufity podwieszane i malowanie na parterze: WC dla niepełnosprawnych, rejestracja, zaplecze rejestracji, ciągi komunikacyjne, wiatrołap, szyb windowy 4. roboty zewnętrzne / ciągi pieszo – jezdne, wejście do obiektu, mała architektura / Roboty branży sanitarnej: 1. roboty rozbiórkowe istniejącej kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej 2. wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej 3. wykonanie doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej 4. wykonanie robót nawierzchniowych po wykonaniu doziemnych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej 5. instalacja wodociągowa, sanitarna, cyrkulacji, c.o. z montażem odbiorników dla pomieszczeń: parter: kiosk, przedsionek kiosku, ciągi komunikacyjne, WC dla niepełnosprawnych, rejestracja, zaplecze rejestracji, wiatrołap, 6. instalacja hydrantowa dla całości rozbudowy 7. instalacja gazów medycznych dla pomieszczeń SOR na I piętrze Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 (Dz.U. nr 107 poz. 679 z 2010r.) oraz Dyrektywą Medyczną 93/42/EWG i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 05.11.2010 (Dz.U. nr 215 poz 1416) ” System rurociągowy do gazów medycznych” jest wyrobem medycznym klasy IIb. Jak każdy wyrób medyczny, aby mógł być wprowadzony do używania, zgodnie art. 11 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być oznaczony znakiem CE i zgodnie z art. 58 Ustawy o Wyrobach Medycznych musi być zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych. Roboty branży elektrycznej i niskoprądowej: 1. usunięcie kolizji kabla nN 2. rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RG na budynku B oraz na potrzeby windy na budynku C 3. instalacja uziemiania i odgromowa 4. instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego, gniazd wtykowych i IT, siły, sieć strukturalna dla pomieszczeń na parterze: kiosk, przedsionek kiosku, ciągi komunikacyjne, WC dla niepełnosprawnych, rejestracja, zaplecze rejestracji, komunikacja, wiatrołap, windy Etap II Roboty branży ogólnobudowlanej: 1. roboty wykończeniowe: a/ podłoża i posadzki na I piętrze: - pomieszczenie pielęgniarki oddziałowej, pomieszczenie na bieliznę, ciągi komunikacyjne SOR, sala SOR, sala SOR, winda b/ tynki i okładziny na I piętrze: - pomieszczenie pielęgniarki oddziałowej, pomieszczenie na bieliznę, komunikacja SOR, sala SOR, sala SOR, winda c/ sufity podwieszane i malowanie na I piętrze: - pomieszczenie pielęgniarki oddziałowej, pomieszczenie na bieliznę, ciągi komunikacyjne SOR, sala SOR, sala SOR, szyb windowy 2. Montaż windy i platformy dla niepełnosprawnych Roboty branży sanitarnej: 1. instalacja wodociągowa, sanitarna, cyrkulacji, c.o. z montażem odbiorników dla pomieszczeń: I piętro: pomieszczenie pielęgniarki oddziałowej, pomieszczenie na bieliznę, ciągi komunikacyjne wewnętrzna SOR, sale SOR, 2. instalacja wentylacji / układu N4W4 / dla pomieszczeń SOR na I piętrze, dla układów wentylacji N1W1, N2W2, N3W3, N5W5 wykonać przejścia przez przegrody z kanałami w sposób umożliwiający prowadzenie prac w następnych etapach bez ingerencji w już wykończone pomieszczenia 3. instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń SOR o na I piętrze 4. instalacja klimatyzacji miejscowej dla pomieszczenia pielęgniarki oddziałowej na I piętrze Roboty branży elektrycznej i niskoprądowej: 1. instalacja przywoławcza dla pomieszczeń SOR na I piętrze 2. instalacja sygnalizacji pożaru 3. instalacja oddymiania klatki schodowej 4. instalacja opraw bakteriobójczych dla pomieszczeń SOR na I piętrze 5. instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego, gniazd wtykowych i IT, siły, sieć strukturalna dla pomieszczeń: pomieszczenie oddziałowej, pomieszczenie na bieliznę, komunikacja SOR, sala SOR, sala SOR, winda 6. instalacje rezerwowania mocy przez UPS

II.5) Główny kod CPV: 45215140-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111100-9
45262210-6
45262311-4
45442100-8
45332000-3
45310000-0
45333000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2018-03-01 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Główny kod CPV: 45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych Dodatkowe kody CPV: 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 45111100-9 – Roboty rozbiórkowo – demontażowe 45262210-6 – Fundamentowanie 45262311-4 - Betonowanie konstrukcji 45442100-8 – Roboty malarskie 45332000-3 – Roboty wodne i kanalizacyjne 45310000-0 - Roboty elektryczne 45333000-0 – Instalowanie gazów medycznych
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania może zostać wezwany Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona tj. : posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zamiast dokumentów wymienionych w: - pkt. 2 tabeli: a) ppkt. 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : - ppkt. 1- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert), Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce za-mieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: na podstawie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min.2.500 000,00 zł. - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 3.000.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na podstawie załączonego do oferty przetargowej oświadczenia oraz dokumentów do których przekazania może zostać wezwany Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona tj. : 1)posiadanie zdolności zawodowych w zakresie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia: - na podstawie wykazu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, tj.: - wykonali co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów szpitalnych służących bezpośrednio do świadczenia usług medycznych w trakcie ich funkcjonowania na kwotę minimalną 2.000.000,00 zł każda z robót. 2) posiadanie zdolności technicznych: - na podstawie wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (załącznik nr 7 do SIWZ) Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej: 1 osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, sprawującą samodzielną funkcję na budowie kierownika budowy w branży konstrukcyjno - budowlanej, posiadającą uprawnienia do pełnienia takiej funkcji z wykształceniem co najmniej średnim technicznym, która w okresie ostatnich 3 lat pełniła przynajmniej raz funkcję kierownika budowy oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 1 osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, sprawującą funkcję na budowie kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do pełnienia takiej funkcji z wykształceniem co najmniej średnim technicznym, która w okresie ostatnich 3 lat pełniła przynajmniej raz funkcję kierownika robót branży elektrycznej oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 1 osobą, która będzie skierowana do realizacji zamówienia, sprawującą funkcję na budowie kierownika robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do pełnienia takiej funkcji z wykształceniem co najmniej średnim technicznym, która w okresie ostatnich 3 lat pełniła przynajmniej raz funkcję kierownika robót branży sanitarnej oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. - na podstawie oświadczenia że Wykonawca ma możliwość wykonania instalacji gazów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min.2.500 000,00 zł. - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 3.000.000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem (każda z robót) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty tj: - wykonali co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów szpitalnych służących bezpośrednio do świadczenia usług medycznych w trakcie ich funkcjonowania na kwotę minimalną 2.000.000,00 zł każda z robót.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie, iż osoby biorące bezpośredni udział w wykonywaniu przedmiotowej roboty budowlanej zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnione były na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm) – Załącznik nr 6 do SIWZ. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - Załącznik nr 7 do SIWZ. Oświadczenia że Wykonawca ma możliwość wykonania instalacji gazów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Zamawiający wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej „zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie Zamawiający ustala w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wybrany Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego najpóźniej z dniem podpisania umowy. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych w art. 151 ust. 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 do 4 Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: - 75 000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) DATĄ UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO. Konto bankowe: Bank zachodni WBK S.A. o/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. Nr 109, poz. 1158). Gwarancja ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa złożona, jako zabezpieczenie wadium musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą. Informacje dodatkowe: 1) wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego, 2) w przypadku wnoszenia wadium w innej formie, kopię dokumentu należy dołączyć do oferty, a oryginał złożyć w osobnej kopercie (która nie zostanie włożona do koperty z ofertą przetargową) w siedzibie Zamawiającego – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, budynek C, opisując NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES wadium w TRYB PRZETARGU na NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA nie otwierać przed DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT 3) wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 Pzp, 4) Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 5) Wadium wniesione na podstawie art. 45 ust. 6 ustawy pzp w innej formie niż pieniądzu, winno zawierać, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych zapisy dotyczące wypłaty i zatrzymania wadium przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to przesłanek zawartych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp, poprzez wyszczególnienie w zapisach wszystkich przypadków umożliwiających zatrzymanie Zamawiającemu wadium i jego bezwarunkowej wypłaty, po spełnieniu któregokolwiek z warunków określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja na wykonie przedmiotu zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.