Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
530z dziś
3236z ostatnich 7 dni
8356z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku: montaż daszku akrylowego o wymiarach 95x270cm, oczyszczenie...

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku: montaż daszku akrylowego o wymiarach 95x270cm, oczyszczenie stalowych uchwytów na flagi na elewacji frontowej, skucie tynku dla całości elewacji wraz z cokołem z wyłączeniem elementów dekoracyjnych

Data zamieszczenia: 2017-12-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ostrów Wielkopolski
Aleje Powstańców Wielkopolskich 12
63400 , Ostrów Wielkopolski
telefon - 062/7351190
www.ostrowwielkopolski.pl
kancelaria@ostrowwielkopolski.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Wadium: 10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 10.000,00 zł. słownie: (dziesięć tysięcy złotych). 10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-01-10 08:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy przy ulicy Gimnazjalnej 5 w Ostrowie Wielkopolskim, Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
Numer referencyjny: DZP-ZP.271.37.2017.1
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem inwestycji jest: - wymiana i częściowa rozbiórka nawierzchni utwardzonej. · demontaż płytek chodnikowych betonowych gr.8cm · demontaż nawierzchni brukowej kamiennej, · demontaż podestu betonowego oraz granitowego (od strony północnej podwórka), · montaż nowej kostki granitowej, · prace remontowe bramy wraz z furtką oraz ogrodzenia, · prace remontowe schodów zewnętrznych wraz z montażem balustrad, · wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich od strony wschodniej budynku, · montaż stojaków rowerowych Zbiorcze zestawienie prac Prace zewnętrzne budynku DEMONTAŻE · demontaż daszku stalowego nad wejściem od strony wschodniej, · demontaż balustrady stalowej od strony wschodniej, · demontaż krat stalowych w oknach, · demontaż parapetów, wymiana na nowe, · demontaż stalowej reklamy MDK, · na elewacji należy usunąć śruby stalowe, haki, · zdemontować elementy instalacji - okablowanie na elewacji frontowej, PRACE BUDOWLANE · montaż daszku akrylowego o wymiarach 95x270cm, · oczyszczenia stalowych uchwytów na flagi na elewacji frontowej, · skucie tynku dla całości elewacji wraz z cokołem z wyłączeniem elementów dekoracyjnych tj. gzymsów, gzymsów pośrednich, opasek okiennych, pod parapetowych, · ocieplenie elewacji oraz lukarny styropianem lub wełną mineralną (wg części graficznej), z wyłączeniem elewacji frontowej oraz szczytu budynku od strony północnej, · dla elewacji docieplonej styropianem lub wełną mineralną, wykonać tynk strukturalny silikatowy na warstwie klejowo-szpachlowej. Dla ściany z izolacją termiczną z wełny mineralnej należy stosować tynk silikatowy, klej do mocowania wełny oraz zaprawę klejowo-szpachlową na siatce zbrojącej z przeznaczeniem dla wełny mineralnej, · dla elewacji frontowej oraz szczytu budynku od strony północnej montaż siatki zbrojącej wg wybranego systemu tynków renowacyjnych oraz wykonanie tynku wapienno-trassowy, · elementy dekoracyjne elewacji tj. gzyms, opaski okien, gzymsy pośrednie, podokienniki należy uzupełnić zaprawą sztukatorską zewnętrzną. Elementy należy pomalować farbą silikatową w kolorach wg części graficznej, · całą elewację należy pomalować farbą silikatową w kolorach wg części graficznej. · schody zewnętrzne do węzła cieplnego oraz na parter (od strony wschodniej): odkuć elementy odspojone, uzupełnić zaprawą cementową, poszerzyć stopnie schodowe do wymiarów 15x35cm, wykończyć schody płytką granitową płomieniowaną, · zamontować balustrady h=110cm dla schodów oraz pochylni z chromo-nikieliny w sposób spełniający wszystkie wymagane przepisy w tym zakresie. Dla pochylni należy wykonać balustradę, · zamontować pochwyty dla schodów wejściowych na parter od strony zachodniej budynku - przekrój okrągły fi 50 z chromo-nikieliny. Montaż pochwytu na wysokości h=110cm od płaszczyzny ruchu, · zamurowanie otworów okiennych piwnicy w cokole, uzupełnienie kostki betonowej chodnika po zabudowaniu otworu, PRACE INSTALACYJNE (wg proj. branżowych) · przewód zasilający biegnący na elewacji z szafki przyłączeniowej należy wkuć w ścianę, Prace wewnętrzne budynku DEMONTAŻE · demontaż posadzki na parterze, 1. piętrze, poddaszu, · demontaż ścianek działowych w lekkiej konstrukcji (zabudowy wtórne) PRACE BUDOWLANE · wykonać poszycie posadzki z płyty OSB-3 · wykonać posadzki wg dokumentacji i zestawienia w projekcie sufit podwieszany rastrowy sufit podwieszony gk - ŚCIANY WEWNĘTRZNE tynk żywiczny - należy wykonać lamperię z tynku PRACE INSTALACYJNE - demontaż istniejących opraw oraz montaż oświetlenia energooszczędnego LED - montaż czujników obecności RCR w korytarzach łączniki pozwalające na trwałe włączenie wybranego oświetlenia - instalację centralnego ogrzewania należy włączyć w istniejące króćce c.o. w pomieszczeniu węzła. - grzejniki stalowe płytowe Szczegółowy zakres prac przedstawiony w dokumentacji projektowej. Prace budowlane, a w szczególności konstrukcyjne należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

II.5) Główny kod CPV: 45113000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45400000-1
45420000-7
45440000-3
45450000-6
45300000-0
45333000-0
45331100-7
45331210-1
45311200-2
45311100-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp o wartości nie przekraczającej 250.000,00 które będą polegać na powtórzeniu robót składających się na zmówienie podstawowe, a w szczególności wymienionych w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę przed zawarciem umowy lub kosztorysie inwestorskim. Zamówienia te będą mogły być udzielone gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa lub walorów użytkowania obiektu. Ponadto zamówienia te będą mogły zostać udzielone po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 5.3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: 300.000,00 PLN; b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia: – 400.000,00 PLN,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej , o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót , które swym zakresem obejmowały łącznie termomodernizację budynku oraz roboty w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 PLN.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ust.5 Pzp., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 7) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 8) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24.ust.5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 6.2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 5.3.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Załącznik nr 4 do SIWZ; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Załącznik nr 5 do SIWZ. 6.4. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 6.5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1.Wypełnony formularz Ofertowy. 2. Dowód wniesienia wadium. 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia . 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu. 5. W przypadku podpisania oferty lub innych dokumentów przez osbobę(y) nie wymienione w dokumencice rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy - Pełnomocnictwo. 6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie: dokument ustanawiający pełnomocnika, upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania grupy wykonawców o udzielenie zamówienia lub reprezentowania
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
10.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 10.000,00 zł. słownie: (dziesięć tysięcy złotych). 10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Gwarancja i rozszerzona rękojmia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) Gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) Konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub. 3. Zamawiający, niezależnie od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Pzp, przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 1) zmiany terminu realizacji umowy: a) gdy wykonanie zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych lub robót zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas niezbędny na wykonanie wyżej wymienionych prac (robót), jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp., b) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp., c) w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze, itp.) oraz w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym uniemożliwiających realizację robót, potwierdzonych wpisami do dziennika budowy przez kierownika budowy lub właściwego kierownika robót i właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp., d) w sytuacji, jeżeli z powodu warunków atmosferycznych wykonanie robót mogłoby grozić powstaniem szkody - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp., e) w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi, potwierdzonych wpisami do dziennika budowy przez kierownika budowy lub właściwego kierownika robót i właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp., f) w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót, w wyniku wstrzymania przez Zamawiającego robót (co nie jest następstwem nienależytego wykonania robót przez Wykonawcę) - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas wstrzymania robót, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp., g) wystąpienia w trakcie realizacji robót związanych z koniecznością usunięcia lub przełożenia jakichkolwiek mediów, przez właścicieli tych mediów lub Zamawiającego, co nie wynikać będzie z zaniechania ani winy Wykonawcy - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie prac z wyżej wymienionych przyczyn, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp., h) w przypadku zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp., i) w przypadku wystąpienia powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas niezbędny na wykonanie przyłączy, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp., j) w przypadku wystąpienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy opóźnień w uzyskaniu pozwoleń, zezwoleń, opinii lub innych tego rodzaju dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas niezbędny na uzyskanie wyżej wymienionych dokumentów, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp., k) wystąpienia okoliczności zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas niezbędny na realizację zmian umowy, o których mowa w pkt. 2, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp., l) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas niezbędny na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp., 2) zmiany w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wytyczne wydane przez uprawniony organ, b) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, c) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, a zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów i realizacji celu umowy, 3) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia w przypadku, gdy zachodzą przesłanki rozwiązania umowy z obecnym Wykonawca, o których mowa w art. 145a ustawy Pzp. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek strony umowy, z zastrzeżeniem ust. 6. 4. Wniosek ten musi zawierać w szczególności: 1) opis wnioskowanej zmiany 2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem, 3) wskazanie konkretnych zapisów umowy lub ustawy Pzp pozwalających na wprowadzenie zmiany, 4) podpis osób uprawnionych do reprezentacji strony. 5. Zaakceptowany przez drugą stronę wniosek, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do sporządzenia pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem nieważności. 6. Zmiana Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt 3 następuje na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia i powinno zawierać uzasadnienie. Do rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę stosuje się odpowiednio zapisy wynikające z § 9 umowy. 7. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 Zamawiający może powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu umowy: 1) podwykonawcy, za jego zgodą, za kwotę wynagrodzenia zgodnego z kwotą umowy z Wykonawcą pomniejszoną o koszt robót już wykonanych, pod warunkiem, że podwykonawca wykaże brak podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez SIWZ, 2) wykonawcy, którego oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego zawarto niniejszą umowę uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów, za jego zgodą. Wykonawcy, którego oferta została sklasyfikowana na 3 lub kolejnym miejscu może zostać powierzone dalsze wykonywanie przedmiotu umowy w przypadku, gdy wykonawca sklasyfikowany na miejscu wyższym od niego nie wyraził zgody na przystąpienie do realizacji umowy lub taki wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez SIWZ. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 kwota wynagrodzenia za dalsze wykonanie przedmiotu umowy zostanie ustalona jako różnica cen brutto ofert Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia oraz wykonawcy, któremu Zamawiający ma zamiar powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu umowy pomniejszona o wartość brutto za roboty już wykonane i powiększona o dodatek za przejęcie przedmiotu umowy wraz z udzieleniem gwarancji i rękojmi na cały przedmiot umowy na zasadach, o których mowa w § 11, w tym na roboty, materiały i urządzenia wykonane lub dostarczone przez poprzedniego wykonawcę. Kwota brutto dodatku zostanie ustalona w drodze negocjacji i nie może przekroczyć 50% różnicy ceny brutto wykonawcy, któremu Zamawiający ma zamiar powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu umowy i ceny oferty brutto sklasyfikowanej na kolejnym miejscu. 9. Dopuszczalne zmiany określone w art.144 ust.1 pkt.1-6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-10, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.